అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఎ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ఎ...ఎకకౌ ...ఎఖఖౌ ...ఎగగౌ ...ఎఘఘౌ ...ఎఙఙౌ ...ఎచచౌ ...ఎఛఛౌ ...ఎజజౌ ...ఎఝఝౌ ...ఎఞఞౌ ...ఎటటౌ ...ఎఠఠౌ ...ఎడడౌ ...ఎఢఢౌ ...ఎణణౌ ...ఎతతౌ ...ఎథథౌ ...ఎదదౌ
...ఎధధౌ ...ఎననౌ ...ఎపపౌ ...ఎఫఫౌ ...ఎబబౌ ...ఎభభౌ ...ఎమమౌ ...ఎయయౌ ...ఎరరౌ ...ఎలలౌ ...ఎవవౌ ...ఎశశౌ ...ఎషషౌ ...ఎససౌ ...ఎహహౌ ...ఎళళౌ ...ఎక్షక్షౌ ...ఎఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

ఎంరఢ --
ఎండు --
ఎందేటి --
ఎంబులూరి --
ఎక్కిరాల --
ఎగవింటి --
ఎడపాటి --
ఎడవల్లి --
ఎడ్డపాటి --
ఎడ్ల --
ఎడ్లపల్లి --
ఎడ్లపాటి --
ఎడ్లవల్లి --
ఎద్దుల --
ఎనిగళ్ళ --
ఎనిగెళ్ళ --
ఎన్నం --
ఎన్ని --
ఎన్నేటి --
ఎరకరాజు --
ఎరుబండి --
ఎర్నేని --
ఎర్రం --
ఎర్రబెల్లి --
ఎర్రా --
ఎర్రాప్రగడ --
ఎలకుర్తి --
ఎలకూచి --
ఎలమంచిలి --
ఎలిశెట్టి --
ఎలుకుర్తి --
ఎలుగంటి --
ఎల్లంకి --
ఎల్లంరాజు --
ఎల్లకర --
ఎల్లా --
ఎల్లాప్రగడ --