అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/అ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
అ...అకకౌ ...అఖఖౌ ...అగగౌ ...అఘఘౌ ...అఙఙౌ ...అచచౌ ...అఛఛౌ ...అజజౌ ...అఝఝౌ ...అఞఞౌ ...అటటౌ ...అఠఠౌ ...అడడౌ ...అఢఢౌ ...అణణౌ ...అతతౌ ...అథథౌ ...అదదౌ
...అధధౌ ...అననౌ ...అపపౌ ...అఫఫౌ ...అబబౌ ...అభభౌ ...అమమౌ ...అయయౌ ...అరరౌ ...అలలౌ ...అవవౌ ...అశశౌ ...అషషౌ ...అససౌ ...అహహౌ ...అళళౌ ...అక్షక్షౌ ...అఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

అంగూరి --
అక్కినేని --
అక్కెనపల్లి --
అక్కిరాజు --
అక్కిరాడ --
అక్కిరెడ్డి --
అక్కల --
అకుండి --
అగతమూడి --
అగ్నిహోత్రం --
అగ్రహారపు --
అచ్చిఅచ్చి --
అచ్చిరాజు --
అచ్చర్త --
అచ్యుత --
అచ్యుతుని --
అజాద్ --
అజ్జరపు --
అట్లూరి --
అట్లూరు --
అడిగోపుల --
అడ్డాల --
అడ్డూరి --
అడిదం --
అడిదము --
అడపా --
అడబాల --
అడారి --
అడాల --
అడ్లూరు--
అడవి --
అడివి --
అడవాల --
అడివివరపు --
అడుసుమల్లి --
అడుసుమిల్లి --
అత్తనూరి --
అత్తిరాల --
అత్తిలి --
అత్తలూరి --
అత్యం --
అద్దంకి--
అద్దంకి --
అద్దేపల్లి --
అనంతోజు
అనంతాత్మకుల --
అనంతాత్ముల --
అనంతనేని --
అనంతపట్నాయకుని --
అనంతరాజు --
అనగాని --
అన్నె --
అన్నే --
అన్నం --
అన్నంగి --
అన్నంభొట్ల --
అన్నంరాజు --
అన్నదాత --
అన్నదానపు --
అన్నదేవర --
అన్నాప్రగడ --
అన్నపరెడ్డి --
అన్నెపు --
అన్నాబత్తుల --
అన్నమనేని --
అన్నమరెడ్డి --
అన్నలూరి --
అన్నవరపు --
అన్నసముద్రము --
అనియాది --
అనాల --
అనిశెట్టి --
అనసాపురపు --
అనుపిండి --
అనుమాండ్ల --
అనుమగుర్తి --
అనుమాలశెట్టి --
అనుమోలు --
అనుముల --
అప్పికొండ --
అప్పన --
అప్పారి --
అప్పరాజు --
అప్పల --
అప్పల్ల --
అప్పసాని --
అబ్బరాజు --
అబ్బిరాజు --
అబ్బూరు --
అభంగారపు --
అమ్మి --
అమ్మజారి --
అమ్మనేని --
అమ్మిరపు --
అమ్ము --
అమ్మూ --
అమరా --
అమర్తలూరి --
అమరవాది --
అమలాపురపు --
అమలరాజు --
అముజారి --
అములోడు --
అమృతకవి --
అయినంపూడి --
అయినపర్తి--
అయినాపురపు --
అయినాల --
అయ్యంకి --
అయ్యగారి --
అయ్యల సోమయాజుల --
అయ్యలరాజు --
అయిల-
అరిగా --
అరిగెల --
అర్జా --
అర్జాల --
అరపాక --
అరిపిరాల --
అరవీట --
అర్వపల్లి--
అరిశెట్టి --
అరుమళ్ళ --
అరోరా --
అలగాని --
అలపర్తి --
అలమండ --
అలమేటి --
అల్లం --
అల్లంపల్లి
అల్లంరాజు --
అల్లక --
అల్లాడ --
అల్లాడి --
అల్లమరాజు
అల్లసాని --
అల్లు --
అల్లుమల్లు --
అల్లూరి --
అలుపన --
అళక్కి --
అవగడ్డ --
అవచి --
అవనిగడ్డ --
అవ్వారి --
అవ్వారు --
అవసరాల --
అవుడూరి --
అవుతు --
అశ్వీటి --
అసిలేటి --
అహూజా --