అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/క

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
క...కకకౌ ...కఖఖౌ ...కగగౌ ...కఘఘౌ ...కఙఙౌ ...కచచౌ ...కఛఛౌ ...కజజౌ ...కఝఝౌ ...కఞఞౌ ...కటటౌ ...కఠఠౌ ...కడడౌ ...కఢఢౌ ...కణణౌ ...కతతౌ ...కథథౌ ...కదదౌ
...కధధౌ ...కననౌ ...కపపౌ ...కఫఫౌ ...కబబౌ ...కభభౌ ...కమమౌ ...కయయౌ ...కరరౌ ...కలలౌ ...కవవౌ ...కశశౌ ...కషషౌ ...కససౌ ...కహహౌ ...కళళౌ ...కక్షక్షౌ ...కఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

కంకంటి --
కంకటాల --
కంకిపాటి --
కంకిపాడు --
కంచనపల్లి --
కంచెర్ల --
కంచర్ల --
కంచామర్తి --
కంచి --
కంటం --
కంటమని --
కంటిపూడి --
కంటిమహంతి --
కంఠమని --
కంఠమనేని --
కంఠిమహంతి --
కండిపల్లి --
కండేపూడి --
కంతేటి --
కందర --
కందా --
కందాళ --
కంది --
కందిరాజు --
కందిగట్ల --
కందిరాజు --
కందుకూరి --
కందుల --
కత్తుల --
కంపర --
కంపరి --
కంబంపాటి --
కంబాల--
కంభంమెట్టు --
కక్కల --
కక్కిరాల --
కటకం --
కట్టొజు --
కటారు --
కటికినేని --
కటికిరెడ్డి --
కట్టమంచి --
కట్టమూరి --
కట్టా --
కట్రెడ్డి --
కఠారు --
కఠారి --
కడమటి --
కడవల --
కడవేటి --
కడారి --
కడిమి --
కడిమిపల్లి --
కడిమిశెట్టి --
కడియం --
కడియాల --
కడిరు --
కడెకుదురు --
కడెకుదుటి --
కణితి --
కత్తి --
కత్తుల --
కదిరి --
కనకం --
కనకపల్లి --
కనకబండి --
కనకమేడల --
కనకాజెట్టి --
కనకాల --
కనగాల --
కనమతరెడ్ది --
కనమనపల్లి --
కనమర్లపూడి --
కనాపాక --
కనిజం --
కనుగోవి --
కనుపర్తి --
కనుమూరు --
కనుమూరి --
కన్నం --
కన్నుగ్రుడ్డి --
కన్నూరి --
కన్నూరు --
కన్నేపల్లి --
కపిల --
కప్పగంతు --
కప్పగంతుల --
కమతము --
కమతం --
కమలపురి --
కమలాకర --
కమ్మరి --
కమ్ముల --
కమ్మెల --
కమ్మెళ్ళ --
కరణం --
కరాసు --
కరాలపాటి --
కరి --
కరిమెరక --
కరెడ్ల --
కరెళ్ళ --
కరేటి --
కర్ణపు --
కర్ణాటకపు --
కర్ణికల --
కర్నం --
కర్నాటి --
కర్పూరపు --
కర్రా --
కర్రి --
కర్ల --
కర్లం --
కర్లపాలెము --
కఱ్ఱు --
కలగ --
కలగర --
కలపటపు --
కలపాల --
కలవగుంట --
కలవటాల --
కలవల --
కలువల --
కలింబాక --
కలిగి --
కలిగొంట్ల --
కలిగొట్ల --
కలిదిండి --
కలిశెట్టి --
కల్లూరి -- కల్లుమడి
కల్లేపల్లి --
కల్వకుర్తి --
కల్వకోట --
కల్వపూడు --
కళా --
కళువె --
కళ్ళేపల్లి --
కవల --
కవళ్ళ --
కవికొండల --
కవిధాటి --
కవుతా --
కౌతా --
కశింకోట --
కశిరెడ్డి --
కసింకోట --
కసిరెడ్డి --
కస్తూరి --
కస్పా --
కసపా --
కాటంరాజు --
కోటంరాజు --
కాంచనపల్లి --
కాంచని --
కాండూరి
కాండూరు --
కాండ్రవేటి --
కాండ్రు --
కాండ్రేగుల --
కాంపర --
కాకమాని --
కాకర --
కాకరపర్తి --
కాకరాల --
కాకర్ల --
కాకర్లపూడి --
కాకర్లరాజు --
కాకాని --
కాకి --
కాకినాడ --
కాకునూరి --
కాకుమాని --
కాకుమాను --
కాకుల --
కాగిత --
కాచం --
కాచిరాజు --
కాజా --
కాజ --
కాటం --
కాటమనేని --
కాటికూటి--
కాటిపాటి --
కాటూరి --
కాట్ర --
కాట్రగడ్డ --
కాడి --
కాణాదము --
కాత్రగడ్డ --
కానాల --
కానుకొలను --
కానుమల్లి --
కానుమిల్లి --
కానూరి --
కానెల్లి --
కాపవరపు --
కాపుగంటి --
కామఋషి --
కామటి --
కామనూరి --
కామరాజు --
కామరుసు --
కామవరపు --
కామసముద్రం --
కామినేని --
కామిరెడ్డి --
కామిశెట్టి --
కాయిత --
కారాడ --
కారిచెర్ల --
కారుకూరి --
కారుపొతుల
కారుమంచి --
కారుమూరి --
కారువోల --
కారుసాల --
కారెం --
కారెంపూడి --
కారెడ్ల --
కార్యంపూడి --
కాలంశెట్టి --
కాలి --
కాలెపు --
కాల్వ --
కాళనాధభట్టు --
కాళనాధభట్ల --
కాళహస్తి --
కాళీపట్నం --
కాళోజీ --
కాళ్ళ --
కాళ్ళకూరి --
కాళ్ళూరి
కావల --
కావలి --
కావుటూరు --
కావూరి --
కావేరి --
కాశి --
కాశిన --
కాశిరాజు --
కాశిరెడ్డి --
కాశీ --
కాశీనాధుని --
కాశీభట్ట --
కాసరనేని --
కాసా --
కాసారపు --
కాసు --
కాసుల --
కాసె --
కింజరాపు --
కింతాడ --
కినాల --
కిర్లంపల్లి --
కిలపర్తి --
కిలారి --
కిలారు --
కిల్లంపల్లి --
కిల్లంశెట్టి --
కిల్లి --
కిళాంబి --
కీర్తి --
కుంకం --
కుంచంగి --
కుంటముక్కుల --
కుందావజ్ఝల --
కుందూరి --
కుందెం --
కుంపట్ల --
కుందేటి --
కుందేరు --
కుంభం --
కుచ్చెర్లపాటి --
కుడారి --
కుడిచెర్ల --
కుడిపూడి --
కుడుముల --
కుత్త --
కుదప --
కుదితిపూది --
కునంతరాజు --
కుప్పా --
కుప్పిలి --
కుమ్మెత --
కుమ్మెన --
కుర్సం
కురిచేటి --
కురుకూరి --
కురుగంటి --
కురుగోటి --
కురుమేటి --
కురెల్ల --
కుర్రా --
కుర్రి--
కుర్రె--
కుల్లిపాకం --
కుళ్ళి --
కుసుమె --
కూసుమంచి --
కుంజం --
కోనపరాజు --
కూనపరాజు --
కూచి --
కూచిపూడి --
కూచిభట్ల --
కూచిమంచి --
కూటికుప్పల --
కూతురు --
కూనం --
కూనంనేని --
కూనపరాజు --
కూనపరెడ్డి --
కూనిశెట్టి --
కూరపాటి --
కూరకుల --
కూరాకుల --
కూరాడ --
కూరెల్ల --
కూర్మా --
కూర్మా --
కూర్మాన --
కూసంపూడి --
కృత్తివెంటి --
కృష్ణగిరి --
కెంబూరు --
కెడవంటి --
కెనికి --
కేతరాజు --
కేతల --
కేతలి --
కేతవరపు --
కేతా --
కేతినీడి --
కేదారశెట్టి --
కేదారిశెట్టి --
కేరుపట్టి --
కేశవపంతుల --
కేశిరాజు --
కేసాప్రగడ --
కేసిరెడ్డి --
కైప --
కైప --
కైరోజు --
కైలాసం --
కైవరపు --
కైవారం --
కొత్తపల్లి --
క్రొత్తపల్లి --
కొంకి --
కొంకిమళ్ళ --
కొంగర --
కొండగారి --
కొండపల్లి --
కొండపి --
కొండపురి --
కొండమడుగు --
కొండముది --
కొండమూడి --
కొండవీటి --
కొండా --
కొండిశెట్టి --
కొండుభట్ల --
కొండూరు --
కొండూరి --
కొండేపల్లి --
కొంతం--
కొందుర్తి --
కొంపి --
కొంపెల్ల --
కొక్కిలి--
కొక్కెర్లపాటి --
కొక్కొండ --
కొచ్చర్ల --
కొచ్చర్లకోట --
కొటారు --
కొటికలపూడి --
కొటూరి --
కొట్టె--
కొట్ర --
కొఠరు --
కొడమర్తి --
కొడవటి --
కొడవటిగంటి --
కొడవలూరు --
కొడాలీ --
కొడిచెర్ల --
కొడుకుల --
కొణతాల --
కొణిజేటి --
కొణిదెన --
కొణిదెల --
కొణుజుల --
కొత్త --
కొత్తపిల్లి --
కొత్తమాను --
కొత్తలంక --
కొనకళ్ళ --
కొనగళ్ళ --
కొనకంచి --
కొనలువాడ --
కొన్నగల్ల --
కొప్పరపు --
కొప్పాక --
కొప్పినీడి --
కొప్పుశెట్టి --
కొప్పిశెట్టి --
కొప్పు --
కొప్పుల --
కొప్పుకొండ
కొప్పురావూరి --
కొప్పెర్ల --
కొప్పోలు --
కొమండూరు --
కొమర --
కొమరగిరి --
కొమరవోలు --
కొమర్రాజు --
కొమఱ్ఱాజు --
కొమ్మ --
కొమ్మన --
కొమ్మొజు --
కొమ్మరాజు --
కొమ్మారెడ్డి --
కొమ్మాలపాటి --
కొమ్మినేని --
కొమ్ము --
కొమ్మూరు --
కొయ్య --
కొయ్య --
కొయ్యి --
కొరకాని --
కొరటాల --
కొరటి --
కొరపాటి --
కొరపాక --
కొరవి --
కొర్రపాటి --
కొర్లపాలెం --
కొర్రాయి --
కొర్లి --
కొర్లేపర --
కొలని --
కొలను --
కొలనువాటి --
కొలనువాడ --
కొలబొయీన
కొలసాని --
కొలిత --
కొలిపాక --
కొలిపాకుల --
కొలిశెట్టి --
కొలుకులూరి --
కొల్లపనేని --
కొల్లా --
కొల్లాబత్తుల --
కొల్లాటి --
కొల్లి --
కొల్లిపాకం --
కొల్లిమర్ల --
కొల్లు --
కొల్లుపర --
కొల్లూరి --
కొల్లూరు --
కొళిశెట్టి
కొవ్వలి --
కొవ్వూరి --
కొవ్వూరు --
కొసిరెడ్డి --
కోకా --
కోగంటి --
కోణంరాజు --
కోట --
కోటగిరి --
కోటపల్లి --
కోటమరాజు --
కోటి --
కోటిపల్లి --
కోటిచింతల --
కోట్ల --
కోడి --
కోడిగుడ్ల --
కోడుమూరి --
కోడూరి --
కోడె --
కోడే --
కోడేరు --
కోదాటి --
కోదుమూరి --
కోన --
కోనా --
కోనేటి --
కోనేరు --
కోపరగం --
కోపల్లి --
కోమటి --
కోమటినేని --
కోమటిరెడ్డి --
కోమలి --
కోమురవెల్లి --
కోయి --
కోరకుప్ప --
కోరా --
కోరాడ --
కోరాడి --
కోరాబత్తిన --
కోరుకొండ --
కోరుప్రోలు --
కోరుమల్లి --
కోర్పు --
కోలగట్ల --
కోలవెన్ను --
కోలా --
కోలాచలం --
కోలి --
కోలేటి --
కోళ్ళ --
కోళ్ళపర్తి --
కోవూరు --
కోసూరి --
కోసూరు --
కౌతా --
కౌశిక --
క్రొవ్విడి --
క్రోవి --