అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/భ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
భ...భకకౌ ...భఖఖౌ ...భగగౌ ...భఘఘౌ ...భఙఙౌ ...భచచౌ ...భఛఛౌ ...భజజౌ ...భఝఝౌ ...భఞఞౌ ...భటటౌ ...భఠఠౌ ...భడడౌ ...భఢఢౌ ...భణణౌ ...భతతౌ ...భథథౌ ...భదదౌ
...భధధౌ ...భననౌ ...భపపౌ ...భఫఫౌ ...భబబౌ ...భభభౌ ...భమమౌ ...భయయౌ ...భరరౌ ...భలలౌ ...భవవౌ ...భశశౌ ...భషషౌ ...భససౌ ...భహహౌ ...భళళౌ ...భక్షక్షౌ ...భఱఱౌ ఇతరమైన

బై[<small>మార్చు</small>]

భట్టాచార్య --
భట్లపెనుమర్రు --
భద్రిరాజు --
భాట్టం --
భార్గవ --
భావరాజు --
భైరవభట్ల --
భోగరాజు --
భోగవరపు --
భీమనాతి --
బీమరశెట్టి --
భీమవరపు--
భీశెట్టి --
భండారు --
భక్త --
భట్టిప్రోలు --
భట్టు --
భద్రం --
భద్రకవి --
భద్రిరాజు --
భమిడి --
భమిడిపాటి --
భరణికం --
భవనం --
భల్లా --
భాగవతుల --
భాట్టం --
భావన --
భాష్యం --
భాస్కర --
భాస్కరభట్ల --
భాస్కరుని --
భిక్ష --
భీమడోలు --
భీమరాజు --
భీమవరపు --
భీమిరెడ్డి --
భీశెట్టి --
భువనగిరి --
భూతమాపురం --
భూపతి --
భూపతిరాజు --
భూమిరెడ్ది --
భూషణం --
భేతాళరాజు --
భోగరాజు --
భోగిల --
భోళ్ళ --