అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/మ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
మ...మకకౌ ...మఖఖౌ ...మగగౌ ...మఘఘౌ ...మఙఙౌ ...మచచౌ ...మఛఛౌ ...మజజౌ ...మఝఝౌ ...మఞఞౌ ...మటటౌ ...మఠఠౌ ...మడడౌ ...మఢఢౌ ...మణణౌ ...మతతౌ ...మథథౌ ...మదదౌ
...మధధౌ ...మననౌ ...మపపౌ ...మఫఫౌ ...మబబౌ ...మభభౌ ...మమమౌ ...మయయౌ ...మరరౌ ...మలలౌ ...మవవౌ ...మశశౌ ...మషషౌ ...మససౌ ...మహహౌ ...మళళౌ ...మక్షక్షౌ ...మఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

మలపాక --
మలిరెడ్డి --
మల్గిరెడ్డి --
మాదిరాజు --
మంగళగిరి --
మండపాక --
మంత్రిప్రగడ --
మందరపు --
మంథా --
మచ్చ --
మద్దా --
మద్దాలి --
మద్దాళి --
మధునాపంతుల --
మన్యం --
మల్లెల --
మాటేటి --
మాడభూషి --
మాధవపెద్ది --
మానాప్రగడ --
మామిడన్నం --
మామిడాల --
మార్ని --
మావిరెడ్డి --
మాసేటి --
ముక్కామల --
ముగిలిగడ్డ --
ముచ్చెర్ల --
ముటుకూరి --
ముట్నూరి --
ముదిగొండ --
ముడుంబ --
మునుగంటి --
ముని --
మునిపల్లె --
మునిమాణిక్యం --
మున్నంగి --
ముప్పలనేని --
ములుమూడి --
మెరుపుల --
మేడిది --
మేడిశెట్టి --
మేడూరి --
మేడెపల్లి --
మొదలి --
మొప్పాల --
మొవ్వ --
మోపర్తి --
మోరంపూడి --
మోగంటి --
మోతె --
మోదుకూరి --
మోటమర్రి --
మంగళంపల్లి --
మనికొండ --
మానికొండ --
మంగళంపల్లి --
మంగళగిరి --
మంగళదివి --
మంగాల --
మంగిన --
మంగెన
మంగిపూడి --
మంగు --
మంచిరాజు --
మంచు --
మంచుకొండ --
మంచెళ్ళ --
మండపాక --
మండల --
మండలి --
మండల్రెడ్డి --
మండవిల్లి --
మండవల్లి --
మండలీక --
మండవీక --
మండ --
మండా --
మండురి --
మంథా --
మంతా --
మంతు --
మంతెన --
మంత్రవాది --
మంత్రాల --
మంత్రి --
మంత్రిప్రగడ --
మంద --
మందడపు --
మందపల్లి --
మందపాటి --
మందరపు --
మందలపర్తి --
మందలపు --
మందవరపు --
మకతల --
మక్కువ --
మత్స --
మచ్చ --
మచ్చా --
మజ్జి --
మట్ట --
మట్ట --
మట్టపల్లి --
మట్టుపల్లి --
మట్టా --
మట్టిగుంట --
మఠం --
మడకా --
మడికి --
మడిపల్లి --
మడెం --
మణికొండ --
మతుకుమల్లి --
మత్సా --
మద్దంశెట్టి --
మద్దా --
మద్దాల --
మద్దాలి --
మద్ది --
మద్దికాయల --
మద్దికొండ --
మద్దినపూడి --
మద్దినేని --
మద్దిపట్ల --
మద్దిపాటి --
మద్దు --
మద్దుకూరి --
మద్దుమాల --
మద్దుల --
మద్దెలచెరువు --
మద్దులచెరువు --
మద్దులపల్లి --
మద్దులూరి --
మద్దూరి --
మద్దెల --
మధిర --
మధునాపంతుల --
మధుర --
మధురాంతకం --
మన్నవ --
మన్నూరు --
మన్నే --
మన్నేపల్లి --
మన్యం --
మమ్మీర --
మరంగండి --
మరగాని --
మరడాన --
మరిగంటి --
మరిగితి --
మరివాడ --
మరీదు --
మరుపూరు --
మరువాడ --
మర్తి --
మఱ్ఱి --
మర్రెడ్డి --
మలకల --
మలయమారుతము --
మలిశెట్టి --
మల్నీడి --
మల్ల --
మల్లంపల్లి --
మల్లవరపు --
మల్లవ్రపు --
మల్లాది --
మల్లాప్రగడ --
మల్లిడి --
మల్లిన --
మల్లిపూడి --
మల్లియ --
మల్లువలస --
మల్లెల --
మల్లేటి --
మల్లేల --
మల్లేశ్వరపు --
మళ్ళ --
మసూరి --
మస్సా --
మహంతి --
మహాకాళి --
మహాగ --
మహాదేవరభట్టారు
మహావాది --
మహీధర --
మహేశ్వర్ల --
మాండ్య --
మాకినేని --
మాగంటి --
మాగుంట --
మాచర్ల
మాచవరపు --
మాచిరాజు --
మాజేటి --
మాటూరి --
మాటూరి --
మాడపాటి --
మాడభూషి --
మాడా --
మాడుగుల --
మాడేమ --
మాతా --
మాత్తూరి --
మాదల --
మాదాబత్తుల --
మాదాల --
మాదినేని --
మాదిరాజు --
మాదిరాళ్ళ --
మాదిరెడ్డి --
మానం --
మానవల్లి --
మానూరి --
మానెక --
మానేపల్లి --
మానేప్రగడ --
మామిండ్ల --
మామిడి --
మామిడిపల్లి --
మామిడిపూడి --
మామిడిశెట్టి --
మారం --
మారన --
మారినేని --
మారిశెట్టి --
మారెడ్ల --
మారెళ్ళ --
మారెళ్ళ --
మారెళ్ళపూడి --
మారేపల్లి --
మారేమండ --
మార్గాన --
మార్గె --
మాల --
మాలె --
మాలే --
మాలెపాటి
మాలెంపాటి --
మాల్యవంతం --
మావూరి --
మాసిన
మింది --
మింబులక --
మక్కిన --
మిక్కిలి --
మిక్కిలినేని --
మిత్తింటి --
మిద్ది --
మిన్నికంటి --
మియ్యాపురం --
మిరియాల --
మిస్సుల --
మీసాల --
ముంగర --
ముందుముల --
ముస్కు --
ముక్కు --
ముక్కూరి --
ముక్కెర్ల --
ముట్నూరి --
ముడియము --
ముడుంబి --
ముడుంబ --
ముత్తాపురం --
ముత్తిలి --
ముత్యాల --
ముత్తుకూరు --
ముత్యు --
ముదలి --
ముదిగంటి --
ముద్దసాని --
ముదిగొండ --
ముదిలి --
ముదుండి --
ముద్దనూరి --
ముద్దరాజు --
ముద్దా --
ముద్దు --
ముద్రగడ --
మునగపాటి --
మునగాల --
మునిగుజ్జు --
మునిపల్లి --
మునిమాణిక్యం --
మునుగంటి --
ముప్పని --
ముప్పన --
ముప్పర్తి --
ముప్పాళ --
ముమ్మడి --
ముమ్మన --
ముమ్మపరాజు --
మురకం --
మురదాని --
మురారి --
మురికిపూడి --
మురిగిర్తి --
మురినూరి --
మురిపిండి --
మురుగిటి --
మురె --
ములకల --
ములకలపల్లి --
ములగపాటి --
ములగాడ --
ములికి --
ములుకుట్ల --
ములుగు --
ములుమూడి --
ముల్లంగి --
ముల్లుపాక --
ముళ్ళపూడి --
మువ్విల --
ముసునూరి --
మూర --
మూలఘటిక --
మూల --
మూల్పూరు --
మెంటే --
మెండు --
మెట్టా --
మెట్ల --
మెడబాయన --
మెడబాల --
మెరత్తూరు --
మెర్ల --
మెల్ల --
మేక --
మేకా --
మేడపాటి --
మేడవరపు --
మేడికొండూరు --
మేడిచర్ల --
మేడిపాటి --
మేడూరి --
మేడేకొండ --
మేడేపల్లి --
మేరెడ్డి --
మేలపూరు --
మైచర్ల --
మైనంపాటి --
మైనేని --
మైలవరపు --
మైలాబత్తుల --
మొంజేటి --
మొక్కపాటి --
మొగలపల్లి --
మొగలిశెట్టి --
మొగళ్ళపు --
మొదలి --
మొదిలి --
మొయ్యి --
మొలకతాళ్ళ --
మొలకలూరి --
మొల్లి --
మొసలిగంటి --
మొగుళ్ళూరి --
మొరుసుపల్లి
మొహమాట --
మోగం --
మోగంటి --
మోచర్ల --
మోపర్తి --
మోర్ల --
మోటాయిం --
మోటుపల్లి --
మోటూరి --
మోటూరు --
మోతుకూరు --
మోతుకూరి --
మోతే --
మోత్రపు --
మోదిని --
మోదుకూరు --
మోదుకూరి --
మోనూరు --
మోపిదేవి --
మోసు --
మేడిపల్లి --
మిర్తిపాటి --
బొల్లోజు --
మెదరిమెట్ల --
మల్లజొస్యుల --
ముంగమూరి --
మద్దెర్ల --