అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఈ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ఈ...ఈకకౌ ...ఈఖఖౌ ...ఈగగౌ ...ఈఘఘౌ ...ఈఙఙౌ ...ఈచచౌ ...ఈఛఛౌ ...ఈజజౌ ...ఈఝఝౌ ...ఈఞఞౌ ...ఈటటౌ ...ఈఠఠౌ ...ఈడడౌ ...ఈఢఢౌ ...ఈణణౌ ...ఈతతౌ ...ఈథథౌ ...ఈదదౌ
...ఈధధౌ ...ఈననౌ ...ఈపపౌ ...ఈఫఫౌ ...ఈబబౌ ...ఈభభౌ ...ఈమమౌ ...ఈయయౌ ...ఈరరౌ ...ఈలలౌ ...ఈవవౌ ...ఈశశౌ ...ఈషషౌ ...ఈససౌ ...ఈహహౌ ...ఈళళౌ ...ఈక్షక్షౌ ...ఈఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

ఈటు --
ఈతముక్కల --
ఈద --
ఈదని --
ఈదర --
ఈదరపల్లి --
ఈదుపల్లి --
ఈదురుపల్లి --
ఈదువల్లి --
ఈపల్లి --
ఈపల్లె --
ఈపూరి --
ఈపూరు --
ఈమన --
ఈమనపాక --
ఈమనపాటి --
ఈమనపాలెం --
ఈమనరాజు --
ఈమని --
ఈమనిపాక --
ఈయుణ్ణి --
ఈరంకి --
ఈలప్రోలు --
ఈలి --
ఈవనరాజు --
ఈవని --
ఈవూరి --
ఈశ్వర --
ఈశ్వరప్రగడ --
ఈశ్వరప్రెగ్గడ --
ఈశ్వరబత్తుల --
ఈశ్వరభట్ల --
ఈశ్వరభొట్ల --
ఈశ్వరాయని --
ఈశ్వరుని --