అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/జ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
జ...జకకౌ ...జఖఖౌ ...జగగౌ ...జఘఘౌ ...జఙఙౌ ...జచచౌ ...జఛఛౌ ...జజజౌ ...జఝఝౌ ...జఞఞౌ ...జటటౌ ...జఠఠౌ ...జడడౌ ...జఢఢౌ ...జణణౌ ...జతతౌ ...జథథౌ ...జదదౌ
...జధధౌ ...జననౌ ...జపపౌ ...జఫఫౌ ...జబబౌ ...జభభౌ ...జమమౌ ...జయయౌ ...జరరౌ ...జలలౌ ...జవవౌ ...జశశౌ ...జషషౌ ...జససౌ ...జహహౌ ...జళళౌ ...జక్షక్షౌ ...జఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

జంగా --
జిలగం --
జంద్యాల --
జంధ్యాల --
జంపన --
జంపాల --
జంభారి --
జక్కని --
జూనపూడి --
జక్కరాజు --
జక్కా --
జక్కిన --
జక్కినపల్లి --
జక్కు --
జక్కుల --
జగతా --
జగుమహంతి --
జగ్గారపు --
జటావల్లభుల --
జడగడుగుల --
జనపరెడ్డి --
జనమంచి --
జనుగు --
జన్నను --
జమదగ్ని --
జమలాపురం --
జమ్మలమడక --
జమ్మి --
జయంతి --
జరుగుమిల్లి --
జరుగుల --
జరుబుల --
జలగం --
జలగడుగుల --
జలతార --
జలతారు --
జలసూత్రం --
జలస్తంభం --
జల్లి --
జల్లిపల్లి --
జల్లిపల్లి --
జల్లు --
జల్లేపల్లి --
జవంగుల --
జవ్వాడి --
జాగర్లమూడి --
జాన --
జానమద్ది --
జామి --
జాస్తి --
జింకా --
జిలగం --
జిల్లా --
జీడిగుంట --
జీరెడ్డి --
జుజ్జవరపు --
జుజ్జూరి --
జుత్తాడ --
జూపూడి --
జూలూరి --
జెట్టి --
జైన --
జైతరాజు --
జొన్న --
జొన్నలగడ్డ --
జొన్నాదుల --
జోగ --
జోగన --
జోగా --
జోగి --
జోగినపల్లి --
జోగిరెడ్డి --
జ్యోతిపంతుల --
జ్యోతుల --
జ్యోస్యుల --
జవ్వాజి --
జలదాని --
జెట్టి --