అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/బ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
బ...బకకౌ ...బఖఖౌ ...బగగౌ ...బఘఘౌ ...బఙఙౌ ...బచచౌ ...బఛఛౌ ...బజజౌ ...బఝఝౌ ...బఞఞౌ ...బటటౌ ...బఠఠౌ ...బడడౌ ...బఢఢౌ ...బణణౌ ...బతతౌ ...బథథౌ ...బదదౌ
...బధధౌ ...బననౌ ...బపపౌ ...బఫఫౌ ...బబబౌ ...బభభౌ ...బమమౌ ...బయయౌ ...బరరౌ ...బలలౌ ...బవవౌ ...బశశౌ ...బషషౌ ...బససౌ ...బహహౌ ...బళళౌ ...బక్షక్షౌ ...బఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

బండారి --
బందా --
బచ్ఛు --
బచ్ఛుపల్లి --
బడిగండ్లపాటి --
బత్తినపాటి --
బద్ద --
బద్దనూరి --
బమ్మెర --
బయపునేని--
బళ్ళారి --
బహుజనపల్లి --
బాలంత్రపు --
బొగ్గవరపు --
బోడేపూడి --
బిరుదురాజు --
బెండపూడ --
బెజవాడ --
బేతవోలు --
బొండాద --
బొడ్డపాటి --
బొడ్డుపల్లి --
బొమ్మకంటి --
బొమ్మన --
బొల్లవరపు --
బోడపాటి --
బోయినపల్లి --
బాచంపల్లి --
బంకుపల్లె --
బంగారు --
బంటుపల్లి --
బండరు --
బండరి --
బండా --
బండారు -
బందరుపల్లి -
బండి --
బండ్ల --
బందా --
బగ్గు --
బచ్చలి --
బచ్చు --
బచ్చుపల్లి --
బట్టా --
బట్టిప్రోలు --
బట్టు --
బడే --
బణ్ణము --
బత్తిని --
బత్తిన --
బత్తినేని --
బత్తుల --
బద్దం --
బద్దనూరి --
బద్దిపూడి --
బద్దెల --
బద్దెవీటి --
బద్దేపూడి --
బనిశెట్టి --
బమ్మిడి --
బమ్మెర --
బయన --
బైన --
బయారపు --
బయ్యవరపు --
బరంపల్లి --
బరాటం --
బర్రె --
బలభద్ర --
బల్లేపల్లి --
బలిజేపల్లి --
బలిరెడ్డి --
బలివాడ --
బలుసు --
బళ్ళమూడి --
బల్ల --
బళ్ళ --
బళ్ళారి --
బసవ --
బసవరాజు --
బసువు --
బస్తిన --
బహిరీ --
బహుజనపల్లి --
బాడిగ --
బాణాల --
బాదం --
బాదంపూడి --
బాపట్ల --
బాపిరాజు --
బాలనాగు --
బాలబొమ్మల --
బాలినేని --
బాలాంత్రపు --
బాలరాజు --
బాసాని --
బాసిన --
బాచిన --
బిక్కని --
బిక్కిన --
బిక్కవల్లి --
బిజ్జుల --
బియ్యం --
బిరుదరాజు --
బిల్లాల --
బిల్ల --
బిళ్ళ --
బొల్లినేని --
బొల్లు --
బొమ్మగాని --
బోసు --
బీగాల --
బీమరశెట్టి --
బీమిశెట్టి --
బీరూరి --
బుడగలపాటి --
బుద్ధ --
బుద్ధరాజు --
బూదరాజు --
బుద్ధవరపు --
బురుగుపల్లి --
బుర్రా --
బులుసు --
బుల్లెడి --
బూదలూరు --
బూర --
బూరగడ్డ --
బూరుగు --
బూర్గుల --
బృహత్తటాకం --
బేతవోలు --
బెండపూడి --
బెజవాడ --
బెల్దు --
బెల్లంకొండ --
బెల్లాన --
బెల్లాన --
బెళ్ళూరి --
బెహరా --
బేతా --
బేతి
బేతంపూడి --
బేతపూడి --
బైచరాజు --
బైతరాజు --
బైపల్లి --
బైపిళ్ళ --
బైపోతు --
బైరెడ్డి --
బైరోజు --
బైర్రాజు --
బైసాన --
బొగ్గారపు--
బొంగరాల --
బొండా --
బొండాడ --
బొంతా --
బొంతాడ --
బొంతుల --
బొందలపాటి --
బొక్కసం --
బొగ్గారపు --
బొచ్చా --
బొజ్జా --
బొట్టా --
బొట్టు --
బొడ్డపాటి --
బొడ్డు --
బొడ్డుపల్లి --
బొడ్డేటి --
బొడ్దుచెర్ల --
బొత్స --
బొత్సా --
బొద్దపు --
బొద్దు --
బొద్దుల --
బొప్పన --
బొబ్బ --
బొబ్బిరి --
బొబ్బిలి --
బొమ్మడాల --
బొమ్మిడాల --
బొమ్మంచు --
బొమ్మకంటి --
బొమ్మగంటి --
బొమ్మన --
బొమ్మలి --
బొమ్మారెడ్డి --
బొమ్మిరెడ్దిపల్లి --
బొమ్మిశెట్టి --
బొమ్ము --
బొర్సు --
బొలిశెట్టి --
బొల్లా --
బొల్లాప్రగడ --
బొల్లి --
బొల్లిముంత --
బొల్లి0పల్లి --
బొల్లెద్దు --
బోగిరెడ్డి --
బోగోలు --
బోటు --
బోడపాటి --
బోడె --
బోణం --
బోని --
బోను --
బోయనపిల్లి --
బోయపాటి --
బోయి --
బోయిన --
బోరవెల్లి --
బోళ్ళ --
బ్రహ్మజోస్యుల --