అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ర

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ర...రకకౌ ...రఖఖౌ ...రగగౌ ...రఘఘౌ ...రఙఙౌ ...రచచౌ ...రఛఛౌ ...రజజౌ ...రఝఝౌ ...రఞఞౌ ...రటటౌ ...రఠఠౌ ...రడడౌ ...రఢఢౌ ...రణణౌ ...రతతౌ ...రథథౌ ...రదదౌ
...రధధౌ ...రననౌ ...రపపౌ ...రఫఫౌ ...రబబౌ ...రభభౌ ...రమమౌ ...రయయౌ ...రరరౌ ...రలలౌ ...రవవౌ ...రశశౌ ...రషషౌ ...రససౌ ...రహహౌ ...రళళౌ ...రక్షక్షౌ ...రఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

రాకుర్తీ --
రాగంపేట --
రాచూరి --
రాజనాల --
రాపాక --
రాశినేని --
రామకుర్తి --
రామగుండం --
రామరాజు --
రామవరపు --
రాయప్రోలు --
రావుల --
రావూరు --
రేబాల --
రేమెల --
రేలంగి --
రంగరాజు --
రంగరాజుల --
రంగినీని --
రంగుల --
రంగ్రీజు --
రంధి --
రంపా --
రఘుపాత్రుని --
రత్నాకరము --
రవణం --
రవ్వా --
రాంపల్లి --
రాంభట్ల --
రాకమచర్ల --
రాగం --
రాగతి --
రాగా --
రాచకొండ --
రాచమల్లు --
రాజనాల --
రాజరోటి --
రాటకొండ --
రాటా --
రాట్నాల --
రాడ --
రాణి --
రానిశెట్టి --
రాపర్ది --
రాపర్తి --
రాపాక --
రామడుగు --
రామడుగుల --
రామవరపు --
రామానుజం --
రామాప్రెగడ --
రామావజ్ఝల్ --
రామినేని --
రామిరెడ్డి --
రామిశెట్టి --
రామెన --
రాయకవి --
రాయదుర్గం --
రాయపాటి --
రాయప్రోలు --
రాయభట్టు --
రాయవరపు --
రాయసం --
రాయిడి --
రాలి --
రాళ్ళపల్లి --
రావాడ --
రావి --
రావికింది --
రావినూతల --
రావిపాటి --
రావు --
రావుల --
రావూరి --
రావూరు --
రావెల --
రాసంశెట్టి --
రిమ్మలపూడి --
రుద్దిరెడ్డి --
రుద్రరాజు --
రుద్రపాక --
రుద్రవీణ --
రుద్రాక్ష --
రుద్రాభట్ల --
రుద్రావజ్ఝల --
రెంటాల --
రెడ్డి --
రెడ్డిపల్లె --
రెడ్డిబత్తుల --
రెడ్నం --
రెడ్లం --
రెయ్యివ --
రేకందారు --
రేకా --
రేగులగడ్డ --
రేటూరి --
రేపాల --
రేబాల --
రేమెళ్ళ --
రేమెల్ల --
రేలంగి --
రేలేటి --
రేవణూరి --
రేవు --
రేవూరి --
రేవూరు --
రేసు --
రొండా --
రొద్దము --
రోణంకి --
రోళ్ళ --
రొంగల --
రేజేటి --
రేగళ్ళ --