అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/త

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
త...తకకౌ ...తఖఖౌ ...తగగౌ ...తఘఘౌ ...తఙఙౌ ...తచచౌ ...తఛఛౌ ...తజజౌ ...తఝఝౌ ...తఞఞౌ ...తటటౌ ...తఠఠౌ ...తడడౌ ...తఢఢౌ ...తణణౌ ...తతతౌ ...తథథౌ ...తదదౌ
...తధధౌ ...తననౌ ...తపపౌ ...తఫఫౌ ...తబబౌ ...తభభౌ ...తమమౌ ...తయయౌ ...తరరౌ ...తలలౌ ...తవవౌ ...తశశౌ ...తషషౌ ...తససౌ ...తహహౌ ...తళళౌ ...తక్షక్షౌ ...తఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

తంజనగరం --
తక్కెళ్ళపాటి --
తటవర్తి --
తటవర్తి --
తణికెళ్ళ --
తమ్మన --
తరపట్ల --
తరిగొండ --
తల్లం --
తల్లా --
తల్లాప్రగడ --
తల్లావఝ్ఝుల --
తాడూరి --
తాడేపల్లి --
తాళ్ళపాక --
తియ్యబిండి--
తిరుపతి --
తిరుమల --
తిరుమామిడి --
తుమ్మల --
తుమ్మలపల్లి --
తురగా --
తెనాలి --
త్రిపురాన --
తంగెళ్ల--
తంగిరాల --
తంగేటి --
తంగేటి --
తంజనగరము --
తంజావూరు --
తక్కసీల --
తక్కెళ్ళపాటి --
తటవర్తి --
తడకమళ్ళ --
తడవర్తి --
తద --
తనికెళ్ళ --
తన్నీరు --
తమరాల --
తమ్మన --
తమ్మా --
తమ్మారెడ్డి --
తమ్మికాపతి --
తమ్మినేని --
తమ్మిరాజు --
తమ్మిరెడ్డి --
తరిగొండ --
తరిపాటి --
తరిమెల --
తర్ర --
తర్రా --
తర్రు --
తర్లంరాజు --
తలగరి --
తలపాగల --
తలపోశ --
తలముడుపుల --
తలశిల --
తలాటం
తలారి --
తలిశెట్టి --
తలుపుల --
తల్లం --
తల్లాప్రగడ --
తల్లావజ్ఝల --
తల్లావఝల --
తవాడల --
తాండ్ర --
తాటికాయల --
తాటికొండ --
తాటిగడప --
తాడి --
తాడికొండ --
తాడిగిరి--
తాడిమళ్ళ --
తాడిమేటి --
తాడినాడ --
తాడూరి --
తాడేపల్లి --
తాత --
తాతా --
తాతినేని --
తానేటి --
తాపీ --
తామడ --
తామరపల్లి --
తామ్రపల్లి --
తాయి --
తాళ్ళ --
తాళ్ళపాక --
తాళ్ళూరి --
తిక్కోని --
తిప్పల --
తిప్పారెడ్డి --
తిమ్మావజ్ఝల --
తిమ్మరాజు --
తిమ్మినేని --
తిరగటి --
తిరుక్కోవుల్లూరు --
తిరుక్కొవెల --
తిరుతుల్లాయి --
తిరునగరి --
తిరుపతి --
తిరుమరెడ్డి --
తిరుమల --
తిరుమలబుక్కపట్టణము --
తిరుమలరాజు --
తిరువత్తూరు --
తిరువాయిపాటి --
తిరువీధుల --
తీగెల --
తీడ --
తీడా --
తీర్ధ --
తునికిపాటి --
తుపాకుల --
తుమరాడ --
తుమ్మపాల --
తుమ్మల --
తుమ్మలఛర్ల --
తుమ్మలపల్లి --
తుమ్మపూడి-
తుమ్మలపెంట --
తురుపాతి --
తురుమల్లి --
తురుమెళ్ళ --
తుర్లపాటి --
తులసి --
తులాబందుల --
తూనుగుంట-
తూమాటి --
తూమాటి --
తూమాటి --
తూము --
తూముపాటి --
తూములూరి --
తూరుపాటి --
తూర్పాటి --
తూర్పుటి --
తెనాలి --
తెనాలి --
తెన్నేటి --
తెప్పల --
తెలిదేవర --
తెలుగు --
తెల్లాకుల --
తేజోమూర్తుల --
తేలాసరి --
తెడ్ల --
తేళ్ళపూడి --
తొక్కడము --
తొగిరి --
తొట్టడి --
తొత్తడి --
తోట --
తోకల --
తోటకూర --
తోపుచర్ల --
తోపెల్ల --
తోరం --
తోలేటి --
త్యాగంటి --
త్రిపురనేని --
త్రిపురనేని --
త్రిపురాన --
త్రిపురాన --
త్రోవగుంట --
త్వంతం --
తొర్రికొండ --