అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/స

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
స...సకకౌ ...సఖఖౌ ...సగగౌ ...సఘఘౌ ...సఙఙౌ ...సచచౌ ...సఛఛౌ ...సజజౌ ...సఝఝౌ ...సఞఞౌ ...సటటౌ ...సఠఠౌ ...సడడౌ ...సఢఢౌ ...సణణౌ ...సతతౌ ...సథథౌ ...సదదౌ
...సధధౌ ...సననౌ ...సపపౌ ...సఫఫౌ ...సబబౌ ...సభభౌ ...సమమౌ ...సయయౌ ...సరరౌ ...సలలౌ ...సవవౌ ...సశశౌ ...సషషౌ ...సససౌ ...సహహౌ ...సళళౌ ...సక్షక్షౌ ...సఱఱౌ ఇతరమైన

Saa[<small>మార్చు</small>]

సంకర --
సంకా --
సంకాబత్తుల --
సంఖ్యాయనస --
సబ్బినేని --
సంకుసాల --
సంగవరపు --
సంగినీడి --
సంగీతం --
సంగు --
సంగెం --
సంగెపు --
సంతపురిటి --
సంపతిరాజు --
సంపంగి --
సంయపరాజు --
సకల --
సఖినేటి --
సకినేటి --
సకేరు --
సఖురి --
సజే --
సజ్జా --
సత్తి --
సత్తిరాజు
సత్తెనపల్లి --
సత్యవోలు --
సన్నపరెడ్డి --
సన్నాల --
సన్నిధానము --
సప్పట --
సప్పా --
సబ్బవరపు --
సబ్నివీసు --
సమతం --
సముఖం --
సముద్రం --
సముద్రాల --
సయ్యపురాజు --
సరికొండ --
సరిగె --
సరిగొప్పల --
సరిపల్లి --
సరిపల్ల
సరిపెల్ల --
సరుపూరి --
సర్వేపల్లి --
సలఖ్యాన --
సలాది --
సవరాల --
సహదేవ --
సహమిరుసు --
సహమీరు --
సాంబరాజు --
సాకం
సాకిగారి --
సాకేదశ --
సాగి --
సాగినేని --
సాగిరాజు --
సాదేపల్లి --
సాధనాల --
సానంశెట్టి --
సానెం --
సానబోయిన --
సానా --
సామంతపూడి --
సామంతుల --
సామన --
సామల --
సామవేదం --
సామసాని --
సామాల --
సాముల --
సామ్రాజ్యం --
సాయిన --
సారంగు --
సారసత్తుల --
సారిపల్లె --
సారెపల్లి --
సారె --
సాలాపు --
సాలూరు --
సింధే --
సింగం --
సింగమనేని
సింగరాజు --
సింగీతం --
సింహాద్రి --
సిద్దాబత్తుల --
సిద్దిరెడ్డి --
సిద్ధనాతి --
సిద్ధరాజు --
సిద్ధలూరి --
సిద్ధవరము --
సినకోటి --
సిమ్మా --
సియ్యాద్రి --
సిరపూరి --
సిరసపల్లి --
సిరిగిన --
సిరిపల్లి --
సిరిపురపు --
సిరిపూడి --
సిరుగూరు --
సిరెప్రెగడ --
సిరిప్రగడ --
సిర్రా --
సీతంరాజు --
సీమ --
సుంకర --
సుంకరి --
సందరగిరి --
సుందూరి --
సుగుటూరి --
సుగ్గుల --
సుగ్గల --
సుగ్గు --
సుసర్ల --
సుతాపల్లి --
సునాయ --
సున్నం --
సున్నా --
సుమానం --
సురటి --
సురభి --
సురవరం --
సురవె --
సుర్ల --
సూర్యవంశి --
సూదా --
సూనెద --
సూరంపల్లి --
సూరపనేని --
సూరవరపు --
సూరాశెట్టి --
సూరానేని --
సూరాబత్తుల --
సూరి --
సూరినీడి --
సూరిశెట్టి --
సూరె --
సూర్యదేవర --
సెనపాటి --
సేతు --
సేనాపతి --
సొగసు --
సొలస --
సాలసు --
సోడసాని --
సోదుం --
సోమంచి --
సోమయాజుల --
సోమా --
సోమిరెడ్డి --
సోము --
సోరనపూడి --
సోర్నపూడి --
సౌమ్య --
స్థానాపతి --
స్వర్ణ --
స్వర్ణరాజు --
సూరబొయిన --
సర్రాజు --
సమయమంతుల --
సిన్గరపు --
సొమరాజు --
సచ్చు --
సాకిగారి --
సుమాణం --