అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/గ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
గ...గకకౌ ...గఖఖౌ ...గగగౌ ...గఘఘౌ ...గఙఙౌ ...గచచౌ ...గఛఛౌ ...గజజౌ ...గఝఝౌ ...గఞఞౌ ...గటటౌ ...గఠఠౌ ...గడడౌ ...గఢఢౌ ...గణణౌ ...గతతౌ ...గథథౌ ...గదదౌ
...గధధౌ ...గననౌ ...గపపౌ ...గఫఫౌ ...గబబౌ ...గభభౌ ...గమమౌ ...గయయౌ ...గరరౌ ...గలలౌ ...గవవౌ ...గశశౌ ...గషషౌ ...గససౌ ...గహహౌ ...గళళౌ ...గక్షక్షౌ ...గఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

గుత్తికొండ --
గజవిల్లి --
గట్టుపల్లి --
గడియారము --
గరిగిపాటి --
గరికిముక్కుల --
గాదంశెట్టి --
గాదె
గాడుమూర్--
గిరిజవోలు --
గుండు --
గొరిజవోలు --
గొర్తి --
గోసల --
గడ్డం --
గంగనపల్లె --
గంగపట్టణపు --
గంగరాజు --
గంగాపురం --
గంగుల --
గంజాం --
గంజి --
గంజివరపు --
గంటా --
గంటి --
గంట్లాన --
గండి --
గండవరపు --
గండేపల్లి --
గండేపల్లి --
గండ్రెడ్డి --
గండ్రోతు --
గంధం --
గంధం --
గంప --
గంపా --
గజరావు --
గజ్జల --
గజ్జెల --
గట్టా --
గట్ల --
గడియారం --
గడిశాస్త్రులు --
గడ్డం --
గడ్డమణుగు --
గనిశెట్టి --
గణపతిరాజు --
గణపతిరాజు --
గణపతిరాజు --
గణపవరపు --
గణపా --
గద్దె --
గనివాడ --
గనిశెట్టి --
గన్నంరాజు --
గన్నవరపు --
గన్నాబత్తుల --
గన్ని --
గన్నీ --
గమిడి --
గరగ --
గరబాన --
గరికపాటి --
గరికిపర్తి --
గరికిపాటి --
గరిమెళ్ళ --
గరివేముల --
గర్నెపూడి --
గఱ్ఱె --
గర్రె --
గర్రెపల్లి --
గలిరెడ్డి --
గవివడ --
గళ్ళా --
గాజుల --
గాజులపల్లి --
గాడి --
గాడిచెర్ల --
గాడేపల్లి --
గాదంశెట్టి --
గాదిరాజు --
గాదె --
గాధావఝల --
గానితాడ --
గారం --
గారపాటి --
గార్లపాటి --
గాలి --
గాళ్ళ్ల --
గిడుగు --
గిడుతూరి --
గిద్దలూరి --
గిర్రాజు --
గిల్లారి --
గుంజి --
గుంజు --
గుంటక --
గుంటి --
గుంటు --
గుంటూరి --
గుంటూరు --
గుండపునీడు --
గుండమరాజు --
గుండమొగుల --
గుండవరపు --
గుండా --
గుండాబత్తుల --
గుండాల --
గుండిమెడ --
గుండు --
గుండ్రాతి --
గుండ్రాజు --
గుగ్గిలం --
గుజ్జురు --
గుజ్జుల --
గుడారు --
గుడిపాటి --
గుడిపూడి --
గుడిమెట్ల --
గుడివాడ --
గుడేలు --
గుణుపూడి --
గునుపూడి --
గుణ్ణం --
గుత్తా --
గుత్తి --
గుదిబండ --
గుదే --
గునుగుటూరి --
గున్నేపల్లి --
గుబ్బల --
గుమ్మడి --
గుమ్మపల్లి --
గుమ్మలూరు --
గుమ్మళ్ళ --
గుమ్మా --
గుమ్మాడి --
గుమ్మారు --
గుమ్మి --
గుమ్మిడిదల --
గుమ్ముడూరి --
గుమ్ములూరి --
గురంపల్లి --
గురజాడ --
గురజారపు --
గురజాల --
గురుగుబిల్లి --
గురుపల్లి --
గుర్రపు --
గుర్రంపు --
గుర్రప్పడియ --
గుర్రాల --
గుల్ల --
గుల్లిపల్లి --
గుల్లిపిల్లి --
గుళ్ళపల్లి --
గువ్వల --
గూటాల --
గూటూరు --
గూడ --
గూడవల్లి --
గూడూరి --
గూడేల --
గూనా --
గూళికల్లు --
గనిశెట్టి --
గెనిశెట్టి --
గెంజి --
గెంట్యాల --
గెడ్డం --
గెద్దాడ --
గెల్లి --
గెల్లూరి --
గేదల --
గైనేటి --
గొంతకోరి --
గొండు --
గొంతిన --
గొంపిన --
గొట్టపల్లి --
గొజ్జి --
గొట్టిపాటి --
గొట్టిముక్కల --
గొట్టెముక్కల --
గొండేల --
గొడవర్తి --
గొడా --
గొడ్డేటి --
గొన్నేనా --
గొబ్బూరి --
గొరపల్లి --
గొర్తి --
గొర్రెపాటి --
గొర్రెముచ్చు --
గొర్లారి --
గొర్లె --
గొలగాని --
గొలజాని --
గొల్పూరి --
గొల్ల --
గొల్లపల్లి --
గొల్లపూడి --
గొల్లమాల --
గొల్లారి --
గొల్లి --
గొల్లు --
గోంతిన --
గోకరకొండ --
గోకరాజు --
గోకా --
గోకివరపు --
గోకివరంపు --
గోగాడ --
గోగినేని --
గోగినేని --
గోగుల --
గోగులపల్లి --
గోగులపాటి --
గోటరాచూరి --
గోటేటి --
గోడా --
గోదావరి --
గోన --
గోన --
గోనుగుంట్ల --
గోనెల --
గోనెపల్లి --
గోపరాజు --
గోపాల --
గోపాలుని --
గోపీనాధము --
గోపు --
గోమఠం --
గోరంట్ల --
గోరి --
గోరింట --
గోర్జ --
గోలి --
గోళ్ళ --
గోళ్ళ --
గోళ్ళవిల్లి --
గోవిండ్ల --
గోవిందరాజు --
గోవిందరాజుల --
గోవిందు --
గోవిందుల --
గోసు --
గౌడ --
గౌతు --
గౌరారం --
గ్రంధి --