అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/వ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
వ...వకకౌ ...వఖఖౌ ...వగగౌ ...వఘఘౌ ...వఙఙౌ ...వచచౌ ...వఛఛౌ ...వజజౌ ...వఝఝౌ ...వఞఞౌ ...వటటౌ ...వఠఠౌ ...వడడౌ ...వఢఢౌ ...వణణౌ ...వతతౌ ...వథథౌ ...వదదౌ
...వధధౌ ...వననౌ ...వపపౌ ...వఫఫౌ ...వబబౌ ...వభభౌ ...వమమౌ ...వయయౌ ...వరరౌ ...వలలౌ ...వవవౌ ...వశశౌ ...వషషౌ ...వససౌ ...వహహౌ ...వళళౌ ...వక్షక్షౌ ...వఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

వరదా --
వెపం --
వంకాయల --
వడ్డాది --
వద్దిపర్తి --
వలబోజు --
వస్తవాయి --
ఒంటెద్దు --
ఒబ్బిలిశెట్టి --
వాడ్రేవు --
వైయిందం --
వంక --
వంకాయల --
వంకాయలపాటి --
వంగపల్లి --
వంగర --
వంగరి --
వంగల --
వంగలి --
వంగల్లు --
వంగిపురం --
వంగూరి --
వంతు --
వందంశెట్టి --
వంది --
వందేమాతరం --
వక్కలంక --
వజ్ఝల --
వజ్రపు --
వఝల --
వట్టం --
వట్టిkonda --
వట్టికూటి --
వట్లూరి --
వఠ్ఠెం --
వడలి --
వడగా --
వడ్డాది --
వడ్డి --
వడ్డె --
వడ్డెపాటి --
వడ్లపట్ల --
వడ్లమాని --
వడ్లమూడి --
వడ్లమూరు --
వత్సవాయి --
వద్దిపర్తి --
వనం --
వనము --
వనపర్తి --
వనమా --
వనమాలి --
వనిమిశెట్టి --
వనమూడి --
వనుమూడి --
వన్నెంరెడ్డి --
వమాస్యం --
వమ్మి --
వరాహగిరి --
వరదా --
వరిగొండ --
వర్రి --
వలిపర్తి --
వలివేటి --
వల్లపు --
వల్లభజోస్యుల --
వల్లభనేని --
వల్లూరి --
వల్లూరిపల్లి --
వల్లూరి --
వల్లూరు --
వసంతరావు --
వసంతపురం --
వసంతవాడ --
వసంతాల --
వాండ్రాసి --
వాకా --
వాకాట --
వాకాటి --
వాకాడ --
వాడపల్లి --
వాడాల --
వాత్స్య --
వానపల్లి --
వానపాల --
వాయిల --
వారణాసి --
వార్కింపుట్టి --
వాలిన --
వావిలకొలను --
వావిలాల --
వావిలపల్లి --
వావిళ్ళ --
వావిళ్ళపల్లి --
వాసంశెట్టి --
వాసా --
వాసిమళ్ళ --
వాసిరాజు --
వాసిరెడ్డి --
వాసుపల్లి --
వాజిపేయాజుల --
వారణాశి --
వావిలికొలను --
వరియాల --
విరియాల --
వింజరపు --
వింజమూరి --
వికటకవి --
విట్టా --
విఠలరాజు --
విడియాల --
విడదల --
విపల్లె --
విప్పర్తి --
విప్పల --
విన్నకోట --
విశ్వనాథ --
విస్సాప్రగడ --
విస్సావఝ్ఝుల --
వియ్యపు --
విశ్వనాథం --
విష్ణుభొట్ల --
విస్సా --
విస్సావజ్ఝల --
వీటూరి --
వీణెము --
వీపూరి --
వీరా --
వీరంకుంట --
వీరంరాజు --
వీరంశెట్టి --
వీరపనేని --
వీరమనేని --
వీరమాచనేని --
వీరవెల్లి --
వీరోతు --
ఉందుర్తి --
ఉజ్జిని --
ఉడత్తు --
ఉడుతా --
ఉత్పల --
ఉద్దరాజు --
ఉనుగు --
ఉన్నమరాజు --
ఉపాధ్యాయుల --
ఉప్పల --
ఉప్పు --
ఉప్పుగంటి --
ఉలాస్ --
ఉల్లి --
ఉమ్మనేని --
ఊరకరణం --
వృధ్ధుల --
వెంటూరి --
వెంటూరు --
వెండిగంటము --
వెంపటపు --
వెంపటి --
వెన్నతోట --
వెంపరాల --
వెణుతురుపల్లి --
వెణుతురుమల్లి --
వెణుతుర్ల --
వెత్సా --
వెదుశి --
వెనిగళ్ళ --
వెనిశెట్టి --
వెన్న --
వెన్నా --
వెన్నెకంటి --
వెన్నెలకంటి --
వెముల --
వెములపల్లి --
వెలంపల్లి --
వెలగనాటి --
వెలగపూడి --
వెలగా --
వెలగాడ --
వెలమాటి --
వెలమాది --
వెలిదండ --
వెలిదండ్ల --
వెలిది --
వెలిశాల --
వెలుగూరి --
వెలుగొట్టి --
వెలుగోరి --
వెలువూలు --
వెల్చేరు --
వెల్లంకి --
వెల్లపల్లి --
వెల్లాల --
వేగ --
వేగి --
వేగినాటి --
వేగిరాజు --
వేగుళ్ల --
వేగేశ --
వేగేశ్న --
వేచూరి --
వేజెళ్ళ --
వేటుకూరి --
వేటూరి --
వేదం --
వేదము --
వేదాంతం --
వేదాల --
వేదుల --
వేమకోటి --
వేమన --
వేమనారాధ్యుల --
వేమరాజు --
వేమిరెడ్డి --
వేముగంటి --
వేముల --
వేములపల్లి --
వేములపాటి --
వేములవలస --
వేములవాడ --
వేమూరు --
వేమూరి --
వేలమూరి --
వేలూరి --
వేల్పూరి --
వేటూరి --
వైజర్సు --
వైట్ల --
వైశ్యరాజు --
ఒద్ది --
ఒబ్బిలిశెట్టి --
ఒమ్ము --
ఓబులశెట్టి --
ఓరుగంటి --
వ్యాకరణం --
వంజవాక --
వేటపాలెం --