అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఉ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ఉ...ఉకకౌ ...ఉఖఖౌ ...ఉగగౌ ...ఉఘఘౌ ...ఉఙఙౌ ...ఉచచౌ ...ఉఛఛౌ ...ఉజజౌ ...ఉఝఝౌ ...ఉఞఞౌ ...ఉటటౌ ...ఉఠఠౌ ...ఉడడౌ ...ఉఢఢౌ ...ఉణణౌ ...ఉతతౌ ...ఉథథౌ ...ఉదదౌ
...ఉధధౌ ...ఉననౌ ...ఉపపౌ ...ఉఫఫౌ ...ఉబబౌ ...ఉభభౌ ...ఉమమౌ ...ఉయయౌ ...ఉరరౌ ...ఉలలౌ ...ఉవవౌ ...ఉశశౌ ...ఉషషౌ ...ఉససౌ ...ఉహహౌ ...ఉళళౌ ...ఉక్షక్షౌ ...ఉఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

ఉంగరాల --
ఉండవల్లి --
ఉండవిల్లి --
ఉంతకల్ --
ఉక్కుం --
ఉగ్గిన --
ఉడతల --
ఉడతా --
ఉతెల్లరు --
ఉత్తరావిల్లి --
ఉత్పల --
ఉద్ధంరాజు --
ఉన్నం --
ఉన్నవ --
ఉపద్రష్ట --
ఉప్ప --
ఉప్పర్లపల్లె --
ఉప్పల --
ఉప్పలపాటి --
ఉప్పలూరి --
ఉప్పు --
ఉప్పుగంటి --
ఉప్పుగండ్ల --
ఉప్పుగుండూరి --
ఉప్పుటూరి --
ఉప్పునూతల --
ఉప్పులూరి --
ఉమ్మడి --
ఉమ్మడిసింగు --
ఉయ్యూరి --
ఉరదాల --
ఉరిగిటి --
ఉరిటి --
ఉరుకూటి --
ఉలి --
ఉలిశి --
ఉల్లిపాయల --
ఉష్కల --
ఉసిరికల --