అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ద

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ద...దకకౌ ...దఖఖౌ ...దగగౌ ...దఘఘౌ ...దఙఙౌ ...దచచౌ ...దఛఛౌ ...దజజౌ ...దఝఝౌ ...దఞఞౌ ...దటటౌ ...దఠఠౌ ...దడడౌ ...దఢఢౌ ...దణణౌ ...దతతౌ ...దథథౌ ...దదదౌ
...దధధౌ ...దననౌ ...దపపౌ ...దఫఫౌ ...దబబౌ ...దభభౌ ...దమమౌ ...దయయౌ ...దరరౌ ...దలలౌ ...దవవౌ ...దశశౌ ...దషషౌ ...దససౌ ...దహహౌ ...దళళౌ ...దక్షక్షౌ ...దఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

దమ్మళం --
దశిక --
దంగేటి --
దంగేతి --
దంటు --
దండమూడి --
దండాశి --
దండు --
దంతులూరి --
దంపుడుబియ్యపు --
దగ్గుమాటి--
దగ్గుపాటి --
దగ్గుబాటి --
దగ్గుబల్లి --
దగ్గుబిల్లి --
దదిరావు --
దద్దనాల --
దములూరి --
దమ్మాలపాటి --
దరిశి --
దర్భా --
దర్మశెట్టి --
దవను --
దశిక --
దాకూరి --
దాకూరు --
దాకారపు --
దాకోజు --
దాచేపల్లి --
దాట్ల --
దాడి --
దాడి --
దామ --
దామరాజు --
దామెర --
దామెరల --
దామెర్ల --
దామోదర --
దామోదరం --
దారపు --
దారా--
దార్ల --
దాలిపర్తి --
దావులూరు --
దావులూరి --
దావుళ్ల --
దాశరధి --
దాసం --
దాసరి --
దాసరి --
దాసి --
దాసోజి --
దాసిన --
దాసు --
దిగవల్లి --
దిగుమర్తి --
దిండి --
దిట్టకవి --
దిద్దిగి --
దివి --
దీవి --
దినముకొండ --
దినవహి --
దిరుసం --
దివకాల --
దివాకరుని --
దివాకర్ల --
దివి --
దివెటె --
దీక్షితుల --
దీపం --
దీపాల --
దీవి --
దుంగి --
దుక్కా --
దుక్కా --
దుక్కిపాటి --
దుక్కోల --
దుగ్గినేని --
దిగ్గిరాజు --
దుగ్గిరాల --
దుట్టె --
దుప్పటి --
దుబాసి --
దుమ్ము --
దుమ్మల --
దురుగడ్డ --
దుర్గరాజు --
దుర్గావఝుల --
దుర్భాక --
దుర్భాకుల --
దులోపాటి --
దువ్వూరి --
దూడ --
దూది --
దూబగుంట --
దూరు --
దూర్వాసుల --
దూసనపూడి --
దూళ్ళ --
దెందుకూరి --
దెందేటి --
దేవభక్తుని --
దేవరపల్లి --
దేవకి --
దేవగుప్తాపు --
దేవన --
దేవనపల్లి --
దేవనూరు --
దేవర --
దేవరకొండ --
దేవరపల్లి --
దేవరపాటి--
దేవరపు --
దేవరభొట్ల --
దేవరాజు --
దేవరాపల్లి --
దేవళ్ల --
దేవిన
దేవినేని --
దేవినేని --
దేవిశెట్టి --
దేవులపల్లి --
దేశరాజు --
దేశిరాజు --
దొంగ --
దొంగా --
దొండపాటి --
దొండా --
దొండేటి --
దొంతంశెట్టి --
దొంతరాజు
దొంతిరెడ్డి --
దొడ్డ --
దొడ్డపనేని --
దొడ్డి --
దొడ్ల --
దొప్పలపూడి --
దొమ్మేటి --
దొరడ్ల --
దొరాదల --
దోనూరి --
దోనేపూడి --
దోమా --
దోమా --
దోర --
దోసనూరి --
దోసపాటి --
ద్రోణంరాజు --
ద్రోణంరాజు --
ద్రోణవల్లి--
ద్వాదశి --
ద్వాదశి --
ద్వారం --
ద్వారంపూడి --
ద్వారబందుల --
ద్వారబంధం --
ద్వారా --
ద్విభాష్యం --
ద్వివేదుల --
దైతా --
దగ్గుబాటి --
దగ్గుబాటి --