అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఆ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ఆ...ఆకకౌ ...ఆఖఖౌ ...ఆగగౌ ...ఆఘఘౌ ...ఆఙఙౌ ...ఆచచౌ ...ఆఛఛౌ ...ఆజజౌ ...ఆఝఝౌ ...ఆఞఞౌ ...ఆటటౌ ...ఆఠఠౌ ...ఆడడౌ ...ఆఢఢౌ ...ఆణణౌ ...ఆతతౌ ...ఆథథౌ ...ఆదదౌ
...ఆధధౌ ...ఆననౌ ...ఆపపౌ ...ఆఫఫౌ ...ఆబబౌ ...ఆభభౌ ...ఆమమౌ ...ఆయయౌ ...ఆరరౌ ...ఆలలౌ ...ఆవవౌ ...ఆశశౌ ...ఆషషౌ ...ఆససౌ ...ఆహహౌ ...ఆళళౌ ...ఆక్షక్షౌ ...ఆఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

ఆండ్ర --
ఆంధ్రకవి --
ఆకి --
ఆకొండి --
ఆకేటి --
ఆకారపు --
ఆకెళ్ళ --
ఆకశం --
ఆకాశపు --
ఆకునూరు --
ఆకుమర్తి --
ఆకురాతి --
ఆకుల --
ఆకులూరి --
ఆగొల్ల --
ఆగులపల్లె --
ఆచంట --
ఆచాళ్ళ --
ఆడగుల --
ఆడ్డూరి --
ఆడిదము --
ఆడారి --
ఆడారు --
ఆణివిళ్ళ--
ఆతోట --
ఆతుకూరి --
ఆతుకూరు --
ఆది --
ఆదె --
ఆదిపూడి --
ఆదిభట్ట --
ఆదిభట్ల --
ఆదిరెడ్డి --
ఆదుర్తి --
ఆనం --
ఆనెం --
ఆనంగి --
ఆబోతుల --
ఆభరణం --
ఆమంచి --
ఆమంచర్ల --
ఆమడూరి --
ఆమ్మజారి --
ఆయంచ --
ఆయిశెట్టి --
ఆరె --
ఆర్కాటు --
ఆరెకపూడి --
ఆరణి --
ఆరెతి --
ఆరాధ్యుల --
ఆరని --
ఆరిపాక --
ఆరెమండ --
ఆర్యసోమయాజుల --
ఆరవీటి --
ఆరవెల్లి --
ఆరిశెట్టి --
ఆరుమాక --
ఆల --
ఆలేటి --
ఆల్తి --
ఆలపాక --
ఆలపాటి --
ఆలమేటి --
ఆలమూరు --
ఆలవంటె --
ఆలవిల్లి --
ఆలుగోజక --
ఆలూరి --
ఆళ్ళ --
ఆవంచ --
ఆవంత్స --
ఆవటపల్లి --
ఆవాల --
ఆవుటపల్లె --
ఆవుల --
ఆశపు --
ఆసూరి --