అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ల

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ల...లకకౌ ...లఖఖౌ ...లగగౌ ...లఘఘౌ ...లఙఙౌ ...లచచౌ ...లఛఛౌ ...లజజౌ ...లఝఝౌ ...లఞఞౌ ...లటటౌ ...లఠఠౌ ...లడడౌ ...లఢఢౌ ...లణణౌ ...లతతౌ ...లథథౌ ...లదదౌ
...లధధౌ ...లననౌ ...లపపౌ ...లఫఫౌ ...లబబౌ ...లభభౌ ...లమమౌ ...లయయౌ ...లరరౌ ...లలలౌ ...లవవౌ ...లశశౌ ...లషషౌ ...లససౌ ...లహహౌ ...లళళౌ ...లక్షక్షౌ ...లఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

లక్కరాజు --
లక్కవరపు --
లింగమల్లు --
లంక --
లంకపల్లి --
లంకలపల్లి --
లంకా --
లంకా --
లంకాడ --
లంగిశెట్టి --
లంగోజు --
లండ --
లండా --
లకిరెడ్డి --
లక్కదాసు --
లక్కన --
లక్కరాజు --
లక్కవరపు --
లక్కా --
లక్కింశెట్టి --
లక్కినేని --
లక్కోజి --
లక్కోజు --
లగిశెట్టి --
లట్టాల --
లదాటెం --
లవిళ్ళ --
లాదె --
లింగం --
లింగనమఖి --
లింగమకుంట --
లింగాల --
లుకలాపు --
లుక్కా --
లెంక --
లెక్కల
లేపాక్షి --
లేళ్ళ --
లేళ్ళపల్లి --
లొలుగు --
లొల్ల --
లోకిరెడ్డి --
లోయ --
లంకిపల్లి --