అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/చ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
చ...చకకౌ ...చఖఖౌ ...చగగౌ ...చఘఘౌ ...చఙఙౌ ...చచచౌ ...చఛఛౌ ...చజజౌ ...చఝఝౌ ...చఞఞౌ ...చటటౌ ...చఠఠౌ ...చడడౌ ...చఢఢౌ ...చణణౌ ...చతతౌ ...చథథౌ ...చదదౌ
...చధధౌ ...చననౌ ...చపపౌ ...చఫఫౌ ...చబబౌ ...చభభౌ ...చమమౌ ...చయయౌ ...చరరౌ ...చలలౌ ...చవవౌ ...చశశౌ ...చషషౌ ...చససౌ ...చహహౌ ...చళళౌ ...చక్షక్షౌ ...చఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

చక్రవర్తుల --
చాపలమడుగు --
చిలుకూరి --
చన్నాప్రగడ --
చెన్నాప్రగడ --
చక్రపాణి --
చక్రవర్తి --
చక్రవర్తుల --
చట్టి --
చట్టు --
చట్రాతి --
చతుర్వేది --
చతుర్వేదుల --
చదలవాడ --
చనుమోలు --
చెల్లు--
చప్పిడి--
చనెపాలు --
చపరం --
చప్ప --
చమచర్ల --
చరికొంట --
చర్ల --
చర్లబంద --
చలమని --
చలసాని --
చల్లగళ్ళ --
చల్లపల్లి --
చల్లా --
చల్లి --
చవాకుల --
చవులపల్లి --
చౌలపల్లి --
చాగంటి --
చాగంరెడ్డి --
చాగలమర్రి --
చాట్రాజు --
చాట్రాతి --
చాడ --
చాడా --
చాపర్ల --
చామంతి --
చామంతుల --
చామర్తి --
చావనపెల్లి
చామనపెల్లి
చావనిపల్లి --
చావా --
చంటికొండ --
చండిక --
ఛుండు --
చండ్ర --
చందక --
చందన --
చందల --
చందా --
చందు --
చంద్రగిరి --
చంపాటి --
చించిలి --
చింతం --
చింతకాయల --
చింతకుంట --
చింతగుంట --
చింతపంటి --
చింతపట్ల --
చింతపల్లి --
చింతల --
చింతలపల్లి --
చింతలపాటి --
చింతలపూడి --
చింతలూరి --
చింతా --
చిందాన --
చిక్కం --
చిక్కాల --
చిక్రాల --
చిగురుపాటి --
చిట్టమూరు --
చిట్టా --
చిట్టిపంతుల --
చిట్టాప్రగడ --
చిట్టిరాజు --
చిట్టూరి --
చిట్టూరు --
చిట్టెల్ల --
చిట్టెంశెట్టి --
చిట్రాజు --
చితారు --
చిత్తజల్లు --
చిత్తూరు --
చిత్రకవి --
చిత్రపు --
చిత్రాల --
చిదుర --
చిన్నము --
చిన్నారి --
చిమ్మపూడి --
చిరిపిన --
చిరుగూరి --
చిరుతా --
చిరుమామిళ్ళ --
చిరుమూరి --
చిరువూరి --
చిర్రాడ --
చిర్ల --
చిలంబి --
చిలంకుర్తి --
చిలకపాటి --
చిలకమర్తి --
చిలకల --
చిలకలపూడి --
చిలుంకూరు --
చిలుకు --
చిలుకూరి --
చిల్లకూరు --
చిల్లర --
చిల్లా --
చివుకుల --
చీకల --
చీడిపల్లి --
చీతిరాల --
చీదెపూడి --
చీదెళ్ళ --
చీమకుర్తి --
చుండి --
చుండూరి --
చుండూరు --
చుంచు --
చుక్కా --
చుక్కల --
చెక్కపల్లి --
చెక్కా --
చెంగల్వ --
చెంచు --
చెందలూరి --
చెన్నా --
చెన్నమరాజు --
చెన్నా --
చెన్నాపురపు --
చెన్నుపాటి --
చెన్నూరి --
చెన్నూరు --
చెర్ల --
చెరుకువాడ --
చెరుకూరు --
చెరుకూరి --
చెఱకుపల్లి --
చెఱకుమిల్లి --
చెఱకుమల్లి --
చెలికాని --
చెలుకూరి --
చెల్లుబాని --
చెల్లుబోయిన --
చెల్వేటి --
చెళ్ళపిళ్ళ --
చెవ్వేటి --
చామకూర --
చేమకూర --
చేకర్తి --
చేకూరి --
చేగు --
చేగొండి --
చేతపూడి --
చేతి --
చేనేతల --
చేపూరి --
చేబ్రోలు --
చొక్కాకుల --
చొప్ప --
చొల్లంగి --
చోడగం --
చోడా --
చోడిశెట్టి --
చోడిశెట్టి --
చోడ్రాజు --
చోప్రా --
చౌడేపల్లి --