అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/య

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
య...యకకౌ ...యఖఖౌ ...యగగౌ ...యఘఘౌ ...యఙఙౌ ...యచచౌ ...యఛఛౌ ...యజజౌ ...యఝఝౌ ...యఞఞౌ ...యటటౌ ...యఠఠౌ ...యడడౌ ...యఢఢౌ ...యణణౌ ...యతతౌ ...యథథౌ ...యదదౌ
...యధధౌ ...యననౌ ...యపపౌ ...యఫఫౌ ...యబబౌ ...యభభౌ ...యమమౌ ...యయయౌ ...యరరౌ ...యలలౌ ...యవవౌ ...యశశౌ ...యషషౌ ...యససౌ ...యహహౌ ...యళళౌ ...యక్షక్షౌ ...యఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

యద్దనపూడి --
యరసూరి --
యర్రమిల్లి --
యల్లమ్రాజు --
యల్లాప్రెగడ --
యామిజాల --
యండమూరి --
యక్కల --
యడ --
యడం --
యనమండ్రు --
యరబాల --
యర్నంచి --
యర్రం --
యర్రమిల్లి --
యర్రా --
యర్రాప్రగడ --
యర్రాసి --
యలమంచిలి --
యలమరి --
యల్లపు --
యల్లాపంతుల --
యల్లాప్రగడ --
యల్లాయి --
యల్లేపెద్ది --
యందవ --
యక్కల --
యడ్లపల్లి --
యడ్లపాటి --
యతిరాజ్యం --
యధావాక్కుల --
యనమండ్ర --
యనమదల --
యనమల --
యన్నపు --
యర్రంశెట్టి --
యర్రా --
యలమంచిలి --
యలమాటి --
యల్లాజోష్యుల --
యారం --
యాండ్ర --
యాతగిరి --
యాదగిరి --
యాబెళ్ళ --
యామసాని --
యార్లగడ్డ --
యాళ్ళ --
యామిజాల --
యాళ్ళ --
యిళ్ళ --
యింజాడ --
యినుమర్తి --
యిన్నమూరి --
యిప్పిలి --
యిమ్మడి --
యిమ్మానేని --
యియ్యపు --
యిరగవరపు --
యిర్రింకి --
యిలిందల --
యీచంపాటి --
యీటు --
యీయుణ్ణి --
యీవని --
యెక్కిరాల --
యెనుముల --
యెరుకొండ --
యెర్నేని --
యలవర్తి --
యెలి --
యెలిశెట్టి --
యేటూరు --
యేబెళ్ళ --
యేమినేని --
యేసు --
యలమర్తి --
యారీదా --
యల్లంకి --