అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ధ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ధ...ధకకౌ ...ధఖఖౌ ...ధగగౌ ...ధఘఘౌ ...ధఙఙౌ ...ధచచౌ ...ధఛఛౌ ...ధజజౌ ...ధఝఝౌ ...ధఞఞౌ ...ధటటౌ ...ధఠఠౌ ...ధడడౌ ...ధఢఢౌ ...ధణణౌ ...ధతతౌ ...ధథథౌ ...ధదదౌ
...ధధధౌ ...ధననౌ ...ధపపౌ ...ధఫఫౌ ...ధబబౌ ...ధభభౌ ...ధమమౌ ...ధయయౌ ...ధరరౌ ...ధలలౌ ...ధవవౌ ...ధశశౌ ...ధషషౌ ...ధససౌ ...ధహహౌ ...ధళళౌ ...ధక్షక్షౌ ...ధఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

ధనాల --
ధనికొండ -
ధనేకుల --
ధన్నపనేని --
ధన్యంరాజు --
ధరణికోట --
ధరణిదేవుల --
ధరణీప్రగడ --
ధర్మపురం --
ధర్మపురి --
ధర్మవరం --
ధర్మవరపు --
ధర్మాల --
ధవళ --
ధవళేశ్వరపు --
ధూర్జటి --
ధేనుకొండ --
ధేరం --