అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/న

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
న...నకకౌ ...నఖఖౌ ...నగగౌ ...నఘఘౌ ...నఙఙౌ ...నచచౌ ...నఛఛౌ ...నజజౌ ...నఝఝౌ ...నఞఞౌ ...నటటౌ ...నఠఠౌ ...నడడౌ ...నఢఢౌ ...నణణౌ ...నతతౌ ...నథథౌ ...నదదౌ
...నధధౌ ...నననౌ ...నపపౌ ...నఫఫౌ ...నబబౌ ...నభభౌ ...నమమౌ ...నయయౌ ...నరరౌ ...నలలౌ ...నవవౌ ...నశశౌ ...నషషౌ ...నససౌ ...నహహౌ ...నళళౌ ...నక్షక్షౌ ...నఱఱౌ ఇతరమైన

నాగం[<small>మార్చు</small>]


నడిగోటి --
నద్దునూరి --
నండూరి --
నంది --
నందికొల్ల --
నంబూరి --
నరసింహదేవర --
నల్లాన్ చక్రవర్తుల --
నాగపూడి --
నాగవోలు --
నాగులపాటి --
నాదెళ్ళ --
నాళం --
నిడుమోలు --
నిభానుపూడి --
నిమ్మగడ్డ --
నిమ్మలపూడి --
నిష్టల --
నీలరాజు --
నోరి --
నలిశెట్టి --
నంగిరెడ్డి --
నంద్యాలం --
నందం --
నందమూరి --
నందమూరి --
నందవరు --
నంది --
నందుర్క --
నందిగామ --
నందిపాటి --
నందిమండలం --
నందుల --
నందెల --
నందేల --
నంద్యాల --
నంబూరు --
నంబూరి --
నక్క --
నక్కలపల్లి --
నక్కా --
నక్కిన --
నడకుదుటి --
నడింప(పి)ల్లి --
నడింపల్లి --
నడికొప్పు --
నడిపల్లి --
నన్నపనేని --
నన్నెపాగ --
నమ్మి --
నరవ --
నరసింహదేవర --
నరహరశెట్టి --
నరిశెట్టి --
నరెడ్ల --
నర్రా --
నలమాని --
నల్ల --
నల్లి --
నల్లపాటి--
నల్లపరాజు --
నల్లబోతుల --
నల్లమల --
నల్లమళ్ళ --
నల్లమోతు
నల్లపనెని
నాగపూడి --
నాగతోట --
నాగలూటి --
నాగళ్ళ --
నాగవరపు --
నాగసూరు --
నాగినేని --
నాగిశెట్టి --
నాగుబంటి --
నాగుమహంతి --
నాగులకొండ --
నాగులపల్లి --
నాగులపాటి --
నాగండ్ల --
నాగంపల్లి --
నాగులవరం --
నాగిరెడ్డి --
నాగిళ్ళ --
నాగేళ్ళ --
నాగోతి --
నాచు --
నాట్ర --
నాతను --
నాతాని --
నాదన --
నాదను --
నాదెండ్ల --
నాదెళ్ళ --
నాదెళ్ళ --
నాదెళ్ళ --
నానిశెట్టి --
నాభి --
నామన --
నామవరపు --
నామాల --
నామాల --
నాయని --
నాయుడు --
నార --
నారగం --
నారన --
నారపురెడ్డి --
నారా --
నారాయణం --
నారాయణమహంతి --
నారుమంచి--
నార్ని --
నార్నె --
నార్ల --
నాళం --
నిముషకవి --
నిమిషకవి --
నింట --
నిట్టల --
నిట్టూరు --
నిడగంటి --
నిడమర్తి --
నిడసనమెట్ల --
నిడిగుండి --
నిడుదవోలు --
నిడుముక్కల --
నిమ్మకాయల --
నిమ్మకూరి --
నిమ్మగడ్డ --
నిమ్మన --
నిమ్మల --
నిమ్మలపూడి --
నిరోగి --
నివృత్తి --
నిస్సంగి --
నిశ్శంక --
నిశ్శంకరరావు --
నిష్టల --
నిష్టల --
నీతిపూడి --
నీరుకొండ --
నీలగిరి --
నీలం --
నీలంరాజు --
నీలంశెట్టి --
నీలపు --
నీలాపు --
నుదురుపాటి --
నుదురుపాటి --
నున్నా --
నున్నగాపు --
నువ్వుల --
నూక --
నూకల --
నూకల --
నూగూరు --
నూతక్కి --
నూతక్కి --
నూతలపాటి --
నూతి --
నూనెల --
నూలి --
నూలు --
నెక్కలపాడు --
నెక్కింటి --
నెమలి --
నెమలికంటి --
నెమ్మలూరి --
నెమ్మావి --
నెరదాక --
నెల్లుట్ల --
నెల్లూరి --
నెల్లూరు --
నెల్లిపూడి --
నెహ్రూ --
నేతగని --
నేతి --
నేతి --
నేదునూరి --
నేదురుమల్లి --
నేమాన --
నేమాని --
నేమాల --
నేరేడుమల్లి --
నేరెళ్ళ --
నేలకుడితి --
నేలటూరి --
నైషదము --
నోకిరెడ్డి --
నోగోతు --
నోముల --
నోరి --
నోళ్ళ --
నౌపడా --
నారాయణభట్ల--
న్యాయపతి--

నిదర