అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/శ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
శ...శకకౌ ...శఖఖౌ ...శగగౌ ...శఘఘౌ ...శఙఙౌ ...శచచౌ ...శఛఛౌ ...శజజౌ ...శఝఝౌ ...శఞఞౌ ...శటటౌ ...శఠఠౌ ...శడడౌ ...శఢఢౌ ...శణణౌ ...శతతౌ ...శథథౌ ...శదదౌ
...శధధౌ ...శననౌ ...శపపౌ ...శఫఫౌ ...శబబౌ ...శభభౌ ...శమమౌ ...శయయౌ ...శరరౌ ...శలలౌ ...శవవౌ ...శశశౌ ...శషషౌ ...శససౌ ...శహహౌ ...శళళౌ ...శక్షక్షౌ ...శఱఱౌ ఇతరమైన

[<small>మార్చు</small>]

శంకర --
శంకరగల్లని --
శంకరమంచి --
శంఖవరపు --
శంబర --
శంబరాజు --
శంభు --
శఠకోపం --
శఠగోపం --
శతఘంటము --
శనగ --
శనగపల్లి --
శనగలు --
శనగవరపు --
శభకవి --
శరగడం --
శలంకాయల --
శలపాక --
శలాక --
శశిరావు --
శశివరపు --
శాంజీ --
శాంతమూరి --
శాంతలూరి --
శాకమూరి --
శాకవల్లి --
శాఖమూరి --
శాట్టలూరి --
శాట్టలూరు --
శాఠలూరి --
శాన --
శాలవి --
శిరిపురపు --
శింగంశెట్టి --
శింగనపల్ల --
శింగరాజు --
శింగారపు --
శింగి --
శిఖా --
శిఖాకుళం --
శిద్దం --
శియం --
శియాద్రి --
శిరపనశెట్టి --
శిరవూరు --
శిరిగిన --
శిరిగినీడి --
శిరిగూరి --
శివకోటి --
శివనాధుని --
శివభుజంగం --
శివలెంక --
శివ్వా --
శిష్టా --
శిష్టు --
శిష్ట్లా --
చీమకుర్తి --
శీతంరాజు --
శీరారు --
శీర్ల --
శీలం --
శీలా --
సుచర్ల --
శృంగవృక్షం --
శృంగారకవి --
శెట్టిగుంట --
శెట్టి --
శేకూరి --
శేట్లూరి --
శేశెట్టి --
శేషము --
శొంటి --
శొంఠి --
శొంఠ్యాన --
శోభ --
శ్యామల --
శ్రీకాకుళపు --
శ్రీగిరి --
శ్రీగిరిరాజు --
శ్రీధరమెల్ల --
శ్రీనాధుని --
శ్రీపతి --
శ్రీపతి పండితారాధ్యుల --
శ్రీపాద --
శ్రీపెరుంబుదూరు --
శ్రీరంగం --
శ్రీరామ --
శ్రీరామందాస్ --
శ్రీరామకవచం --
శ్రీరామచంద్రుని --
శ్లాక --
శ్లిష్టా --
శంకర --
శంకరమంచి --
శంకరగల్లని --
శంఖవరపు --
శంబర --
శంబరాజు --
శంభు --
శఠకోపం --
శఠగోపం --
శనగలు --
శనగవరపు --
శలపాక --
శలాక --
శశిరావు --
శశివరపు --
శాంజీ --
శాంతమూరి --
శాంతలూరి --
శాకమూరి --
శాఖమూరి --
శాట్టలూరి --
శాట్టలూరు --
శాఠలూరి --
శివలెంక --