బహుళార్ధ పదాలు

విక్షనరీ నుండి
 • తెలుపు:-1 వర్ణము 2 ఎరిగించుట.
 • నలుపు:-1 నులుము, నలచు 2 వర్ణము.
 • పెరుగు:-1 ఎదుగుదల,వృద్ధి, అభివృద్ధి, వర్ధ్హిలుట, వ్యాపించుట, విస్తరించుట 2 పాల సంబంధిత ఆహార పదార్ధము.
 • కలుగు:-1 పొంది ఉండుట 2 ఎలుక నివాసము 3 నేత్ర వ్యాధి.
 • తరుగు:-1 క్షీణించుట, తగ్గుట 2 కత్తి పీటతో ముక్కలు చేయుట.
 • మరుగు:-1 చాటు, అజ్ఞాతము 2 పాలు, నీళ్ళు వంటి ద్రవపదార్ధములను పొయ్యిమీద కాచినప్పుడు చేరుకును గరిష్ట ఉష్ణ పరిమితి. తెర్లుట, మసలుట అనే ఇతర అర్ధాలు ఉన్నాయి.
 • పోగు:-1 నూలు పోగు, దారపు పోగు 2 కసవు, కుప్ప, చెత్త లాంటి వ్యర్ధ పదార్ధాలు.
 • తేలు:-
 • పట్టు:-
 • తోలు:-
 • చేదు:-
 • తొక్కు:- 1 తొక్కు కాలితో తొక్కుట అనే క్రయాపదం. 2 పండ్లు కాయలు మొదలైన వాటి పైన ఉండే రక్షణ కవచం.
 • చెక్కు:- పదునైన వస్తువుతో మెత్తని వస్తువును చెక్కుట అనే క్రియా పదము. చెక్క, రాయి మొదలైన వాటిని చెక్కి పని ముటులు, అలంకరణ వస్తువులు చేస్తారు. 2 శాకాహారపు రక్షణ కవచాన్ని కూడా చెక్కు అంటారు. వేరుచనగ చెక్కులు మొదలైనవి.
 • పెంకు:-