go

విక్షనరీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

క్రియ, నామవాచకం, పోవుట, వెళ్లుట, నడుచుట, సాగుట, జరుగుట.

 • will you gowith us మాతో కూడా వస్తావా.
 • the child cannot go yet ఆ బిడ్డ యింకా నడవనేరదు.
 • the child goes on all fours ఆ బిడ్డ యింకానడవనేరదు.
 • the child goes on all fours ఆ బిడ్డ దోగాడుతున్నది.
 • it is ridiculous to dance when we should go మనము నడవవలసినప్పుడునాట్యమాడడము పిచ్చి.
 • the report goes that he is dead చచ్చినాడని వదంతి గా వున్నది.
 • they go under the name of merchants వర్తకులనబడుతారు.
 • the clock goes well ఆ ఘడియారము బాగా పోతున్నది, తిరుగుతున్నది.
 • the clock is not going ఆ ఘడియారము నిలిచిపోయినది, ఆ ఘడియారము పారడము లేదు.
 • these rupees do not go now యీ రూపాయలు యిప్పుడుచెల్లవు.
 • as far as my observation goes నాకు తెలిసే మట్టుకు.
 • as far as Tamil goes he is a good scholar అరవము లో నంటే వాడు సమర్ధుడు.
 • he went so far as to strike them వాండ్లను కొట్టేంతమట్టుకు అయినాడు.
 • as times go he is a learned man యీ కాలానికి వాడు పండితుడు.
 • he goes about the town పట్టణములో సంచరిస్తాడు, పట్టణము లోతిరుగుతాడు.
 • the ship went about ఆ వాడ మళ్లుకొన్నది.
 • he went abroadవాడుదేశాంతరమునకు పోయినాడు.
 • they went across the river వాండ్లుయేటిని దాటినారు.
 • a bridge that goes across the river యేటి మీద వుండే వంతెన.
 • that went against his inclination or it goes against hisstomach యిది వానికి గిట్టదు, యిది వానికి కాదు.
 • the decree went againsthim వాడికి విరోధము గా తీర్పు అయినది.
 • In this doctrine go I entirelyalong with you యీ సిద్ధాంతమందు నిన్ను అనుసరిస్తాను.
 • they went ashore వాండ్లుదగి గట్టుకుపోయినారు.
 • the ship went ashore ఆ వాడ దరి తట్టినది.
 • they went astray వాండ్లు తప్పుదోవ ను పోయినారు, మార్గము తప్పినారు.
 • she went astray వ్యభిచరించినది.
 • he went away లేచి పోయినాడు.
 • he went back మళ్లుకొనిపోయినాడు, తిరుక్కొనిపోయినాడు.
 • I went betweenthem in this affair యిందున గురించి వాండ్లకు మధ్యస్తము చేస్తివి.
 • theywent beyond him అతన్ని మించిపోయినారు.
 • he went beyondme in this business యీ పనిలో నన్ను మోసపుచ్చినాడు.
 • you must go by the doctors advice వైద్యుడు చెప్పిన ప్రకారము నీవు నడుచుకోవలెను.
 • the time went by rapidly కాలము త్వరగానడిచిపోయినది.
 • the opportunity is gone by సమయము మించిపోయినది.
 • the clock has gone down గడియారము నిలిచిపోయినది.
 • this will not godown with him యిది వాడికి యెంతమాత్రము దిగదు, అనగా గిట్టదు.
 • the sun went down సూర్యుడు అస్తమించెను.
 • the swelling wentdown ఆ వుబ్బు అణిగినది, ఆ వాపు తీసినది.
 • the ship wentdown వాడ ముణిగిపోయినది.
 • things go ill with him వాడి కార్యములు ప్రతికూలముగా వున్నవి.
 • he went in unto them వాండ్ల వద్దకు పోయిచేరినాడు.
 • he went into the merits of the case ఆ వ్యాజ్యము యొక్కస్వారస్యమును విచారించినాడు.
 • he did not go into particularsవాడు వివరముగా చెప్పలేదు.
 • they went into mourning దుఃఖవస్త్రములను వేసుకొన్నారు.
 • she went into a swoon అది మూర్ఛపోయినది.
 • the cloth went into holes ఆ గుడ్డ బొందలు పడ్డది.
 • the earth wentinto cracks ఆ నేల బీటికలు బాసినది.
 • will all this grain go into thisbasket ? యీ ధాన్యమంతా యీ గంపలో పట్టునా.
 • he went into the wellబావిలో దిగినాడు.
 • he went mad వాడికి పిచ్చిపట్టినది.
 • the rain wentoff వాన నిలిచిపోయనది.
 • the thieves went off దొంగలు పారిపోయినారు.
 • the gun went off పిరంగి కాలినది, తుపాకి వేటు లేచినది.
 • the work goeson well పని బాగా జరుగుతున్నది.
 • go on ! do not stop నిలుప,పైన కాని, నిలుపసాగనీ.
 • as he went on writing వాడు వ్రాస్తూ వ్రాస్తూవుండగా, he went on his knees i. e. he knelt మోకాళ్లమీద నిలిచినాడు.
 • after going out of mourning కర్మాంతము అయిన తరువాత అనగాపుల్లపుడులను తీసివేసిన తర్వాత.
 • the lamp went out దీపముఆరిపోయినది.
 • mangoes go out in July ఆషాడమాసముతో మామిడిపండ్లకాలము సరి.
 • the Captain went out with the Major వాండ్లువొకరినొకరు కాలుచుకో పోయినారు.
 • I will go over the letter again ఆ జాబును మళ్లీ చదువుతాను.
 • the ball went through his armఆ గుండు వాడి చేతిలో దూసిపోయినది.
 • he went through many troublesవాడు నానా కడగండ్లు పడ్డాడు.
 • he went through a great deal on the their account వాండ్లకై శానా ప్రయాసపడ్డాడు.
 • he went to bed or went to sleep శయనించినాడు, నిద్రపోయినాడు.
 • he went to bed upon the stone రాతిమీద పండుకొన్నాడు.
 • he went to law with me నా మీద ఫిర్యాదు చేసినాడు.
 • he went to the dogs చెడిపోయినాడు .
 • it went to pieces బద్దలైపోయినది.
 • he went to work and settled the whole at once ఆ పనిలో ప్రవేశించియావత్తును వొక దెబ్బన తీర్చినాడు.
 • at last his father went to extremities with him తుదకు వాడి తండ్రి వాడిమీద క్రౌర్యము చేయవలసివచ్చినది.
 • this goes to prove that he is the owner యిందుచేత అతడు సొంతగాడని నిరూపణమయ్యేటట్టు వున్నది.
 • it is going to rain వానవచ్చేటట్టు వున్నది.
 • go to let us make brick యిటిక రాళ్లు కోతాములెండి, పదండి.
 • he went to the wall i.e. was ruined వాడు వోడిపోయినాడు.
 • to go up the country or to go into the countryదేశముమీదికి పోవుట.
 • he went up into the tree చెట్టెక్కినాడు.
 • he went up stairs మిద్దెమీదికి యెక్కినాడు.
 • she went upon the town or went upon the streets అది వూరిమీద పోయినది, చెడిపోయినది.
 • when it goes well with him వాడికి మంచికాలము వచ్చినప్పుడు.
 • while her mother went with her దాని తల్లి దాన్ని గర్భముగావుండినప్పుడు.
 • the cow goes with young or with calf for ten months ఆవు పదినెలలు చూలుగా వుంటున్నది.
 • he went away with this bookయీ పుస్తకమును అంటుకొనిపోయినాడు.
 • he went without his dinnerవాడికి భోజనము దొరకకపోయినది.
 • he went without the moneyవాడికి ఆ రూకలు రాలేదు.
 • Is she to go without being marriedదానికి పెండ్లి లేకపొయ్యేదా.
 • he ate it all and she was obliged to go without వాడు అంతా తిని పోయినాడు గనక అది వూరక వుండ వలసివచ్చినది.
 • he went without drinking the whole day ఆ దినమంతాతాగక వుండినాడు.
 • on the new and full moon the Hindus go without breakfast పౌని్మి.
 • అమావాస్యలలో హిందువులకు చద్ది భోజనము లేదు.
 • it went wrong తప్పినది.
 • something has gine wrong with himవాడి విషయమందు యేమో వ్యత్యాసము జరిగినది.
 • he gave them the go byవాండ్లను మించినాడు.
 • a go cart బిడ్డలకు నడపనేర్పే బండిSee Gone.

క్రియ, నామవాచకం, (add,) The two verbs To come and To Go are frequently used instead of one another.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"http://te.wiktionary.org/w/index.php?title=go&oldid=640576" నుండి వెలికితీశారు