విక్షనరీ:నేటి పదం/పాతవి/2012 సెప్టెంబరు

విక్షనరీ నుండి

List of words chosen as Word of the day on సెప్టెంబరు 2012


1

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_1
26 వారాల గర్భవతి.
చూలు     నామవాచకం


చూలు అనగా గర్భం. గర్భం ధరించిన స్త్రీని చూలాలు అంటారు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు2

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_2
ఒక పెద్ద చెరువు.
చెరువు     నామవాచకం


చెరువు నీటిని నిలువచేయు ప్రదేశము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు3

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_3
కరచాలనం చేసుకొంటున్న చేతులు.
చేయి     నామవాచకం


చేయి మనం పనులను చేసుకోవడానికి పనికివచ్చే అవయవం.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు4

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_4
చైనా దేశపు జాతీయ పతాకము.
చైనా     నామవాచకం


చైనా ఆసియా ఖండంలోని దేశము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు5

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_5
పొడుగు చేతుల చొక్కా.
చొక్కా     నామవాచకం


పురుషులు మరియు పిల్లలు శరీర పైభాగాన ధరించే వస్త్రము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు6

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_6
బూట్లను దొంగిలిస్తున్న పిల్లలు.
చోరుడు     నామవాచకం


చోరుడు అనగా దొంగతనానికి పాల్పడే వ్యక్తి.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు7

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_7
చౌక     నామవాచకం


చౌక అనగా వస్తువుల ధర తక్కువగా ఉండడము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు8

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_8
చంద్రుడు, మన చందమామ.
చంద్రుడు     నామవాచకం


చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరిగే ఉపగ్రహం.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు9

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_9
టాంజానియా దేశపు జాతీయ జెండా.
టాంజానియా     నామవాచకం


టాంజానియా ఆఫ్రికా ఖండంలోని దేశము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు10

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_10
టిబెట్ ప్రాంతపు చిత్రపటము.
టిబెట్     నామవాచకం


టిబెట్ ఆసియా ఖండంలోని ప్రాంతము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు11

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_11
టీకా     నామవాచకం


టీకా అనగా ప్రాణాపాయమైన వ్యాధులు సోకకుండా పిల్లలకు వేసే మందు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు12

నేటి పదం 2012_సెప్టెంబరు_12
టుగాగమ సంధి     నామవాచకం


తెలుగు వ్యాకరణములోని సంధి విశేషము. కర్మధారయమునందు ఉత్తునకు అచ్చు పరంబగునపుడు టుగాగమంబగు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు