work

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, విశేషణం, to labour, to toil చేసుట, పనిచేసుట.

 • these things worked his ruin ఇందువల్ల వాడు చెడ్డాడు.
 • this medicine at last worked a cure తుదకు యీ మందు గుణ మిచ్చినది.
 • the troops worked their way through the hills ఆ దండు దాటినది.
 • this worked wonders for him ఇందువల్ల వానికి అయిన సహాయము యింతంత కాదు.
 • to embroider కుట్టుట.
 • she worked the handkerchief with red silk ఆరుమాల గుడ్డను పట్టునూలు తో కుట్టినది, పూలు వేసినది.
 • he worked the bellows with a string కొలిమితిత్తిని దారము పట్టి ఆడించినాడు.
 • he worked the groove smooth with a flint పలకలో కట్టిన గీత ను చెకుముకి రాతితో నునుపు చేసినాడు.
 • he worked his boat between these rocks వాని పడవ ను ఆ రాళ్ళ నడమ బహుజాగ్రత్తగా తీసుకొని పోయినాడు.
 • he worked out the sum ఆ లెక్కను వేశినాడు.
 • he worked up the picture admirably ఆ పటము ను దివ్యము గా తీర్చినాడు.
 • the poet has worked this up admirably కవి దీన్ని దివ్యముగా వర్ణించినాడు.
 • To Work, wurk, v. n.
 • to be in action ఆడుట.
 • in the the storm the ship worked terribly ఆ గాలి లో వాడ అతలకుతల మైణది, నిండా తొందర పడ్డది.
 • these scissors do not work easily యీ కత్తెర నిండా బిగువు గా వున్నది, యీ కత్తెర సుళువుగా ఆడదు.
 • these people work at the anvil వీండ్లు కరమల పని చేస్తారు.
 • to operate వ్యాపించలేదు.
 • to ferment పొంగుట, పులుసుట.
 • he let the liquorwork for one day day ఆ కల్లును వొక దినమంతా పులియనిచ్ఛి నాడు.
 • the sea worked terribly సుమర్దములో అలలు నిండా అధికము గా వుండినది.
 • all things work together for their good ఇవన్ని చేరి వాండ్లకు అనుకూలము చేస్తున్నది, ఇది అంతా వాండ్లకు అనుకూలమే.
 • these words worked upon him so that he went mad ఈ మాటలు వాడి మనసు లో నాటినందున వాడు వెర్రివాడై పోయినాడు.
 • he worked himself up into a fury వాడు కోపము తెచ్చుకొన్నాడు.
 • this lake work resembles a sea when worked up by storms గాలి కి అలలు కొట్టేటప్పుడ యీ చెరువు సముద్రములవలె ఉంటున్నది.
 • work'work'work'work'work Rom. VIII. 28. A+ says మంగలంజనయంతి.
 • A. సహకుర్వంతి C+. కూడా జరుగుతున్నవి. F+.

నామవాచకం, s, labor, toil, employment పని, కార్యము.

 • carpenterswork వడ్రాంగము, వడ్లపని.
 • a book గ్రంథము.
 • work of the needle కుటట్డపు పని.
 • there is not much work in the shawl ఈ శాలువలో యెక్కువ బుట్టాలూ లేవు.
 • she was sitting at work అది కుట్టుతూ వుండినది.
 • fine work (sewing) బట్టమీద వేశే పువ్వులు మొదలైన శృంగారమైన పని.
 • a ladys work-box or work basket దొరసానులు సూదులు మొదలైనవి వేశి పెట్టుకొనే పెట్టె a good work ధర్మము, పుణ్యము.
 • he is rich in good works అతడు తపోధనుడు.
 • a great work or miracle మహాత్మ్యము, మహిమ.
 • a work bench దాయి.
 • to go to work or to set to work మొదలు పెట్టుట, ఆరంభించుట.
 • he made short work with it నిమిషములో దాన్ని చెరిపినాడు.
 • fire works బాణవిద్య.
 • waterworks జలయంత్రములు.
 • works or manufactory కార్ఖానా, దొడ్డి, పనిచేసేస్థలము.
 • slat works ఉప్పుకొంటారు.
 • the gunpowder works మందుగిడ్డంగి, మందుచేశేస్థలము.
 • works that is, a bastion or walls కోటగోడలు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=work&oldid=949949" నుండి వెలికితీశారు