విక్షనరీ నుండి

అక్షరాలు

 1. దక్షతதிரமை.
 2. దక్షిణంதெர்கு
 3. దయ-kindness
 4. ధర్మం-rule
 5. దర్భ
 6. దరిகரை
 7. దమ్ము-stamina,மூச்சுபிடிப்பு
 8. దంగు
 9. దంగుడు
 10. దంచ
 11. దంచనము
 12. దంచు
 13. దంట
 14. దంటమోముల
 15. దేవర-god,
 16. దంటు
 17. దండ
 18. దండచేయు
 19. దండకడియము
 20. దండకము
 21. దండకవిలె
 22. దండధఁరుడు
 23. దండనము-punishment
 24. దండనాయకుడు
 25. దండనీతి
 26. దండపాణి
 27. దండప్రణామము
 28. దండము
 29. దండయాత్ర
 30. దండళూకము
 31. దండసిల్లు
 32. దండహస్తుడు
 33. దండాట
 34. దండాడింపు
 35. దండాపూపన్యాయము
 36. దండాహతము
 37. దండి
 38. దండిక
 39. దండియ
 40. దండియము
 41. దండు
 42. దండుగ
 43. దండుగు
 44. దండుడు
 45. దండుదివియ
 46. దండుబాట
 47. దండువు
 48. దండూరా
 49. దండెత్తు
 50. దండెము
 51. దండోరా
 52. దండ్యుడు
 53. దంతకాష్ఠము
 54. దంతచ్ఛదము
 55. దంతధావనము-brushing
 56. దంతము-teeth
 57. దంతశఠము
 58. దంతావళము
 59. దంతి
 60. దంతియ
 61. దంతురము
 62. దంతె
 63. దంతెన
 64. దంత్యము
 65. దందడి
 66. దందన
 67. దందహ్యమానము
 68. దంధనము
 69. దంపతులు-couple
 70. దంపు
 71. దంభము
 72. దంభోళి
 73. దంశకము
 74. దంశనము
 75. దంశము
 76. దంశి
 77. దంశిక
 78. దంశితుడు
 79. దంష్ట్ర
 80. దంష్ట్రాయుధము
 81. దంష్ట్రి
 82. దక్కినము
 83. దక్షత
 84. దక్షిణం-south
 85. దగా-fraud
 86. దనియాలు
 87. దయచేసి-कृपया
 88. దయాళువు
 89. దగ్గర-पास
 90. దంటమోముల దేవర
 91. దండ చేయు
 92. దశావతారములు
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=ద&oldid=955420" నుండి వెలికితీశారు