భావాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అక్షరాలు

 1. అనుమానం-doubt
 2. అప్రమత్తత-Alertness
 3. అవిస్వాసం-
 4. అపనమ్మకం-
 5. అపరాధభావం-Guilt
 6. అత్యుత్సాహం-Enthusiasm
 7. అసూయ-Envy-Jealousy
 8. అసహ్యం-contempt-disgust-hate
 9. అసహాయత-helplessness
 10. అంగీకారం-Acceptance
 11. అభూతకల్పన-fantasy
 12. ఆనందం-happy
 13. ఆతురత-Anxiety-panic
 14. అభిమానం
 15. అలుపు-Tired
 16. ఆవేశము-Emotion
 17. ఆశ్చర్యము-surprise
 18. ఆశ-Anticipation
 19. ఆప్యాయత
 20. ఆవేదన-
 21. ఆదుర్ధా-Embarrassment
 22. ఉక్రోషము-
 23. ఒంటరితనం-Lonlyness
 24. కరుణ-kind
 25. కలవరం-
 26. కలత-
 27. కోపం-Anger-Rage
 28. కృతజ్ఞత-gratification,gratitude
 29. గర్వము-pride
 30. చమత్కారం-
 31. చిలిపితనం-
 32. చొరవ-
 33. జాలి-pity
 34. దర్పం-pride
 35. దగా-cheat
 36. దయ-kind
 37. దిగులు-Worry
 38. ధుఃఖం-
 39. నమ్మకం-Hope
 40. నిర్లిప్తత-Emptiness
 41. నిరాశ-despair,disappointment
 42. నిరాకరణ-Rejection
 43. పరధ్యానం-
 44. పరవశం-Ecstasy
 45. పగ-Enmity
 46. పశ్చాతాపము-Repentnance-अफ़सोस
 47. ప్రతీకారం-Humilliation
 48. ప్రశాంతత-Calmness-serenity
 49. ప్రేమ-Affection-Love
 50. భయం-Fear
 51. భాధ-Bitterness-Suffer
 52. బెంగ-Homesicness
 53. మోహం-
 54. వంచన-Cheating
 55. వత్తిడి-depression
 56. విసుగు-Boredom
 57. విషాదం-Grief
 58. విస్మయం
 59. విస్వాసం-assurense
 60. విచారించు-Regrate
 61. సరదా-Joly
 62. సందిగ్ధత-Confution
 63. సంతోషం-happyness-आनंद लेना
 64. సానుభూతి-
 65. సిగ్గు-Shyness
 66. వ్యాకులత-
 67. హేయం
 68. హీనం-
 69. హింస-horror
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=భావాలు&oldid=853814" నుండి వెలికితీశారు