తెలుగు వ్యతిరేక పదములు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జాబితా[<small>మార్చు</small>]

  • ఈ క్రింది వ్యతిరేక పదాలు ఆకార క్రమంలో ఏర్పాటుచేయబడినవి.

కీర్తి


అథోగతి×

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

వనదేవత

[<small>మార్చు</small>]

=క్షేమము[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Durjanudu[<small>మార్చు</small>]


==న

  • నీతి - వ్యతిరేకపదం

పర

Modhalu × chivari

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Viraamam[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

సహాయత[<small>మార్చు</small>]

Samkochana[<small>మార్చు</small>]


Hitam position word[<small>మార్చు</small>]


హ్రస్వం x దీర్ఘం పెళ్లి