తెలుగు వ్యతిరేక పదములు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జాబితా[<small>మార్చు</small>]

  • ఈ క్రింది వ్యతిరేక పదాలు ఆకార క్రమంలో ఏర్పాటుచేయబడినవి.

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

ఇది x అది, ఇవతల x అవతల,

ఇక్కడ x అక్కడ

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

=క్షేమము[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

హ్రస్వం x దీర్ఘం