hand

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, a., అందుకొనుట, చేతయెత్తి యిచ్చుట.

 • hand me that book ఆపుస్తకాన్ని యిట్లా అందియియ్యి.
 • he handed her into the room దానికి చెయ్యి యిచ్చియింట్లోకి తీసుకొని వచ్చినాడు.
 • they handed down the estate to him పరంపరగావాండ్ల ఆస్తి వాడికి వచ్చినది.
 • the puranas have handed down this story యీ కథ పురాణాల క్రమముగా వచ్చినది.
 • he handed the house over to me ఆ యింటిని నాపరము చేసినాడు.
 • to hand up ఫిర్యాదు చేసుట.

నామవాచకం, s, చెయ్యి, హస్తము, కరము.

 • I paid him the money with my own hand వాడికి ఆ రూకలు నా చేతులార చెల్లిస్తిని.
 • they bound his hands behind his back వాణ్ని పెడ రెక్కలు విరిచి కట్టినారు.
 • the letter was in my brother's hand i.e. his writing ఆ జాబు మా అన్న అక్షరాలు.
 • he put his hand to the bond ఆ పత్రములో చేవ్రాలు చేసినాడు.
 • witness my hand Rangaya రంగయ్య యెరుగుదను.
 • or palm అరిచెయ్యి, కరతలము.
 • the hollow of the hand పుడిసిలి.
 • the hollow of the joined hands అంజలి.
 • the hand of a clock గడియారపు ముల్లు, బహువచనం. ముండ్లు.
 • he clapped his hands చేతులు తట్టినాడు.
 • to cut off the hands మణికట్లను తెగకొట్టుట, చేతులను తీసివేసుట.
 • (metaphorically) In this I see the hand of God యిందులో యీశ్వర ఘటన తెలుస్తున్నది, by the hand of Providence దైవ యత్నము చేత, దైవవశముగా, దైవాధీనముగా.
 • this is the hand or finger of God యిది యీశ్వర తంత్రము, ఈశ్వరమాయ (Phrases,) a new hand కొత్త మనిషి, చెయి తిరగనివాడు.
 • ten hands were employed in building it దాన్ని పది మంది కట్టుతూ వుండినారు.
 • all hands were engaged in this business అందరు యీ పని మీద వుండినారు.
 • this picture is painted by a celebrated hand యీ పఠమును వ్రాసినది మంచి గొప్ప చెయ్యి అనగా ప్రసిద్ధుడు.
 • I have this news from a sure hand (Addision)నమ్మతగిన వాడి గుండా యీ సమాచారము విన్నాను.
 • will you lend me a hand ? సహాయము చేస్తావా.
 • he tried his hand at the work తన చేత అవుతున్నదో కాదో అని చేసి చూచినాడు.
 • his hand is now in వాడికి యిప్పుడు చెయి తిరిగి వున్నది.
 • when his hand was in వాడికి అందులో ప్రవేశము కలిగివుండినప్పుడు.
 • when you have the pen in your hand నీవు పేనా పట్టి వున్నప్పుడు.
 • the papers that are in my hands నా వద్ద వుండే కాగిదములు.
 • I have the letter in my handజాబు యిదుగో.
 • I have the money in my hands (బహువచనం) ఆ రూకలు నా స్వాధీనములో వున్నవి, నా వశములో వున్నవి.
 • bear a hand ! or make haste త్వరగా కాని, ఆలస్యము చేయవద్దు.
 • hand over hand బిరబిర.
 • the estate passed from hand to hand and at last came to him ఆ యాస్తి వాడి వాడి చేతిలోబడి తుదకు అతనికి చేరినది.
 • the property changed hands ఆ సొత్తు వొకని చెయి విడిచి మరి వొకని చేతికి పోయినది.
 • they came hand in hand చేతులు గూర్చుకొని వచ్చినారు.
 • hand in hand with Telugu he read Tamil తెలుగు అరవము యేక కాలమందు చదివినాడు.
 • they joined hand in hand that business ఆ పనిలో వొక చెయిగా వుండినారు.
 • they are hand and glove with him వాండ్లున్ను అతడున్ను క్షీరోదక న్యాయముగా వున్నారు.
 • he sought her hand దాన్ని పెండ్లి చేసుకో వలెనని యత్నము చేసినాడు.
 • she bestowed her hand on him వాణ్ని పెండ్లాడినది.
 • round hand or text hand బటువైన అక్షరములు, గుండక్షరములు.
 • running hand గొలుసు అక్షరములు.
 • Italian hand జిలుగు అక్షరములు.
 • Roman hand పెద్దక్షరములు.
 • short hand సంకేత లిపి.
 • I had no hand in that business నేను ఆ జోలికి పోలేదు.
 • the estate came into his hands ఆ యాస్తి వాడిపరమైనది.
 • Hands off ! (Johnson) చెయితీ, చెయివిడుపు, విడిచిపెట్టు, అంటవద్దు.
 • On the one hand on the other hand యీ పక్షమందు ఆ పక్షమందు.
 • illness on one hand and hard work on the other వొక తట్టు రోగము వొక తట్టు కష్టము.
 • the poems are all nonsense but on the other hand they teach us the grammar కావ్యములంతా వట్టి పిచ్చి అయితే అందుచేత మనకు వ్యాకరణము తెలుస్తున్నది.
 • it is allowed on all hands that he is the heir అతడు వారసుదారుడై నట్టు వుభయులు వొప్పినారు.
 • a hand at cards కాకితాళ ఆటలో వొకడి చేతికి వచ్చినకాకితాలు.
 • a hand of four inches in measuring horses బెత్త.
 • horse that is sixteen hands high అయిదు అడుగులు బెత్తెడు పొడుగు గల గుర్రము.
 • he did not come into the court with clean hands తనయందు శుద్ధము లేక వుండగా వొకరి మీద కోర్టులో ఫిర్యాదు చేసినాడు.
 • they got the upper hand of him వాణ్ని వంచించినారు.
 • I have my hands full at present ప్రస్తుతము నాకు పని చాలా వున్నది, నా కిప్పుడు తీరదు.
 • you must keep a strict hand over them నీవు వాండ్లకు కొంచెము బెదురుతో వుంచవలసినది.
 • to lay hand on or seize పట్టుకొనుట, అటకాయించుట.
 • the Bishop laid hands on the priest బిషపు వాడి తల మీద హస్తములను వుంచి మంత్రము చెప్పి పాదిరినిగా చేసినాడు.
 • they laid violent hands upon him వాడి మీద దౌర్జన్యమును జరిగించినారు.
 • If I can lay my hand on the book I will send it ఆ పుస్తకము చిక్కితే పంపిస్తాను.
 • he put the last or finishing hand to the work ఆ పనిని తీర్పు చేసినాడు.
 • he put the last or finishing hand to the statue జీవ రేఖలు తీర్చినాడు.
 • at hand తటస్థమైన, దగ్గిరించిన, సన్నిహితమైన.
 • winner was now at hand యింతలో చలి కాలము తటస్థించినది.
 • I received it at his hands వాడి చేతిగుండా పుచ్చుకొన్నాను.
 • I was before hand with him నేను వాడికంటే ముందు మించుకొన్నాను.
 • he was behind hand with the money వాడికి రూకలు జాగ్రత కాలేదు.
 • he was behind hand in preparing this దీన్ని సిద్ధపరచడములో తాత్సారముగా వుండినాడు.
 • the minister took him by the hand and brought him forward మంత్రి అతణ్ని అభిమానించి ముందుకు తెచ్చినాడు.
 • I sent the money by the hand of my brother నా తమ్ముని చేత రూకలు పంపించినాను.
 • she brought the child up by hand ఆ బిడ్డను పోతపాలు పోసి పెంచినది.
 • they live from hand to month నానాటికి తెచ్చుకొని గడుపుకొంటారు నానాటికి తెచ్చుకొని పొట్టపోసుకొంటారు.
 • with a hand high hand డంభముగా, జంభముగా, తమాషాగా.
 • the case in hand జరిగేవ్యాజ్యము.
 • the work is still in hand ఆ పని యింకా తీరలేదు.
 • he took the business in hand ఆరంభించినాడు, మొదలుపెట్టినాడు.
 • he left the case in my hands ఆ వ్యాజ్యాన్ని నాకు వొప్పించినాడు.
 • he came sword in hand ఖడ్గహస్తుడై వచ్చినాడు.
 • payment in hand రొక్కరూకలు.
 • they are in his hands నా వశములో వుండే యిల్లు.
 • I fell into his hands వాడి చేతిలో చిక్కినాను.
 • heplayed into the enemies hand శత్రువులకు అనుకూలముగా నటించినాడు.
 • he took the law into his own hands అధికారిచేయవలసిన శిక్ష ను తానుగా చేసినాడు.
 • he delivered it into their hands దాన్ని వాండ్లకు వొప్పించినాడు.
 • he got the house into his own hands ఆ యింటిని తన స్వాధీనము చేసుకొన్నాడు.
 • off hand తక్షణము, నిరాయాసముగా, లటక్కున.
 • he did the business off hand ఆ పనిని ధారాళముగా చేసినాడు.
 • off hands ! చెయితీ తాకక, I will take the horse off your hands ఆ గుర్రము యొక్క తొందర నీకేల నేను పెట్టుకొంటాను.
 • those goods are still on handసరుకులు యింకా విక్రయము కాలేదు.
 • the estate is still on his hands ఆ సొత్తులు యింకా విక్రయము కాలేదు.
 • he has two daughters on his hand s వాడు యింకా యిద్దరు కూతుండ్లకు పెండ్లి చేయవలసివున్నది.
 • my son died and left a widow and two children on my hands నా కొమారుడు, పెండ్లాన్నిన్ని యిద్దరు బిడ్డలునున్ను నాకాళ్లకట్టి చచ్చినాడు.
 • the time hung heavy on his hands వాడికి ప్రొద్దుపోలేదు.
 • the work I have on hand యిప్పుడు నేను చూస్తలూ వుండే పని.
 • there is much work on hand చేయవలసిన పని చాలా వున్నది.
 • an underhand business కుట్ర, పితలాటకము.
 • he did this in an underhand manner కృత్రిమముగా చేసినాడు.
 • his letter came to hand వాడి జాబు చేరినది.
 • they fought hand to hand చెయిచెయి కలిపి పోట్లాడినారు.
 • he found it was done to his hands వాడు చూచేటప్పటికి సిద్ధము అయి వుండినది.
 • why should you translate it ? it is translated to your hands అది భాఠాంతరమైన సిద్ధముగా వుండగా భాషాంతరము చేయవలసిన శ్రమ నీకెందుకు.
 • why should you fight with him ? he is vaniquished to your hands వోడిపోయిన వాడిమీద యుద్ధ మెందుకు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=hand&oldid=933527" నుండి వెలికితీశారు