సం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • సంస్కృతములో "సమ్" అనే ఉపవర్గం
 • చక్కని, చక్కగా, మిక్కిలి అనే అర్ధాలనిచ్చేది

అక్షరాలు

 1. సంకోచపిశునము
 2. సంకోచము
 3. సంకటి
 4. సంకటము
 5. సంకేతము
 6. సంక్రాంతి-sankranthi
 7. సంక్రందనుడు
 8. సంకీర్ణము
 9. సంకీర్తనము
 10. సంక్రమించు
 11. సంక్రమణము
 12. సంక్రమము
 13. సంక్రామము
 14. సంకరము
 15. సంకర్షుణుడు
 16. సంకెల
 17. సంకలితము
 18. సంకలనము
 19. సంకల్పము
 20. సంకలియ
 21. సంకెళ్ళు
 22. సంకాశము
 23. సంక్షేపము
 24. సంక్షోభము
 25. సంకు
 26. సంకుచించు
 27. సంకుచితము
 28. సంకుమదము
 29. సంకులము
 30. సంకువు
 31. సంఖ్యానము
 32. సంఖ్యము
 33. సంఖ్యేయము
 34. సంఖ్యావంతుడు
 35. సంగి
 36. సంగడము
 37. సంగతి
 38. సంగాతి
 39. సంగీతం-music
 40. సంగతము
 41. సంగాతము
 42. సంగీతము
 43. సంగమడుగు
 44. సంగమము
 45. సంగము
 46. సంగీర్ణము
 47. సంగ్రామము
 48. సంగరము
 49. సంగ్రహణము
 50. సంగ్రహము
 51. సంగ్రాహము
 52. సంగోరు
 53. సంఘట్టనము
 54. సంఘటితం-accumulate,combined
 55. సంఘటనము
 56. సంఘాటము
 57. సంఘాతము
 58. సంఘీభావం
 59. సంఘీభవించు
 60. సంఘర్షణகுளப்பம்
 61. సంఘర్షము
 62. సంచి
 63. సంచము
 64. సంచయనము
 65. సంచయము
 66. సంచారి
 67. సంచరణము
 68. సంచారము
 69. సంచలనము
 70. సంతాపంcondolence
 71. సంతర్పణ
 72. సంతోషకరము-ख़ुशीhappiness
 73. సంతోషము-ख़ुशhappy
 74. సందర్భంsituation,நேரம்
 75. సందేశం
 76. సందేశము
 77. సంధ్యsun set,மாலை
 78. సంధ్యావందనం
 79. సంపాదకుడు
 80. సంపాదనearning
 81. సంప్రదాయంcustom,களாசாரம்
 82. సంభందం-relation,வரன்.
 83. సంభవం-happend,சம்பவம்
 84. సంశయం-hesitationசம்தேகம்
 85. సంస్కరణ
 86. సంహారం
అక్షరాలు
అం అః
కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః
దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హం హః
ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=సం&oldid=836504" నుండి వెలికితీశారు