విక్షనరీ నుండి

అక్షరాలు

 1. కక్ష-revenge
 2. కక్ష్య-orbit
 3. కచేరి
 4. కటకము
 5. కట్టె
 6. కట్టడము
 7. కట్టుBind
 8. కఠోరము
 9. కడవpot,தவலை
 10. కాడుகாடு,graveyard
 11. కడుగు-wash
 12. కత్తిகத்தி,knife
 13. కత్తెర-क़ैंची - scissors
 14. కత్తిరిచుట-काटना -cut
 15. కధ-कहानी kahānī -story
 16. కనకంGold,தங்கம்
 17. కనకాంబరముகனகாம்பரம்
 18. కనికరంKind,தயவு,
 19. కన్నుeye,கண்
 20. కన్యகன்னி
 21. కనుమ;limit,border
 22. కపిలము-monkey
 23. కబడీ-कबड्डी -Kabaddi
 24. కమలముLotus,தாமரை
 25. కరిElephantயானை
 26. కర్ణముகர்ணம்,ear
 27. కర్త
 28. కరముHand,கை
 29. కరుగు
 30. కరువుDrought,
 31. కల,Dream,கனவு
 32. కలప
 33. కలము-क़लम qalam-penகமலம்
 34. కల్యాణముகல்யாணம்,marriage
 35. కలవరింత,
 36. కలవారుwelthy peoples,பணக்காரர்கள்
 37. కలహం-fight,quarral
 38. కలహంfight,quarral சம்டை
 39. కలుగు-hole,வலை
 40. కలుపు-combine
 41. కళ
 42. కళాకారుడుகலைஞர்,artist
 43. కళాశాల-कालिज -college
 44. కవి,poet,கவிஞ்ஜர்
 45. కవచము
 46. కవాటం
 47. కవితpoetry,கவிதை
 48. కవిత-कविता Kavita, poetry
 49. కష్టముDifficult,கஷ்டம்
 50. కస్తూరి
 51. కంకాళము
 52. కండరము
 53. కంద
 54. కచేరి
 55. కట్టడము
 56. కట్టె
 57. కఠోరము
 58. కరుగు
 59. కర్త
 60. కలప
 61. కళ
అక్షరాలు
అం అః
కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః
దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హం హః
ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=క&oldid=952369" నుండి వెలికితీశారు