విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొత్త తెలుగు పదం new english word
గమనిక: ఆంగ్ల పదాలను కేవలం చిన్న అక్షరాలు (lower case) తోనే సృష్టించండి.

అక్షరాలు syllables alphabetical characters.

 • తెలుగు వర్ణమాల లో ఇది మొదటి అక్షరం.
 1. అక్కి
 2. అక్కెచెట్టు
 3. అక్కజాడు
 4. అక్కట
 5. అక్కటికము
 6. అక్కడ-,उधर அங்கே
 7. అక్కిబిక్కిదండ
 8. అక్కర;Interest,அக்கரை.
 9. అక్కరము
 10. అక్కలి
 11. అక్కిలి
 12. అక్కలకర
 13. అక్క్లవాడ
 14. అక్కళించు
 15. అక్కసము
 16. అక్కసరి
 17. అక్కసు;jealousy,பொரமை
 18. అక్కు
 19. అక్కుళ్ళు
 20. అక్కుశాయి
 21. అక్రోధనుడు
 22. అక్రమము
 23. అక్రూట్
 24. అక్లేశము
 25. అక్షి
 26. అక్షింతలు
 27. అక్షాంశము
 28. అక్షిగతుడు
 29. అక్షచరణుడు
 30. అక్షీణము
 31. అక్షత
 32. అక్షతలు
 33. అక్షోదము
 34. అక్షపాదుడు
 35. అక్షభాగము
 36. అక్షోభము
 37. అక్షమాల
 38. అక్షము
 39. అక్షయ
 40. అక్షరము;alphabet,letter,எழுத்து,अक्षर
 41. అక్షసరము
 42. అక్షసూత్రము
 43. అక్షౌహిణి
 44. అక్షుద్రము
 45. అక్షువు.eye,கண்,आंख
 46. అఖండము
 47. అఖండుకము
 48. అఖతినాడి
 49. అఖాతము
 50. అఖర్వము
 51. అఖిలము
 52. అగంతకుడు-stranger-
 53. అగాడి
 54. అగడ్త
 55. అగణితము
 56. అగణ్యము
 57. అగతా
 58. అగత్యము
 59. అగదంకారుడు
 60. అగాదు
 61. అగాధము
 62. అగ్ని-fire-தீ
 63. అగప
 64. అగపడు
 65. అగమము
 66. అగమ్యము
 67. అగము
 68. అగర్హితము
 69. అగరు
 70. అగరుశొంఠి
 71. అగల్చు
 72. అగలు
 73. అగలుచు
 74. అగలుసత్తు
 75. అగవాళ్ళు
 76. అగవుతగవులు
 77. అగస్త్యభ్రాత
 78. అగస్త్యుడు
 79. అగసాలి
 80. అజ్ఞాతము
 81. అట్ట;pad அட்டை
 82. అట్టు;pancake,தோசை
 83. అటుకులు;rice flakes,அவல்
 84. అడ్డంకి;Hurdle,தடை
 85. అడ్డము
 86. అడవి;forest,காடு
 87. అడుగు-ask-கேள்
 88. అడుసు-
 89. అణువు
 90. అతీంద్రియము
 91. అతికించు
 92. అతిక్రమణ-அத்துமீரல்
 93. అతిక్రమము
 94. అతిచారము
 95. అతడు;he,அவன்
 96. అత్తి
 97. అత్త;aunty,அத்தை,मौसी
 98. అత్తపత్తి
 99. అతితిమింగలము
 100. అత్తమిల్లు
 101. అతీతము
 102. అత్తము
 103. అత్తెము
 104. అత్తరము
 105. అత్తరు
 106. అత్తలము
 107. అత్తళము
 108. అత్తెసరు
 109. అత్తు
 110. అతీతుడు
 111. అతిథి
 112. అతిదశము
 113. అతనికి
 114. అతను-he, अपना-அவள்
 115. అతిమాత్ర
 116. అతిమధురము
 117. అత్యంత-ரொன்ப-अत्यंत
 118. అత్యంతము
 119. అతియుక్తము
 120. అతిరిక్తము
 121. అతిరేకము
 122. అతిరధుడు
 123. అతిరసము
 124. అతివ
 125. అతివేలము
 126. అతివస
 127. అతివాసము
 128. అతివృష్టి
 129. అతిశయించు
 130. అతిశయోక్తి
 131. అతిశయపడు
 132. అతిశయము
 133. అతిసంచయము
 134. అతిసారము
 135. అతుకు;joint,ஒட்டு
 136. అతుకుబాటు
 137. అతుకుబడి
 138. అతులితము
 139. అతులితుడు
 140. అతులము
 141. అతుష్టి
 142. అతృప్తి
 143. అతృప్తుడు
 144. అది;that,ஆது
 145. అద్దము
 146. అదృష్టముluck,அதிர்ஷ்டம்
 147. అధికంover, அதிகம்
 148. అధికారి;manager,officer,அதிகாரி
 149. అధికారము;power,அதிகாரம்
 150. అధోగతి
 151. అధిపతి;owner,முதலாளி
 152. అధమముಅಧಮ-கேவலம்
 153. అధ్యక్షుడు
 154. అధ్యాయము
 155. అనుంగుPet,செல்ல
 156. అనేకअनेक-many-கணக்கற்ற
 157. అన్నము;rice,அரிசி
 158. అన్నయ్య;bigbrother,அண்ணன்
 159. అనామిక
 160. అనాయకము
 161. అనాయాసము
 162. అనారంభము
 163. అనారోగ్యము
 164. అనారతము
 165. అనారాధ్యుడు
 166. అనార్యుడు
 167. అనాలోచితము
 168. అనావిలము
 169. అన్వేషణ-enquiry,தேடல்
 170. అనావృష్టి
 171. అనుకోకుండా-unintentional,अपने आप
 172. అనుకరణము
 173. అనుకూలం-convenient
 174. అనుగ్రహం-
 175. అనుతాపం-அனுதாபம்
 176. అనునయం
 177. అనుపల్లవి
 178. అనుబంధం-attachment
 179. అనుభవం-experience,अनुभव-க்ருபை
 180. అనుభూతి-Feeling,உணர்வு
 181. అనురక్తి
 182. అనురక్తి
 183. అనువాదం-translationअनुवाद
 184. అనుష్క
 185. అనుష్ఠానము
 186. అనుష్ఠానము
 187. అనుసంధానం-combine
 188. అనుసరణ-அனுசரணை-follow
 189. అపకారి-
 190. అపకీర్తి-கெட்டபெயர்
 191. అపచారము-mistake-
 192. అపథ్యము-
 193. అపనింద;Blame,பழி
 194. అపనమ్మకము-lack of trus
 195. అప్పల్రాజు
 196. అప్పు;debt,கடன்
 197. అప్పుడు;then,அப்போழுது
 198. అపారంअपार-infinite-அபாரம்
 199. అపరాధి;criminal,குற்றவாளி
 200. అపరాధి-criminal,अपराधी-
 201. అపరాధము;crime,தவரு
 202. అపరాలు;dals,பர்ருப்புவகைள்
 203. అపస్వరము
 204. అపహరణ-திருட்டு
 205. అపురూపము;rare,அரிது
 206. అబద్ధము-பொய்
 207. అభాగ్యులు;ஏழைகள்
 208. అభద్రతా
 209. అభిప్రాయమే
 210. అభిప్రాయముopinion,அபிப்ராயம்
 211. అభిమతం
 212. అభిమానులు
 213. అభ్యర్థన;request, வேம்டுகோள்
 214. అభ్యర్ధి
 215. అభివర్ణించారు
 216. అభివృద్ధి;development முன்னேற்றம்
 217. అభిషేకముஅபிஷேகம்
 218. అభీష్టము
 219. అమె
 220. అమాంతంగా
 221. అమాత్యుడు
 222. అమానుష
 223. అమ్మ:mother,அம்மா,माता,माँ
 224. అమ్మాయిలని
 225. అమ్మేసి
 226. అమ్ముకుని
 227. అమరులు;தேவர்கள்
 228. అమృతము
 229. అమృతము;Netar,அம்ரிதம்
 230. అయస్కాంతము
 231. అరటి
 232. అరటిపండు;Banana,வாழை பழம்-केला
 233. అర్థము;meaning,அர்தம்
 234. అర్ధ-half,आधा-பாதி
 235. అర్పణం-Dedication,சமர்பணம்
 236. అరవై - sixty,
 237. అరిషడ్వర్గం
 238. అరుపు-shout,அலர்
 239. అఱక;கலபை
 240. అల;wave,அலை
 241. అలక;பொய்கோவம்
 242. అలమర-cupboard,अलमारी-
 243. అల్యూమినియం
 244. అలవి;can,முடியும்
 245. అలవాటు
 246. అలుసు
 247. అవి;they,அவை
 248. అవకాశము;chance,வாயுப்பு
 249. అవగతము-understand-புரிதல
 250. అవగాహన;understand,புரிதல்,
 251. అవతారము;incarnation,அவதாரம்
 252. అవధి;limit,அவதிअवधि
 253. అవరోధము;Hurdle,தடை
 254. అవలోకనము;spect,பார்வை]
 255. అవసానముಅವಸಾನ-கடைசிகாலம்
 256. అవసరము;need,தேவை
 257. అవును;yes,ஆமாம்
 258. అష్ట అర్ఘ్యాలు
 259. అసందర్భము-untimely-
 260. అస్తమయము;Set,
 261. అసత్యము-பொய்
 262. అస్త్రము;weapon,ஆயுதம்
 263. అసహ్యముஅசிங்கம்
 264. అసురులు;gaints,
 265. అసువు;ப்ராணன்
 266. అహం-ego
 267. అహంకారంEgoism,
 268. అహింస;Non-violence,அகிம்சைअहिंसा
 269. ఆంకిళ్ళు
 270. ఆధ్యాత్మికముಅಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ-ஆத்திகம்
 271. అయ్యవారు
 272. అర్థమయ్యేలా
 273. అయ్యాం
 274. అయిపోవడం
 275. అయ్యగారి
 276. అయినట్టే
 277. అయితేనే
 278. అమెరికాతో
 279. అలౌకిక
 280. అరణ్య
 281. అయ్యబాబోయ్
 282. అలిసిపోయి
 283. అర్థవంతంగా
 284. అరాచకాలు
 285. అరగంటసేపు
 286. అరా
 287. అర్ధమౌతుంది
 288. అరటిపండు
 289. అరవిందకి
 290. అవకాశమున్న
 291. అవమాన
 292. అరుణాచలం
 293. అవివేకం
 294. అస్త్ర
 295. అవకాశవాద
 296. అస్త్రం
 297. అవసరమవుతాయి
 298. అవసరమయ్యే
 299. అవిశ్రాంతంగా
 300. అవసరమయితే
 301. అసత్య
 302. ఆగడం
 303. అవునండి
 304. అవుతుందనే
 305. అశోకుడు
 306. అశాంతికి
 307. అవునన్నా
 308. అష్టావధానం
 309. అసౌకర్యం
 310. అంకె
 311. అంగజ
 312. అంగీకారము
 313. అంగ
 314. అంకుశము
 315. అంకెలు
 316. అంకితము
 317. అంకితం
 318. అంగుళము
 319. అంచనా
 320. అంచు
 321. అంగవస్త్రము
 322. అంగారకుడు
 323. అంగరక్షకుడు
 324. అంగము
 325. అంగన
 326. అంగడి
 327. అంతరిక్షము
 328. అంతరిక్షం
 329. అంతరంగము
 330. అంతరంగం
 331. అంతము
 332. అంతఃపురము
 333. అండాశయము
 334. అండము
 335. అండ
 336. అంతర్జాతీయ
 337. అంతరాత్మ
 338. అంతరము
 339. అంతరాయము
 340. అంతర్లీనం
 341. అంతస్తు
 342. అందము
 343. అంధకారము
 344. అంధత్వం
 345. అంధత్వము
 346. అంధవిశ్వాసము
 347. అంధవిస్వాశము
 348. అంధవిస్వాసము
 349. అంధుడు
 350. అంపశయ్య
 351. అంబరము
 352. అంబలి
 353. అంబు
 354. అంబుజము
 355. అంబుధి
 356. అంశ
 357. అంశము
 358. అక్క
 359. అక్కడ
 360. అక్కర
 361. అక్కసు
 362. అక్టోబర్
 363. అకారణము
 364. అకర్మ
 365. అక్రమం
 366. అక్రమము
 367. అకార్యము
 368. అక్రూట్
 369. అకల్మషము
 370. అకాలము
 371. అకలుషితము
 372. అక్షింతలు
 373. అక్షతలు
 374. అక్షరమాల
 375. అక్షరము
 376. అక్షరాలు
 377. అక్షువు
 378. అకస్మాత్తు
 379. అకస్మాత్తుగా
 380. అకృత్యము
 381. అఖండము
 382. అగంతకుడు
 383. అగ్గిపెట్టె
 384. అగ్గిపుల్ల
 385. అగోచరము
 386. అగడ్త
 387. అగాధము
 388. అగ్ని
 389. అగ్నిపర్వతము
 390. అగమ్యగోచరము
 391. అగ్ర
 392. అగ్రగామి
 393. అగ్రతాంబూలము
 394. అగ్రహారము
 395. అచ్చు
 396. అచేతనము
 397. అజ్ఞాతము
 398. అజీర్ణము
 399. అటక
 400. అట్ట
 401. అత్తవారిల్లు
 402. అట్టహాసము
 403. అట్టు
 404. అట్లతదియ
 405. అటుకులు
 406. అడ
 407. అడకత్తెర
 408. అడ్డంకి
 409. అడ్డము
 410. అడ్డుతెర
 411. అడితి
 412. అడియాస
 413. అడవి
 414. అడుగు
 415. అడుసు
 416. అణచు
 417. అణువు
 418. అతీంద్రియ
 419. అతీంద్రియము
 420. అతిక్రమణ
 421. అతిక్రూరడు
 422. అతడు
 423. అత్త
 424. అత్తగారు
 425. అత్తిచెట్టు
 426. అత్తరు
 427. అతిథి
 428. అతిధి
 429. అతనికి
 430. అతనికి
 431. అతను
 432. అత్యంత
 433. అత్యద్భుతము
 434. అత్యవసరము
 435. అత్యుత్సాహం
 436. అతివృష్టి
 437. అతిశయము
 438. అతిసారము
 439. అతుకు
 440. అది
 441. అద్దె
 442. అద్దము
 443. అద్భుతము
 444. అద్యాయము
 445. అద్వితీయ
 446. అదుము
 447. అదృశ్యము
 448. అదృష్టము
 449. అధికం
 450. అధికారి
 451. అధికారము
 452. అధోగతి
 453. అధీతి
 454. అధిపతి
 455. అధమము
 456. అధ్యక్షుడు
 457. అధ్యాపకుడు
 458. అధ్యాయము
 459. అధర్మము
 460. అధరము
 461. అధైర్యము
 462. అధిరోహణ
 463. అనంగీకారము
 464. అనంగు
 465. అనంతము
 466. అనేక
 467. అనేకము
 468. అనాకారము
 469. అనాది
 470. అనాధ
 471. అన్న
 472. అన్నయ్య
 473. అన్నమయ్య
 474. అన్నము
 475. అన్నవాహిక
 476. అనామిక
 477. అన్యము
 478. అన్యాయమైన
 479. అన్యాయము
 480. అనర్ధము
 481. అనివార్యము
 482. అన్వేషి
 483. అన్వేషణ
 484. అనవసరము
 485. అనావృష్టి
 486. అనాస
 487. అనుంగు
 488. అనుకోకుండా
 489. అనుకరణము
 490. అనుకరణములు
 491. అనుకూలం
 492. అనుకూలము
 493. అనుగ్రహం
 494. అనుగ్రహము
 495. అనుగుణం
 496. అనుట
 497. అనుచితము
 498. అనుగుణము
 499. అనుతాపం
 500. అనునయం
 501. అనుపమానము
 502. అనుపల్లవి
 503. అనుబంధం
 504. అనుబంధము
 505. అనుభంధం
 506. అనుభవం
 507. అనుభవసారము
 508. Sఅనుభూతి
 509. అనుభూతులు
 510. అనుమతి
 511. అనుమానం
 512. అనుమానము
 513. అనురక్తి
 514. అనువాద
 515. అనువాదం
 516. అనువాదము
 517. అనువాదాలు
 518. అనువు
 519. అనుష్టానము
 520. అనుష్ఠానము
 521. అనుసంధానం
 522. అనుసరణ
 1. అంక కాదు
 2. అంక తలము
 3. అంక పీఠీ
 4. అంక పొంకములు
 5. అంక విద్య
 6. అంక
 7. అంకణము
 8. అంకపాళీ
 9. అంకము
 10. అంకమ్మ
 11. అంకవంక
 12. అంకవన్నె
 13. అంకారము
 14. అంకారించు
 15. అంకాలు
 16. అంకాళ్ళమ్మ
 17. అంకించు
 18. అంకిచనము
 19. అంకిచనుడు
 20. అంకిణీలు
 21. అంకితము
 22. అంకియ
 23. అంకియము
 24. అంకిలి
 25. అంకిలిపడు
 26. అంకిల్బిషము
 27. అంకు
 28. అంకుడు చెట్టు
 29. అంకుడు
 30. అంకురము
 31. అంకురించు
 32. అంకురించు
 33. అంకురితము
 34. అంకుశము
 35. అంకుసంకులు
 36. అంకె
 37. అంకెయ
 38. అంకోలము
 39. అంక్యము
 40. అంగ
 41. అంగజ
 42. అంగజాల
 43. అంగజుడు
 44. అంగమర్ధనము
 45. అంగమర్ధుడు
 46. అంగము
 47. అంగమొల
 48. అంగరంగవైభోగము
 49. అంగరకా
 50. అంగరక్ష
 51. అంగరాగము
 52. అంగరుహము
 53. అంగరేకు
 54. అంగరొల్లెలు
 55. అంగలార్చు
 56. అంగళము
 57. అంగవస్త్రము
 58. అంగవించు
 59. అంగస్పర్శ
 60. అంగహీనము
 61. అంగార
 62. అంగారకము
 63. అంగారదొల్లెలు
 64. అంగారవల్లి
 65. అంగారశకటి
 66. అంగి
 67. అంగిక
 68. అంగిలి
 69. అంగీ
 70. అంగీకరించు
 71. అంగు
 72. అంగుటము
 73. అంగుదురుతుడు
 74. అంగుళము
 75. అంగుళీ
 76. అంగుళీయకము
 77. అంగుష్టము
 78. అంగుస్తాను
 79. అంగూరు
 80. అంఘ్రీ
 81. అంఘ్రీవము
 82. అంచ
 83. అంచత్
 84. అంచలము
 85. అంచితము
 86. అంచియ
 87. అంచె
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=అ&oldid=950209" నుండి వెలికితీశారు