Jump to content

సంస్కృత నిఘంటువు

విక్షనరీ నుండి

Ubhaya kushala

 1. ॐ ( ఓం ) = Primordial Sound ,(First Universal Sound)
 2. ॐकार ( ఓంకార ) = the syllable om
 1. अ ( ) = not
 2. अंकुश ( అంకుశ ) = a goad (metal stick used to control elephants)
 3. अंकुशधारिणम् ( అంకుశధారిణమ్ ) = bearing the weapon `ankusha' with which the elephant
 4. अंग ( అంగ ) = body, organ
 5. अंगण ( అంగణ ) = field
 6. अंगसंगिनौ ( అంగసంగినౌ ) = with
 7. अंगैः ( అంగైః ) = limbs, body parts
 8. अंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः ( అంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిః ) = having satisfied with strong limbs?
 9. अंजन ( అంజన ) = anointment
 10. अंतरंग ( అంతరంగ ) = inner body or inner nature, feelings, inside
 11. अंतर्गत ( అంతర్గత ) = internal
 12. अंबा ( అంబా ) = mother
 13. अंश ( అంశ ) = part, angle
 14. अंशभूतं ( అంశభూతం ) = has been a part of her
 15. अंशः ( అంశః ) = fragmental particle
 16. अंशुमान् ( అంశుమాన్ ) = radiant
 17. अंशेन ( అంశేన ) = part
 18. अकर्तारं (]] అకర్తారం]] ) = as the nondoer
 19. अकर्म ( అకర్మ ) = inaction
 20. अकर्मकृत् ( అకర్మకృత్ ) = without doing something
 21. अकर्मणः ( అకర్మణః ) = than no work
 22. अकर्मणि ( అకర్మణి ) = in not doing prescribed duties
 23. अकल्मषं ( అకల్మషం ) = freed from all past sinful reactions
 24. अकस्मात् ( అకస్మాత్ ) = by chance
 25. अकारः ( అకారః ) = the first letter
 26. अकारो ( అకారో ) = the letter `a'
 27. अकार्य ( అకార్య ) = and forbidden activities
 28. अकार्यं ( అకార్యం ) = what ought not to be done
 29. अकार्ये ( అకార్యే ) = and what ought not to be done
 30. अकीर्ति ( అకీర్తి ) = infamy
 31. अकीर्तिं ( అకీర్తిం ) = infamy
 32. अकीर्तिः ( అకీర్తిః ) = ill fame
 33. अकुर्वत् ( అకుర్వత్ ) = did
 34. अकुर्वत ( అకుర్వత ) = did they do
 35. अकुशलं ( అకుశలం ) = inauspicious
 36. अकृतबुद्धित्वात् ( అకృతబుద్ధిత్వాత్ ) = due to unintelligence
 37. अकृतात्मानः ( అకృతాత్మానః ) = those without self-realisation
 38. अकृतेन ( అకృతేన ) = without discharge of duty
 39. अकृत्वा ( అకృత్వా ) = without doing (from kRi)
 40. अकृत्स्नविदाः ( అకృత్స్నవిదాః ) = persons with a poor fund of knowledge
 41. अक्रियाः ( అక్రియాః ) = without duty
 42. अक्रोध ( అక్రోధ ) = freedom from anger
 43. अक्रोधः ( అక్రోధః ) = freedom from anger
 44. अक्लेद्यः ( అక్లేద్యః ) = insoluble
 45. अखिल ( అఖిల ) = entire
 46. अखिलं ( అఖిలం ) = whole
 47. अखिलगुरु ( అఖిలగురు ) = preceptor for all, also all types of long syllable letters
 48. अगत ( అగత ) = not past
 49. अगतसूंस्च ( అగతసూంస్చ ) = agata + asuun.h + cha:undeparted life + and (living people)
 50. अगत्वा ( అగత్వా ) = without going (from gam.h)
 51. अगम ( అగమ ) = proof of the trustworthiness of a source of knowledge
 52. अगस्तमास ( అగస్తమాస ) = month of August
 53. अगोचर ( అగోచర ) = (adj) unknown
 54. अग्नि ( అగ్ని ) = fire
 55. अग्निः ( అగ్నిః ) = fire
 56. अग्निपर्वतः ( అగ్నిపర్వతః ) = (m) volcano, volcanic cone
 57. अग्निपेतिका ( అగ్నిపేతికా ) = (f) matchbox
 58. अग्निशलाका ( అగ్నిశలాకా ) = (f) matchstick
 59. अग्निषु ( అగ్నిషు ) = in the fires
 60. अग्नौ ( అగ్నౌ ) = in the fire of consummation
 61. अग्र ( అగ్ర ) = (neut in this sense) tip
 62. अग्रं ( అగ్రం ) = at the tip
 63. अग्रजः ( అగ్రజః ) = elder
 64. अग्रतः ( అగ్రతః ) = (let the two go) before (me)
 65. अग्रदीपः ( అగ్రదీపః ) = (m) headlight
 66. अग्रे ( అగ్రే ) = in front of/ahead/beforehand
 67. अघंमनः ( అఘంమనః ) = (adj) evil-minded
 68. अघं ( అఘం ) = grievous sins
 69. अघायुः ( అఘాయుః ) = whose life is full of sins
 70. अङ्क ( అఙ్క ) = number
 71. अङ्ग ( అఙ్గ ) = a limb, or body part
 72. अङ्गं ( అఙ్గం ) = limb(s)
 73. अङ्गानि ( అఙ్గాని ) = limbs
 74. अङ्गुल ( అఙ్గుల ) = a finger
 75. अङ्गुष्ठ ( అఙ్గుష్ఠ ) = the big toe
 76. अङ्गुष्ठः ( అఙ్గుష్ఠః ) = (m) thumb
 77. अचरं ( అచరం ) = and not moving
 78. अचरस्य ( అచరస్య ) = and nonmoving
 79. अचल ( అచల ) = (adj) still, stationary
 80. अचलं ( అచలం ) = unmoving
 81. अचलः ( అచలః ) = immovable
 82. अचलप्रतिष्ठं ( అచలప్రతిష్ఠం ) = steadily situated
 83. अचला ( అచలా ) = unflinching
 84. अचलेन ( అచలేన ) = without its being deviated
 85. अचक्षुस् ( అచక్షుస్ ) = one without an eye
 86. अचापलं ( అచాపలం ) = determination
 87. अचिन्त्य ( అచిన్త్య ) = inconceivable
 88. अचिन्त्यं ( అచిన్త్యం ) = beyond contemplation
 89. अचिन्त्यः ( అచిన్త్యః ) = inconceivable
 90. अचिराद् ( అచిరాద్ ) = without delay/in no time
 91. अचिराद्भव ( అచిరాద్భవ ) = in no time from the cycle of birth\&death
 92. अचिरेण ( అచిరేణ ) = very soon
 93. अचेतसः ( అచేతసః ) = without KRishhNa consciousness
 94. अच्छेद्यः ( అచ్ఛేద్యః ) = unbreakable
 95. अच्युत ( అచ్యుత ) = O infallible one
 96. अच्युतम् ( అచ్యుతమ్ ) = the who does not slip
 97. अज ( అజ ) = goat
 98. अजं ( అజం ) = unborn
 99. अजः ( అజః ) = unborn
 100. अजगरः ( అజగరః ) = (m) python
 101. अजपा ( అజపా ) = involuntary repetition (as with a mantra)
 102. अजस्रं ( అజస్రం ) = the unborn one
 103. अजा ( అజా ) = (f) goat
 104. अजानं ( అజానం ) = do not understand
 105. अजानत् ( అజానత్ ) = knew
 106. अजानता ( అజానతా ) = without knowing
 107. अजानन्तः ( అజానన్తః ) = without knowing
 108. अञ्चलः ( అఞ్చలః ) = (m) aanchal in Hindi
 109. अञ्जन ( అఞ్జన ) = the name of the mother of Hanuman
 110. अञ्जनेयासन ( అఞ్జనేయాసన ) = the splits
 111. अञ्जलि ( అఞ్జలి ) = (m) folded hands
 112. अटति ( అటతి ) = (1 pp) to roam
 113. अणीयांसं ( అణీయాంసం ) = smaller
 114. अणु ( అణు ) = atom
 115. अणोः ( అణోః ) = than the atom
 116. अण्वस्त्रं ( అణ్వస్త్రం ) = (n) nuclear weapon
 117. अतः ( అతః ) = hence
 118. अतत्त्वार्थवत् ( అతత్త్వార్థవత్ ) = without knowledge of reality
 119. अतन्द्रितः ( అతన్ద్రితః ) = with great care
 120. अतपस्काय ( అతపస్కాయ ) = to one who is not austere
 121. अति ( అతి ) = extremely
 122. अतिपरिचय ( అతిపరిచయ ) = excessive familiarity
 123. अतिवीर्यं ( అతివీర్యం ) = super power
 124. अतिचार ( అతిచార ) = Accelerated planetary motion
 125. अतितरन्ति ( అతితరన్తి ) = transcend
 126. अतितरलं ( అతితరలం ) = ati+tarala, very+unstable
 127. अतिथि ( అతిథి ) = (m) guest
 128. अतिथिः ( అతిథిః ) = (masc.Nom.sing.)guest (literally undated)
 129. अतिदारूणमन् ( అతిదారూణమన్ ) = adj. very dreadful
 130. अतिदुर्वृत्त ( అతిదుర్వృత్త ) = of exceedingly bad conduct
 131. अतिरिच्यते ( అతిరిచ్యతే ) = becomes more
 132. अतिवर्तते ( అతివర్తతే ) = transcends
 133. अतिशय ( అతిశయ ) = wonderful
 134. अतिशयोक्ति ( అతిశయోక్తి ) = exaggeration
 135. अतीतः ( అతీతః ) = surpassed
 136. अतीत्य ( అతీత్య ) = transcending
 137. अतीन्द्रियं ( అతీన్ద్రియం ) = transcendental
 138. अतीव ( అతీవ ) = very much
 139. अतुलनीय ( అతులనీయ ) = uncomparable
 140. अतूल्यं ( అతూల్యం ) = uncomparable
 141. अत्मानं ( అత్మానం ) = (masc.Acc.S)the self
 142. अत्यजत् ( అత్యజత్ ) = left, sacrifice
 143. अत्यन्तं ( అత్యన్తం ) = the highest
 144. अत्यर्थं ( అత్యర్థం ) = highly
 145. अत्यागिनां ( అత్యాగినాం ) = for those who are not renounced
 146. अत्यानि ( అత్యాని ) = surpassing
 147. अत्युष्ण ( అత్యుష్ణ ) = very hot
 148. अत्येति ( అత్యేతి ) = surpasses
 149. अत्र ( అత్ర ) = here
 150. अथ ( అథ ) = thereupon
 151. अथशब्द ( అథశబ్ద ) = the word atha (prayers are started with words atha or AUM)
 152. अथ।र्ः ( అథ|ర్ః ) = object, meaning
 153. अथर्वण्वाक्यं ( అథర్వణ్వాక్యం ) = `atharvaNa" word-piece
 154. अथर्वशीर्ष ( అథర్వశీర్ష ) = atharva(?)
 155. अथर्वशीर्षं ( అథర్వశీర్షం ) = 'atharva' heading or head
 156. अथवा ( అథవా ) = or
 157. अथातः ( అథాతః ) = atha and ataH : then and therefore
 158. अथौ ( అథౌ ) = or in other words
 159. अद् ( అద్ ) = to eat
 160. अददत् ( అదదత్ ) = gave
 161. अदम्भित्वं ( అదమ్భిత్వం ) = pridelessness
 162. अदर्शः ( అదర్శః ) = mirror
 163. अदक्षिणं ( అదక్షిణం ) = with no remunerations to the priests
 164. अदाह्यः ( అదాహ్యః ) = unable to be burned
 165. अदिती ( అదితీ ) = the mother of the gods
 166. अदृष्ट ( అదృష్ట ) = Unseen, fortune, luck
 167. अदृष्टपूर्वं ( అదృష్టపూర్వం ) = never seen before
 168. अदेश ( అదేశ ) = at an unpurified place
 169. अद्भुत ( అద్భుత ) = the sentiment of marvel
 170. अद्भुतं ( అద్భుతం ) = wonderful
 171. अद्भूतं ( అద్భూతం ) = wonderfull
 172. अद्य ( అద్య ) = today
 173. अद्रोहः ( అద్రోహః ) = freedom from envy
 174. अद्वासन ( అద్వాసన ) = the prone posture
 175. अद्वितीयः ( అద్వితీయః ) = the inseparable or the non-dual
 176. अद्वेष्टा ( అద్వేష్టా ) = nonenvious
 177. अद्वैत ( అద్వైత ) = non-duality of the universal spirit
 178. अधः ( అధః ) = (indeclinable) below
 179. अधन ( అధన ) = one without money
 180. अधम ( అధమ ) = inferior
 181. अधमां ( అధమాం ) = condemned
 182. अधमाधम ( అధమాధమ ) = the worst among the inferior
 183. अधर ( అధర ) = Lip
 184. अधरः ( అధరః ) = (m) lips
 185. अधरात् ( అధరాత్ ) = from below
 186. अधर्म ( అధర్మ ) = breach of duty
 187. अधर्मं ( అధర్మం ) = irreligion
 188. अधर्मः ( అధర్మః ) = irreligion
 189. अधर्मचारी ( అధర్మచారీ ) = adj. impious
 190. अधर्मस्य ( అధర్మస్య ) = of irreligion
 191. अधिक ( అధిక ) = additional
 192. अधिकं ( అధికం ) = more
 193. अधिकः ( అధికః ) = greater
 194. अधिकतरः ( అధికతరః ) = very much
 195. अधिकार ( అధికార ) = title
 196. अधिकारः ( అధికారః ) = right
 197. अधिकारितन्त्रं ( అధికారితన్త్రం ) = (n) bureaucracy
 198. अधिक्षिपति ( అధిక్షిపతి ) = to censure
 199. अधिक्षेपः ( అధిక్షేపః ) = (m) accusation
 200. अधिगच्छति ( అధిగచ్ఛతి ) = attains
 201. अधिगम्य ( అధిగమ్య ) = having gone to
 202. अधिदैव ( అధిదైవ ) = the principle of subjective existence
 203. अधिदैवं ( అధిదైవం ) = governing all the demigods
 204. अधिदैवतं ( అధిదైవతం ) = called adhidaiva
 205. अधिनियमः ( అధినియమః ) = (m) act
 206. अधिप ( అధిప ) = protector
 207. अधिपति ( అధిపతి ) = lord
 208. अधिभुत ( అధిభుత ) = the principle of objective existence
 209. अधिभूतं ( అధిభూతం ) = the material manifestation
 210. अधिमात्र ( అధిమాత్ర ) = superior
 211. अधिमात्रातम ( అధిమాత్రాతమ ) = the highest, the supreme one
 212. अधियज्ञ ( అధియజ్ఞ ) = the principle of sacrifice, incarnation
 213. अधियज्ञः ( అధియజ్ఞః ) = the Supersoul
 214. अधिवास ( అధివాస ) = dwelling
 215. अधिवेशनं ( అధివేశనం ) = (n) conference
 216. अधिष्ठान ( అధిష్ఠాన ) = seat, abode
 217. अधिष्ठानं ( అధిష్ఠానం ) = sitting place
 218. अधिष्ठाय ( అధిష్ఠాయ ) = being so situated
 219. अधिसरि ( అధిసరి ) = competent candidate
 220. अधीत ( అధీత ) = studied
 221. अधीता ( అధీతా ) = studied
 222. अधीयानः ( అధీయానః ) = studied
 223. अधुना ( అధునా ) = recently
 224. अधोमुख ( అధోముఖ ) = face downwards
 225. अधोमुखश्वानासन ( అధోముఖశ్వానాసన ) = the dog stretch posture
 226. अध्ययन ( అధ్యయన ) = study
 227. अध्ययनैः ( అధ్యయనైః ) = or Vedic study
 228. अध्यक्षेण ( అధ్యక్షేణ ) = by superintendence
 229. अध्यात्म ( అధ్యాత్మ ) = the principle of self
 230. अध्यात्मं ( అధ్యాత్మం ) = transcendental
 231. अध्यात्मविद्या ( అధ్యాత్మవిద్యా ) = spiritual knowledge
 232. अध्यादेशः ( అధ్యాదేశః ) = (m) ordinance
 233. अध्यापयितुं ( అధ్యాపయితుం ) = to teach (infinitive of causative of adhi+i, to study)
 234. अध्यापिका ( అధ్యాపికా ) = (f) lady teacher
 235. अध्यास ( అధ్యాస ) = a case of mistaken identity
 236. अध्येष्यते ( అధ్యేష్యతే ) = will study
 237. अध्योपत्य ( అధ్యోపత్య ) = Lordship
 238. अध्रुवं ( అధ్రువం ) = temporary
 239. अध्वन् ( అధ్వన్ ) = road
 240. अध्वान् ( అధ్వాన్ ) = (m) road, path, way
 241. अन्।गमेजयत्व ( అన్|గమేజయత్వ ) = unsteadiness of the body
 242. अनघ ( అనఘ ) = O sinless one
 243. अनन्त ( అనన్త ) = infinite, a name of Vishnu
 244. अनन्तं ( అనన్తం ) = unlimited
 245. अनन्तः ( అనన్తః ) = Ananta
 246. अनन्तरं ( అనన్తరం ) = after
 247. अनन्तरूप ( అనన్తరూప ) = O unlimited form
 248. अनन्तरूपं ( అనన్తరూపం ) = unlimited form
 249. अनन्तविजयं ( అనన్తవిజయం ) = the conch named Ananta-vijaya
 250. अनन्तवीर्या ( అనన్తవీర్యా ) = unlimited potency
 251. अनन्ताः ( అనన్తాః ) = unlimited
 252. अनन्तासन ( అనన్తాసన ) = Ananta's posture
 253. अनन्यचेताः ( అనన్యచేతాః ) = without deviation of the mind
 254. अनन्यभाक् ( అనన్యభాక్ ) = without deviation
 255. अनन्यमनसः ( అనన్యమనసః ) = without deviation of the mind
 256. अनन्यया ( అనన్యయా ) = unalloyed, undeviating
 257. अनन्ययोगेन ( అనన్యయోగేన ) = by unalloyed devotional service
 258. अनन्याः ( అనన్యాః ) = having no other object
 259. अनन्येन ( అనన్యేన ) = without division
 260. अनपेक्षः ( అనపేక్షః ) = neutral
 261. अनपेक्ष्य ( అనపేక్ష్య ) = without considering the consequences
 262. अनभिश्वङ्गः ( అనభిశ్వఙ్గః ) = being without association
 263. अनभिसन्धाय ( అనభిసన్ధాయ ) = without desiring
 264. अनभिस्नेहः ( అనభిస్నేహః ) = without affection
 265. अनभिज्ञ ( అనభిజ్ఞ ) = ignorant of, unacquainted with
 266. अनयोः ( అనయోః ) = of them
 267. अनर्थं ( అనర్థం ) = purposeless/in vain/danger-productive
 268. अनल ( అనల ) = fire
 269. अनलः ( అనలః ) = fire
 270. अनलेन ( అనలేన ) = by the fire
 271. अनवलोकयान् ( అనవలోకయాన్ ) = not looking
 272. अनवाप्तं ( అనవాప్తం ) = wanted
 273. अनश्नतः ( అనశ్నతః ) = abstaining from eating
 274. अनश्नन् ( అనశ్నన్ ) = without eating (having fasted)
 275. अनसुयवे ( అనసుయవే ) = to the nonenvious
 276. अनसूयः ( అనసూయః ) = not envious
 277. अनसूयन्तः ( అనసూయన్తః ) = without envy
 278. अनहंवादि ( అనహంవాది ) = without false ego
 279. अनहङ्कारः ( అనహఙ్కారః ) = being without false egoism
 280. अनात्मनः ( అనాత్మనః ) = of one who has failed to control the mind
 281. अनादर ( అనాదర ) = lack of respect
 282. अनादि ( అనాది ) = without beginning
 283. अनादिं ( అనాదిం ) = without beginning
 284. अनादित्व ( అనాదిత్వ ) = non-beginning
 285. अनादित्वात् ( అనాదిత్వాత్ ) = due to eternity
 286. अनानसफलम् ( అనానసఫలమ్ ) = (n) pineapple
 287. अनामयं ( అనామయం ) = without miseries
 288. अनारम्भात् ( అనారమ్భాత్ ) = by nonperformance
 289. अनार्य ( అనార్య ) = persons who do not know the value of life
 290. अनावृत्तिं ( అనావృత్తిం ) = no return
 291. अनाशिनः ( అనాశినః ) = never to be destroyed
 292. अनाश्रितः ( అనాశ్రితః ) = without taking shelter
 293. अनाहत ( అనాహత ) = unbeaten
 294. अनिकेतः ( అనికేతః ) = having no residence
 295. अनिच्छन् ( అనిచ్ఛన్ ) = without desiring
 296. अनित्य ( అనిత్య ) = uncertain/temporary/ephemeral/transient
 297. अनित्यं ( అనిత్యం ) = temporary
 298. अनित्यः ( అనిత్యః ) = nonpermanent
 299. अनियमित ( అనియమిత ) = irregular
 300. अनिर्देश्यं ( అనిర్దేశ్యం ) = indefinite
 301. अनिर्विण्णचेतस ( అనిర్విణ్ణచేతస ) = without deviation
 302. अनिलः ( అనిలః ) = wind or air
 303. अनिलचुल्लि ( అనిలచుల్లి ) = (f) gas (LPG)
 304. अनिवार्य ( అనివార్య ) = (adj) compulsary
 305. अनिश्चयत् ( అనిశ్చయత్ ) = due to non-determination (having not decided)
 306. अनिष्ट ( అనిష్ట ) = and undesirable
 307. अनिष्टं ( అనిష్టం ) = leading to hell
 308. अनीश्वरं ( అనీశ్వరం ) = with no controller
 309. अनु ( అను ) = following
 310. अनुकम्पार्थं ( అనుకమ్పార్థం ) = to show special mercy
 311. अनुकारि ( అనుకారి ) = like
 312. अनुचारय ( అనుచారయ ) = (causative of anu+car) follow
 313. अनुचिन्तयन् ( అనుచిన్తయన్ ) = constantly thinking of
 314. अनुतिष्ठन्ति ( అనుతిష్ఠన్తి ) = regularly perform
 315. अनुत्तमं ( అనుత్తమం ) = the finest
 316. अनुत्तमां ( అనుత్తమాం ) = the highest
 317. अनुदर्शनं ( అనుదర్శనం ) = observing
 318. अनुदानं ( అనుదానం ) = (n) donation, grant
 319. अनुदिनं ( అనుదినం ) = daily
 320. अनुद्दिश्य ( అనుద్దిశ్య ) = having targetted or aimed at
 321. अनुद्योगिता ( అనుద్యోగితా ) = unemployment
 322. अनुद्योगी ( అనుద్యోగీ ) = unemployed
 323. अनुद्विग्नमनाः ( అనుద్విగ్నమనాః ) = without being agitated in mind
 324. अनुद्वेगकरं ( అనుద్వేగకరం ) = not agitating
 325. अनुपकारिणे ( అనుపకారిణే ) = irrespective of return
 326. अनुपश्यति ( అనుపశ్యతి ) = one tries to see through authority
 327. अनुपश्यन्ति ( అనుపశ్యన్తి ) = can see
 328. अनुपश्यामि ( అనుపశ్యామి ) = do I foresee
 329. अनुप्रपन्नाः ( అనుప్రపన్నాః ) = following
 330. अनुबन्ध ( అనుబన్ధ ) = (m) result, effect
 331. अनुबन्धं ( అనుబన్ధం ) = of future bondage
 332. अनुबन्धः ( అనుబన్ధః ) = (m) annexure
 333. अनुबन्धीनि ( అనుబన్ధీని ) = bound
 334. अनुबन्धे ( అనుబన్ధే ) = at the end
 335. अनुभवः ( అనుభవః ) = (m) experience
 336. अनुमन्ता ( అనుమన్తా ) = permitter
 337. अनुमातुं ( అనుమాతుం ) = to guess
 338. अनुमान ( అనుమాన ) = an inference
 339. अनुमानात् ( అనుమానాత్ ) = (ablat.)from guessing or induction
 340. अनुयायिनः ( అనుయాయినః ) = followers
 341. अनुरज्यते ( అనురజ్యతే ) = is becoming attached
 342. अनुराधा ( అనురాధా ) = Seventeenth nakshatra
 343. अनुलिप्त ( అనులిప్త ) = smeared
 344. अनुलेख ( అనులేఖ ) = destiny
 345. अनुलेपनं ( అనులేపనం ) = smeared with
 346. अनुलोम ( అనులోమ ) = with the grain, naturally
 347. अनुवर्तते ( అనువర్తతే ) = follows in the footsteps
 348. अनुवर्तन्ते ( అనువర్తన్తే ) = would follow
 349. अनुवर्तयति ( అనువర్తయతి ) = adopt
 350. अनुवादं ( అనువాదం ) = translation
 351. अनुवाद्य ( అనువాద్య ) = having translated
 352. अनुविधीयते ( అనువిధీయతే ) = becomes constantly engaged
 353. अनुशासितारं ( అనుశాసితారం ) = the controller
 354. अनुशुश्रुम ( అనుశుశ్రుమ ) = I have heard by disciplic succession
 355. अनुशोचन्ति ( అనుశోచన్తి ) = lament
 356. अनुशोचितुं ( అనుశోచితుం ) = to lament
 357. अनुषज्जते ( అనుషజ్జతే ) = one necessarily engages
 358. अनुष्टुप् ( అనుష్టుప్ ) = the format's name
 359. अनुष्ठन ( అనుష్ఠన ) = (n) performance, execution
 360. अनुसन्ततानि ( అనుసన్తతాని ) = extended
 361. अनुसन्धानं ( అనుసన్ధానం ) = (n) investigation
 362. अनुसार ( అనుసార ) = following, customary(masc)
 363. अनुसूची ( అనుసూచీ ) = schedule
 364. अनुस्मर ( అనుస్మర ) = go on remembering
 365. अनुस्मरन् ( అనుస్మరన్ ) = remembering
 366. अनुस्मरेत् ( అనుస్మరేత్ ) = always thinks of
 367. अनुस्वारः ( అనుస్వారః ) = the accompanying sound or letter ( the letter form `.n' `M'?)
 368. अनुज्ञायतां ( అనుజ్ఞాయతాం ) = (verb) be given leave/permission
 369. अनूचानं ( అనూచానం ) = (teacher?)
 370. अनृत ( అనృత ) = false
 371. अनेक ( అనేక ) = Many
 372. अनेकधा ( అనేకధా ) = into many
 373. अनेकवचनं ( అనేకవచనం ) = plural
 374. अनेकानि ( అనేకాని ) = many
 375. अनेन ( అనేన ) = by this
 376. अन्गं ( అన్గం ) = body
 377. अन्त ( అన్త ) = end
 378. अन्तं ( అన్తం ) = or end
 379. अन्तः ( అన్తః ) = (adv) inside
 380. अन्तःकरण ( అన్తఃకరణ ) = Mind
 381. अन्तःपेटिका ( అన్తఃపేటికా ) = (f) drawer
 382. अन्तःस्थानि ( అన్తఃస్థాని ) = within
 383. अन्तकाले ( అన్తకాలే ) = at the end of life
 384. अन्तगतं ( అన్తగతం ) = completely eradicated
 385. अन्तर ( అన్తర ) = Sub-period in a Dasha
 386. अन्तरं ( అన్తరం ) = between
 387. अन्तरङ्ग ( అన్తరఙ్గ ) = the practices of pranayama and pratyahara
 388. अन्तरदेशीय ( అన్తరదేశీయ ) = among different countries mainly for transaction??
 389. अन्तरात्मना ( అన్తరాత్మనా ) = within himself
 390. अन्तरात्मा ( అన్తరాత్మా ) = the inner self, residing in the heart
 391. अन्तराय ( అన్తరాయ ) = (m) obstacle
 392. अन्तरारामः ( అన్తరారామః ) = actively enjoying within
 393. अन्तरिक्ष ( అన్తరిక్ష ) = (n) space
 394. अन्तरिक्षं ( అన్తరిక్షం ) = space, sky
 395. अन्तरे ( అన్తరే ) = between
 396. अन्तरेण ( అన్తరేణ ) = without
 397. अन्तर्ज्योतिः ( అన్తర్జ్యోతిః ) = aiming within
 398. अन्तर्युतकम् ( అన్తర్యుతకమ్ ) = (n) vest
 399. अन्तर्सुखः ( అన్తర్సుఖః ) = happy from within
 400. अन्तवत् ( అన్తవత్ ) = perishable
 401. अन्तवन्तः ( అన్తవన్తః ) = perishable
 402. अन्तिके ( అన్తికే ) = near
 403. अन्ते ( అన్తే ) = after
 404. अन्ध ( అన్ధ ) = blind
 405. अन्धकार ( అన్ధకార ) = darkness
 406. अन्न ( అన్న ) = food
 407. अन्नं ( అన్నం ) = foodstuff
 408. अन्नात् ( అన్నాత్ ) = from grains
 409. अन्य ( అన్య ) = other person
 410. अन्यं ( అన్యం ) = other
 411. अन्यः ( అన్యః ) = another
 412. अन्यत् ( అన్యత్ ) = other
 413. अन्यत्र ( అన్యత్ర ) = somewhere else
 414. अन्यथा ( అన్యథా ) = other
 415. अन्यया ( అన్యయా ) = by the other
 416. अन्यां ( అన్యాం ) = another
 417. अन्यान् ( అన్యాన్ ) = others
 418. अन्यानि ( అన్యాని ) = different
 419. अन्यायेन ( అన్యాయేన ) = illegally
 420. अन्ये ( అన్యే ) = others
 421. अन्येन ( అన్యేన ) = by another
 422. अन्येभ्यः ( అన్యేభ్యః ) = from others
 423. अन्यैः ( అన్యైః ) = by others
 424. अन्योन्य ( అన్యోన్య ) = mutual
 425. अन्वय ( అన్వయ ) = Family
 426. अन्वशोचः ( అన్వశోచః ) = you are lamenting
 427. अन्विच्छ ( అన్విచ్ఛ ) = try for
 428. अन्वित ( అన్విత ) = (p.p) Followed or attended by, in company with, joined by; having ossessed of; overpowerd by, connected grammatically;
 429. अन्विताः ( అన్వితాః ) = absorbed
 430. अन्वेषणम् ( అన్వేషణమ్ ) = (n) search, exploration
 431. अपकृ ( అపకృ ) = to harm
 432. अपकेन्द्रण ( అపకేన్ద్రణ ) = centrifugation
 433. अपङ्ग ( అపఙ్గ ) = handicapped
 434. अपची ( అపచీ ) = to decrease
 435. अपठम् ( అపఠమ్ ) = read
 436. अपण्डित ( అపణ్డిత ) = someone who is not a scholar
 437. अपत्य ( అపత్య ) = Progeny
 438. अपनुद्यात् ( అపనుద్యాత్ ) = can drive away
 439. अपमा ( అపమా ) = comparison
 440. अपमानयोः ( అపమానయోః ) = and dishonour
 441. अपर ( అపర ) = other
 442. अपरं ( అపరం ) = junior
 443. अपररात्र ( అపరరాత్ర ) = (m) dawn
 444. अपरस्पर ( అపరస్పర ) = without cause
 445. अपरा ( అపరా ) = lower
 446. अपराजितः ( అపరాజితః ) = who had never been vanquished
 447. अपराजीत ( అపరాజీత ) = Unconquered
 448. अपराणि ( అపరాణి ) = others
 449. अपरान् ( అపరాన్ ) = others
 450. अपरिग्रह ( అపరిగ్రహ ) = abstention from greed, non-possessiveness
 451. अपरिग्रहः ( అపరిగ్రహః ) = free from the feeling of possessiveness
 452. अपरिमेयं ( అపరిమేయం ) = immeasurable
 453. अपरिहार्ये ( అపరిహార్యే ) = of that which is unavoidable
 454. अपरे ( అపరే ) = others
 455. अपर्याप्तं ( అపర్యాప్తం ) = immeasurable
 456. अपलायनं ( అపలాయనం ) = not fleeing
 457. अपवर्ग ( అపవర్గ ) = heaven, liberation
 458. अपवहनं ( అపవహనం ) = seducetion
 459. अपवाद ( అపవాద ) = exceptional
 460. अपविघ्नः ( అపవిఘ్నః ) = without obstacles
 461. अपश्यत् ( అపశ్యత్ ) = he could see
 462. अपस्मार ( అపస్మార ) = forgetful
 463. अपस्मारः ( అపస్మారః ) = (m) epilepsy
 464. अपहरण ( అపహరణ ) = stealing
 465. अपहरणं ( అపహరణం ) = abduction, kipnapping
 466. अपहर्तारं ( అపహర్తారం ) = the remover]destroyer
 467. अपहृत ( అపహృత ) = stolen
 468. अपहृतचेतसां ( అపహృతచేతసాం ) = bewildered in mind
 469. अपात्रेभ्यः ( అపాత్రేభ్యః ) = to unworthy persons
 470. अपान ( అపాన ) = one of the vital airs, controls the elimination of bodily wastes
 471. अपानं ( అపానం ) = the air going downward
 472. अपाने ( అపానే ) = in the air which acts downward
 473. अपापो ( అపాపో ) = without sins
 474. अपायिनः ( అపాయినః ) = disappearing
 475. अपारा ( అపారా ) = one who has no limits
 476. अपावृतं ( అపావృతం ) = wide open
 477. अपि ( అపి ) = also
 478. अपीतेषु ( అపీతేషు ) = (Masc.Loc.Pl.) having not drunk(taken water)
 479. अपुण्य ( అపుణ్య ) = vice
 480. अपुनरावृत्तिं ( అపునరావృత్తిం ) = to liberation
 481. अपुष्प ( అపుష్ప ) = one without flowers
 482. अपृथिव्योः ( అపృథివ్యోః ) = to the earth
 483. अपेक्ष् ( అపేక్ష్ ) = to expect
 484. अपेक्षा ( అపేక్షా ) = (f) expectation, hope
 485. अपैशुनं ( అపైశునం ) = aversion to fault-finding
 486. अपोहनं ( అపోహనం ) = forgetfulness
 487. अप्ययौ ( అప్యయౌ ) = disappearance
 488. अप्रकाशः ( అప్రకాశః ) = darkness
 489. अप्रतिमप्रभाव ( అప్రతిమప్రభావ ) = O immeasurable power
 490. अप्रतिष्ठं ( అప్రతిష్ఠం ) = without foundation
 491. अप्रतिष्ठः ( అప్రతిష్ఠః ) = without any position
 492. अप्रतीकारं ( అప్రతీకారం ) = without being resistant
 493. अप्रदाय ( అప్రదాయ ) = without offering
 494. अप्रमेय ( అప్రమేయ ) = the ununderstandable
 495. अप्रमेयं ( అప్రమేయం ) = immeasurable
 496. अप्रमेयस्य ( అప్రమేయస్య ) = immeasurable
 497. अप्रवृत्तिः ( అప్రవృత్తిః ) = inactivity
 498. अप्राप्तत् ( అప్రాప్తత్ ) = uttained, obtained
 499. अप्राप्य ( అప్రాప్య ) = failing to attain
 500. अप्रामामाण्य ( అప్రామామాణ్య ) = Unjustified
 501. अप्रियं ( అప్రియం ) = the unpleasant
 502. अप्रियः ( అప్రియః ) = and the undesirable
 503. अप्सु ( అప్సు ) = in water
 504. अफल ( అఫల ) = one without fruit
 505. अफलप्रेप्सुना ( అఫలప్రేప్సునా ) = by one without desire for fruitive result
 506. अफलाकाङ्क्षिभिः ( అఫలాకాఙ్క్షిభిః ) = by those devoid of desire for result
 507. अबन्धु ( అబన్ధు ) = one who does not have any brothers / kinmen
 508. अबल ( అబల ) = helpless (woman)
 509. अबला ( అబలా ) = (helpless) Woman
 510. अबुद्धयः ( అబుద్ధయః ) = less intelligent persons
 511. अबोध ( అబోధ ) = Ignorance
 512. अब्द ( అబ్ద ) = Season of plenty
 513. अब्धि ( అబ్ధి ) = sea
 514. अब्धी ( అబ్ధీ ) = (m) ocean, sea
 515. अब्रवीत् ( అబ్రవీత్ ) = spoke
 516. अब्रह्मण्य ( అబ్రహ్మణ్య ) = Not kosher
 517. अभक्ताय ( అభక్తాయ ) = to one who is not a devotee
 518. अभय ( అభయ ) = freedom from fear
 519. अभयं ( అభయం ) = fearlessness
 520. अभये ( అభయే ) = and fearlessness
 521. अभवत् ( అభవత్ ) = became
 522. अभविष्यत् ( అభవిష్యత్ ) = will become
 523. अभावः ( అభావః ) = changing quality
 524. अभावयतः ( అభావయతః ) = of one who is not fixed
 525. अभाषत ( అభాషత ) = began to speak
 526. अभि ( అభి ) = preposition
 527. अभितड् ( అభితడ్ )
 528. अभिकथनं ( అభికథనం ) = (n) allegation
 529. अभिक्रम ( అభిక్రమ ) = in endeavouring
 530. अभिचार ( అభిచార ) = black magic
 531. अभिजनवान् ( అభిజనవాన్ ) = surrounded by aristocratic relatives
 532. अभिजातः ( అభిజాతః ) = born of
 533. अभिजातस्य ( అభిజాతస్య ) = of one who is born of
 534. अभिजानन्ति ( అభిజానన్తి ) = they know
 535. अभिजानाति ( అభిజానాతి ) = does know
 536. अभिजायते ( అభిజాయతే ) = becomes manifest
 537. अभिजित ( అభిజిత ) = A nakshatra between uttaraashhDhaa and shravaNa mainly centred on the star Vega. For some reason it is not usually included in the 27 nakshatras although it would make 28 if it was. adhipatii - Lord
 538. अभिजिन्मुहूर्त ( అభిజిన్ముహూర్త ) = the most auspicious moment
 539. अभितः ( అభితః ) = everywhere
 540. अभिद्रोहः ( అభిద్రోహః ) = (m) insurgency
 541. अभिधानं ( అభిధానం ) = (n) designation
 542. अभिधास्यति ( అభిధాస్యతి ) = explains
 543. अभिधीयते ( అభిధీయతే ) = is called
 544. अभिनन्दती ( అభినన్దతీ ) = praises
 545. अभिनय ( అభినయ ) = acting
 546. अभिनिवेश ( అభినివేశ ) = possessiveness
 547. अभिन्यासः ( అభిన్యాసః ) = (m) layout
 548. अभिपुष्टिः ( అభిపుష్టిః ) = (f) affirmation
 549. अभिप्रवृत्तः ( అభిప్రవృత్తః ) = being fully engaged
 550. अभिप्रायः ( అభిప్రాయః ) = (m) opinion
 551. अभिभवति ( అభిభవతి ) = transforms
 552. अभिभवात् ( అభిభవాత్ ) = having become predominant
 553. अभिभूय ( అభిభూయ ) = surpassing
 554. अभिमनः ( అభిమనః ) = conceit
 555. अभिमान ( అభిమాన ) = self-importance
 556. अभिमुखाः ( అభిముఖాః ) = towards
 557. अभियाचना ( అభియాచనా ) = (f) demand
 558. अभियुक्तानां ( అభియుక్తానాం ) = fixed in devotion
 559. अभियोग ( అభియోగ ) = prosecution
 560. अभियोगः ( అభియోగః ) = (m) prosecution
 561. अभिरतः ( అభిరతః ) = following
 562. अभिरक्षन्तु ( అభిరక్షన్తు ) = should give support
 563. अभिरक्षितं ( అభిరక్షితం ) = perfectly protected
 564. अभिरक्षितम् ( అభిరక్షితమ్ ) = who has been well protected
 565. अभिरामस्त्रिलोकानां ( అభిరామస్త్రిలోకానాం ) = the laudable rAma for all the three worlds
 566. अभिविज्वलन्ति ( అభివిజ్వలన్తి ) = and are blazing
 567. अभिषिंचति ( అభిషించతి ) = performs' puuja', by pouring water etc. on the idol
 568. अभिषेकं ( అభిషేకం ) = ablution
 569. अभिसन्धाय ( అభిసన్ధాయ ) = desiring
 570. अभिहिता ( అభిహితా ) = described
 571. अभीप्सित ( అభీప్సిత ) = desired
 572. अभ्यधिकः ( అభ్యధికః ) = greater
 573. अभ्यनुनादयन् ( అభ్యనునాదయన్ ) = resounding
 574. अभ्यर्च्य ( అభ్యర్చ్య ) = by worshiping
 575. अभ्यसनं ( అభ్యసనం ) = practice
 576. अभ्यसूयकाः ( అభ్యసూయకాః ) = envious
 577. अभ्यसूयति ( అభ్యసూయతి ) = is envious
 578. अभ्यसूयन्तः ( అభ్యసూయన్తః ) = out of envy
 579. अभ्यहन्यन्त ( అభ్యహన్యన్త ) = were simultaneously sounded
 580. अभ्यारोपः ( అభ్యారోపః ) = (m) indictment
 581. अभ्याश ( అభ్యాశ ) = outskirts
 582. अभ्यास ( అభ్యాస ) = study
 583. अभ्यासयोग ( అభ్యాసయోగ ) = by practice
 584. अभ्यासयोगेन ( అభ్యాసయోగేన ) = by the practice of devotional service
 585. अभ्यासात् ( అభ్యాసాత్ ) = than practice
 586. अभ्यासे ( అభ్యాసే ) = in practice
 587. अभ्यासेन ( అభ్యాసేన ) = by practice
 588. अभ्युत्थानं ( అభ్యుత్థానం ) = predominance
 589. अभ्युदय ( అభ్యుదయ ) = rise , prosperity
 590. अभ्रं ( అభ్రం ) = cloud
 591. अमंद ( అమంద ) = not slow or dull, active, intelligent; sharp, strong, violent, not little
 592. अमन्यत ( అమన్యత ) = believed
 593. अमर्ष ( అమర్ష ) = (m) anger
 594. अमल ( అమల ) = without rubbish
 595. अमलं ( అమలం ) = clean
 596. अमलान् ( అమలాన్ ) = pure
 597. अमानित्वं ( అమానిత్వం ) = humility
 598. अमितविक्रमः ( అమితవిక్రమః ) = and unlimited force
 599. अमी ( అమీ ) = all those
 600. अमुत्र ( అముత్ర ) = in the next life
 601. अमूढाः ( అమూఢాః ) = unbewildered
 602. अमूल्य ( అమూల్య ) = priceless, excellent
 603. अमृत ( అమృత ) = of ambrosia, potion to cause immortality
 604. अमृतं ( అమృతం ) = veritable nectar
 605. अमृतत्त्वाय ( అమృతత్త్వాయ ) = for liberation
 606. अमृतबिन्दू ( అమృతబిన్దూ ) = a drop of nectar
 607. अमृतभुजः ( అమృతభుజః ) = those who have tasted such nectar
 608. अमृतस्य ( అమృతస్య ) = of the immortal
 609. अमृतोद्भवं ( అమృతోద్భవం ) = produced from the churning of the ocean
 610. अमृतोपमं ( అమృతోపమం ) = just like nectar
 611. अमेध्यं ( అమేధ్యం ) = untouchable
 612. अम्बन्ध ( అమ్బన్ధ ) = relation / connection
 613. अम्बर ( అమ్బర ) = aakaasha
 614. अम्बरं ( అమ్బరం ) = sky, garment
 615. अम्बा ( అమ్బా ) = mother
 616. अम्बु ( అమ్బు ) = water
 617. अम्बुधि ( అమ్బుధి ) = sea
 618. अम्बुवेगाः ( అమ్బువేగాః ) = waves of the waters
 619. अम्भस् ( అమ్భస్ ) = (n) water
 620. अम्भसा ( అమ్భసా ) = by the water
 621. अम्भसि ( అమ్భసి ) = on the water
 622. अम्भुरुहं ( అమ్భురుహం ) = lotus
 623. अम्ल ( అమ్ల ) = (m) sour
 624. अयं ( అయం ) = him (from idaM.h)
 625. अयजन्त ( అయజన్త ) = third person plur. imperfect aatmanepada of yaj, to worship
 626. अयतिः ( అయతిః ) = the unsuccessful transcendentalist
 627. अयथावत् ( అయథావత్ ) = imperfectly
 628. अयनेषु ( అయనేషు ) = in the strategic points
 629. अयम ( అయమ ) = length, extension, restraint
 630. अयशः ( అయశః ) = infamy
 631. अयसः ( అయసః ) = (m) iron
 632. अयज्ञस्य ( అయజ్ఞస్య ) = for one who performs no sacrifice
 633. अयुक्तः ( అయుక్తః ) = one who is not in KRishhNa consciousness
 634. अयुक्तस्य ( అయుక్తస్య ) = of one who is not connected (with KRishhNa consciousness)
 635. अयोगतः ( అయోగతః ) = without devotional service
 636. अयोजयिष्यत् ( అయోజయిష్యత్ ) = if one does not join or connect
 637. अयोभाण्डम् ( అయోభాణ్డమ్ ) = (n) a wooden barrel
 638. अरण्यम् ( అరణ్యమ్ ) = (n) jungle, forest
 639. अरण्यौकसः ( అరణ్యౌకసః ) = (Masc.poss.sing.) forester's
 640. अरतिः ( అరతిః ) = being without attachment
 641. अरागद्वेषतः ( అరాగద్వేషతః ) = without love or hatred
 642. अरि ( అరి ) = enemies
 643. अरिभाव ( అరిభావ ) = the sixth house in a Rashi or bhaava chart
 644. अरिषु ( అరిషు ) = on enemies
 645. अरिष्टनेमिः ( అరిష్టనేమిః ) = the appelation to Garuda?
 646. अरिसूदन ( అరిసూదన ) = O killer of the enemies
 647. अरोगित ( అరోగిత ) = diseaselessness
 648. अर्क ( అర్క ) = essence, a name of Sun
 649. अर्घ ( అర్ఘ ) = value
 650. अर्चति ( అర్చతి ) = (1 pp) to worship
 651. अर्चितुं ( అర్చితుం ) = to worship
 652. अर्जन ( అర్జన ) = obtaining
 653. अर्जनं ( అర్జనం ) = the earning or acquiring or acqusition
 654. अर्जुन ( అర్జున ) = a disciple of Krishna, hero of the Mahabharata
 655. अर्जुनं ( అర్జునం ) = unto Arjuna
 656. अर्जुनः ( అర్జునః ) = Arjuna
 657. अर्जुनयोः ( అర్జునయోః ) = and Arjuna
 658. अर्थ ( అర్థ ) = money
 659. अर्थं ( అర్థం ) = wealth
 660. अर्थः ( అర్థః ) = is meant
 661. अर्थन् ( అర్థన్ ) = and economic development
 662. अर्थनैपुण ( అర్థనైపుణ ) = (n) efficient in polity
 663. अर्थप्राप्तिर्भवति ( అర్థప్రాప్తిర్భవతి ) = wealth-attainment becomes
 664. अर्थयते ( అర్థయతే ) = (10 pp) to request
 665. अर्थवान् ( అర్థవాన్ ) = one with money
 666. अर्थशास्त्र ( అర్థశాస్త్ర ) = ecomonics
 667. अर्थस्य ( అర్థస్య ) = (masc.poss.sing.) wealth or meaning
 668. अर्थार्थी ( అర్థార్థీ ) = one who desires material gain
 669. अर्थियं ( అర్థియం ) = meant
 670. अर्थे ( అర్థే ) = in meaning
 671. अर्थोपार्जनाय ( అర్థోపార్జనాయ ) = for earning maney
 672. अर्ध ( అర్ధ ) = half
 673. अर्धगोल ( అర్ధగోల ) = semicircle, dome
 674. अर्धचन्द्रासन ( అర్ధచన్ద్రాసన ) = the half-moon posture
 675. अर्धनवासन ( అర్ధనవాసన ) = the half-boat posture
 676. अर्धनारीनटेश्वर ( అర్ధనారీనటేశ్వర ) = Shiva and his Shakti united as one
 677. अर्धनारीश्वर ( అర్ధనారీశ్వర ) = Shiva and his Shakti united as one
 678. अर्धनिचोलः ( అర్ధనిచోలః ) = (m) frock
 679. अर्धपद्मासन ( అర్ధపద్మాసన ) = the half-lotus posture
 680. अर्धमत्स्येन्द्रासन ( అర్ధమత్స్యేన్ద్రాసన ) = the half spinal-twist posture
 681. अर्धशिर्षासन ( అర్ధశిర్షాసన ) = the half headstand posture
 682. अर्धसर्वाङ्गासन ( అర్ధసర్వాఙ్గాసన ) = the half-shoulderstand posture
 683. अर्धसलभासन ( అర్ధసలభాసన ) = the half-locust posture
 684. अर्धोरुक ( అర్ధోరుక ) = (n) half-pant
 685. अर्धोरुकम् ( అర్ధోరుకమ్ ) = (n) half-pant , shorts
 686. अर्पण ( అర్పణ ) = Offer
 687. अर्पणं ( అర్పణం ) = contribution
 688. अर्पित ( అర్పిత ) = surrendering
 689. अर्भक ( అర్భక ) = small
 690. अर्यमा ( అర్యమా ) = Aryama
 691. अर्ह ( అర్హ ) = deserving
 692. अर्हता ( అర్హతా ) = (f) qualification
 693. अर्हति ( అర్హతి ) = (1 pp) to deserve
 694. अर्हसि ( అర్హసి ) = deserve
 695. अलं ( అలం ) = especially
 696. अलंकारदीप्तं ( అలంకారదీప్తం ) = shining with adornments, decorations
 697. अलङ्कृत ( అలఙ్కృత ) = decorated / ornamented
 698. अलब्धभूमिकत्व ( అలబ్ధభూమికత్వ ) = the feeling that it is impossible to see reality
 699. अलभ्य ( అలభ్య ) = Difficult
 700. अलसः ( అలసః ) = lazy
 701. अलस्य ( అలస్య ) = indolence
 702. अलक्षमान ( అలక్షమాన ) = one who disregards
 703. अलक्ष्मिः ( అలక్ష్మిః ) = poverty (alaxmiH is opp. of laxmiH)
 704. अलीक ( అలీక ) = (adj) false, untrue
 705. अलोलुप्त्वं ( అలోలుప్త్వం ) = freedom from greed
 706. अल्प ( అల్ప ) = small, little
 707. अल्पं ( అల్పం ) = a few, little, inadequate
 708. अल्पधी ( అల్పధీ ) = mental deficiency
 709. अल्पबुद्धयः ( అల్పబుద్ధయః ) = the less intelligent
 710. अल्पमेधसां ( అల్పమేధసాం ) = of those of small intelligence
 711. अल्पवयस्कं ( అల్పవయస్కం ) = young (small) age
 712. अल्पायु ( అల్పాయు ) = Short life between 8 and 32 years
 713. अव ( అవ ) = prrotect
 714. अवकरिका ( అవకరికా ) = (f) dustbin, garbage bin
 715. अवकलन ( అవకలన ) = differentiation
 716. अवगच्छ ( అవగచ్ఛ ) = must know
 717. अवगम् ( అవగమ్ ) = to comprehend, understand
 718. अवगमं ( అవగమం ) = understood
 719. अवग्रह ( అవగ్రహ ) = (m) famine
 720. अवचय ( అవచయ ) = (m) gathering, collection
 721. अवचिनोति ( అవచినోతి ) = to pluck
 722. अवच्यः ( అవచ్యః ) = unblamable
 723. अवजानन्ति ( అవజానన్తి ) = deride
 724. अवतार ( అవతార ) = a divine incarnation particularly of Vishnu, e.g. Buddha
 725. अवतारयति ( అవతారయతి ) = to keep down, to get down
 726. अवति ( అవతి ) = (1 pp) to protect
 727. अवतिष्ठति ( అవతిష్ఠతి ) = remains
 728. अवतिष्ठते ( అవతిష్ఠతే ) = becomes established
 729. अवतु ( అవతు ) = (may the lord) protect
 730. अवधीरणा ( అవధీరణా ) = (f) a repulse, repulsion
 731. अवध्यः ( అవధ్యః ) = cannot be killed
 732. अवन ( అవన ) = protection
 733. अवनिं ( అవనిం ) = earth
 734. अवनिपाल ( అవనిపాల ) = of warrior kings
 735. अवनीतन्य ( అవనీతన్య ) = the daughter of the Earth (siita)
 736. अवयव ( అవయవ ) = part
 737. अवरं ( అవరం ) = abominable
 738. अवरुद्धवेग ( అవరుద్ధవేగ ) = retardation
 739. अवरूणद्धि ( అవరూణద్ధి ) = to obstruct
 740. अवरोहति ( అవరోహతి ) = to descend
 741. अवलिप्त ( అవలిప్త ) = proud, haughty
 742. अवलेहः ( అవలేహః ) = (m) pickle
 743. अवशः ( అవశః ) = helplessly
 744. अवशिष्यते ( అవశిష్యతే ) = remains
 745. अवशोषण ( అవశోషణ ) = absorption
 746. अवष्टभ्य ( అవష్టభ్య ) = entering into
 747. अवसं ( అవసం ) = automatically
 748. अवसन् ( అవసన్ ) = III pl. imperfect of vas, to live
 749. अवसन्नाः ( అవసన్నాః ) = inadequate
 750. अवसरः ( అవసరః ) = (m) opportunity, chance
 751. अवसर्पति ( అవసర్పతి ) = to slide (as from a waterslide)
 752. अवसादयेत् ( అవసాదయేత్ ) = put into degradation
 753. अवस्था ( అవస్థా ) = a state of the mind
 754. अवस्थातुं ( అవస్థాతుం ) = to stay
 755. अवस्थात्रयः ( అవస్థాత్రయః ) = three states of bodily consciousness (awake, sleep, dream)
 756. अवस्थितं ( అవస్థితం ) = situated
 757. अवस्थितः ( అవస్థితః ) = situated
 758. अवस्थिताः ( అవస్థితాః ) = situated
 759. अवस्थितान् ( అవస్థితాన్ ) = arrayed on the battlefield
 760. अवहासार्थं ( అవహాసార్థం ) = for joking
 761. अवज्ञा ( అవజ్ఞా ) = contempt
 762. अवज्ञातं ( అవజ్ఞాతం ) = without proper attention
 763. अवाची ( అవాచీ ) = (f) south
 764. अवाच्य ( అవాచ్య ) = unkind
 765. अवाप्तव्यं ( అవాప్తవ్యం ) = to be gained
 766. अवाप्तुं ( అవాప్తుం ) = to achieve
 767. अवाप्नोति ( అవాప్నోతి ) = gets
 768. अवाप्य ( అవాప్య ) = achieving
 769. अवाप्यते ( అవాప్యతే ) = is achieved
 770. अवाप्स्यथ ( అవాప్స్యథ ) = you will achieve
 771. अवाप्स्यसि ( అవాప్స్యసి ) = will gain
 772. अविकल्पेन ( అవికల్పేన ) = without division
 773. अविकार्यः ( అవికార్యః ) = unchangeable
 774. अविचारी ( అవిచారీ ) = adj. thoughtless
 775. अविदित ( అవిదిత ) = without knowledge, unknowingly
 776. अविदुशः ( అవిదుశః ) = of one who does not know
 777. अविद्या ( అవిద్యా ) = metaphysical ignorance
 778. अविद्वांसः ( అవిద్వాంసః ) = the ignorant
 779. अविधिपूर्वकं ( అవిధిపూర్వకం ) = in a wrong way
 780. अविनश्यन्तं ( అవినశ్యన్తం ) = not destroyed
 781. अविनाश ( అవినాశ ) = undestructible, name of Vishnu
 782. अविनाशि ( అవినాశి ) = imperishable
 783. अविनाशिनं ( అవినాశినం ) = indestructible
 784. अविपश्चितः ( అవిపశ్చితః ) = men with a poor fund of knowledge
 785. अविभक्तं ( అవిభక్తం ) = without division
 786. अविरति ( అవిరతి ) = sensuality
 787. अविरोध ( అవిరోధ ) = no opposition
 788. अविज्ञेयं ( అవిజ్ఞేయం ) = unknowable
 789. अवेक्षे ( అవేక్షే ) = let me see
 790. अवेक्ष्य ( అవేక్ష్య ) = considering
 791. अवैध ( అవైధ ) = (adj) illegal
 792. अवोत्तरात्तात् ( అవోత్తరాత్తాత్ ) = protect me from the northern direction
 793. अव्यक्त ( అవ్యక్త ) = nonmanifested
 794. अव्यक्तं ( అవ్యక్తం ) = nonmanifested
 795. अव्यक्तः ( అవ్యక్తః ) = invisible
 796. अव्यक्तमूर्तिना ( అవ్యక్తమూర్తినా ) = by the unmanifested form
 797. अव्यक्ता ( అవ్యక్తా ) = toward the unmanifested
 798. अव्यक्तात् ( అవ్యక్తాత్ ) = to the unmanifest
 799. अव्यक्तादीनि ( అవ్యక్తాదీని ) = in the beginning unmanifested
 800. अव्यभिचारिणी ( అవ్యభిచారిణీ ) = without any break
 801. अव्यभिचारिण्या ( అవ్యభిచారిణ్యా ) = without any break
 802. अव्यभिचारेण ( అవ్యభిచారేణ ) = without fail
 803. अव्यय ( అవ్యయ ) = without deterioration
 804. अव्ययं ( అవ్యయం ) = immutable
 805. अव्ययः ( అవ్యయః ) = inexhaustible
 806. अव्ययवर्गः ( అవ్యయవర్గః ) = the class of indeclinable words
 807. अव्ययस्य ( అవ్యయస్య ) = of the imperishable
 808. अव्ययीभाव ( అవ్యయీభావ ) = indeclinable affixes
 809. अव्यवसायिनां ( అవ్యవసాయినాం ) = of those who are not in KRishhNa consciousness
 810. अव्याकृता ( అవ్యాకృతా ) = not expressed
 811. अव्याहताज्ञः ( అవ్యాహతాజ్ఞః ) = avyAhata+agyaH, not feeling the hit?
 812. अश् ( అశ్ ) = to obtain, accomplish
 813. अशंक ( అశంక ) = undaunted
 814. अशक्त ( అశక్త ) = weak
 815. अशक्तः ( అశక్తః ) = unable
 816. अशन ( అశన ) = food
 817. अशमः ( అశమః ) = uncontrollable
 818. अशयात् ( అశయాత్ ) = from their source
 819. अशस्त्रं ( అశస్త్రం ) = without being fully equipped
 820. अशान्तस्य ( అశాన్తస్య ) = of the unpeaceful
 821. अशाश्वतं ( అశాశ్వతం ) = temporary
 822. अशास्त्र ( అశాస్త్ర ) = not in the scriptures
 823. अशिष्य ( అశిష్య ) = unteachable (adj)
 824. अशिष्याय ( అశిష్యాయ ) = non-disciple i.e.non-believer
 825. अशुचि ( అశుచి ) = to the unclean
 826. अशुचिः ( అశుచిః ) = unclean
 827. अशुचौ ( అశుచౌ ) = unclean
 828. अशुभ ( అశుభ ) = and inauspicious
 829. अशुभं ( అశుభం ) = evil
 830. अशुभात् ( అశుభాత్ ) = from ill fortune
 831. अशुभान् ( అశుభాన్ ) = inauspicious
 832. अशुश्रूषवे ( అశుశ్రూషవే ) = to one who is not engaged in devotional service
 833. अशेष ( అశేష ) = total
 834. अशेषतः ( అశేషతః ) = completely
 835. अशेषाणि ( అశేషాణి ) = all
 836. अशेषेण ( అశేషేణ ) = in detail
 837. अशोच्यान् ( అశోచ్యాన్ ) = not worthy of lamentation
 838. अशोष्यः ( అశోష్యః ) = not able to be dried
 839. अश्नतः ( అశ్నతః ) = of one who eats
 840. अश्नन् ( అశ్నన్ ) = eating
 841. अश्नन्ति ( అశ్నన్తి ) = enjoy
 842. अश्नामि ( అశ్నామి ) = accept
 843. अश्नासि ( అశ్నాసి ) = you eat
 844. अश्नुते ( అశ్నుతే ) = achieves
 845. अश्म ( అశ్మ ) = stone
 846. अश्मन् ( అశ్మన్ ) = (masc) stone
 847. अश्रद्दधानः ( అశ్రద్దధానః ) = without faith in revealed scriptures
 848. अश्रद्दधानाः ( అశ్రద్దధానాః ) = those who are faithless
 849. अश्रद्धया ( అశ్రద్ధయా ) = without faith
 850. अश्रु ( అశ్రు ) = (n) tears
 851. अश्रूपूर्णाकुल ( అశ్రూపూర్ణాకుల ) = full of tears
 852. अश्रौषं ( అశ్రౌషం ) = have heard
 853. अश्लाघ्य ( అశ్లాఘ్య ) = adj. virtueless
 854. अश्व ( అశ్వ ) = a horse
 855. अश्वत्थं ( అశ్వత్థం ) = a banyan tree
 856. अश्वत्थः ( అశ్వత్థః ) = the banyan tree
 857. अश्वत्थामा ( అశ్వత్థామా ) = Asvatthama
 858. अश्वमेध ( అశ్వమేధ ) = a form of sacrifice where a horse is sent around to estiblish supremacy
 859. अश्वानां ( అశ్వానాం ) = among horses
 860. अश्विनि ( అశ్విని ) = a mudraa, contraction of the anal sphincter muscles
 861. अश्विनौ ( అశ్వినౌ ) = the two Asvinis
 862. अष्ट ( అష్ట ) = eight
 863. अष्टदलकमलबन्ध ( అష్టదలకమలబన్ధ ) = eight-petalled lotus pattern, a form of bandha poetry
 864. अष्टधा ( అష్టధా ) = eightfold
 865. अष्टादश ( అష్టాదశ ) = eighteen
 866. अष्टावक्र ( అష్టావక్ర ) = name of a deformed(at eight places) sage
 867. अष्टोत्तरीदशा ( అష్టోత్తరీదశా ) = A lunar based Dasha system uses 108 yr cycle and one chooses it according to certain criteria
 868. अष्टौ ( అష్టౌ ) = eight
 869. अष्तकवर्ग ( అష్తకవర్గ ) = A predictive method of Astrology that uses a system of points based upon planetary positions
 870. असंन्यस्त ( అసంన్యస్త ) = without giving up
 871. असंयता ( అసంయతా ) = unbridled
 872. असंशयं ( అసంశయం ) = undoubtedly
 873. असंशयः ( అసంశయః ) = beyond a doubt
 874. असक्त ( అసక్త ) = unattached
 875. असक्तं ( అసక్తం ) = without attraction
 876. असक्तः ( అసక్తః ) = without attachment
 877. असक्तबुद्धिः ( అసక్తబుద్ధిః ) = having unattached intelligence
 878. असक्तात्मा ( అసక్తాత్మా ) = one who is not attached
 879. असक्तिः ( అసక్తిః ) = being without attachment
 880. असङ्ख्यः ( అసఙ్ఖ్యః ) = (m) countless
 881. असङ्गशस्त्रेण ( అసఙ్గశస్త్రేణ ) = by the weapon of detachment
 882. असत् ( అసత్ ) = matter
 883. असतः ( అసతః ) = of the nonexistent
 884. असत्कृतं ( అసత్కృతం ) = without respect
 885. असत्कृतः ( అసత్కృతః ) = dishonoured
 886. असत्यं ( అసత్యం ) = unreal
 887. असदृषी ( అసదృషీ ) = unfit
 888. असपत्नं ( అసపత్నం ) = without rival
 889. असमर्थः ( అసమర్థః ) = unable
 890. असम्प्रज्ञात ( అసమ్ప్రజ్ఞాత ) = unconscious samadhi
 891. असम्मूढः ( అసమ్మూఢః ) = undeluded
 892. असम्मूढाः ( అసమ్మూఢాః ) = unbewildered
 893. असम्मोहः ( అసమ్మోహః ) = freedom from doubt
 894. असारं ( అసారం ) = worthless/without essence
 895. असावादित्यः ( అసావాదిత్యః ) = asau and AdityaH: this(person) and Sun
 896. असि ( అసి ) = you are
 897. असितः ( అసితః ) = Asita
 898. असिद्ध्योः ( అసిద్ధ్యోః ) = and failure
 899. असिद्धौ ( అసిద్ధౌ ) = failure
 900. असुखं ( అసుఖం ) = full of miseries
 901. असुर ( అసుర ) = devil
 902. असुराणां ( అసురాణాం ) = of demons
 903. असुरान् ( అసురాన్ ) = demons
 904. असू ( అసూ ) = to hate, be jealous
 905. असून् ( అసూన్ ) = life
 906. असूया ( అసూయా ) = (f) envy
 907. असृज् ( అసృజ్ ) = (neut) blood
 908. असृष्टान्नं ( అసృష్టాన్నం ) = without distribution of prasaadam
 909. असौ ( అసౌ ) = him (from adas.h)
 910. असौम्य ( అసౌమ్య ) = (adj) unpleasant
 911. अस्त ( అస్త ) = fall (set)
 912. अस्तं ( అస్తం ) = destroyed , vanquished
 913. अस्तमवेला ( అస్తమవేలా ) = (fem) evening twilight
 914. अस्ति ( అస్తి ) = (2 pp) is
 915. अस्तु ( అస్తు ) = there should be
 916. अस्तेय ( అస్తేయ ) = non-stealing
 917. अस्त्र ( అస్త్ర ) = Weapon
 918. अस्थि ( అస్థి ) = Bone
 919. अस्थिपञ्जरम् ( అస్థిపఞ్జరమ్ ) = (n) skeleton
 920. अस्थिरं ( అస్థిరం ) = unsteady
 921. अस्पर्शन ( అస్పర్శన ) = not touching
 922. अस्मद् ( అస్మద్ ) = I, me
 923. अस्मदीयैः ( అస్మదీయైః ) = our
 924. अस्माकं ( అస్మాకం ) = us
 925. अस्मात् ( అస్మాత్ ) = these
 926. अस्मान् ( అస్మాన్ ) = us
 927. अस्माभिः ( అస్మాభిః ) = by us
 928. अस्मि ( అస్మి ) = I am
 929. अस्मिता ( అస్మితా ) = egotism, self righteousness
 930. अस्मिन् ( అస్మిన్ ) = in this
 931. अस्मिन्द्वये ( అస్మిన్ద్వయే ) = in this pair
 932. अस्य ( అస్య ) = of it
 933. अस्यति ( అస్యతి ) = (4 pp) to throw
 934. अस्यां ( అస్యాం ) = in this
 935. अस्वर्ग्यं ( అస్వర్గ్యం ) = which does not lead to higher planets
 936. अस्वस्थता ( అస్వస్థతా ) = illness
 937. अह ( అహ ) = said
 938. अहं ( అహం ) = ii
 939. अहः ( అహః ) = of daytime
 940. अहङ्कर ( అహఙ్కర ) = tendency to identify oneself with external phenomena, 'the I-maker'
 941. अहङ्कार ( అహఙ్కార ) = Egoism, selfishness, ignorance
 942. अहङ्कारं ( అహఙ్కారం ) = false ego
 943. अहङ्कारः ( అహఙ్కారః ) = false ego
 944. अहङ्कारविमूढ ( అహఙ్కారవిమూఢ ) = bewildered by false ego
 945. अहङ्कारात् ( అహఙ్కారాత్ ) = by false ego
 946. अहङ्कृतः ( అహఙ్కృతః ) = of false ego
 947. अहत्वा ( అహత్వా ) = not killing
 948. अहरागमे ( అహరాగమే ) = at the beginning of the day
 949. अहर्निशं ( అహర్నిశం ) = ahaH and nishaa:day and night
 950. अहि ( అహి ) = on earth
 951. अहिंसक ( అహింసక ) = non-violent
 952. अहिंसा ( అహింసా ) = non-violence
 953. अहित ( అహిత ) = sorrow (antonym of hita)
 954. अहिताः ( అహితాః ) = enemies
 955. अहितुण्डिकः ( అహితుణ్డికః ) = (m) a snake charmer
 956. अहैतुकं ( అహైతుకం ) = without cause
 957. अहो ( అహో ) = Oh !
 958. अहोरात्र ( అహోరాత్ర ) = day and night
 959. अक्षम ( అక్షమ ) = (adj) incapable
 960. अक्षयं ( అక్షయం ) = unlimited
 961. अक्षयः ( అక్షయః ) = eternal
 962. अक्षर ( అక్షర ) = Letter
 963. अक्षरं ( అక్షరం ) = indestructible
 964. अक्षरः ( అక్షరః ) = infallible
 965. अक्षराणां ( అక్షరాణాం ) = of letters
 966. अक्षरात् ( అక్షరాత్ ) = beyond the infallible
 967. अक्षि ( అక్షి ) = (n) eye
 968. अज्ञ ( అజ్ఞ ) = the ignorant person
 969. अज्ञः ( అజ్ఞః ) = a fool who has no knowledge in standard scriptures
 970. अज्ञता ( అజ్ఞతా ) = ignorance
 971. अज्ञान ( అజ్ఞాన ) = ignorance
 972. अज्ञानं ( అజ్ఞానం ) = nescience
 973. अज्ञानजं ( అజ్ఞానజం ) = due to ignorance
 974. अज्ञानसम्भूतं ( అజ్ఞానసమ్భూతం ) = born of ignorance
 975. अज्ञानां ( అజ్ఞానాం ) = of the foolish
 976. अज्ञानेन ( అజ్ఞానేన ) = by ignorance
 1. आ ( ఆ ) = from
 2. आघ्रा ( ఆఘ్రా ) = to smell
 3. आचर् ( ఆచర్ ) = to practice
 4. आया ( ఆయా ) = to come
 5. आरुह् ( ఆరుహ్ ) = to climb
 6. आदौ ( ఆదౌ ) = in the beginning
 7. आंदोलन ( ఆందోలన ) = movement
 8. आंशिक ( ఆంశిక ) = partial
 9. आः ( ఆః ) = to sit
 10. आकर्ण ( ఆకర్ణ ) = towards the ear
 11. आकर्णधनुरासन ( ఆకర్ణధనురాసన ) = the shooting bow posture
 12. आकर्ष ( ఆకర్ష ) = attracted
 13. आकर्षण ( ఆకర్షణ ) = attraction
 14. आकांक्षा ( ఆకాంక్షా ) = wish, ambition
 15. आकार ( ఆకార ) = (masc) form, shape
 16. आकारमान ( ఆకారమాన ) = volume
 17. आकारिका ( ఆకారికా ) = (f) doorbell
 18. आकाश ( ఆకాశ ) = ether
 19. आकाशं ( ఆకాశం ) = the sky
 20. आकाशवाणी ( ఆకాశవాణీ ) = (f) radio
 21. आकाशस्थितः ( ఆకాశస్థితః ) = situated in the sky
 22. आकाशात् ( ఆకాశాత్ ) = (abl.S)from space or sky
 23. आकुल ( ఆకుల ) = full of
 24. आकुलितम् ( ఆకులితమ్ ) = sad, worried
 25. आकृतीनि ( ఆకృతీని ) = forms
 26. आकृष्ट ( ఆకృష్ట ) = (past part. of aa + kR\^ishh) attracted
 27. आक्रम् ( ఆక్రమ్ ) = to attack
 28. आक्रमण ( ఆక్రమణ ) = attacks
 29. आक्षेपः ( ఆక్షేపః ) = (m) insinuation, opposition
 30. आखु ( ఆఖు ) = mouse
 31. आख्य ( ఆఖ్య ) = named
 32. आख्या ( ఆఖ్యా ) = (f) name
 33. आख्यातं ( ఆఖ్యాతం ) = described
 34. आख्याहि ( ఆఖ్యాహి ) = please explain
 35. आगच्छेत् ( ఆగచ్ఛేత్ ) = one should come
 36. आगतः ( ఆగతః ) = having attained
 37. आगताः ( ఆగతాః ) = attained
 38. आगम ( ఆగమ ) = arrival
 39. आगमन ( ఆగమన ) = coming
 40. आगमे ( ఆగమే ) = on the arrival
 41. आङ्ग्ल ( ఆఙ్గ్ల ) = English
 42. आङ्ग्लभाषा ( ఆఙ్గ్లభాషా ) = English language
 43. आचर् ( ఆచర్ ) = to behave, interact
 44. आचरतः ( ఆచరతః ) = acting
 45. आचरति ( ఆచరతి ) = he does
 46. आचरान् ( ఆచరాన్ ) = performing
 47. आचारः ( ఆచారః ) = behavior
 48. आचार्य ( ఆచార్య ) = a religious teacher
 49. आचार्यः ( ఆచార్యః ) = (Masc.nom.S)teacher; preceptor
 50. आचार्यं ( ఆచార్యం ) = the teacher
 51. आचार्याः ( ఆచార్యాః ) = teachers
 52. आचार्यान् ( ఆచార్యాన్ ) = teachers
 53. आचार्योपासनं ( ఆచార్యోపాసనం ) = approaching a bona fide spiritual master
 54. आच्छादकम् ( ఆచ్ఛాదకమ్ ) = (n) covering sheet, chaddar
 55. आजानुबाहुं ( ఆజానుబాహుం ) = the one whose arms extend upto his knees
 56. आज्यं ( ఆజ్యం ) = melted butter
 57. आढ्यः ( ఆఢ్యః ) = wealthy
 58. आणिः ( ఆణిః ) = nail
 59. आतङ्क ( ఆతఙ్క ) = horror , terror
 60. आततायिनः ( ఆతతాయినః ) = aggressors
 61. आतप ( ఆతప ) = heat
 62. आतपत्रं ( ఆతపత్రం ) = sunshade
 63. आतङ्क्वादः ( ఆతఙ్క్వాదః ) = (m) terrorism
 64. आतिष्ठ ( ఆతిష్ఠ ) = be situated
 65. आतुर ( ఆతుర ) = anxious
 66. आत्त ( ఆత్త ) = ready
 67. आत्थ ( ఆత్థ ) = have spoken
 68. आत्म ( ఆత్మ ) = of the self
 69. आत्मकं ( ఆత్మకం ) = consisting of
 70. आत्मकः ( ఆత్మకః ) = possessing or controlling
 71. आत्मकारणात् ( ఆత్మకారణాత్ ) = for sense enjoyment
 72. आत्मज ( ఆత్మజ ) = son
 73. आत्मजः ( ఆత్మజః ) = son
 74. आत्मजा ( ఆత్మజా ) = daughter
 75. आत्मतृप्तः ( ఆత్మతృప్తః ) = self-illuminated
 76. आत्मन् ( ఆత్మన్ ) = Soul
 77. आत्मन ( ఆత్మన ) = (Masc.instr.sing.) thro' the self
 78. आत्मनः ( ఆత్మనః ) = of the person
 79. आत्मना ( ఆత్మనా ) = by the purified mind
 80. आत्मनि ( ఆత్మని ) = in himself
 81. आत्मभाव ( ఆత్మభావ ) = within their hearts
 82. आत्मभूतात्मा ( ఆత్మభూతాత్మా ) = compassionate
 83. आत्ममायया ( ఆత్మమాయయా ) = by My internal energy
 84. आत्मयोगात् ( ఆత్మయోగాత్ ) = by My internal potency
 85. आत्मरतिः ( ఆత్మరతిః ) = taking pleasure in the self
 86. आत्मवन्तं ( ఆత్మవన్తం ) = situated in the self
 87. आत्मवश्यैः ( ఆత్మవశ్యైః ) = under one's control
 88. आत्मवान् ( ఆత్మవాన్ ) = established in the self
 89. आत्मविनिग्रहः ( ఆత్మవినిగ్రహః ) = self-control
 90. आत्मविभूतयः ( ఆత్మవిభూతయః ) = personal opulences
 91. आत्मविश्वासः ( ఆత్మవిశ్వాసః ) = (m) confidence
 92. आत्मसंयम ( ఆత్మసంయమ ) = of controlling the mind
 93. आत्मसंस्तुतिः ( ఆత్మసంస్తుతిః ) = and praise of himself
 94. आत्मसंस्थं ( ఆత్మసంస్థం ) = placed in transcendence
 95. आत्मसात् ( ఆత్మసాత్ ) = to imbibe, to make one's own, to train oneself
 96. आत्महत्या ( ఆత్మహత్యా ) = suicide
 97. आत्मज्ञान ( ఆత్మజ్ఞాన ) = knowledge of self
 98. आत्मा ( ఆత్మా ) = soul
 99. आत्माऽतत्त्वमसि ( ఆత్మాऽతత్త్వమసి ) = Thou art That Not (self + Self are differnt:Duality)
 100. आत्मानं ( ఆత్మానం ) = the mind
 101. आत्मानि ( ఆత్మాని ) = in the pure state of the soul
 102. आत्मासम्भविताः ( ఆత్మాసమ్భవితాః ) = self-complacent
 103. आत्मियता ( ఆత్మియతా ) = the feeling of oneness
 104. आत्मैव ( ఆత్మైవ ) = the very mind
 105. आत्यन्तिकं ( ఆత్యన్తికం ) = supreme
 106. आदत्ते ( ఆదత్తే ) = accepts
 107. आदान ( ఆదాన ) = taking
 108. आदि ( ఆది ) = beginning
 109. आदिं ( ఆదిం ) = the origin
 110. आदिः ( ఆదిః ) = the origin
 111. आदिकर्त्रे ( ఆదికర్త్రే ) = to the supreme creator
 112. आदिकेषु ( ఆదికేషు ) = etc etc
 113. आदित्य ( ఆదిత్య ) = a name of Sun, Vishnu is among twelve Aditya-s
 114. आदित्यः ( ఆదిత్యః ) = the Adityas
 115. आदित्यगतं ( ఆదిత్యగతం ) = in the sunshine
 116. आदित्यवत् ( ఆదిత్యవత్ ) = like the rising sun
 117. आदित्यवर्णं ( ఆదిత్యవర్ణం ) = luminous like the sun
 118. आदित्यान् ( ఆదిత్యాన్ ) = the twelve sons of Aditi
 119. आदित्यानां ( ఆదిత్యానాం ) = of the Adityas
 120. आदिदेवं ( ఆదిదేవం ) = the original Lord
 121. आदिदेवः ( ఆదిదేవః ) = the original Supreme God
 122. आदिभिः ( ఆదిభిః ) = by those
 123. आदिष्ट ( ఆదిష్ట ) = ordered
 124. आदिष्टवान् ( ఆదిష్టవాన్ ) = (he was)commanded
 125. आदीश्वर ( ఆదీశ్వర ) = the primeval lord, a name of Shiva
 126. आदृतः ( ఆదృతః ) = having begun
 127. आदौ ( ఆదౌ ) = First
 128. आद्य ( ఆద్య ) = earliest
 129. आद्यं ( ఆద్యం ) = original
 130. आद्ये ( ఆద్యే ) = (Masc.loc.sing.) the first
 131. आधत्स्व ( ఆధత్స్వ ) = fix
 132. आधाय ( ఆధాయ ) = resigning
 133. आधारः ( ఆధారః ) = support or base
 134. आधिक ( ఆధిక ) = addition, plus
 135. आधिक्य ( ఆధిక్య ) = surplus
 136. आधिपत्य ( ఆధిపత్య ) = overlordship
 137. आधिपत्यं ( ఆధిపత్యం ) = supremacy
 138. आध्यात्मिकं ( ఆధ్యాత్మికం ) = super-natural, spiritual
 139. आनन ( ఆనన ) = Face
 140. आननं ( ఆననం ) = face
 141. आनन्द ( ఆనన్ద ) = happiness
 142. आनन्दन ( ఆనన్దన ) = happiness
 143. आनन्दमयः ( ఆనన్దమయః ) = full of great happiness
 144. आन्तरदेशीय ( ఆన్తరదేశీయ ) = within the country mainly for transaction??
 145. आन्तर्जालं ( ఆన్తర్జాలం ) = (n) internet
 146. आप् ( ఆప్ ) = to obtain
 147. आपः ( ఆపః ) = water
 148. आपणः ( ఆపణః ) = (m) shop
 149. आपणिकः ( ఆపణికః ) = (m) shop-keeper
 150. आपद् ( ఆపద్ ) = calamity
 151. आपदां ( ఆపదాం ) = dangers
 152. आपन्नं ( ఆపన్నం ) = achieved
 153. आपन्नाः ( ఆపన్నాః ) = gaining
 154. आपह् ( ఆపహ్ ) = water
 155. आपुर्यमाणं ( ఆపుర్యమాణం ) = always being filled
 156. आपूर्य ( ఆపూర్య ) = covering
 157. आपृच्छ ( ఆపృచ్ఛ ) = take leave of
 158. आपोक्लिम ( ఆపోక్లిమ ) = The 3rd, 6th, 9th and 12th Houses
 159. आप्तुं ( ఆప్తుం ) = afflicts one with
 160. आप्नुयां ( ఆప్నుయాం ) = may have
 161. आप्नुवन्ति ( ఆప్నువన్తి ) = attain
 162. आप्नोति ( ఆప్నోతి ) = achieves
 163. आप्रवासी ( ఆప్రవాసీ ) = (m) immigrant
 164. आप्लुता ( ఆప్లుతా ) = immersed
 165. आब्द ( ఆబ్ద ) = year
 166. आब्दफल ( ఆబ్దఫల ) = yearly prognostication, also varshhaphala
 167. आब्रह्मभुवनात् ( ఆబ్రహ్మభువనాత్ ) = up to the Brahmaloka planet
 168. आभरणं ( ఆభరణం ) = ornaments
 169. आभरणम् ( ఆభరణమ్ ) = (n) ornaments, jewellery
 170. आभा ( ఆభా ) = colour
 171. आभासं ( ఆభాసం ) = the original source
 172. आमनस्क ( ఆమనస్క ) = the mind free from desire
 173. आमय ( ఆమయ ) = disease
 174. आम्रफलम् ( ఆమ్రఫలమ్ ) = (n) mango (the king of fruits)
 175. आम्ल ( ఆమ్ల ) = sour
 176. आम्लं ( ఆమ్లం ) = (n) acid
 177. आयतम् ( ఆయతమ్ ) = (n) rectangle
 178. आयनांश ( ఆయనాంశ ) = Precession of Equinoxes. Used to convert Tropical positions to Sidereal
 179. आयातः ( ఆయాతః ) = (m) import
 180. आयातन ( ఆయాతన ) = abode, resting place
 181. आयुः ( ఆయుః ) = [long] life
 182. आयुधं ( ఆయుధం ) = weapons
 183. आयुधानां ( ఆయుధానాం ) = of all weapons
 184. आयुष्कारक ( ఆయుష్కారక ) = Significator of Longevity which is Saturn
 185. आयोगः ( ఆయోగః ) = (m) commision
 186. आरती ( ఆరతీ ) = crying out of desperation for help, ritual
 187. आरब्धत् ( ఆరబ్ధత్ ) = started
 188. आरब्धम् ( ఆరబ్ధమ్ ) = started
 189. आरभते ( ఆరభతే ) = begins
 190. आरभ्यते ( ఆరభ్యతే ) = is begun
 191. आरम्भ ( ఆరమ్భ ) = beginning
 192. आरम्भः ( ఆరమ్భః ) = endeavour
 193. आरम्भशूर ( ఆరమ్భశూర ) = one who shows active participation in the beginning
 194. आरम्भिकाः ( ఆరమ్భికాః ) = beginners
 195. आरक्षकः ( ఆరక్షకః ) = (m) policeman
 196. आरक्षिका ( ఆరక్షికా ) = (f) policewoman
 197. आराधनं ( ఆరాధనం ) = for the worship
 198. आराध्य ( ఆరాధ్య ) = pleasable
 199. आराम ( ఆరామ ) = (m) garden
 200. आरामः ( ఆరామః ) = from rAma? source?
 201. आरुढ ( ఆరుఢ ) = The sign which is as distant from the lord as the lord is from the house concerned
 202. आरुरुक्षोः ( ఆరురుక్షోః ) = who has just begun yoga
 203. आरुह्य ( ఆరుహ్య ) = having climbed
 204. आरूढस्य ( ఆరూఢస్య ) = of one who has attained
 205. आरूढानि ( ఆరూఢాని ) = being placed
 206. आरोग्य ( ఆరోగ్య ) = health
 207. आरोग्यशास्त्र ( ఆరోగ్యశాస్త్ర ) = hygeine
 208. आरोपः ( ఆరోపః ) = (m) charges (judicial)
 209. आरोपयति ( ఆరోపయతి ) = to plant
 210. आरोहण ( ఆరోహణ ) = climbing
 211. आरोहति ( ఆరోహతి ) = to climb, to ascend
 212. आर्जवं ( ఆర్జవం ) = simplicity
 213. आर्त ( ఆర్త ) = intensely troubled
 214. आर्तः ( ఆర్తః ) = the distressed
 215. आर्दित ( ఆర్దిత ) = parched, dry
 216. आर्द्र ( ఆర్ద్ర ) = wet
 217. आर्द्रचित्ता ( ఆర్ద్రచిత్తా ) = having emotional mind
 218. आर्द्रता ( ఆర్ద్రతా ) = (f) moisture
 219. आर्द्रा ( ఆర్ద్రా ) = Sixth nakshatra
 220. आर्य ( ఆర్య ) = wise man
 221. आर्यसमाज ( ఆర్యసమాజ ) = Aryan group
 222. आर्या ( ఆర్యా ) = (f) a respected woman
 223. आर्हाः ( ఆర్హాః ) = deserving
 224. आलम्ब ( ఆలమ్బ ) = support
 225. आलम्बते ( ఆలమ్బతే ) = to recline
 226. आलस्य ( ఆలస్య ) = idleness
 227. आलिङ्गति ( ఆలిఙ్గతి ) = to embrace
 228. आलोक्यलेखनं ( ఆలోక్యలేఖనం ) = graph
 229. आलोचते ( ఆలోచతే ) = to think, to contemplate
 230. आलोचय ( ఆలోచయ ) = (verbal stem) consider
 231. आवयोः ( ఆవయోః ) = of ours
 232. आवरण ( ఆవరణ ) = a veil
 233. आवर्तः ( ఆవర్తః ) = (m) whirlpool
 234. आवर्तते ( ఆవర్తతే ) = comes back
 235. आवर्तिनः ( ఆవర్తినః ) = returning
 236. आवलि ( ఆవలి ) = (f) line, row
 237. आवासः ( ఆవాసః ) = (m) residence, living quarters
 238. आविर्भूतं ( ఆవిర్భూతం ) = having taken a physical form or incarnation
 239. आविश्य ( ఆవిశ్య ) = entering
 240. आविष् ( ఆవిష్ ) = to be possesed by
 241. आविष्टं ( ఆవిష్టం ) = overwhelmed
 242. आविष्टः ( ఆవిష్టః ) = overwhelmed
 243. आविक्षित ( ఆవిక్షిత ) = descendent of avikshit (i.e, marutta)
 244. आवृत ( ఆవృత ) = encircled
 245. आवृतं ( ఆవృతం ) = is covered
 246. आवृतः ( ఆవృతః ) = is covered
 247. आवृता ( ఆవృతా ) = covered
 248. आवृताः ( ఆవృతాః ) = covered
 249. आवृत्तिं ( ఆవృత్తిం ) = return
 250. आवृत्य ( ఆవృత్య ) = covering
 251. आवृष्टि ( ఆవృష్టి ) = (fem) rain
 252. आवेगः ( ఆవేగః ) = (m) impulse
 253. आवेशित ( ఆవేశిత ) = fixed
 254. आवेश्य ( ఆవేశ్య ) = establishing
 255. आव्रियते ( ఆవ్రియతే ) = is covered
 256. आव्हयति ( ఆవ్హయతి ) = to call
 257. आशंस् ( ఆశంస్ ) = to wish, to hope, to desire
 258. आशय ( ఆశయ ) = (masc) resting place
 259. आशयस्थिताः ( ఆశయస్థితాః ) = situated within the heart
 260. आशा ( ఆశా ) = desire
 261. आशापाश ( ఆశాపాశ ) = entanglements in a network of hope
 262. आशापिण्डं ( ఆశాపిణ్డం ) = AshA+pindaM, desire+lump(piNDaM also means rice-ball given
 263. आशित ( ఆశిత ) = (a) Eaten, given to eat; satisfied by eating
 264. आशितं ( ఆశితం ) = eating
 265. आशिन ( ఆశిన ) = old (also heard as aashiina)
 266. आशिषति ( ఆశిషతి ) = to give aashirvaad
 267. आशु ( ఆశు ) = fast
 268. आशुल्कं ( ఆశుల్కం ) = (n) import duty
 269. आश्चर्यं ( ఆశ్చర్యం ) = surprise
 270. आश्चर्यमयं ( ఆశ్చర్యమయం ) = wonderful
 271. आश्चर्यवत् ( ఆశ్చర్యవత్ ) = with wonder, surprise
 272. आश्चर्याणि ( ఆశ్చర్యాణి ) = all the wonders
 273. आश्रम ( ఆశ్రమ ) = a yoga centre or school
 274. आश्रयत्व ( ఆశ్రయత్వ ) = dependence, leaning
 275. आश्रया ( ఆశ్రయా ) = sheltor
 276. आश्रयेत् ( ఆశ్రయేత్ ) = must come upon
 277. आश्रि ( ఆశ్రి ) = to take shelter
 278. आश्रितं ( ఆశ్రితం ) = assuming
 279. आश्रितः ( ఆశ్రితః ) = taking refuge
 280. आश्रिताः ( ఆశ్రితాః ) = accepting
 281. आश्रित्य ( ఆశ్రిత్య ) = taking shelter of
 282. आश्लेष ( ఆశ్లేష ) = embrace
 283. आश्लेषा ( ఆశ్లేషా ) = Ninth nakshatra
 284. आश्वासनं ( ఆశ్వాసనం ) = (n) assurance
 285. आश्वासयामास ( ఆశ్వాసయామాస ) = encouraged
 286. आश्विनी ( ఆశ్వినీ ) = First nakshatra
 287. आषु ( ఆషు ) = very soon
 288. आस् ( ఆస్ ) = to sit
 289. आसं ( ఆసం ) = exist
 290. आसक्त ( ఆసక్త ) = attached
 291. आसक्तमनाः ( ఆసక్తమనాః ) = mind attached
 292. आसन ( ఆసన ) = seat
 293. आसनं ( ఆసనం ) = seat
 294. आसनस्थम् ( ఆసనస్థమ్ ) = (lotus like-)posture-stood
 295. आसने ( ఆసనే ) = on the seat
 296. आसादय ( ఆసాదయ ) = (causative of aa+sad) resort to
 297. आसाद्य ( ఆసాద్య ) = attaining
 298. आसित् ( ఆసిత్ ) = was/existed
 299. आसिन ( ఆసిన ) = by the weapon
 300. आसिनं ( ఆసినం ) = situated
 301. आसिनः ( ఆసినః ) = eaters
 302. आसीत् ( ఆసీత్ ) = was
 303. आसीत ( ఆసీత ) = does remain still
 304. आसीनः ( ఆసీనః ) = situated
 305. आसुरं ( ఆసురం ) = demonic
 306. आसुरः ( ఆసురః ) = demoniac
 307. आसुरनिश्चयान् ( ఆసురనిశ్చయాన్ ) = demons
 308. आसुरी ( ఆసురీ ) = demoniac qualities
 309. आसुरीं ( ఆసురీం ) = atheistic
 310. आसुरीषु ( ఆసురీషు ) = demoniac
 311. आस्तिक्यं ( ఆస్తిక్యం ) = religiousness
 312. आस्ते ( ఆస్తే ) = remains
 313. आस्था ( ఆస్థా ) = (f) confidence, interest
 314. आस्थाय ( ఆస్థాయ ) = following
 315. आस्थितः ( ఆస్థితః ) = being situated
 316. आस्थिताः ( ఆస్థితాః ) = situated
 317. आस्य ( ఆస్య ) = (m) mouth
 318. आस्वाद ( ఆస్వాద ) = tasting
 319. आह ( ఆహ ) = said
 320. आहति ( ఆహతి ) = striking, hitting
 321. आहर्तृ ( ఆహర్తృ ) = (m adj.) a performer
 322. आहवे ( ఆహవే ) = in the fight
 323. आहार ( ఆహార ) = Diet
 324. आहारः ( ఆహారః ) = eating
 325. आहाराः ( ఆహారాః ) = eating
 326. आहुः ( ఆహుః ) = are said
 327. आहृ ( ఆహృ ) = to eat
 328. आहो ( ఆహో ) = or else
 329. आज्ञा ( ఆజ్ఞా ) = command
 1. इङ्गते ( ఇఙ్గతే ) = waver
 2. इच्छ् ( ఇచ్ఛ్ ) = to wish
 3. इच्छ ( ఇచ్ఛ ) = the will
 4. इच्छति ( ఇచ్ఛతి ) = (6 up) to wish
 5. इच्छन् ( ఇచ్ఛన్ ) = present participle of ishh, to wish
 6. इच्छन्तः ( ఇచ్ఛన్తః ) = desiring
 7. इच्छसि ( ఇచ్ఛసి ) = you wish
 8. इच्छा ( ఇచ్ఛా ) = desire
 9. इच्छामि ( ఇచ్ఛామి ) = do I wish
 10. इज्यते ( ఇజ్యతే ) = is performed
 11. इज्यया ( ఇజ్యయా ) = by worship
 12. इडा ( ఇడా ) = the channel on the left of the spine
 13. इड्यं ( ఇడ్యం ) = worshipable
 14. इतः ( ఇతః ) = besides this
 15. इतर ( ఇతర ) = Other
 16. इतरः ( ఇతరః ) = common
 17. इतरेतर ( ఇతరేతర ) = mutual, each-other
 18. इतस्ततः ( ఇతస్తతః ) = (indecl) here and there
 19. इति ( ఇతి ) = like that
 20. इतिहास ( ఇతిహాస ) = history
 21. इतिहासः ( ఇతిహాసః ) = history; epic
 22. इत्थं ( ఇత్థం ) = like that
 23. इत्युत ( ఇత్యుత ) = thus it is said
 24. इत्येतानि ( ఇత్యేతాని ) = iti+etAni, thus+ these
 25. इत्येवं ( ఇత్యేవం ) = knowing thus
 26. इदं ( ఇదం ) = this
 27. इदानीं ( ఇదానీం ) = now
 28. इदृक् ( ఇదృక్ ) = as it is
 29. इन्दु ( ఇన్దు ) = moon
 30. इन्द्रः ( ఇన్ద్రః ) = the god Indra
 31. इन्द्रचाप ( ఇన్ద్రచాప ) = (m) rainbow
 32. इन्द्रधनुः ( ఇన్ద్రధనుః ) = (m) rainbow
 33. इन्द्रिय ( ఇన్ద్రియ ) = organ of sense or action
 34. इन्द्रियः ( ఇన్ద్రియః ) = senses
 35. इन्द्रियगोचराः ( ఇన్ద్రియగోచరాః ) = the objects of the senses
 36. इन्द्रियग्रामं ( ఇన్ద్రియగ్రామం ) = the full set of senses
 37. इन्द्रियजय ( ఇన్ద్రియజయ ) = mastery of the senses by controlling the desires
 38. इन्द्रियस्य ( ఇన్ద్రియస్య ) = of the senses
 39. इन्द्रियस्यार्थे ( ఇన్ద్రియస్యార్థే ) = in the sense objects
 40. इन्द्रियाणां ( ఇన్ద్రియాణాం ) = of the senses
 41. इन्द्रियाणि ( ఇన్ద్రియాణి ) = the senses
 42. इन्द्रियारामः ( ఇన్ద్రియారామః ) = satisfied in sense gratification
 43. इन्द्रियार्थान् ( ఇన్ద్రియార్థాన్ ) = sense objects
 44. इन्द्रियार्थेभ्यः ( ఇన్ద్రియార్థేభ్యః ) = from the sense objects
 45. इन्द्रियार्थेषु ( ఇన్ద్రియార్థేషు ) = in sense gratification
 46. इन्द्रियेभ्यः ( ఇన్ద్రియేభ్యః ) = more than the senses
 47. इन्द्रियैः ( ఇన్ద్రియైః ) = by the senses
 48. इन्द्रो ( ఇన్ద్రో ) = the Lord Indra
 49. इन्धन ( ఇన్ధన ) = fuel
 50. इमं ( ఇమం ) = (from idaM) this
 51. इमाः ( ఇమాః ) = all these
 52. इमान् ( ఇమాన్ ) = these
 53. इमे ( ఇమే ) = these
 54. इमौ ( ఇమౌ ) = these
 55. इयं ( ఇయం ) = this
 56. इव ( ఇవ ) = just like or as if
 57. इशत् ( ఇశత్ ) = a little
 58. इषुभिः ( ఇషుభిః ) = with arrows
 59. इष्ट ( ఇష్ట ) = of all desirable things
 60. इष्टं ( ఇష్టం ) = leading to heaven
 61. इष्टाः ( ఇష్టాః ) = palatable
 62. इष्टान् ( ఇష్టాన్ ) = desired
 63. इष्टिका ( ఇష్టికా ) = (f) brick
 64. इष्ट्वा ( ఇష్ట్వా ) = worshiping
 65. इह ( ఇహ ) = here
 66. इहैव ( ఇహైవ ) = in the present body
 67. इक्षुः ( ఇక్షుః ) = sugarcane
 68. इक्ष्वाकवे ( ఇక్ష్వాకవే ) = unto King Iksvaku
 1. ईदृशं ( ఈదృశం ) = of this nature
 2. ईदृषं ( ఈదృషం ) = like this
 3. ईर्ष्या ( ఈర్ష్యా ) = (f) jealousy
 4. ईश ( ఈశ ) = God
 5. ईशं ( ఈశం ) = Lord Siva
 6. ईशावास्यं ( ఈశావాస్యం ) = inhabited or manifested by the Master
 7. ईश्वर ( ఈశ్వర ) = lord, the capable (here)
 8. ईश्वरं ( ఈశ్వరం ) = the Supersoul
 9. ईश्वरः ( ఈశ్వరః ) = the Supreme Lord
 10. ईश्वरप्राणिधान ( ఈశ్వరప్రాణిధాన ) = attentiveness to god
 11. ईह् ( ఈహ్ ) = to wish
 12. ईहते ( ఈహతే ) = he aspires
 13. ईहन्ते ( ఈహన్తే ) = they desire
 14. ईहा ( ఈహా ) = wish
 15. ईक्ष् ( ఈక్ష్ ) = to see
 16. ईक्षण ( ఈక్షణ ) = seeing
 17. ईक्षणं ( ఈక్షణం ) = eyes
 18. ईक्षते ( ఈక్షతే ) = (1 ap) to see
 1. उक्तं ( ఉక్తం ) = said
 2. उक्तः ( ఉక్తః ) = addressed
 3. उक्ताः ( ఉక్తాః ) = are said
 4. उक्त्वा ( ఉక్త్వా ) = saying
 5. उग्र ( ఉగ్ర ) = powerful, noble
 6. उग्रं ( ఉగ్రం ) = terrible
 7. उग्रः ( ఉగ్రః ) = terrible
 8. उग्रकर्माणः ( ఉగ్రకర్మాణః ) = engaged in painful activities
 9. उग्ररूपः ( ఉగ్రరూపః ) = fierce form
 10. उग्रासन ( ఉగ్రాసన ) = the posterior stretch posture
 11. उग्रैः ( ఉగ్రైః ) = by terrible
 12. उच्चार ( ఉచ్చార ) = pronunciation
 13. उच्चार्य ( ఉచ్చార్య ) = having uttered or pronounced
 14. उच्चैः ( ఉచ్చైః ) = up
 15. उच्चैःश्रवसं ( ఉచ్చైఃశ్రవసం ) = Uccaihsrava
 16. उच्छ ( ఉచ్ఛ ) = Exalted Planet
 17. उच्छब्द ( ఉచ్ఛబ్ద ) = loud sound (masc)
 18. उच्छिष्टं ( ఉచ్ఛిష్టం ) = remnants of food eaten by others
 19. उच्छोषणं ( ఉచ్ఛోషణం ) = drying up
 20. उच्छ्रितं ( ఉచ్ఛ్రితం ) = high
 21. उच्यते ( ఉచ్యతే ) = is said
 22. उज्ज्वल ( ఉజ్జ్వల ) = radiant
 23. उड्डाययति ( ఉడ్డాయయతి ) = to fly
 24. उड्डियान ( ఉడ్డియాన ) = a fetter or binding involving the raising of the diaphragm
 25. उत ( ఉత ) = it is said
 26. उत्कट ( ఉత్కట ) = fierce
 27. उत्कटासन ( ఉత్కటాసన ) = the the hunkering posture
 28. उत्कण्ठया ( ఉత్కణ్ఠయా ) = (instr.sing.) feelings
 29. उत्कृत्यमान ( ఉత్కృత్యమాన ) = one who is cut up
 30. उत्कृष्ट ( ఉత్కృష్ట ) = excellent
 31. उत्कोचः ( ఉత్కోచః ) = (m) bribe
 32. उत्क्रान्ति ( ఉత్క్రాన్తి ) = evolution
 33. उत्क्रामति ( ఉత్క్రామతి ) = gives up
 34. उत्क्रामन्तं ( ఉత్క్రామన్తం ) = quitting the body
 35. उत्तङ्गता ( ఉత్తఙ్గతా ) = greatness
 36. उत्तम ( ఉత్తమ ) = exceptional
 37. उत्तमं ( ఉత్తమం ) = transcendental
 38. उत्तमः ( ఉత్తమః ) = the best
 39. उत्तमविदां ( ఉత్తమవిదాం ) = of the great sages
 40. उत्तमाङ्गैः ( ఉత్తమాఙ్గైః ) = heads
 41. उत्तमौजाः ( ఉత్తమౌజాః ) = Uttamauja
 42. उत्तरं ( ఉత్తరం ) = covering
 43. उत्तरदायित्वं ( ఉత్తరదాయిత్వం ) = (n) responsibility
 44. उत्तररूपं ( ఉత్తరరూపం ) = having it in the northern direction
 45. उत्तराफाल्गुनि ( ఉత్తరాఫాల్గుని ) = Twelfth nakshatra
 46. उत्तराभाद्रपद ( ఉత్తరాభాద్రపద ) = Twenty-sixth nakshatra
 47. उत्तरायणं ( ఉత్తరాయణం ) = when the sun passes on the northern side
 48. उत्तराषढा ( ఉత్తరాషఢా ) = Twenty-first nakshatra
 49. उत्तान ( ఉత్తాన ) = an intense stretch
 50. उत्तिष्ठ ( ఉత్తిష్ఠ ) = get up
 51. उत्तिष्ठत ( ఉత్తిష్ఠత ) = (Verb Imp.II P.pl.PP)get up; stand up; rise; arise
 52. उत्तुङ्ग ( ఉత్తుఙ్గ ) = tall
 53. उत्थं ( ఉత్థం ) = produced of
 54. उत्थित ( ఉత్థిత ) = stretched
 55. उत्थिता ( ఉత్థితా ) = present
 56. उत्पत्ति ( ఉత్పత్తి ) = production
 57. उत्पद् ( ఉత్పద్ ) = to obtain
 58. उत्पन्नं ( ఉత్పన్నం ) = produce
 59. उत्पाटिन् ( ఉత్పాటిన్ ) = (masc) puller-up
 60. उत्पातय ( ఉత్పాతయ ) = (causative of ut+pat) produce
 61. उत्पादक ( ఉత్పాదక ) = producer
 62. उत्पादन ( ఉత్పాదన ) = production
 63. उत्पादशुल्कं ( ఉత్పాదశుల్కం ) = (n) excise
 64. उत्पीठिका ( ఉత్పీఠికా ) = (f) table
 65. उत्प्रपातः ( ఉత్ప్రపాతః ) = (m) cliff
 66. उत्प्रवासी ( ఉత్ప్రవాసీ ) = (m) emigrant
 67. उत्प्लवते ( ఉత్ప్లవతే ) = to jump
 68. उत्सन्न ( ఉత్సన్న ) = spoiled
 69. उत्सव ( ఉత్సవ ) = festival
 70. उत्सवः ( ఉత్సవః ) = (Masc.Nom.sing.) festival
 71. उत्सादनार्थं ( ఉత్సాదనార్థం ) = for the sake of causing annihilation
 72. उत्साद्यन्ते ( ఉత్సాద్యన్తే ) = are devastated
 73. उत्साह ( ఉత్సాహ ) = enthusiasm
 74. उत्सीदेयुः ( ఉత్సీదేయుః ) = would be put into ruin
 75. उत्सृज ( ఉత్సృజ ) = give up
 76. उत्सृजामि ( ఉత్సృజామి ) = send forth
 77. उत्सृज्य ( ఉత్సృజ్య ) = giving up
 78. उद्।द्रोहः ( ఉద్|ద్రోహః ) = (m) uprising
 79. उद्घाटयति ( ఉద్ఘాటయతి ) = to open
 80. उदक ( ఉదక ) = (n) water
 81. उदधि ( ఉదధి ) = sea
 82. उदपाने ( ఉదపానే ) = in a well of water
 83. उदय ( ఉదయ ) = rise
 84. उदयत् ( ఉదయత్ ) = rising
 85. उदर ( ఉదర ) = bellies
 86. उदरनिमित्तं ( ఉదరనిమిత్తం ) = for the sake of the belly/living
 87. उदरम् ( ఉదరమ్ ) = (n) stomach
 88. उदान ( ఉదాన ) = the vital air controlling the intake of food and air
 89. उदार ( ఉదార ) = generous
 90. उदाराः ( ఉదారాః ) = magnanimous
 91. उदासीन ( ఉదాసీన ) = neutrals between belligerents
 92. उदासीनः ( ఉదాసీనః ) = free from care
 93. उदासीनवत् ( ఉదాసీనవత్ ) = as neutral
 94. उदाहरण ( ఉదాహరణ ) = example
 95. उदाहरणाय ( ఉదాహరణాయ ) = for example
 96. उदाहृतं ( ఉదాహృతం ) = exemplified
 97. उदाहृतः ( ఉదాహృతః ) = is said
 98. उदाहृत्य ( ఉదాహృత్య ) = indicating
 99. उदीची ( ఉదీచీ ) = (f) north
 100. उदूदशा ( ఉదూదశా ) = Vinshottari Dasha
 101. उद्गच्छति ( ఉద్గచ్ఛతి ) = to overflow
 102. उद्गार ( ఉద్గార ) = expression
 103. उद्दिश्य ( ఉద్దిశ్య ) = desiring
 104. उद्देशतः ( ఉద్దేశతః ) = as examples
 105. उद्धर ( ఉద్ధర ) = uplift
 106. उद्धरति ( ఉద్ధరతి ) = to draw up (water from a well)
 107. उद्धरेत् ( ఉద్ధరేత్ ) = one must deliver
 108. उद्धारण ( ఉద్ధారణ ) = lifting up
 109. उद्धृतं ( ఉద్ధృతం ) = that which had been lifted
 110. उद्ध्वहन्ती ( ఉద్ధ్వహన్తీ ) = she who is bearing or carrying the load
 111. उद्भवं ( ఉద్భవం ) = produced
 112. उद्भवः ( ఉద్భవః ) = generation
 113. उद्यत ( ఉద్యత ) = uplifted
 114. उद्यताः ( ఉద్యతాః ) = trying
 115. उद्यम ( ఉద్యమ ) = industriousness
 116. उद्यमेन ( ఉద్యమేన ) = (msc.instr.S) effort; exercise
 117. उद्यम्य ( ఉద్యమ్య ) = taking up
 118. उद्यान ( ఉద్యాన ) = garden
 119. उद्यानपालकः ( ఉద్యానపాలకః ) = (m) gardener, mali
 120. उद्यानम् ( ఉద్యానమ్ ) = (n) garden
 121. उद्योगिन् ( ఉద్యోగిన్ ) = industrious
 122. उद्वर्त ( ఉద్వర్త ) = plentiful
 123. उद्वाह ( ఉద్వాహ ) = (m) marriage
 124. उद्विजते ( ఉద్విజతే ) = are agitated
 125. उद्विजेत् ( ఉద్విజేత్ ) = become agitated
 126. उद्वेगैः ( ఉద్వేగైః ) = and anxiety
 127. उन्नतिः ( ఉన్నతిః ) = (f) improvement
 128. उन्नयति ( ఉన్నయతి ) = to lift
 129. उन्मनी ( ఉన్మనీ ) = samadhi
 130. उन्मिषन् ( ఉన్మిషన్ ) = opening
 131. उन्मीलित ( ఉన్మీలిత ) = opened
 132. उन्मूलयति ( ఉన్మూలయతి ) = to pull out, uproot
 133. उप ( ఉప ) = near
 134. उपशं ( ఉపశం ) = to extinguish
 135. उपकरण ( ఉపకరణ ) = means
 136. उपकल्पना ( ఉపకల్పనా ) = (f) hypothesis
 137. उपकार ( ఉపకార ) = benefit
 138. उपकारक ( ఉపకారక ) = beneficial
 139. उपकृ ( ఉపకృ ) = to do a favour
 140. उपक्रमः ( ఉపక్రమః ) = (m) project, undertaking
 141. उपग्रहः ( ఉపగ్రహః ) = (m) satellite, spacecraft
 142. उपचय ( ఉపచయ ) = Houses of earning (3,6,10,11)
 143. उपचारः ( ఉపచారః ) = (m) remedy, treatment
 144. उपचारिका ( ఉపచారికా ) = (f) nurse
 145. उपजायते ( ఉపజాయతే ) = takes place
 146. उपजायन्ते ( ఉపజాయన్తే ) = are born
 147. उपजुह्वति ( ఉపజుహ్వతి ) = offer
 148. उपदानं ( ఉపదానం ) = (n) gratuity
 149. उपदेश ( ఉపదేశ ) = advice
 150. उपदेशः ( ఉపదేశః ) = advice
 151. उपदेशयति ( ఉపదేశయతి ) = giving advice
 152. उपदेक्ष्यन्ति ( ఉపదేక్ష్యన్తి ) = they will initiate
 153. उपद्रष्टा ( ఉపద్రష్టా ) = overseer
 154. उपधानम् ( ఉపధానమ్ ) = (n) pillow
 155. उपधारय ( ఉపధారయ ) = know
 156. उपनगरम् ( ఉపనగరమ్ ) = (n) suburb
 157. उपनाम ( ఉపనామ ) = alias
 158. उपनिषत् ( ఉపనిషత్ ) = says the `upanishat.h'
 159. उपनिषद् ( ఉపనిషద్ ) = the philosophical parts of the Vedas.
 160. उपनेत्रम् ( ఉపనేత్రమ్ ) = (n) spectacles, glasses
 161. उपन्यासकः ( ఉపన్యాసకః ) = (m) lecturer
 162. उपपत्तिषु ( ఉపపత్తిషు ) = having obtained
 163. उपपद ( ఉపపద ) = The sign which is as apart from the 12th lord as the latter is from the 12th house
 164. उपपद्यते ( ఉపపద్యతే ) = is befitting
 165. उपपन्नं ( ఉపపన్నం ) = arrived at
 166. उपबन्धः ( ఉపబన్ధః ) = (m) provision
 167. उपभोग ( ఉపభోగ ) = consumption
 168. उपमं ( ఉపమం ) = compared to
 169. उपमा ( ఉపమా ) = comparative
 170. उपयान्ति ( ఉపయాన్తి ) = come
 171. उपयुज् ( ఉపయుజ్ ) = use
 172. उपयोग ( ఉపయోగ ) = use
 173. उपयोगिता ( ఉపయోగితా ) = Utility
 174. उपरतं ( ఉపరతం ) = ceased
 175. उपरन्जितैः ( ఉపరన్జితైః ) = splendid, resplendant
 176. उपरमते ( ఉపరమతే ) = cease (because one feels transcendental happiness)
 177. उपरमेत् ( ఉపరమేత్ ) = one should hold back
 178. उपरि ( ఉపరి ) = (adv) above
 179. उपलभ् ( ఉపలభ్ ) = to obtain
 180. उपलभ्यते ( ఉపలభ్యతే ) = can be perceived
 181. उपलिप्यते ( ఉపలిప్యతే ) = mixes
 182. उपवस्तु ( ఉపవస్తు ) = (n) by-product
 183. उपविधिः ( ఉపవిధిః ) = (m) by-law
 184. उपविशत् ( ఉపవిశత్ ) = sat down again
 185. उपविशति ( ఉపవిశతి ) = to sit
 186. उपविश्य ( ఉపవిశ్య ) = sitting
 187. उपविष्ठ ( ఉపవిష్ఠ ) = seated
 188. उपसङ्गम्य ( ఉపసఙ్గమ్య ) = approaching
 189. उपसर्ग ( ఉపసర్గ ) = Prefix
 190. उपसृ ( ఉపసృ ) = (root) go near
 191. उपसेवते ( ఉపసేవతే ) = enjoys
 192. उपस्था ( ఉపస్థా ) = to stand near, to stand by
 193. उपस्थे ( ఉపస్థే ) = on the seat
 194. उपस्नेहः ( ఉపస్నేహః ) = (m) lubricant
 195. उपहत ( ఉపహత ) = overpowered
 196. उपहन्यां ( ఉపహన్యాం ) = would destroy
 197. उपहारः ( ఉపహారః ) = (m) gift
 198. उपात्त ( ఉపాత్త ) = obtained
 199. उपाधिः ( ఉపాధిః ) = (f) title
 200. उपाय ( ఉపాయ ) = (masc) means
 201. उपायतः ( ఉపాయతః ) = by appropriate means
 202. उपार्जन ( ఉపార్జన ) = earning/acquiring
 203. उपालभते ( ఉపాలభతే ) = to reproach
 204. उपाश्रि ( ఉపాశ్రి ) = to take shelter in
 205. उपाश्रिताः ( ఉపాశ్రితాః ) = being fully situated
 206. उपाश्रित्य ( ఉపాశ్రిత్య ) = taking shelter of
 207. उपासते ( ఉపాసతే ) = worship
 208. उपाहारगृह ( ఉపాహారగృహ ) = restaurant
 209. उपाहारगृहम् ( ఉపాహారగృహమ్ ) = (n) restaurant
 210. उपेतः ( ఉపేతః ) = haaving reached or attained
 211. उपेत्य ( ఉపేత్య ) = achieving
 212. उपेक्षा ( ఉపేక్షా ) = disregard
 213. उपै ( ఉపై ) = to go to
 214. उपैति ( ఉపైతి ) = gets
 215. उपैष्यसि ( ఉపైష్యసి ) = you will attain
 216. उप्कारः ( ఉప్కారః ) = (m) cess
 217. उभय ( ఉభయ ) = both
 218. उभयत्र ( ఉభయత్ర ) = at both places
 219. उभयोः ( ఉభయోః ) = both
 220. उभे ( ఉభే ) = both
 221. उभौ ( ఉభౌ ) = both
 222. उमा ( ఉమా ) = pArvatI
 223. उरगान् ( ఉరగాన్ ) = serpents
 224. उरस्थल ( ఉరస్థల ) = place on the chest
 225. उरु ( ఉరు ) = thighs
 226. उरुक ( ఉరుక ) = (n) pant
 227. उर्जितं ( ఉర్జితం ) = glorious
 228. उर्ध्वकः ( ఉర్ధ్వకః ) = (m) tabla
 229. उर्वारुकं ( ఉర్వారుకం ) = (Masc.Acc.S)water melon ; melon
 230. उलूकः ( ఉలూకః ) = (m) owl
 231. उल्बेन ( ఉల్బేన ) = by the womb
 232. उल्लः ( ఉల్లః ) = to shine
 233. उल्लसितं ( ఉల్లసితం ) = shining
 234. उल्लोल ( ఉల్లోల ) = a large wave
 235. उवाच ( ఉవాచ ) = said
 236. उशना ( ఉశనా ) = Usana
 237. उषित्वा ( ఉషిత్వా ) = after dwelling
 238. उष्ट्र ( ఉష్ట్ర ) = a camel
 239. उष्ट्रः ( ఉష్ట్రః ) = (m) camel
 240. उष्ट्रपक्षी ( ఉష్ట్రపక్షీ ) = (m) ostrich
 241. उष्ट्रासन ( ఉష్ట్రాసన ) = the camel posture
 242. उष्ण ( ఉష్ణ ) = summer
 243. उष्णमापकम् ( ఉష్ణమాపకమ్ ) = (n) thermometer
 244. उष्णरक्षकम् ( ఉష్ణరక్షకమ్ ) = (n) thermos flask
 245. उष्णीषम् ( ఉష్ణీషమ్ ) = (n) turban
 246. उष्मपाः ( ఉష్మపాః ) = the forefathers
 1. ऊच्छबल ( ఊచ్ఛబల ) = Exaltation strength part of Shad Bala
 2. ऊयते ( ఊయతే ) = to weave
 3. ऊरू ( ఊరూ ) = thighs
 4. ऊरूः ( ఊరూః ) = (m) thigh
 5. ऊर्जा ( ఊర్జా ) = (f) energy
 6. ऊर्णनाभः ( ఊర్ణనాభః ) = (m) spider
 7. ऊर्णा ( ఊర్ణా ) = (f) wool
 8. ऊर्ध्व ( ఊర్ధ్వ ) = raised
 9. ऊर्ध्वं ( ఊర్ధ్వం ) = upwards
 10. ऊर्ध्वप्रसारितकपादासन ( ఊర్ధ్వప్రసారితకపాదాసన ) = balancing forward posture
 11. ऊर्ध्वमुख ( ఊర్ధ్వముఖ ) = face upwards
 12. ऊर्ध्वरेतः ( ఊర్ధ్వరేతః ) = a celibate intending to control(upward) the semen
 13. ऊर्ध्वहस्तत्तनासन ( ఊర్ధ్వహస్తత్తనాసన ) = the up-stretched arms posture
 14. ऊर्ध्वमूलं ( ఊర్ధ్వమూలం ) = with roots above
 15. ऊर्ध्वात् ( ఊర్ధ్వాత్ ) = from above
 16. ऊर्मि ( ఊర్మి ) = wave
 1. ऋक् ( ఋక్ ) = the Rg Veda
 2. ऋचः ( ఋచః ) = the Rig Veda
 3. ऋच्छति ( ఋచ్ఛతి ) = one attains
 4. ऋजुः ( ఋజుః ) = (adj) straight
 5. ऋण ( ఋణ ) = debt
 6. ऋणपत्रं ( ఋణపత్రం ) = (n) debenture
 7. ऋतं ( ఋతం ) = truth
 8. ऋतु ( ఋతు ) = season
 9. ऋतूनां ( ఋతూనాం ) = of all seasons
 10. ऋते ( ఋతే ) = without, except for
 11. ऋद्धं ( ఋద్ధం ) = prosperous
 12. ऋद्धम् ( ఋద్ధమ్ ) = enriched
 13. ऋषयः ( ఋషయః ) = those who are active within
 14. ऋषिः ( ఋషిః ) = the sage
 15. ऋषिन् ( ఋషిన్ ) = great sages
 16. ऋषिभिः ( ఋషిభిః ) = by the wise sages
 17. ऋतं ( ఋతం ) = truth
 1. एक ( ఏక ) = one
 2. एकं ( ఏకం ) = one
 3. एकः ( ఏకః ) = one
 4. एकत्वं ( ఏకత్వం ) = in oneness
 5. एकत्वेन ( ఏకత్వేన ) = in oneness
 6. एकदंतं ( ఏకదంతం ) = one who has a single tusk
 7. एकदंताय ( ఏకదంతాయ ) = to the one-tusked
 8. एकमक्षरं ( ఏకమక్షరం ) = pranava
 9. एकमेवाद्वितीयं ( ఏకమేవాద్వితీయం ) = one without a second
 10. एकया ( ఏకయా ) = by one
 11. एकवचनं ( ఏకవచనం ) = singular
 12. एकस्थं ( ఏకస్థం ) = in one place
 13. एकस्मिन् ( ఏకస్మిన్ ) = in one
 14. एकाः ( ఏకాః ) = one
 15. एकाकिनि ( ఏకాకిని ) = solitary woman
 16. एकाकी ( ఏకాకీ ) = alone
 17. एकाग्र ( ఏకాగ్ర ) = one-pointed
 18. एकाग्रं ( ఏకాగ్రం ) = with one attention
 19. एकाग्रेण ( ఏకాగ్రేణ ) = with full attention
 20. एकान्तं ( ఏకాన్తం ) = overly
 21. एकाक्षरं ( ఏకాక్షరం ) = the one syllable
 22. एके ( ఏకే ) = in one
 23. एकेन ( ఏకేన ) = alone
 24. एकैकं ( ఏకైకం ) = one by one
 25. एकैकमक्षरं ( ఏకైకమక్షరం ) = each and every word
 26. एकोऽहं ( ఏకోऽహం ) = I the one single being
 27. एतत् ( ఏతత్ ) = it
 28. एतन् ( ఏతన్ ) = this
 29. एतयोः ( ఏతయోః ) = of these two
 30. एतस्य ( ఏతస్య ) = of this
 31. एतां ( ఏతాం ) = this
 32. एतान् ( ఏతాన్ ) = all these
 33. एतानि ( ఏతాని ) = all these
 34. एतावत् ( ఏతావత్ ) = this much
 35. एति ( ఏతి ) = attains
 36. एते ( ఏతే ) = they
 37. एतेन ( ఏతేన ) = by this
 38. एतेषां ( ఏతేషాం ) = of the Pandavas
 39. एतैः ( ఏతైః ) = all these
 40. एधते ( ఏధతే ) = (1 ap) to grow
 41. एधांसि ( ఏధాంసి ) = firewood
 42. एनं ( ఏనం ) = this
 43. एभिः ( ఏభిః ) = by them
 44. एभ्यः ( ఏభ్యః ) = to these demigods
 45. एव ( ఏవ ) = ( used to put emphasis )
 46. एवं ( ఏవం ) = thus
 47. एवंविधः ( ఏవంవిధః ) = like this
 48. एवंविधाः ( ఏవంవిధాః ) = like this
 49. एवापि ( ఏవాపి ) = also
 50. एषः ( ఏషః ) = this
 51. एषा ( ఏషా ) = this
 52. एषां ( ఏషాం ) = of them
 53. एष्यति ( ఏష్యతి ) = comes
 54. एष्यसि ( ఏష్యసి ) = you will attain
 1. ऐकान्तिकस्य ( ఐకాన్తికస్య ) = ultimate
 2. ऐक्य ( ఐక్య ) = unity
 3. ऐच्छत् ( ఐచ్ఛత్ ) = desired
 4. ऐरावतं ( ఐరావతం ) = Airavata
 5. ऐश्वरं ( ఐశ్వరం ) = divine
 6. ऐश्वर्य ( ఐశ్వర్య ) = desire for power
 1. ओङ्करासन ( ఓఙ్కరాసన ) = the OM posture
 2. ओजस ( ఓజస ) = concentrated psychic power
 3. ओजसा ( ఓజసా ) = by My energy
 4. ओषति ( ఓషతి ) = (1 pp) to burn
 1. औद्योगिक ( ఔద్యోగిక ) = industrial
 2. औपम्येन ( ఔపమ్యేన ) = by comparison
 3. औशध ( ఔశధ ) = medicine
 4. औषध ( ఔషధ ) = medicine
 5. औषधं ( ఔషధం ) = medicine
 6. औषधम् ( ఔషధమ్ ) = (n) medicine
 7. औषधसूची ( ఔషధసూచీ ) = (f) syringe, injection
 8. औषधिवन ( ఔషధివన ) = medicinal garden
 9. औषधीः ( ఔషధీః ) = vegetables
 1. क ( క ) = what( use) is the
 2. कं ( కం ) = whom
 3. कंकन ( కంకన ) = bracelet
 4. कंच्न ( కంచ్న ) = anyone (or someone)
 5. कंटः ( కంటః ) = (Masc,Nom.sing.) throat
 6. कंठं ( కంఠం ) = neck
 7. कंठे ( కంఠే ) = in yhe neck
 8. कंथा ( కంథా ) = rags?
 9. कंस्य ( కంస్య ) = bronze
 10. कः ( కః ) = who
 11. ककुदि ( కకుది ) = hump of an ox
 12. कच्चित् ( కచ్చిత్ ) = whether
 13. कच्छप ( కచ్ఛప ) = (masc) tortoise
 14. कज्जल ( కజ్జల ) = lamp black
 15. कञ्चुकः ( కఞ్చుకః ) = blouse
 16. कटः ( కటః ) = (m) carpet
 17. कटाक्ष ( కటాక్ష ) = glance
 18. कटि ( కటి ) = hip
 19. कटिः ( కటిః ) = waist
 20. कटिकासन ( కటికాసన ) = the front-stretching posture
 21. कटिवस्त्रम् ( కటివస్త్రమ్ ) = (n) underwear
 22. कटी ( కటీ ) = waist
 23. कटु ( కటు ) = (m) pungent, hot
 24. कठिन ( కఠిన ) = tough
 25. कण ( కణ ) = small bit
 26. कणत्व ( కణత్వ ) = particularity
 27. कणिकापीता ( కణికాపీతా ) = a little droplet, drunk
 28. कणीय ( కణీయ ) = particulate
 29. कण्टकम् ( కణ్టకమ్ ) = (n) thorns
 30. कण्ठ ( కణ్ఠ ) = throat
 31. कण्ठः ( కణ్ఠః ) = (m) throat, neck
 32. कण्ठभूषा ( కణ్ఠభూషా ) = (f) necklace
 33. कण्ठहारः ( కణ్ఠహారః ) = (m) necklace
 34. कण्डूयति ( కణ్డూయతి ) = to scratch
 35. कण्डोलः ( కణ్డోలః ) = (m) a wooden basket
 36. कतरत् ( కతరత్ ) = which
 37. कतिपय ( కతిపయ ) = Some
 38. कथ् ( కథ్ ) = to tell
 39. कथं ( కథం ) = tell
 40. कथन्त ( కథన్త ) = howness
 41. कथय ( కథయ ) = describe
 42. कथयतः ( కథయతః ) = speaking
 43. कथयति ( కథయతి ) = (10 up) to narrate, to tell
 44. कथयते ( కథయతే ) = (10 up) to narrate, to tell
 45. कथयन्तः ( కథయన్తః ) = talking
 46. कथयिष्यन्ति ( కథయిష్యన్తి ) = will speak
 47. कथयिष्यामि ( కథయిష్యామి ) = I shall speak
 48. कथा ( కథా ) = story
 49. कथामृत ( కథామృత ) = Gospel
 50. कथामृतं ( కథామృతం ) = Gospel
 51. कथित ( కథిత ) = told
 52. कदलिफलम् ( కదలిఫలమ్ ) = (n) banana
 53. कदली ( కదలీ ) = banana
 54. कदलीतैलं ( కదలీతైలం ) = banana oil
 55. कदा ( కదా ) = when
 56. कदाचन् ( కదాచన్ ) = never
 57. कदाचन ( కదాచన ) = at any time
 58. कदाचित् ( కదాచిత్ ) = at any time (past, present or future)
 59. कदापि ( కదాపి ) = at any time
 60. कनक ( కనక ) = gold
 61. कनीनिका ( కనీనికా ) = (f) eyeball
 62. कन्ठ ( కన్ఠ ) = throat
 63. कन्थः ( కన్థః ) = throated man
 64. कन्द ( కన్ద ) = a knot, the place where the three main nadis join
 65. कन्दः ( కన్దః ) = (m) root
 66. कन्दर्पः ( కన్దర్పః ) = Cupid
 67. कन्दासन ( కన్దాసన ) = the upward ankle-twist posture
 68. कन्दुक ( కన్దుక ) = (m) a ball
 69. कन्या ( కన్యా ) = Zodiacal sign Virgo
 70. कपटयोगः ( కపటయోగః ) = (m) intrigue
 71. कपटिक ( కపటిక ) = cunning, scheming
 72. कपतं ( కపతం ) = (n) plot, conspiracy
 73. कपाल ( కపాల ) = forehead
 74. कपालः ( కపాలః ) = (m) human skull
 75. कपालभति ( కపాలభతి ) = a process to clear the sinuses
 76. कपाल्नल ( కపాల్నల ) = fire in the forehead (??? again perhaps wrong)
 77. कपि ( కపి ) = monkey
 78. कपिः ( కపిః ) = (m) monkey
 79. कपिध्वजः ( కపిధ్వజః ) = he whose flag was marked with Hanuman
 80. कपोत ( కపోత ) = pigeon, dove
 81. कपोतासन ( కపోతాసన ) = the dove posture
 82. कपोलः ( కపోలః ) = (m) cheek
 83. कबंधी ( కబంధీ ) = build
 84. कमनीयकरं ( కమనీయకరం ) = desired hands
 85. कमल ( కమల ) = Lotus
 86. कमलपत्र ( కమలపత్ర ) = Lotus leaf
 87. कमलपत्राक्ष ( కమలపత్రాక్ష ) = O lotus-eyed one
 88. कमला ( కమలా ) = saraswati
 89. कमलासनस्थं ( కమలాసనస్థం ) = sitting on the lotus flower
 90. कम्पते ( కమ్పతే ) = (1 ap) to shake
 91. कम्पयति ( కమ్పయతి ) = to shake
 92. कर ( కర ) = Hand
 93. करं ( కరం ) = the cause of
 94. करः ( కరః ) = (m) tax
 95. करणं ( కరణం ) = the means
 96. करणाय ( కరణాయ ) = to do
 97. करणीयं ( కరణీయం ) = to be done
 98. करतलभिक्षा ( కరతలభిక్షా ) = alms in the palms
 99. करतलम् ( కరతలమ్ ) = (n) palm
 100. करदीपः ( కరదీపః ) = (m) torch, flashlight
 101. करभोरु ( కరభోరు ) = fair-limbed
 102. करलं ( కరలం ) = terrible
 103. करवाल ( కరవాల ) = sword
 104. करवावहै ( కరవావహై ) = may we do
 105. करस्थाः ( కరస్థాః ) = obtaining(literally standing) in his very hands
 106. करांशुकम् ( కరాంశుకమ్ ) = (n) full-sleeved shirt
 107. कराल ( కరాల ) = dreadful
 108. करालं ( కరాలం ) = horrible
 109. करालानि ( కరాలాని ) = terrible
 110. करियादः ( కరియాదః ) = (m) hippopotamus
 111. करिष्यति ( కరిష్యతి ) = can do
 112. करिष्यसि ( కరిష్యసి ) = perform
 113. करिष्ये ( కరిష్యే ) = I shall execute
 114. करुणः ( కరుణః ) = kindly
 115. करुणा ( కరుణా ) = the sentiment of sorrow
 116. करुणाकरं ( కరుణాకరం ) = the one induces compassion
 117. करुणार्णवं ( కరుణార్ణవం ) = the ocean of `karuna' (compassion)
 118. करोति ( కరోతి ) = does
 119. करोमि ( కరోమి ) = I do
 120. करोसि ( కరోసి ) = you do
 121. करौ ( కరౌ ) = hands (lower arms)
 122. कर्क ( కర్క ) = The Zodiacal sign Cancer
 123. कर्कटि ( కర్కటి ) = (f) cucumber
 124. कर्करोगः ( కర్కరోగః ) = (m) cancer
 125. कर्ण ( కర్ణ ) = ear, also KarNa from Mahabharata
 126. कर्णं ( కర్ణం ) = Karna
 127. कर्णः ( కర్ణః ) = Karna
 128. कर्णपिडासन ( కర్ణపిడాసన ) = the ear-press posture
 129. कर्णिकार ( కర్ణికార ) = Himalayan tree
 130. कर्णेभिः ( కర్ణేభిః ) = through the ears
 131. कर्तयति ( కర్తయతి ) = to cut
 132. कर्तरी ( కర్తరీ ) = (f) scissors
 133. कर्तव्य ( కర్తవ్య ) = should be done
 134. कर्तव्यं ( కర్తవ్యం ) = prescribed duty
 135. कर्तव्यानि ( కర్తవ్యాని ) = should be done as duty
 136. कर्ता ( కర్తా ) = doer, also attributed to main person in a household
 137. कर्ताऽसि ( కర్తాऽసి ) = are the doer
 138. कर्तारं ( కర్తారం ) = the father
 139. कर्तुं ( కర్తుం ) = to perform
 140. कर्तुमर्हसि ( కర్తుమర్హసి ) = kartuM + arhasi:to do + deserve (You are entitled or you should)
 141. कर्तृत्वं ( కర్తృత్వం ) = proprietorship
 142. कर्तृत्वे ( కర్తృత్వే ) = in the matter of creation
 143. कर्पुर ( కర్పుర ) = camphor
 144. कर्म ( కర్మ ) = Action or activity
 145. कर्मभाव ( కర్మభావ ) = The 10th house of Careers and Work
 146. कर्मजं ( కర్మజం ) = due to fruitive activities
 147. कर्मजा ( కర్మజా ) = from fruitive work
 148. कर्मजान् ( కర్మజాన్ ) = born of work
 149. कर्मणः ( కర్మణః ) = than fruitive action
 150. कर्मणा ( కర్మణా ) = by work
 151. कर्मणां ( కర్మణాం ) = of prescribed duties
 152. कर्मणि ( కర్మణి ) = in action
 153. कर्मन् ( కర్మన్ ) = work
 154. कर्मफल ( కర్మఫల ) = the result of an action
 155. कर्मफलं ( కర్మఫలం ) = the results of all activities
 156. कर्मफलत्यागः ( కర్మఫలత్యాగః ) = renunciation of the results of fruitive action
 157. कर्मफलासङ्गं ( కర్మఫలాసఙ్గం ) = attachment for fruitive results
 158. कर्मफले ( కర్మఫలే ) = in fruitive action
 159. कर्मबन्धं ( కర్మబన్ధం ) = bondage of reaction
 160. कर्मबन्धनः ( కర్మబన్ధనః ) = bondage by work
 161. कर्मभिः ( కర్మభిః ) = from the bondage of the law of fruitive actions
 162. कर्मयोग ( కర్మయోగ ) = unselfish actions
 163. कर्मयोगं ( కర్మయోగం ) = devotion
 164. कर्मयोगः ( కర్మయోగః ) = work in devotion
 165. कर्मयोगेण ( కర్మయోగేణ ) = by the linking process of devotion
 166. कर्मसंन्यासात् ( కర్మసంన్యాసాత్ ) = in comparison to the renunciation of fruitive work
 167. कर्मसङ्गिनां ( కర్మసఙ్గినాం ) = who are attached to fruitive work
 168. कर्मसङ्गिषु ( కర్మసఙ్గిషు ) = in the association of those engaged in fruitive activities
 169. कर्मसङ्गेन ( కర్మసఙ్గేన ) = by association with fruitive activity
 170. कर्मसु ( కర్మసు ) = in all activities
 171. कर्माणं ( కర్మాణం ) = the fruits of actions
 172. कर्माणां ( కర్మాణాం ) = whose work
 173. कर्माणि ( కర్మాణి ) = deeds
 174. कर्मिभ्यः ( కర్మిభ్యః ) = than the fruitive workers
 175. कर्मेन्द्रिय ( కర్మేన్ద్రియ ) = an action organ, e.g. the hands or feet
 176. कर्मेन्द्रियाणि ( కర్మేన్ద్రియాణి ) = the five working sense organs
 177. कर्मेन्द्रियैः ( కర్మేన్ద్రియైః ) = by the active sense organs
 178. कर्ष ( కర్ష ) = attracted, contacted
 179. कर्षक ( కర్షక ) = farmer
 180. कर्षति ( కర్షతి ) = (1 pp) to draw, to pull
 181. कर्षयन्तः ( కర్షయన్తః ) = tormenting
 182. कलकत्तानगरं ( కలకత్తానగరం ) = Calcutta
 183. कलकल ( కలకల ) = a sort of sound imitation (dhvnyanukaraNa) like a river flow
 184. कलत्रकारक ( కలత్రకారక ) = Significator of marriage partner which is Venus
 185. कलयतां ( కలయతాం ) = of subduers
 186. कलह ( కలహ ) = fight/discord/argument
 187. कला ( కలా ) = Art
 188. कलानाथ ( కలానాథ ) = moon (??? I may be wrong here)
 189. कलायः ( కలాయః ) = (m) groundnut
 190. कलि ( కలి ) = Bud
 191. कलियुग ( కలియుగ ) = the current, pleasure-loving age
 192. कलिलं ( కలిలం ) = dense forest
 193. कलुषः ( కలుషః ) = smeared, blot
 194. कलेवर ( కలేవర ) = (neut) body
 195. कलेवरं ( కలేవరం ) = the body
 196. कलौ ( కలౌ ) = during the kali age
 197. कल्पद्रुम ( కల్పద్రుమ ) = kalpa-vRiksha : the tree that will give you anything you can
 198. कल्पतरु ( కల్పతరు ) = (m) The heavenly tree giving whatever one desires
 199. कल्पते ( కల్పతే ) = is considered eligible
 200. कल्पवृक्शाणां ( కల్పవృక్శాణాం ) = the kalpa(imagined) vR\^iksha trees (wish-yielding)
 201. कल्पक्षये ( కల్పక్షయే ) = at the end of the millennium
 202. कल्पादौ ( కల్పాదౌ ) = in the beginning of the millennium
 203. कल्पित ( కల్పిత ) = imagined
 204. कल्मषः ( కల్మషః ) = all material contamination
 205. कल्मषाः ( కల్మషాః ) = of sinful reactions
 206. कल्याण ( కల్యాణ ) = well being (of others)
 207. कल्याणं ( కల్యాణం ) = (n) welfare
 208. कल्याणकृत् ( కల్యాణకృత్ ) = one who is engaged in auspicious activities
 209. कवची ( కవచీ ) = with armor
 210. कवयः ( కవయః ) = the intelligent
 211. कवयित्री ( కవయిత్రీ ) = (f) poetess
 212. कवलीकृत ( కవలీకృత ) = (adj) swallowed
 213. कवि ( కవి ) = poet
 214. कविं ( కవిం ) = the one who knows everything
 215. कविः ( కవిః ) = poet
 216. कविता ( కవితా ) = poetry
 217. कविताशाखां ( కవితాశాఖాం ) = the poetry-branch (of a tree)
 218. कवीनां ( కవీనాం ) = of all great thinkers
 219. कव्य ( కవ్య ) = poetry
 220. कशा ( కశా ) = (f) a whip
 221. कशेरुः ( కశేరుః ) = (m) spine, spinal chord
 222. कश्चन ( కశ్చన ) = cerain
 223. कश्चित् ( కశ్చిత్ ) = someone
 224. कश्मलं ( కశ్మలం ) = dirtiness
 225. कषाय ( కషాయ ) = (m) astringent
 226. कस्ते ( కస్తే ) = kaH+te, who+your
 227. कस्मात् ( కస్మాత్ ) = why
 228. कस्मै ( కస్మై ) = to `Ka'
 229. कस्य ( కస్య ) = whose
 230. कस्यचित् ( కస్యచిత్ ) = anyone's
 231. कहलयोग ( కహలయోగ ) = Stubborness (Ranjan says laziness). Lords of 4th and 9th houses should be in Kendras from each other and the lord of Lagna should be strongly disposed
 232. कङ्कालः ( కఙ్కాలః ) = (m) skeleton
 233. का ( కా ) = who
 234. कापुरुष ( కాపురుష ) = contemptible fellow
 235. कां ( కాం ) = which
 236. कांचनमाश्रयंति ( కాంచనమాశ్రయంతి ) = take refuge in gold or money
 237. काक ( కాక ) = crow
 238. काकासन ( కాకాసన ) = the crow posture
 239. काकिणी ( కాకిణీ ) = the goddess in anaahata chakra
 240. काकुत्स्थं ( కాకుత్స్థం ) = kAkutsthaH is another family name for rAma(kakutstha's
 241. काकुत्स्थः ( కాకుత్స్థః ) = descendant of `kakutstha'
 242. कागदम् ( కాగదమ్ ) = (n) paper
 243. काङ्क्षति ( కాఙ్క్షతి ) = desires
 244. काङ्क्षन्तः ( కాఙ్క్షన్తః ) = desiring
 245. काङ्क्षितं ( కాఙ్క్షితం ) = is desired
 246. काङ्क्षे ( కాఙ్క్షే ) = do I desire
 247. काञ्चन ( కాఞ్చన ) = gold
 248. काञ्चनः ( కాఞ్చనః ) = gold
 249. काते ( కాతే ) = kA+te, who+your
 250. कादंबरी ( కాదంబరీ ) = name of a girl or title of a novel
 251. कादम्बः ( కాదమ్బః ) = (m) duck
 252. कानन ( కానన ) = forest
 253. कान्तं ( కాన్తం ) = lovely , glowing
 254. कान्ता ( కాన్తా ) = wife
 255. कान्ति ( కాన్తి ) = splendour
 256. काम ( కామ ) = lust
 257. कामं ( కామం ) = desire
 258. कामः ( కామః ) = desire
 259. कामकाम ( కామకామ ) = desirer of desires (kaamaan kaamayati iti aN)
 260. कामकामाः ( కామకామాః ) = desiring sense enjoyments
 261. कामकामी ( కామకామీ ) = one who desires to fulfill desires
 262. कामकारतः ( కామకారతః ) = acting whimsically in lust
 263. कामकारेण ( కామకారేణ ) = for enjoying the result of work
 264. कामदाम् ( కామదామ్ ) = (the hymn which) gives (grants) all desires
 265. कामधुक् ( కామధుక్ ) = kaamadhenu : the cow who can milk out anything you wish
 266. कामधेनु ( కామధేను ) = the heavenly cow
 267. कामप्रि ( కామప్రి ) = son of kaamapra
 268. कामभोगेषु ( కామభోగేషు ) = to sense gratification
 269. काममधीते ( కామమధీతే ) = desire, reads
 270. कामये ( కామయే ) = (Vr.Pr.IP.S.AP)desire; wish for
 271. कामरूपं ( కామరూపం ) = in the form of lust
 272. कामरूपेण ( కామరూపేణ ) = in the form of lust
 273. कामविकारः ( కామవికారః ) = sensual/sexual attraction
 274. कामहैतुकं ( కామహైతుకం ) = it is due to lust only
 275. कामाः ( కామాః ) = desires
 276. कामात् ( కామాత్ ) = from desire
 277. कामात्मानः ( కామాత్మానః ) = desirous of sense gratification
 278. कामान् ( కామాన్ ) = desiring
 279. कामित ( కామిత ) = something one has wished for
 280. कामेप्सुना ( కామేప్సునా ) = by one with desires for fruitive results
 281. कामेभ्यः ( కామేభ్యః ) = material sense gratification
 282. कामेश्वर ( కామేశ్వర ) = lord of desires
 283. कामैः ( కామైః ) = by desires
 284. कामोपभोग ( కామోపభోగ ) = sense gratification
 285. काम्यानां ( కామ్యానాం ) = with desire
 286. काय ( కాయ ) = body (masc, neut)
 287. कायं ( కాయం ) = the body
 288. काया ( కాయా ) = body
 289. कायिका ( కాయికా ) = pertaining to the body
 290. कायेन ( కాయేన ) = with the body
 291. कारक ( కారక ) = Planetary Significator which remain the same for all houses
 292. कारकैः ( కారకైః ) = which are causes
 293. कारण ( కారణ ) = reason
 294. कारणं ( కారణం ) = the means
 295. कारणम् ( కారణమ్ ) = reason
 296. कारणानि ( కారణాని ) = causes
 297. कारयन् ( కారయన్ ) = causing to be done
 298. कारागृहम् ( కారాగృహమ్ ) = (n) prison, jail
 299. कारि ( కారి ) = causing
 300. कारुण्यरूपं ( కారుణ్యరూపం ) = the personification of compassion
 301. कार्तिकेय ( కార్తికేయ ) = the god of war, was reared by the Pleiades
 302. कार्पण्य ( కార్పణ్య ) = of miserliness
 303. कार्पण्यवादी ( కార్పణ్యవాదీ ) = adj. wrechedness incarnate
 304. कार्य ( కార్య ) = work
 305. कार्यं ( కార్యం ) = work
 306. कार्यकर्ता ( కార్యకర్తా ) = worker, active participant in an organisation
 307. कार्यते ( కార్యతే ) = is forced to do
 308. कार्यालयः ( కార్యాలయః ) = (m) office, place of work
 309. कार्ये ( కార్యే ) = work
 310. काल ( కాల ) = Time
 311. कालं ( కాలం ) = time
 312. कालः ( కాలః ) = Master Time
 313. कालत्रय ( కాలత్రయ ) = three states of time(present, past and future)
 314. कालपुरुष ( కాలపురుష ) = Universal Prototypal Human. Spirit of Time
 315. कालबल ( కాలబల ) = Temporal strength of planets used in Shad bala
 316. कालबाह्यम् ( కాలబాహ్యమ్ ) = (adj) outdated, obsolete
 317. कालभैरवासन ( కాలభైరవాసన ) = Lord Kalabhairava's posture
 318. कालसर्पयोग ( కాలసర్పయోగ ) = Planets on one side of the Nodal Axis of Rahu-Ketu
 319. कालानल ( కాలానల ) = the fire of death
 320. कालाय ( కాలాయ ) = (masc.dat.S)to the (Lord of) Time
 321. कालीमातुः ( కాలీమాతుః ) = Mother Kali's
 322. काले ( కాలే ) = time
 323. कालेन ( కాలేన ) = in the course of time
 324. कालेषु ( కాలేషు ) = times
 325. काव्य ( కావ్య ) = poetry
 326. काशते ( కాశతే ) = (1 ap) to shine
 327. काशिराजः ( కాశిరాజః ) = Kasiraja
 328. काश्यः ( కాశ్యః ) = the King of Kasi (Varanasi)
 329. काषाय ( కాషాయ ) = saffron cloth
 330. काष्ट ( కాష్ట ) = wood, branch
 331. काष्ठ ( కాష్ఠ ) = (neut) piece of wood
 332. कासते ( కాసతే ) = to cough
 333. कासारः ( కాసారః ) = lake
 334. किं ( కిం ) = what
 335. किङ्किणी ( కిఙ్కిణీ ) = (f) ghungroo
 336. किञ्चन ( కిఞ్చన ) = any
 337. किञ्चित् ( కిఞ్చిత్ ) = a few, little
 338. किन्तु ( కిన్తు ) = but
 339. किमू ( కిమూ ) = how come ?
 340. किरण ( కిరణ ) = ray
 341. किरति ( కిరతి ) = (6 pp) to scatter
 342. किरीटिन् ( కిరీటిన్ ) = Arjuna
 343. किरीटिनं ( కిరీటినం ) = with helmets
 344. किल्बिशं ( కిల్బిశం ) = sinful reactions
 345. किल्बिषः ( కిల్బిషః ) = all of whose sins
 346. किल्बिषैः ( కిల్బిషైః ) = from sins
 347. किशोर ( కిశోర ) = son
 348. किशोरी ( కిశోరీ ) = daughter
 349. किसलय ( కిసలయ ) = A sprout, a young and tender shoot or foliage
 350. कीदृशी ( కీదృశీ ) = how
 351. कीर्त् ( కీర్త్ ) = to tell
 352. कीर्तयन्तः ( కీర్తయన్తః ) = chanting
 353. कीर्तिं ( కీర్తిం ) = reputation
 354. कीर्तिः ( కీర్తిః ) = fame
 355. कीर्ती ( కీర్తీ ) = fame
 356. कुपरीक्षक ( కుపరీక్షక ) = one who cannot judge value correctly
 357. कुंजरः ( కుంజరః ) = (Masc.nom.S)elephant
 358. कुकुटासन ( కుకుటాసన ) = the cockerel (rooster) posture
 359. कुक्कुट ( కుక్కుట ) = rooster
 360. कुक्कुटः ( కుక్కుటః ) = (m) cock
 361. कुक्कुटी ( కుక్కుటీ ) = (f) hen
 362. कुक्कुरः ( కుక్కురః ) = (m) dog
 363. कुङ्मलः ( కుఙ్మలః ) = (m) button
 364. कुज ( కుజ ) = Mars
 365. कुजदोष ( కుజదోష ) = Affliction caused by Mars occupying the 2nd, 4th, 7th, 8th or 12th houses. There are some more details and it is best to learn more about this before delineating marital relationships
 366. कुटी ( కుటీ ) = (f) a small hut
 367. कुटीचक ( కుటీచక ) = the hut-builder
 368. कुटील्बुद्धी ( కుటీల్బుద్ధీ ) = adj. heinous, attrocious, nefarious
 369. कुटुंबकं ( కుటుంబకం ) = small family
 370. कुटुम्ब ( కుటుమ్బ ) = family
 371. कुटुम्बक ( కుటుమ్బక ) = family
 372. कुट्टति ( కుట్టతి ) = to grind, to pound
 373. कुण्ड ( కుణ్డ ) = starting place of kundalini
 374. कुण्डल ( కుణ్డల ) = coil of rope, ring
 375. कुण्डलि ( కుణ్డలి ) = The Wheel or Horoscope Chart
 376. कुण्डलिनी ( కుణ్డలినీ ) = a coiled female snake, the latent energy at the base of the spine
 377. कुतः ( కుతః ) = from where
 378. कुत्र ( కుత్ర ) = where
 379. कुत्स्य ( కుత్స్య ) = despicable
 380. कुन्चिका ( కున్చికా ) = (f) key
 381. कुन्तः ( కున్తః ) = (m) spear
 382. कुन्तिभोजः ( కున్తిభోజః ) = Kuntibhoja
 383. कुन्तीपुत्रः ( కున్తీపుత్రః ) = the son of Kunti
 384. कुन्द ( కున్ద ) = night lily
 385. कुपित ( కుపిత ) = angered
 386. कुपितं ( కుపితం ) = angry
 387. कुप्यति ( కుప్యతి ) = (4 pp) to be angry
 388. कुप्यसि ( కుప్యసి ) = you get angry
 389. कुमार ( కుమార ) = (m) boy, young
 390. कुमारः ( కుమారః ) = boy
 391. कुमारिका ( కుమారికా ) = (f) girl
 392. कुमारी ( కుమారీ ) = (f) girl, young
 393. कुम्भ ( కుమ్భ ) = The Zodiacal sign of Aquarius
 394. कुम्भक ( కుమ్భక ) = holding the breath
 395. कुरङ्ग ( కురఙ్గ ) = deer
 396. कुरु ( కురు ) = do
 397. कुरुते ( కురుతే ) = does (from kRi)
 398. कुरुनन्दन ( కురునన్దన ) = O beloved child of the Kurus
 399. कुरुप्रवीर ( కురుప్రవీర ) = O best among the Kuru warriors
 400. कुरुवृद्धः ( కురువృద్ధః ) = the grandsire of the Kuru dynasty (Bhishma)
 401. कुरुश्रेष्ठ ( కురుశ్రేష్ఠ ) = O best of the Kurus
 402. कुरुष्व ( కురుష్వ ) = do
 403. कुरुसत्तम ( కురుసత్తమ ) = O best amongst the Kurus
 404. कुरुक्षेत्रे ( కురుక్షేత్రే ) = in the place named Kuruksetra
 405. कुरून् ( కురూన్ ) = the members of the Kuru dynasty
 406. कुर्म ( కుర్మ ) = a tortoise, one of the vital airs - controls blinking
 407. कुर्मासन ( కుర్మాసన ) = the tortoise (leg-lock) posture
 408. कुर्यां ( కుర్యాం ) = I perform
 409. कुर्यात् ( కుర్యాత్ ) = must do
 410. कुर्वंति ( కుర్వంతి ) = (Vr.Pr.IIIP Pl.PP)do; act
 411. कुर्वन् ( కుర్వన్ ) = doing anything
 412. कुर्वन्ति ( కుర్వన్తి ) = do (from kRi)
 413. कुर्वन्तु ( కుర్వన్తు ) = may do
 414. कुर्वन्नपि ( కుర్వన్నపి ) = although engaged in work
 415. कुर्ववधानं ( కుర్వవధానం ) = pay attention
 416. कुर्वाण ( కుర్వాణ ) = one who does
 417. कुर्वाणः ( కుర్వాణః ) = performing
 418. कुर्वान् ( కుర్వాన్ ) = doing
 419. कुल ( కుల ) = family, dynasty
 420. कुलं ( కులం ) = family
 421. कुलगुरुः ( కులగురుః ) = (m) chancellor
 422. कुलघ्नानां ( కులఘ్నానాం ) = for those who are killers of the family
 423. कुलजना ( కులజనా ) = of noble people
 424. कुलधर्माः ( కులధర్మాః ) = the family traditions
 425. कुलधर्माणां ( కులధర్మాణాం ) = of those who have the family traditions
 426. कुलनाम ( కులనామ ) = last name, surname
 427. कुलनिहंतारौ ( కులనిహంతారౌ ) = family+destroyers (2 persons)
 428. कुलविनाश ( కులవినాశ ) = the destroyer of the kula(dynasty, lineage) of (rAkShasaas)
 429. कुलस्त्रियः ( కులస్త్రియః ) = family ladies
 430. कुलस्य ( కులస్య ) = for the family
 431. कुलक्षय ( కులక్షయ ) = in the destruction of a dynasty
 432. कुलक्षये ( కులక్షయే ) = in destroying the family
 433. कुलानि ( కులాని ) = lineages
 434. कुलालः ( కులాలః ) = (m) potter
 435. कुलीन ( కులీన ) = from a good family
 436. कुलीरः ( కులీరః ) = (m) a crab
 437. कुले ( కులే ) = in the family
 438. कुल्या ( కుల్యా ) = (f) canal (carrying water for irrigation)
 439. कुश ( కుశ ) = and kusa grass
 440. कुशलं ( కుశలం ) = welfare
 441. कुशले ( కుశలే ) = in the auspicious
 442. कुशहस्त ( కుశహస్త ) = holding kusha grass in hand
 443. कुसुम ( కుసుమ ) = flower
 444. कुसुमाकरः ( కుసుమాకరః ) = spring
 445. कुसुमित ( కుసుమిత ) = blooming
 446. कुस्यति ( కుస్యతి ) = (4 pp) to embrace, to hug
 447. कूजंतं ( కూజంతం ) = making the `coo'ing sound
 448. कूजत् ( కూజత్ ) = the singing (chirping) one
 449. कूटनीतिः ( కూటనీతిః ) = (f) strategy
 450. कूटस्थं ( కూటస్థం ) = unchanging
 451. कूटस्थः ( కూటస్థః ) = spiritually situated
 452. कूपः ( కూపః ) = (m) well
 453. कूपी ( కూపీ ) = (f) bottle
 454. कूर्चिका ( కూర్చికా ) = (f) paint brush, drawing brush
 455. कूर्दति ( కూర్దతి ) = to jump
 456. कूर्परः ( కూర్పరః ) = (m) elbow
 457. कूर्मः ( కూర్మః ) = tortoise
 458. कृ ( కృ ) = to do
 459. कृच्छर ( కృచ్ఛర ) = difficult
 460. कृडति ( కృడతి ) = (1 pp) to play
 461. कृण्वंतः ( కృణ్వంతః ) = that person who is doing
 462. कृत् ( కృత్ ) = the man who did (the destruction of raakshasa kula)
 463. कृत ( కృత ) = Done
 464. कृतं ( కృతం ) = done
 465. कृतकृत्यः ( కృతకృత్యః ) = the most perfect in his endeavours
 466. कृतधियां ( కృతధియాం ) = of sanes (stable-minded)
 467. कृतज्ञ ( కృతజ్ఞ ) = Grateful
 468. कृतज्ञता ( కృతజ్ఞతా ) = gratitude
 469. कृताञ्जलिः ( కృతాఞ్జలిః ) = with folded hands
 470. कृतान्ते ( కృతాన్తే ) = in the conclusion
 471. कृति ( కృతి ) = Direction
 472. कृतेन ( కృతేన ) = by discharge of duty
 473. कृत्तिका ( కృత్తికా ) = Third nakshatra
 474. कृत्य ( కృత్య ) = Deed
 475. कृत्यैः ( కృత్యైః ) = that which was done
 476. कृत्वा ( కృత్వా ) = after doing
 477. कृत्स्नं ( కృత్స్నం ) = whole
 478. कृत्स्नकर्मकृत् ( కృత్స్నకర్మకృత్ ) = although engaged in all activities
 479. कृत्स्नवत् ( కృత్స్నవత్ ) = as all in all
 480. कृत्स्नवित् ( కృత్స్నవిత్ ) = one who is in factual knowledge
 481. कृत्स्नस्य ( కృత్స్నస్య ) = all-inclusive
 482. कृन्तति ( కృన్తతి ) = (6 pp) to cut
 483. कृपः ( కృపః ) = Krpa
 484. कृपण ( కృపణ ) = adj. niggardly
 485. कृपणाः ( కృపణాః ) = misers
 486. कृपया ( కృపయా ) = please
 487. कृपयाऽपारे ( కృపయాऽపారే ) = out of boundless compassion
 488. कृपा ( కృపా ) = compassion
 489. कृपाछाया ( కృపాఛాయా ) = care, protection
 490. कृश ( కృశ ) = weak
 491. कृशः ( కృశః ) = (adj) thin
 492. कृशति ( కృశతి ) = (6 pp) to plough
 493. कृषक ( కృషక ) = peasant
 494. कृषकः ( కృషకః ) = (m) farmer
 495. कृषि ( కృషి ) = plowing
 496. कृषीवलः ( కృషీవలః ) = (m) farmer
 497. कृष्ण ( కృష్ణ ) = the eighth incarnation of Vishnu i.e. Krishna
 498. कृष्णपक्श ( కృష్ణపక్శ ) = Dark half of lunar month, also known as vadyapaksha
 499. कृष्णं ( కృష్ణం ) = unto KRishhNa
 500. कृष्णः ( కృష్ణః ) = the fortnight of the dark moon
 501. कृष्णाजिनाम्बरौ ( కృష్ణాజినామ్బరౌ ) = )two) persons wearing the deer-skin as clothes
 502. कृष्णात् ( కృష్ణాత్ ) = from KRishhNa
 503. कृष्णासन ( కృష్ణాసన ) = the Krishna posture
 504. कृष्णे ( కృష్ణే ) = and darkness
 505. के ( కే ) = who
 506. केचित् ( కేచిత్ ) = some of them
 507. केतकी ( కేతకీ ) = a fragrant flower
 508. केतू ( కేతూ ) = The south Lunar Node also known as Cauda Draconis in latin. The Dragon's tail in English
 509. केन ( కేన ) = by what
 510. केनचित् ( కేనచిత్ ) = by somebody
 511. केन्द्र ( కేన్ద్ర ) = center
 512. केन्द्रक ( కేన్ద్రక ) = nucleus
 513. केन्द्रे ( కేన్ద్రే ) = (adv) at the centre
 514. केमद्रुम ( కేమద్రుమ ) = No planet flanking the Moon sign. Traditionally a sign of great misery and mental instability
 515. केयूर ( కేయూర ) = armlet (bracelet worn on upper arm)
 516. केवल ( కేవల ) = whole, pure
 517. केवलं ( కేవలం ) = (adv) merely
 518. केवलैः ( కేవలైః ) = purified
 519. केश ( కేశ ) = hair
 520. केशव ( కేశవ ) = O killer of the demon Kesi (KRishhNa)
 521. केशवस्य ( కేశవస్య ) = of KRishhNa
 522. केशिनिशूदन ( కేశినిశూదన ) = O killer of the Kesi demon
 523. केषु ( కేషు ) = in which
 524. केसरवर्णः ( కేసరవర్ణః ) = orange colour
 525. कैः ( కైః ) = by whom
 526. कैलास ( కైలాస ) = a Himalayan mountain, home of Shiva
 527. कैवल्य ( కైవల్య ) = spiritual independence and freedom
 528. कोऽपि ( కోऽపి ) = whosoever
 529. कोऽहं ( కోऽహం ) = who am I
 530. कोस्तुभ ( కోస్తుభ ) = gem named Kostubha
 531. कोकिल ( కోకిల ) = the cuckoo
 532. कोटि ( కోటి ) = (fem) extreme corner/edge
 533. कोटिभाग ( కోటిభాగ ) = (masc) edge portion
 534. कोटी ( కోటీ ) = 1 crore, 10 million
 535. कोणः ( కోణః ) = (m) angle, corner of a room
 536. कोणे ( కోణే ) = (adv) in the corner
 537. कोन ( కోన ) = an angle
 538. कोप ( కోప ) = anger
 539. कोपवती ( కోపవతీ ) = when angry
 540. कोपित ( కోపిత ) = angered
 541. कोलाहल ( కోలాహల ) = (masc) uproar
 542. कोश ( కోశ ) = body or sheath
 543. कोष ( కోష ) = a vessel, bucket, a box, seheath, cover, store, store-room, treasury, nutmeg, dictionary, lexicon, vocabulary
 544. कोषः ( కోషః ) = (m) pocket
 545. कोष्ठः ( కోష్ఠః ) = (m) room
 546. कोष्ठावलिः ( కోష్ఠావలిః ) = apartment complex
 547. कोष्ठिका ( కోష్ఠికా ) = (f) cabin
 548. कौतुक ( కౌతుక ) = (neut) curiosity, eagerness
 549. कौन्तेय ( కౌన్తేయ ) = O son of Kunti
 550. कौन्तेयः ( కౌన్తేయః ) = the son of Kunti
 551. कौमारं ( కౌమారం ) = boyhood
 552. कौमार्य ( కౌమార్య ) = childhood
 553. कौमुदी ( కౌముదీ ) = (f) moonlight
 554. कौशलं ( కౌశలం ) = art
 555. कौसल्येयो ( కౌసల్యేయో ) = kausalyA's (son)
 556. कौस्तुभ ( కౌస్తుభ ) = one of Vishnu's jewels
 557. क्रकचः ( క్రకచః ) = (m) a saw
 558. क्रतवः ( క్రతవః ) = good deeds; sacrifices
 559. क्रतुः ( క్రతుః ) = Vedic ritual
 560. क्रान्ति ( క్రాన్తి ) = revolution
 561. क्रान्तिकारक ( క్రాన్తికారక ) = revolutionary
 562. क्रामति ( క్రామతి ) = to cross
 563. क्रिकर ( క్రికర ) = one of the vital airs, causes coughing and sneezing
 564. क्रिय ( క్రియ ) = action
 565. क्रियः ( క్రియః ) = and activities
 566. क्रियते ( క్రియతే ) = is done
 567. क्रियन्ते ( క్రియన్తే ) = are done
 568. क्रियमाण ( క్రియమాణ ) = someone in the process of doing
 569. क्रियमाणानि ( క్రియమాణాని ) = being done
 570. क्रिया ( క్రియా ) = Purificationary rite, religious ceremony
 571. क्रियाः ( క్రియాః ) = performances
 572. क्रियातत्त्व ( క్రియాతత్త్వ ) = action principle
 573. क्रियाभिः ( క్రియాభిః ) = by pious activities
 574. क्रियाविशेष ( క్రియావిశేష ) = pompous ceremonies
 575. क्रियाशील ( క్రియాశీల ) = active
 576. क्रीडति ( క్రీడతి ) = plays
 577. क्रीडा ( క్రీడా ) = play
 578. क्रीडानक ( క్రీడానక ) = (n) a toy
 579. क्रीडालुः ( క్రీడాలుః ) = (m) sportsman
 580. क्रीणाति ( క్రీణాతి ) = to buy
 581. क्रूर ( క్రూర ) = cruel
 582. क्रूरग्रह ( క్రూరగ్రహ ) = Malefic planet
 583. क्रूरान् ( క్రూరాన్ ) = mischievous
 584. क्रोध ( క్రోధ ) = anger
 585. क्रोधं ( క్రోధం ) = anger
 586. क्रोधः ( క్రోధః ) = and anger
 587. क्रोधात् ( క్రోధాత్ ) = from anger
 588. क्रोशति ( క్రోశతి ) = (1 pp) to cry
 589. क्रौंच ( క్రౌంచ ) = a mountain said to be pierced by Kartikeya
 590. क्रौंचपति ( క్రౌంచపతి ) = kArtikeya
 591. क्रौञ्च ( క్రౌఞ్చ ) = a heron
 592. क्रौञ्चासन ( క్రౌఞ్చాసన ) = the heron posture
 593. क्लिन्न ( క్లిన్న ) = wet
 594. क्लेदयन्ति ( క్లేదయన్తి ) = moistens
 595. क्लेश ( క్లేశ ) = (masc) distress
 596. क्लेशः ( క్లేశః ) = trouble
 597. क्लैब्यं ( క్లైబ్యం ) = impotence
 598. क्व ( క్వ ) = where
 599. क्वचित् ( క్వచిత్ ) = at any time
 600. क्वथति ( క్వథతి ) = to boil
 601. क्ष्ःअमता ( క్ష్ఃఅమతా ) = (f) competency
 602. क्षकिरणः ( క్షకిరణః ) = (m) X-ray
 603. क्षयरोगः ( క్షయరోగః ) = (m) tuberculosis
 604. क्षेत्राधिकारः ( క్షేత్రాధికారః ) = (m) jurisdiction
 1. ख ( ఖ ) = sky, aakaasha
 2. खं ( ఖం ) = ether
 3. खग ( ఖగ ) = one traversing in the sky, a name of Sun, also birds
 4. खगः ( ఖగః ) = bird (literally the sky-goer, 'khah' meaning sky
 5. खगोलशास्त्रम् ( ఖగోలశాస్త్రమ్ ) = astronomy
 6. खङ्गः ( ఖఙ్గః ) = (m) sword
 7. खङ्गमृगः ( ఖఙ్గమృగః ) = (m) rhinoceros
 8. खञ्जः ( ఖఞ్జః ) = (m) a handicapped person, lame
 9. खड्ग ( ఖడ్గ ) = sword
 10. खड्गी ( ఖడ్గీ ) = with sword
 11. खण्ड ( ఖణ్డ ) = (masc, neut) piece
 12. खण्डन ( ఖణ్డన ) = to pound, cut into pieces, injuring, hurting
 13. खण्डपिटासन ( ఖణ్డపిటాసన ) = the ankle-twist posture
 14. खण्डयति ( ఖణ్డయతి ) = to grate (as in grating a coconut)
 15. खण्डशस्कृतः ( ఖణ్డశస్కృతః ) = made into pieces
 16. खनति ( ఖనతి ) = (1 up) to dig
 17. खर ( ఖర ) = sharp
 18. खरध्वंसी ( ఖరధ్వంసీ ) = he who smashed (killed) khara (a rAkshasa)
 19. खल ( ఖల ) = rouge
 20. खलयोग ( ఖలయోగ ) = The Yoga of a swindler or confidence trickster
 21. खलु ( ఖలు ) = (indec.)indeed
 22. खल्वाटः ( ఖల్వాటః ) = (m) pate, baldness
 23. खादत् ( ఖాదత్ ) = one who eats
 24. खादति ( ఖాదతి ) = (1 pp) to eat
 25. खिन्न ( ఖిన్న ) = sad
 26. खे ( ఖే ) = in the sky
 27. खेचरी ( ఖేచరీ ) = mudra where the tongue is inserted in the upper cavity
 28. खेटः ( ఖేటః ) = (m) shield
 29. खेद ( ఖేద ) = sorrow
 30. ख्यात ( ఖ్యాత ) = famous
 31. ख्याती ( ఖ్యాతీ ) = an outlook of knowledge, fame
 32. ख्रिस्त ( ఖ్రిస్త ) = Christ
 33. ख्रिस्ताब्दे ( ఖ్రిస్తాబ్దే ) = A. D., calendar year
 34. ख्रिस्ति ( ఖ్రిస్తి ) = Christian
 35. ख्समता ( ఖ్సమతా ) = capacity
 1. गं ( గం ) = the letter or sound `ga.n
 2. गकारः ( గకారః ) = beginning with the letter `ga'
 3. गगनयात्रिकः ( గగనయాత్రికః ) = (m) astronaut
 4. गङ्गा ( గఙ్గా ) = river Ganga
 5. गङ्गासागर ( గఙ్గాసాగర ) = the sea of Ganga (banks of the Ganges)
 6. गच्छताम् ( గచ్ఛతామ్ ) = (may the two)go
 7. गच्छति ( గచ్ఛతి ) = goes
 8. गच्छन् ( గచ్ఛన్ ) = going
 9. गच्छन्ति ( గచ్ఛన్తి ) = they reach
 10. गज ( గజ ) = Elephant
 11. गजः ( గజః ) = elephant
 12. गजकेशरियोग ( గజకేశరియోగ ) = Yoga in which the Moon is in an angular position (Kendra) or 1,4,7,10 signs from Jupiter. Good Yoga for Wealth and Power based on strength and other factors in the chart
 13. गजेन्द्राणां ( గజేన్ద్రాణాం ) = of lordly elephants
 14. गञ्जीफा ( గఞ్జీఫా ) = playing cards
 15. गण् ( గణ్ ) = to count, to consider
 16. गण ( గణ ) = Number
 17. गणकऋषिः ( గణకఋషిః ) = the rishi of this stotra is gaNaka
 18. गणना ( గణనా ) = consideration
 19. गणपतये ( గణపతయే ) = to gaNapati
 20. गणपति ( గణపతి ) = gaNaanaaM pathiH or lord of groups (of devas)
 21. गणपतिं ( గణపతిం ) = Ganesh
 22. गणपतिर्देवता ( గణపతిర్దేవతా ) = the god of this stotra
 23. गणपती ( గణపతీ ) = god of luck and wisdom
 24. गणयति ( గణయతి ) = (10 up) to count
 25. गणित ( గణిత ) = mathematics
 26. गणेशविद्या ( గణేశవిద్యా ) = the knowledge of gaNeshha
 27. गण्ड ( గణ్డ ) = the cheek
 28. गत ( గత ) = gone
 29. गतः ( గతః ) = (Masc.Nom.S)having gone or the person who has gone
 30. गतं ( గతం ) = reached (past part.)
 31. गतः ( గతః ) = returned
 32. गतचिन्ता ( గతచిన్తా ) = thinking of
 33. गतरसं ( గతరసం ) = tasteless
 34. गतवति ( గతవతి ) = while gone
 35. गतव्यथाः ( గతవ్యథాః ) = freed from all distress
 36. गतसङ्गस्य ( గతసఙ్గస్య ) = of one unattached to the modes of material nature
 37. गता ( గతా ) = became
 38. गताः ( గతాః ) = having achieved
 39. गतागतं ( గతాగతం ) = death and birth
 40. गतासून् ( గతాసూన్ ) = gata + asuun.h:departed life (dead people)
 41. गति ( గతి ) = the movement
 42. गतिं ( గతిం ) = progress
 43. गतिः ( గతిః ) = entrance
 44. गत्वा ( గత్వా ) = attaining
 45. गदति ( గదతి ) = (1 pp) to say
 46. गदिनं ( గదినం ) = with maces
 47. गन्तव्यं ( గన్తవ్యం ) = to be reached
 48. गन्तासि ( గన్తాసి ) = you shall go
 49. गन्ध ( గన్ధ ) = smell (masc)
 50. गन्धः ( గన్ధః ) = fragrance
 51. गन्धर्व ( గన్ధర్వ ) = of the Gandharvas
 52. गन्धर्वाणां ( గన్ధర్వాణాం ) = of the citizens of the Gandharva planet
 53. गन्धान् ( గన్ధాన్ ) = smells
 54. गमः ( గమః ) = take to
 55. गमन ( గమన ) = Going
 56. गमनं ( గమనం ) = going
 57. गम्यते ( గమ్యతే ) = one can attain
 58. गरीयः ( గరీయః ) = better
 59. गरीयसि ( గరీయసి ) = (fem.Nom.S) better (thing or person)
 60. गरीयसे ( గరీయసే ) = who are better
 61. गरीयान् ( గరీయాన్ ) = glorious
 62. गरुड ( గరుడ ) = eagle
 63. गरुडासन ( గరుడాసన ) = the eagle posture
 64. गर्ज् ( గర్జ్ ) = to thunder
 65. गर्जनम् ( గర్జనమ్ ) = thundering sound
 66. गर्त ( గర్త ) = (m) pit, trench, cavity
 67. गर्द ( గర్ద ) = Dark shade
 68. गर्दभ ( గర్దభ ) = donkey
 69. गर्दभः ( గర్దభః ) = (m) donkey
 70. गर्भ ( గర్భ ) = womb
 71. गर्भं ( గర్భం ) = pregnancy
 72. गर्भः ( గర్భః ) = embryo
 73. गर्भपिण्ड ( గర్భపిణ్డ ) = an embryo
 74. गर्भासन ( గర్భాసన ) = the foetus posture
 75. गर्भिणी ( గర్భిణీ ) = (f) a pregnant woman
 76. गर्व ( గర్వ ) = vanity
 77. गर्वं ( గర్వం ) = arrogance/haughtiness
 78. गल ( గల ) = neck
 79. गलित ( గలిత ) = (adj) dropped off
 80. गलितं ( గలితం ) = weakened
 81. गवाक्षः ( గవాక్షః ) = (m) window, an opening for ventilation
 82. गवि ( గవి ) = in the cow
 83. गहना ( గహనా ) = very difficult
 84. गां ( గాం ) = the planets
 85. गाङ्ग ( గాఙ్గ ) = of the ganga river
 86. गाण्डीवं ( గాణ్డీవం ) = the bow of Arjuna
 87. गात्राणि ( గాత్రాణి ) = limbs of the body
 88. गान ( గాన ) = singing
 89. गायकः ( గాయకః ) = (m) singer
 90. गायति ( గాయతి ) = (1 pp) to sing
 91. गायत्री ( గాయత్రీ ) = the Gayatri hymns
 92. गायिका ( గాయికా ) = (f) singer
 93. गाहते ( గాహతే ) = (1 ap) to plunge
 94. गाहमान ( గాహమాన ) = (present participle) swimming or floating
 95. गिर् ( గిర్ ) = language
 96. गिरः ( గిరః ) = words
 97. गिरां ( గిరాం ) = of vibrations
 98. गिरि ( గిరి ) = mountain
 99. गिरिकन्दर ( గిరికన్దర ) = (neut) ravine
 100. गिरिजा ( గిరిజా ) = paarvati
 101. गिरिश् ( గిరిశ్ ) = God of mountain attributed to Lord Shiva
 102. गिलति ( గిలతి ) = to swallow
 103. गीत ( గీత ) = (n) song
 104. गीतं ( గీతం ) = described
 105. गीता ( గీతా ) = Shrimad.h Bhagavad.h gItA
 106. गु ( గు ) = darkness
 107. गुड ( గుడ ) = jaggery
 108. गुडः ( గుడః ) = (m) jaggery
 109. गुडाकेश ( గుడాకేశ ) = O Arjuna
 110. गुडाकेशः ( గుడాకేశః ) = Arjuna, the master of curbing ignorance
 111. गुडाकेशेन ( గుడాకేశేన ) = by Arjuna
 112. गुण ( గుణ ) = qualities
 113. गुणकः ( గుణకః ) = (m) multiplier, coefficient
 114. गुणकथनपुण्येन ( గుణకథనపుణ్యేన ) = through the merit from praising Thy glories
 115. गुणकर्म ( గుణకర్మ ) = of works under material influence
 116. गुणकर्मसु ( గుణకర్మసు ) = in material activities
 117. गुणतः ( గుణతః ) = by the modes of material nature
 118. गुणत्रयः ( గుణత్రయః ) = three qualities i.e satvaH , rajaH \&tamaH
 119. गुणधर्म ( గుణధర్మ ) = property
 120. गुणधर्म ( గుణధర్మ ) = properties
 121. गुणधर्म ( గుణధర్మ ) = property
 122. गुणन् ( గుణన్ ) = praising
 123. गुणनम् ( గుణనమ్ ) = (n) multiplication
 124. गुणनिधिं ( గుణనిధిం ) = the stock-pile of good qualities
 125. गुणभेदतः ( గుణభేదతః ) = in terms of different modes of material nature
 126. गुणभोक्तृ ( గుణభోక్తృ ) = master of the gunas
 127. गुणमयी ( గుణమయీ ) = consisting of the three modes of material nature
 128. गुणमयैः ( గుణమయైః ) = consisting of the gunas
 129. गुणवान् ( గుణవాన్ ) = a man with good qualities
 130. गुणसंख्याने ( గుణసంఖ్యానే ) = in terms of different modes
 131. गुणसङ्गः ( గుణసఙ్గః ) = the association with the modes of nature
 132. गुणज्ञ ( గుణజ్ఞ ) = one who knows qualities (one who is a patron of good qualities)
 133. गुणांक ( గుణాంక ) = coefficient
 134. गुणाः ( గుణాః ) = senses
 135. गुणाङ्क ( గుణాఙ్క ) = coefficient
 136. गुणाङ्क ( గుణాఙ్క ) = coefficient
 137. गुणातीतः ( గుణాతీతః ) = transcendental to the material modes of nature
 138. गुणान् ( గుణాన్ ) = the three modes of nature
 139. गुणान्वितं ( గుణాన్వితం ) = under the spell of the modes of material nature
 140. गुणेभ्यः ( గుణేభ్యః ) = to the modes of nature
 141. गुणेषु ( గుణేషు ) = in sense gratification
 142. गुणैः ( గుణైః ) = by the qualities
 143. गुणोत्तर ( గుణోత్తర ) = ratio
 144. गुनवत् ( గునవత్ ) = man with good qualities
 145. गुप् ( గుప్ ) = guard, hide
 146. गुप्त ( గుప్త ) = secret
 147. गुप्तासन ( గుప్తాసన ) = the hidden posture
 148. गुरु ( గురు ) = teacher
 149. गुरुः ( గురుః ) = teacher; weighty
 150. गुरुचरणाम्बुज ( గురుచరణామ్బుజ ) = the lotus feet of the teacher/guru
 151. गुरुणापि ( గురుణాపి ) = even though very difficult
 152. गुरुत्वं ( గురుత్వం ) = (abstract noun)greatness;weeightiness
 153. गुरुत्वाकर्षण ( గురుత్వాకర్షణ ) = gravitational attraction
 154. गुरुन् ( గురున్ ) = the superiors
 155. गुरुवार ( గురువార ) = Thrusday
 156. गुरू ( గురూ ) = teacher, preceptor, long syllables as against short(laghuu)
 157. गुलिका ( గులికా ) = (f) tablet, pill
 158. गुल्म ( గుల్మ ) = the spleen
 159. गुहा ( గుహా ) = (fem) cave
 160. गुह्यं ( గుహ్యం ) = confidential subject
 161. गुह्यतमं ( గుహ్యతమం ) = the most confidential
 162. गुह्यतरं ( గుహ్యతరం ) = still more confidential
 163. गुह्यात् ( గుహ్యాత్ ) = than confidential
 164. गुह्यानां ( గుహ్యానాం ) = of secrets
 165. गूढ ( గూఢ ) = (adj) secret, mysterious
 166. गृञ्जनकम् ( గృఞ్జనకమ్ ) = (n) carrot
 167. गृणन्ति ( గృణన్తి ) = are offering prayers
 168. गृणामि ( గృణామి ) = I hold
 169. गृध्रः ( గృధ్రః ) = (m) eagle
 170. गृह ( గృహ ) = house
 171. गृहगोधिका ( గృహగోధికా ) = (f) house lizard
 172. गृहपाठः ( గృహపాఠః ) = (m) homework
 173. गृहस्थाः ( గృహస్థాః ) = householders
 174. गृहादिषु ( గృహాదిషు ) = home, etc
 175. गृहिणः ( గృహిణః ) = (Masc.Nom.pl.) house-holders
 176. गृहीत्वा ( గృహీత్వా ) = holding the
 177. गृह्णन् ( గృహ్ణన్ ) = accepting
 178. गृह्णाति ( గృహ్ణాతి ) = to catch
 179. गृह्यते ( గృహ్యతే ) = can be so controlled
 180. गेय ( గేయ ) = that which can be sung
 181. गेयं ( గేయం ) = is to be sung
 182. गेहे ( గేహే ) = in the house
 183. गो ( గో ) = cow / bull
 184. गोष्ठी ( గోష్ఠీ ) = (f) seminar
 185. गोत्र ( గోత్ర ) = family, race
 186. गोपनीय ( గోపనీయ ) = (adj) confidential
 187. गोमुख ( గోముఖ ) = musical instrument resembling a cow's face
 188. गोमुखाः ( గోముఖాః ) = horns
 189. गोमुखासन ( గోముఖాసన ) = the cow-faced posture
 190. गोरक्षासन ( గోరక్షాసన ) = the cowherd posture
 191. गोविन्द ( గోవిన్ద ) = Lord KRishna
 192. गोविन्दं ( గోవిన్దం ) = Govinda
 193. गौर ( గౌర ) = white
 194. गौरव ( గౌరవ ) = glory
 195. गौरवं ( గౌరవం ) = respect
 196. ग्रन्थालयः ( గ్రన్థాలయః ) = (m) library
 197. ग्रन्थिः ( గ్రన్థిః ) = (m) gland
 198. ग्रन्थी ( గ్రన్థీ ) = a knot, obstruction in the chitrini
 199. ग्रसते ( గ్రసతే ) = (1 pp) to swallow
 200. ग्रसमानः ( గ్రసమానః ) = devouring
 201. ग्रसिष्णु ( గ్రసిష్ణు ) = devouring
 202. ग्रस्तं ( గ్రస్తం ) = having been caught/seized
 203. ग्रह ( గ్రహ ) = Planet
 204. ग्रामम् ( గ్రామమ్ ) = (n) village
 205. ग्राहकः ( గ్రాహకః ) = (m) customer
 206. ग्राहय ( గ్రాహయ ) = (verbal stem) to cause to be caught
 207. ग्राहान् ( గ్రాహాన్ ) = things
 208. ग्राहेण ( గ్రాహేణ ) = with endeavour
 209. ग्राह्य ( గ్రాహ్య ) = what is to be grasped
 210. ग्राह्यं ( గ్రాహ్యం ) = accessible
 211. ग्रीवं ( గ్రీవం ) = neck
 212. ग्लानिः ( గ్లానిః ) = discrepancies
 213. ग्लायति ( గ్లాయతి ) = (1 pp) to fade
 1. घट ( ఘట ) = pot
 2. घटः ( ఘటః ) = (m) earthen pot
 3. घटक ( ఘటక ) = component
 4. घटि ( ఘటి ) = Hour
 5. घतः ( ఘతః ) = (m) earthen pot
 6. घन ( ఘన ) = dark, ghana also means cloud
 7. घनता ( ఘనతా ) = density
 8. घनसम ( ఘనసమ ) = Like cloud
 9. घनिष ( ఘనిష ) = well-built
 10. घातयति ( ఘాతయతి ) = causes to hurt
 11. घातुकः ( ఘాతుకః ) = (m) butcher
 12. घृणा ( ఘృణా ) = (f) hatred
 13. घृत ( ఘృత ) = purified butter, Hindi ghee
 14. घृतं ( ఘృతం ) = (Nr.nom. + acc. S) ghee; clarified butter
 15. घोरं ( ఘోరం ) = horrible
 16. घोरे ( ఘోరే ) = ghastly
 17. घोष ( ఘోష ) = noise
 18. घोषः ( ఘోషః ) = vibration
 19. घोषयति ( ఘోషయతి ) = (10 up) to proclaim, announce
 20. घ्नतः ( ఘ్నతః ) = being killed
 21. घ्नी ( ఘ్నీ ) = destroying
 22. घ्राणं ( ఘ్రాణం ) = smelling power
 1. च ( చ ) = and
 2. च॥न्द्रमा ( చ||న్ద్రమా ) = (Fem.nom.S)the moon
 3. चंद्रमाः ( చంద్రమాః ) = the Moon god
 4. चकार ( చకార ) = did (past perfect tense of kRi+kar to do)
 5. चकास्तु ( చకాస్తు ) = let it be shining
 6. चक्र ( చక్ర ) = Circle, wheel, psychic centre in humans
 7. चक्रं ( చక్రం ) = cycle
 8. चक्रबन्ध ( చక్రబన్ధ ) = wheel pattern, a form of bandha poetry
 9. चक्रम् ( చక్రమ్ ) = (n) wheel, cycle, circle
 10. चक्रवातः ( చక్రవాతః ) = (m) cyclone
 11. चक्रहस्तं ( చక్రహస్తం ) = disc in hand
 12. चक्राकार ( చక్రాకార ) = (bauvriihi) wheel-shaped
 13. चक्रासन ( చక్రాసన ) = the wheel posture
 14. चक्रिणं ( చక్రిణం ) = with discs
 15. चञ्चलं ( చఞ్చలం ) = flickering
 16. चञ्चलत्वात् ( చఞ్చలత్వాత్ ) = due to being restless
 17. चटकः ( చటకః ) = (m) sparrow
 18. चण्डता ( చణ్డతా ) = (f) intensity
 19. चतुः ( చతుః ) = four
 20. चतुरः ( చతురః ) = capable / skiled/ clever
 21. चतुरस्त्रः ( చతురస్త్రః ) = (m) square
 22. चतुरस्त्रकम् ( చతురస్త్రకమ్ ) = (n) frame (of a photograph or a picture)
 23. चतुर्थ ( చతుర్థ ) = fourth
 24. चतुर्थ्यां ( చతుర్థ్యాం ) = during the (auspicious)4th day (from New Moon, full moon)
 25. चतुर्भुजेन ( చతుర్భుజేన ) = four-handed
 26. चतुर्विधं ( చతుర్విధం ) = the four kinds
 27. चतुर्विधाः ( చతుర్విధాః ) = four kinds of
 28. चतुर्हस्तं ( చతుర్హస్తం ) = who has four hands
 29. चतुष्पादराशि ( చతుష్పాదరాశి ) = Quadrupedal signs
 30. चतुस् ( చతుస్ ) = four
 31. चतुस्सागरपर्यंतं ( చతుస్సాగరపర్యంతం ) = till or upto the four oceans
 32. चत्वारः ( చత్వారః ) = four
 33. चत्वारि ( చత్వారి ) = four
 34. चन ( చన ) = cha(?)+na, and +not
 35. चन्दन ( చన్దన ) = sandal
 36. चन्द्र ( చన్ద్ర ) = Name for the Moon
 37. चन्द्रकुण्डली ( చన్ద్రకుణ్డలీ ) = Chart where the Ascendant or lagna is the sign of the natal moon
 38. चन्द्रराशि ( చన్ద్రరాశి ) = Natal Moon sign. Used in India much like we use the Sun sign system in the West
 39. चन्द्रलग्न ( చన్ద్రలగ్న ) = Ascendant using the Natal lunar position
 40. चन्द्रबिम्ब ( చన్ద్రబిమ్బ ) = moon disc
 41. चन्द्रमसि ( చన్ద్రమసి ) = in the moon
 42. चन्द्रिक ( చన్ద్రిక ) = moonlight
 43. चन्द्रोदय ( చన్ద్రోదయ ) = moon-rise
 44. चपल ( చపల ) = fickle, unstable
 45. चपलं ( చపలం ) = fickle-minded
 46. चपलता ( చపలతా ) = agility
 47. चमसः ( చమసః ) = (m) spoon
 48. चमूं ( చమూం ) = military force
 49. चय ( చయ ) = (m) a heap
 50. चयनम् ( చయనమ్ ) = (n) selection, choice
 51. चर् ( చర్ ) = to wander
 52. चर ( చర ) = moving
 53. चरराशि ( చరరాశి ) = Moveable signs
 54. चरं ( చరం ) = moving
 55. चरण ( చరణ ) = foot
 56. चरणः ( చరణః ) = (m) foot
 57. चरतां ( చరతాం ) = while roaming
 58. चरति ( చరతి ) = (1 pp) to move, to roam
 59. चरन् ( చరన్ ) = acting upon
 60. चरन्ति ( చరన్తి ) = move or travel or wander
 61. चराचरं ( చరాచరం ) = moving and nonmoving
 62. चरित ( చరిత ) = nature
 63. चरितं ( చరితం ) = story, character
 64. चरित्र ( చరిత్ర ) = life
 65. चरित्राणि ( చరిత్రాణి ) = tales of valour
 66. चरैवेति ( చరైవేతి ) = chara:moving (things) +eva:alone; only + iti:thus
 67. चर्चा ( చర్చా ) = discussion
 68. चर्पट ( చర్పట ) = torn/tattered cloth
 69. चर्मन् ( చర్మన్ ) = (neu) skin, leather
 70. चर्या ( చర్యా ) = practise / observance
 71. चल् ( చల్ ) = to walk
 72. चल ( చల ) = moving
 73. चलं ( చలం ) = flickering
 74. चलच्चित्र ( చలచ్చిత్ర ) = movie
 75. चलति ( చలతి ) = (1pp) to walk
 76. चलित ( చలిత ) = deviated
 77. चषकः ( చషకః ) = (m) glass
 78. चषकाधानी ( చషకాధానీ ) = (f) saucer
 79. चक्षु ( చక్షు ) = eye
 80. चक्षुः ( చక్షుః ) = eyes
 81. चक्षुस् ( చక్షుస్ ) = eye
 82. चाकलेहः ( చాకలేహః ) = (m) chocolate candy, toffee
 83. चातक ( చాతక ) = the ever thirsty chaataka bird that lives only on raindrops
 84. चातुर्वर्ण्यं ( చాతుర్వర్ణ్యం ) = the four divisions of human society
 85. चान्द्रमसं ( చాన్ద్రమసం ) = the moon planet
 86. चान्यत्रैक ( చాన్యత్రైక ) = cha+anyatra+ekaH, and+in any other place+only one
 87. चापं ( చాపం ) = the bow
 88. चापबाणधरो ( చాపబాణధరో ) = bearing bow\&arrow
 89. चापल्य ( చాపల్య ) = (from chapala) rashness
 90. चापि ( చాపి ) = also
 91. चारिणौ ( చారిణౌ ) = blowing
 92. चालकः ( చాలకః ) = (m) driver
 93. चालकः ( చాలకః ) = A restive elephant
 94. चास्मि ( చాస్మి ) = as I am
 95. चिकित्सक ( చికిత్సక ) = remedy
 96. चिकित्सालयम् ( చికిత్సాలయమ్ ) = (n) hospital
 97. चिकीर्षवः ( చికీర్షవః ) = wishing
 98. चिकीर्षुः ( చికీర్షుః ) = desiring to lead
 99. चिक्रोडः ( చిక్రోడః ) = (m) squirrel
 100. चित् ( చిత్ ) = pure consciousness
 101. चिता ( చితా ) = funeral pyre
 102. चित्त ( చిత్త ) = mind
 103. चित्तं ( చిత్తం ) = mind
 104. चित्तः ( చిత్తః ) = mind
 105. चित्तलयः ( చిత్తలయః ) = absorbed mind
 106. चित्तविक्षेप ( చిత్తవిక్షేప ) = confusion, distraction
 107. चित्तवृत्ति ( చిత్తవృత్తి ) = a mode of behaviour
 108. चित्ता ( చిత్తా ) = mind
 109. चित्तात्मा ( చిత్తాత్మా ) = mind and intelligence
 110. चित्र ( చిత్ర ) = strange
 111. चित्रं ( చిత్రం ) = surprising
 112. चित्रकः ( చిత్రకః ) = (m) a leopard
 113. चित्रकार ( చిత్రకార ) = (m) painter , artist
 114. चित्रपटः ( చిత్రపటః ) = (n) movie, film
 115. चित्रपतङ्गः ( చిత్రపతఙ్గః ) = (m) butterfly
 116. चित्रमन्दिरम् ( చిత్రమన్దిరమ్ ) = (n) movie theatre
 117. चित्ररथः ( చిత్రరథః ) = Citraratha
 118. चित्ररासभः ( చిత్రరాసభః ) = (m) zebra
 119. चित्रवेष्टिः ( చిత్రవేష్టిః ) = (m) lungi
 120. चित्रा ( చిత్రా ) = Fourteenth nakshatra
 121. चित्रिनी ( చిత్రినీ ) = a fine cord within the spine
 122. चित्रोष्ट्रः ( చిత్రోష్ట్రః ) = (m) giraffe
 123. चिनोति ( చినోతి ) = to collect, to gather
 124. चिन्त् ( చిన్త్ ) = to think
 125. चिन्तय ( చిన్తయ ) = (causative of cit) to think
 126. चिन्तयति ( చిన్తయతి ) = (10 up) to think
 127. चिन्तयन्तः ( చిన్తయన్తః ) = concentrating
 128. चिन्तयेत् ( చిన్తయేత్ ) = should think of
 129. चिन्ता ( చిన్తా ) = worrying
 130. चिन्तां ( చిన్తాం ) = fears and anxieties
 131. चिन्ताजडं ( చిన్తాజడం ) = mind dullened by worry
 132. चिन्तामणि ( చిన్తామణి ) = the gem that gives you anything you can think about
 133. चिन्तित ( చిన్తిత ) = something one has thought about
 134. चिन्मयः ( చిన్మయః ) = full of the `mind' or consciousness
 135. चिपण्यभिमुख ( చిపణ్యభిముఖ ) = marketoriented
 136. चिर ( చిర ) = permanently
 137. चिरकाल ( చిరకాల ) = always, everpresent, permanent
 138. चिरात् ( చిరాత్ ) = after a long time
 139. चिराय ( చిరాయ ) = for long
 140. चिरायुः ( చిరాయుః ) = long-life- span (`chira' actually means permanent cf. chiranjIvI)
 141. चिह्न ( చిహ్న ) = sign
 142. ची ( చీ ) = to increase
 143. चीर ( చీర ) = dress made of bark?
 144. चुंबक ( చుంబక ) = magnet
 145. चुंबन ( చుంబన ) = kiss
 146. चुटति ( చుటతి ) = to pinch
 147. चुबुकसमर्पितजानु ( చుబుకసమర్పితజాను ) = face dedicated to(huddled up between) the knees
 148. चुम्बति ( చుమ్బతి ) = to kiss
 149. चुरिकाबन्ध ( చురికాబన్ధ ) = pattern of sword, a form of bandha poetry
 150. चुल्लि ( చుల్లి ) = (f) cooking fire
 151. चूर्णयति ( చూర్ణయతి ) = to grind (as wheat to flour)
 152. चूर्णितैः ( చూర్ణితైః ) = with smashed
 153. चेकितानः ( చేకితానః ) = Cekitana
 154. चेत् ( చేత్ ) = if
 155. चेतना ( చేతనా ) = the living force
 156. चेतयति ( చేతయతి ) = to warn
 157. चेतस् ( చేతస్ ) = mind
 158. चेतसः ( చేతసః ) = their hearts
 159. चेतसा ( చేతసా ) = by consciousness
 160. चेतसां ( చేతసాం ) = of those whose minds
 161. चेताः ( చేతాః ) = in heart
 162. चेष्टः ( చేష్టః ) = the endeavours
 163. चेष्टते ( చేష్టతే ) = (1 ap) to try, to attempt
 164. चेष्टस्य ( చేష్టస్య ) = of one who works for maintenance
 165. चैतन्य ( చైతన్య ) = energy, enthusiasm
 166. चैलाजिन ( చైలాజిన ) = of soft cloth and deerskin
 167. चोदना ( చోదనా ) = the impetus
 168. चोधितकरण ( చోధితకరణ ) = tested or awakened senses
 169. चोरयति ( చోరయతి ) = (10 up) to steal, to rob
 170. चौकारः ( చౌకారః ) = (m) boundary, four (cricket)
 171. च्यवन्ति ( చ్యవన్తి ) = fall down
 172. छंद ( ఛంద ) = Hobby
 173. छंदः ( ఛందః ) = metre (poetic)
 174. छत्र ( ఛత్ర ) = umbrella
 175. छत्रम् ( ఛత్రమ్ ) = (n) umbrella
 176. छत्राकम् ( ఛత్రాకమ్ ) = (n) mushroom
 177. छदिः ( ఛదిః ) = (m) roof
 178. छद्मचारिणः ( ఛద్మచారిణః ) = those who wander by adopting tricks such as becoming
 179. छन्दसां ( ఛన్దసాం ) = of all poetry
 180. छन्दांसि ( ఛన్దాంసి ) = the Vedic hymns
 181. छन्दोभिः ( ఛన్దోభిః ) = by Vedic hymns
 182. छलयतां ( ఛలయతాం ) = of all cheats
 183. छवी ( ఛవీ ) = picture , portrait
 184. छात्राः ( ఛాత్రాః ) = students
 185. छादन ( ఛాదన ) = covering
 186. छाया ( ఛాయా ) = shade
 187. छायाचित्रं ( ఛాయాచిత్రం ) = (n) photograph
 188. छित्त्व ( ఛిత్త్వ ) = cutting
 189. छित्त्वा ( ఛిత్త్వా ) = cutting off
 190. छिद् ( ఛిద్ ) = to cut, break by cutting
 191. छिद्र ( ఛిద్ర ) = (neut in this sense) hole, cut
 192. छिनत्ति ( ఛినత్తి ) = to tear, to break
 193. छिन्दन्ति ( ఛిన్దన్తి ) = can cut to pieces
 194. छिन्न ( ఛిన్న ) = having torn off
 195. छुरिका ( ఛురికా ) = (f) knife
 196. छेत्ता ( ఛేత్తా ) = remover
 197. छेत्तुं ( ఛేత్తుం ) = to dispel
 198. छेदन ( ఛేదన ) = cutting
 1. ज ( జ ) = Born
 2. जंघे ( జంఘే ) = ankle
 3. जंतूनां ( జంతూనాం ) = (Nr.Poss.pl.) living beings; insects
 4. जगजैत्र ( జగజైత్ర ) = jagaje?+atra, in the world?+here
 5. जगत् ( జగత్ ) = universe
 6. जगतः ( జగతః ) = of the world
 7. जगतां ( జగతాం ) = of the Universe
 8. जगत्पते ( జగత్పతే ) = O Lord of the entire universe
 9. जगन् ( జగన్ ) = (Nr.nom + acc.sing.)world
 10. जगन्निवास ( జగన్నివాస ) = O refuge of the worlds
 11. जग्रत् ( జగ్రత్ ) = awakened
 12. जग्रतः ( జగ్రతః ) = or one who keeps night watch too much
 13. जघन्य ( జఘన్య ) = of abominable
 14. जङ्गमं ( జఙ్గమం ) = moving
 15. जटामुकुटमंडितम् ( జటాముకుటమండితమ్ ) = adorned by locks of hair forming a crown
 16. जटिलः ( జటిలః ) = with knotted hair
 17. जठर ( జఠర ) = Intestine
 18. जठरपरिवर्तनासन ( జఠరపరివర్తనాసన ) = the belly-turning posture
 19. जठरे ( జఠరే ) = in the stomach
 20. जन् ( జన్ ) = to to be born or produced
 21. जन ( జన ) = man
 22. जनः ( జనః ) = people
 23. जनक ( జనక ) = father
 24. जनकात्मजा ( జనకాత్మజా ) = janakA's daughter
 25. जनकादयाः ( జనకాదయాః ) = Janaka and other kings
 26. जनघटातन्त्रं ( జనఘటాతన్త్రం ) = (n) mobocracy
 27. जनन ( జనన ) = birth
 28. जननं ( జననం ) = birth
 29. जननी ( జననీ ) = mother
 30. जनपदम् ( జనపదమ్ ) = (n) district
 31. जनपदेषु ( జనపదేషు ) = in the society (janapada really meaning a village )
 32. जनयेत् ( జనయేత్ ) = causal form from jan.h meaning ``should generate
 33. जनसंपर्क ( జనసంపర్క ) = public relations, contact with people
 34. जनसंसदि ( జనసంసది ) = to people in general
 35. जनाः ( జనాః ) = persons
 36. जनाधिपः ( జనాధిపః ) = kings
 37. जनानां ( జనానాం ) = of the persons
 38. जनार्दन ( జనార్దన ) = O maintainer of all living entities
 39. जनित्रं ( జనిత్రం ) = (n) generator
 40. जन्तवः ( జన్తవః ) = the living entities
 41. जन्तोः ( జన్తోః ) = of living beings
 42. जन्म ( జన్మ ) = birth, incarnation
 43. जन्मः ( జన్మః ) = (Mas.nom.Sing.)birth.janma:(Nr.)
 44. जन्मकर्मफलप्रदां ( జన్మకర్మఫలప్రదాం ) = resulting in good birth and other fruitive reactions
 45. जन्मन् ( జన్మన్ ) = birth
 46. जन्मनां ( జన్మనాం ) = repeated births and deaths
 47. जन्मबन्ध ( జన్మబన్ధ ) = from the bondage of birth and death
 48. जन्मराशि ( జన్మరాశి ) = Sign occupied by the Moon at birth
 49. जन्मसु ( జన్మసు ) = in births
 50. जन्मानि ( జన్మాని ) = births
 51. जप ( జప ) = Recitation
 52. जपति ( జపతి ) = (1 pp) to mutter, mumble
 53. जपन्नित्यं ( జపన్నిత్యం ) = japan+nityaM, chanting+ever
 54. जपयज्ञः ( జపయజ్ఞః ) = chanting
 55. जप्त्वा ( జప్త్వా ) = having chanted
 56. जम्बाल ( జమ్బాల ) = (masc) mud
 57. जम्बीरम् ( జమ్బీరమ్ ) = (n) lemon
 58. जम्बूकः ( జమ్బూకః ) = fox
 59. जय ( జయ ) = victory
 60. जयः ( జయః ) = victory
 61. जयते ( జయతే ) = becomes victorious; wins
 62. जयमंगलम् ( జయమంగలమ్ ) = victory that is auspicious
 63. जयाजयौ ( జయాజయౌ ) = both victory and defeat
 64. जयेम ( జయేమ ) = we may conquer
 65. जयेयुः ( జయేయుః ) = they conquer
 66. जरा ( జరా ) = old age
 67. जर्जर ( జర్జర ) = old/digested (by disease etc)
 68. जल ( జల ) = Water
 69. जलं ( జలం ) = (Nr.non. + acc.S)water
 70. जलधि ( జలధి ) = sea/ ocean
 71. जलन्धर ( జలన్ధర ) = bandha where the chin rests in the notch between the collar bones
 72. जलपतनसहम् ( జలపతనసహమ్ ) = Sensitive point relating to going on a voyage. One of many used in Varshaphal and similar in idea to Arabic parts
 73. जलपातः ( జలపాతః ) = (m) waterfall
 74. जलबन्धः ( జలబన్ధః ) = (m) dam
 75. जललव ( జలలవ ) = water drop
 76. जलाशय ( జలాశయ ) = lake, pond
 77. जल्प् ( జల్ప్ ) = to babble
 78. जवनिका ( జవనికా ) = (f) towel
 79. जहाति ( జహాతి ) = can get rid of
 80. जहि ( జహి ) = conquer
 81. जहीहि ( జహీహి ) = jahi+iha, leave/give up+here(in this world)
 82. जह्नु ( జహ్ను ) = name of an ancient king who adopted the ganga river
 83. जह्नुसुता ( జహ్నుసుతా ) = ganga
 84. जज्ञिरे ( జజ్ఞిరే ) = (Verb, Past IIIP pl.PP) took birth; were born
 85. जागर्ति ( జాగర్తి ) = is wakeful
 86. जागृ ( జాగృ ) = to stay awake
 87. जागृत ( జాగృత ) = alert
 88. जाग्रत ( జాగ్రత ) = (Vr.Imp.IIP.Pl.PP)Wake up; awake
 89. जाग्रतावस्था ( జాగ్రతావస్థా ) = complete awareness of the state of the mind
 90. जाग्रति ( జాగ్రతి ) = are awake
 91. जाड्य ( జాడ్య ) = laziness, inability to identify/appreciate good qualities (here)
 92. जात ( జాత ) = born, become (from jan.h, to be born, or created)
 93. जातं ( జాతం ) = having become
 94. जातः ( జాతః ) = of all beings
 95. जातक ( జాతక ) = Nativity, literally means one who is born
 96. जातस्य ( జాతస్య ) = of one who has taken his birth
 97. जाता ( జాతా ) = (part.fem.nom.S)is born
 98. जाताः ( జాతాః ) = born
 99. जाति ( జాతి ) = circumstances of life to which one is born
 100. जातिधर्माः ( జాతిధర్మాః ) = community projects
 101. जातु ( జాతు ) = at any time
 102. जानकाराः ( జానకారాః ) = knowledgeable
 103. जानकीवल्लभः ( జానకీవల్లభః ) = the darling of jAnaki (sItA)
 104. जानन् ( జానన్ ) = even if he knows
 105. जानाति ( జానాతి ) = knows
 106. जानीते ( జానీతే ) = know
 107. जानीमः ( జానీమః ) = know
 108. जानु ( జాను ) = (n) knee
 109. जानुशिर्षासन ( జానుశిర్షాసన ) = the head-knee posture
 110. जानुनी ( జానునీ ) = knees
 111. जाने ( జానే ) = I know
 112. जाप्यसमेत ( జాప్యసమేత ) = with chanting of the names of the lord
 113. जामदग्न्यजित् ( జామదగ్న్యజిత్ ) = he who scored a victory over jAmadagni(ParashurAm, the son
 114. जामाता ( జామాతా ) = (m) son-in-law
 115. जाम्बवदाश्रयः ( జామ్బవదాశ్రయః ) = he who gave refuge to jhambava(the bear-chieftain of
 116. जायते ( జాయతే ) = (4 ap) to be born
 117. जायन्ते ( జాయన్తే ) = develop
 118. जाया ( జాయా ) = Wife, female companion, spouse, strii
 119. जाल ( జాల ) = net
 120. जालं ( జాలం ) = (n) net, network
 121. जालम् ( జాలమ్ ) = (n) net
 122. जाह्नवी ( జాహ్నవీ ) = the River Ganges
 123. जिंव्हा ( జింవ్హా ) = tongue
 124. जिगिषतां ( జిగిషతాం ) = of those who seek victory
 125. जिघ्रति ( జిఘ్రతి ) = (1 pp) to smell
 126. जिघ्रन् ( జిఘ్రన్ ) = smelling
 127. जिजीविषामः ( జిజీవిషామః ) = we would want to live
 128. जित ( జిత ) = having conquered
 129. जितः ( జితః ) = conquered
 130. जितात्मनः ( జితాత్మనః ) = of one who has conquered his mind
 131. जितात्मा ( జితాత్మా ) = having control of the mind
 132. जितेन्द्रियं ( జితేన్ద్రియం ) = the conqueror of senses
 133. जितेन्द्रियः ( జితేన్ద్రియః ) = having conquered the senses
 134. जित्वा ( జిత్వా ) = by conquering
 135. जिवधारणकारि ( జివధారణకారి ) = responsible for life's existence
 136. जिवभूतां ( జివభూతాం ) = comprising the living entities
 137. जिव्यते ( జివ్యతే ) = remain alive
 138. जिव्हा ( జివ్హా ) = (f) tongue
 139. जिव्हां ( జివ్హాం ) = tongue
 140. जिज्ञासुः ( జిజ్ఞాసుః ) = inquisitive
 141. जी ( జీ ) = to live
 142. जीर्ण ( జీర్ణ ) = very old, dilapidated, torn
 143. जीर्णानि ( జీర్ణాని ) = old and useless
 144. जीव् ( జీవ్ ) = to live
 145. जीव ( జీవ ) = life
 146. जीवलोक ( జీవలోక ) = the mortal world
 147. जीवः ( జీవః ) = life
 148. जीवति ( జీవతి ) = while living(without earning)
 149. जीवन ( జీవన ) = life
 150. जीवनं ( జీవనం ) = life
 151. जीवन्मुक्तिः ( జీవన్ముక్తిః ) = salvation+freedom from bondage of birth
 152. जीवभूतः ( జీవభూతః ) = the conditioned living entity
 153. जीवमान ( జీవమాన ) = one who lives
 154. जीवलोके ( జీవలోకే ) = in the world of conditional life
 155. जीवशास्त्रं ( జీవశాస్త్రం ) = (n) biology
 156. जीवस्य ( జీవస్య ) = (masc.poss.S) of life
 157. जीवात्मन् ( జీవాత్మన్ ) = Also spelt Jeevatman. Is the soul within the human sphere
 158. जीवात्मा ( జీవాత్మా ) = the individual soul
 159. जीवित ( జీవిత ) = life
 160. जीवितेन ( జీవితేన ) = living
 161. जीवेमः ( జీవేమః ) = may we live
 162. जुष्टं ( జుష్టం ) = practiced by
 163. जुहोसि ( జుహోసి ) = you offer
 164. जुह्वति ( జుహ్వతి ) = offer
 165. जृम्भते ( జృమ్భతే ) = to yawn
 166. जेतासि ( జేతాసి ) = you will conquer
 167. जैमिनी ( జైమినీ ) = Maharishi Jaimini a sage who wrote an elucidation of sections of Maharishi Parashara's work. This became the basis for another system of Astrology in India
 168. जोषयेत् ( జోషయేత్ ) = he should dovetail
 169. ज्यायसः ( జ్యాయసః ) = gen. sing. of jyaayas, greater
 170. ज्यायसि ( జ్యాయసి ) = better
 171. ज्यायाः ( జ్యాయాః ) = better
 172. ज्येष्ठा ( జ్యేష్ఠా ) = Eighteenth nakshatra
 173. ज्योतिः ( జ్యోతిః ) = light
 174. ज्योतिर्ध्यान ( జ్యోతిర్ధ్యాన ) = luminous contemplation
 175. ज्योतिष ( జ్యోతిష ) = The study of Illuminated bodies. The study of Astrology and Astronomy which were one science in the past
 176. ज्योतिषी ( జ్యోతిషీ ) = An Astrologer
 177. ज्योती ( జ్యోతీ ) = inner light
 178. ज्योतीषां ( జ్యోతీషాం ) = of all luminaries
 179. ज्योत्स्न ( జ్యోత్స్న ) = moonlight
 180. ज्योत्स्ना ( జ్యోత్స్నా ) = (f) moonlight
 181. ज्वर ( జ్వర ) = fever
 182. ज्वलति ( జ్వలతి ) = (1 pp) to glow
 183. ज्वलद्भिः ( జ్వలద్భిః ) = blazing
 184. ज्वलनं ( జ్వలనం ) = a fire
 185. ज्वालः ( జ్వాలః ) = (m) fuse
 1. झषाणां ( ఝషాణాం ) = of all fish
 2. झृम्बणम् ( ఝృమ్బణమ్ ) = (n) yawning
 1. डयते ( డయతే ) = to fly
 2. डुकृञ्करण ( డుకృఞ్కరణ ) = grammatic formula ``DukRi.nkaraNa
 3. डुकृञ्करणे ( డుకృఞ్కరణే ) = the grammatical formula ``DukRi.nkaraNe
 1. तं ( తం ) = him
 2. तक्रं ( తక్రం ) = (Nr.nom. + acc.S)curd or buttermilk
 3. तजक ( తజక ) = A system of Solar Return Charts also known as Varshaphal
 4. तड् ( తడ్ ) = to hit
 5. तडागः ( తడాగః ) = lake, pond
 6. तण्डव ( తణ్డవ ) = violent dance of Shiva
 7. तत् ( తత్ ) = that
 8. ततं ( తతం ) = pervaded
 9. ततः ( తతః ) = Then
 10. ततस्ततः ( తతస్తతః ) = from there
 11. ततो ( తతో ) = then , afterwards
 12. ततोहंसः ( తతోహంసః ) = tataH: then or from there + haMsaH:swan or Brahman
 13. तत्त्व ( తత్త్వ ) = an element, the twenty-four categories of thatness
 14. तत्त्वं ( తత్త్వం ) = truth/nature
 15. तत्त्वतः ( తత్త్వతః ) = in reality
 16. तत्त्ववित् ( తత్త్వవిత్ ) = the knower of the Absolute Truth
 17. तत्त्वज्ञान ( తత్త్వజ్ఞాన ) = of knowledge of the truth
 18. तत्त्वे ( తత్త్వే ) = truth
 19. तत्त्वेन ( తత్త్వేన ) = in reality
 20. तत्परं ( తత్పరం ) = afterwards
 21. तत्परः ( తత్పరః ) = very much attached to it
 22. तत्परायणः ( తత్పరాయణః ) = who have completely taken shelter of Him
 23. तत्प्रसादात् ( తత్ప్రసాదాత్ ) = by His grace
 24. तत्बुद्धयः ( తత్బుద్ధయః ) = those whose intelligence is always in the Supreme
 25. तत्र ( తత్ర ) = there
 26. तत्विदः ( తత్విదః ) = by those who know this
 27. तत्समक्षं ( తత్సమక్షం ) = among companions
 28. तत्सिद्धिः ( తత్సిద్ధిః ) = that materialisation
 29. तथा ( తథా ) = and , also , like that
 30. तथापि ( తథాపి ) = yet , even then
 31. तथैव ( తథైవ ) = similarly
 32. तदनु ( తదను ) = after that
 33. तद् ( తద్ ) = he/she/it
 34. तद्धाम ( తద్ధామ ) = that abode
 35. तदनंतरं ( తదనంతరం ) = later to that
 36. तदनन्तरं ( తదనన్తరం ) = thereafter
 37. तदपि ( తదపి ) = tat.h+api, then even
 38. तदा ( తదా ) = then
 39. तदात्मानः ( తదాత్మానః ) = those whose minds are always in the Supreme
 40. तदिह ( తదిహ ) = tat.h+iha, that+here
 41. तद्वत् ( తద్వత్ ) = like that
 42. तद्विद्धि ( తద్విద్ధి ) = you must know it
 43. तन ( తన ) = Body
 44. तनय ( తనయ ) = (m) son
 45. तनया ( తనయా ) = daughter
 46. तनु ( తను ) = body
 47. तनुभाव ( తనుభావ ) = First house or house of body
 48. तनुं ( తనుం ) = form of a demigod
 49. तनूं ( తనూం ) = body
 50. तनूज ( తనూజ ) = son
 51. तनूभिः ( తనూభిః ) = through the bodies (sharIra)
 52. तन्तु ( తన్తు ) = thread / stalk
 53. तन्तुवायः ( తన్తువాయః ) = (m) spinner (one who spins cloth, not the bowler :)
 54. तन्त्र ( తన్త్ర ) = treatises on ritual, meditation, discipline, etc
 55. तन्निष्ठाः ( తన్నిష్ఠాః ) = those whose faith is only meant for the Supreme
 56. तन्नो ( తన్నో ) = he to us
 57. तन्मात्रा ( తన్మాత్రా ) = the five potentials or senses
 58. तन्मुख्यं ( తన్ముఖ్యం ) = tat.h + mukhyaM:that + important
 59. तन्मेमनः ( తన్మేమనః ) = tat.h + me + manaH: that + my + mind
 60. तन्वि ( తన్వి ) = woman
 61. तप ( తప ) = to burn, shine, suffer
 62. तपः ( తపః ) = penance
 63. तपःसु ( తపఃసు ) = in undergoing different types of austerities
 64. तपति ( తపతి ) = (1 pp) to heat up
 65. तपन्तं ( తపన్తం ) = heating
 66. तपस् ( తపస్ ) = sustained effort
 67. तपसा ( తపసా ) = by the penance
 68. तपसां ( తపసాం ) = and penances and austerities
 69. तपसि ( తపసి ) = in penance
 70. तपस्यसि ( తపస్యసి ) = austerities you perform
 71. तपस्या ( తపస్యా ) = (f) penance, meditation
 72. तपस्विभ्यः ( తపస్విభ్యః ) = than the ascetics
 73. तपस्विषु ( తపస్విషు ) = in those who practice penance
 74. तपामि ( తపామి ) = give heat
 75. तपोभिः ( తపోభిః ) = by serious penances
 76. तपोयज्ञाः ( తపోయజ్ఞాః ) = sacrifice in austerities
 77. तप्त ( తప్త ) = troubled, frustrated
 78. तप्तं ( తప్తం ) = executed
 79. तप्यन्ते ( తప్యన్తే ) = undergo
 80. तम् ( తమ్ ) = him
 81. तम ( తమ ) = Anger
 82. तमः ( తమః ) = (m) darkness, ignorance
 83. तमनेन ( తమనేన ) = that+thro' this
 84. तमस् ( తమస్ ) = darkness
 85. तमस ( తమస ) = darkness, inertia, ignorance
 86. तमसः ( తమసః ) = to darkness
 87. तमसि ( తమసి ) = the mode of ignorance
 88. तमोद्वारैः ( తమోద్వారైః ) = from the gates of ignorance
 89. तया ( తయా ) = by her
 90. तयोः ( తయోః ) = of them
 91. तर ( తర ) = crossing over
 92. तरंतु ( తరంతు ) = (Vr.Imp.IIIP.Pl.PP) let them cross
 93. तरक ( తరక ) = a demon slain by Kartikeya
 94. तरङ्ग ( తరఙ్గ ) = (m) wave
 95. तरङ्गः ( తరఙ్గః ) = (m) wave
 96. तरणे ( తరణే ) = in crossing
 97. तरति ( తరతి ) = (1 pp) to cross
 98. तरन् ( తరన్ ) = swimming or crossing
 99. तरन्गेषु ( తరన్గేషు ) = among the waves
 100. तरन्ति ( తరన్తి ) = overcome
 101. तरिष्यसि ( తరిష్యసి ) = you will overcome
 102. तरु ( తరు ) = Tree
 103. तरुणः ( తరుణః ) = young man
 104. तरुणी ( తరుణీ ) = young woman
 105. तरुणौ ( తరుణౌ ) = (two)youngsters
 106. तरुतलवासं ( తరుతలవాసం ) = living under the trees
 107. तरू ( తరూ ) = Tree
 108. तर्केण ( తర్కేణ ) = (masc.instr.Sing.)logic
 109. तर्जनं ( తర్జనం ) = the fear
 110. तर्जनी ( తర్జనీ ) = Finger
 111. तर्हि ( తర్హి ) = then, in that case
 112. तल ( తల ) = Bottom
 113. तल्पः ( తల్పః ) = (m) mattress
 114. तव ( తవ ) = Yours
 115. तवं ( తవం ) = you
 116. तस्थौ ( తస్థౌ ) = stood
 117. तस्मात् ( తస్మాత్ ) = hence
 118. तस्मिन् ( తస్మిన్ ) = in that
 119. तस्मिन्काये ( తస్మిన్కాయే ) = tasmin.h+kaye, in that body
 120. तस्मै ( తస్మై ) = (masc.dat.S)to him
 121. तस्य ( తస్య ) = its
 122. तस्यसु॥न्दरं ( తస్యసు||న్దరం ) = beautiful to him
 123. तस्यां ( తస్యాం ) = in that
 124. तस्यैश ( తస్యైశ ) = tasya + esha(H):His + this
 125. तक्षकः ( తక్షకః ) = (m) carpenter
 126. तक्षति ( తక్షతి ) = to sculpt, to carve
 127. तां ( తాం ) = to that
 128. ताड ( తాడ ) = a mountain
 129. ताडयति ( తాడయతి ) = (10 up) to beat, slap
 130. ताण ( తాణ ) = to stretch
 131. ताण्डुल ( తాణ్డుల ) = (rice) grains
 132. तात् ( తాత్ ) = that location i, e.protect me from behind
 133. तात ( తాత ) = My friend
 134. तातः ( తాతః ) = father
 135. तादित ( తాదిత ) = beaten
 136. तान् ( తాన్ ) = them
 137. तानि ( తాని ) = his
 138. तान्त्रिक् ( తాన్త్రిక్ ) = pertaining to Tantra
 139. ताप ( తాప ) = trouble
 140. तापस ( తాపస ) = austerity, purification
 141. तापसौ ( తాపసౌ ) = (2)penance-doers
 142. तामस ( తామస ) = to one in the mode of darkness
 143. तामसं ( తామసం ) = in the mode of ignorance
 144. तामसः ( తామసః ) = in the mode of ignorance
 145. तामसाः ( తామసాః ) = in the mode of ignorance
 146. तामसिक ( తామసిక ) = Planets that are slothful - Waning Moon, Saturn, Rahu, Ketu and Mercury
 147. तामसी ( తామసీ ) = in the mode of ignorance
 148. तारक ( తారక ) = star, eye
 149. तारिणि ( తారిణి ) = the one who crosses
 150. तारेण ( తారేణ ) = thro' the star
 151. तालः ( తాలః ) = (m) lock
 152. तालिका ( తాలికా ) = clap
 153. तावत् ( తావత్ ) = by that time(when it was over)
 154. तावन्निज ( తావన్నిజ ) = tAvat.h+nija, till then+one's
 155. तावान् ( తావాన్ ) = similarly
 156. तासां ( తాసాం ) = of all of them
 157. तिक्त ( తిక్త ) = (adj) bitter
 158. तितिक्षस्व ( తితిక్షస్వ ) = just try to tolerate
 159. तित्तिभ ( తిత్తిభ ) = a firefly
 160. तित्तिभासन ( తిత్తిభాసన ) = the firefly posture
 161. तिन्त्रिणी ( తిన్త్రిణీ ) = (f) tamarind
 162. तिमिर ( తిమిర ) = darkness
 163. तिल ( తిల ) = sesame seeds
 164. तिलकम् ( తిలకమ్ ) = (n) bindi (the "dot on the forehead")
 165. तिष्ठति ( తిష్ఠతి ) = (1 pp) to stand
 166. तिष्ठनि ( తిష్ఠని ) = stand (from sthaa)
 167. तिष्ठन्तं ( తిష్ఠన్తం ) = residing
 168. तिष्ठन्ति ( తిష్ఠన్తి ) = dwell
 169. तिष्ठसि ( తిష్ఠసి ) = remain
 170. तीर ( తీర ) = (neut) edge, bank
 171. तीक्ष्ण ( తీక్ష్ణ ) = pungent
 172. तु ( తు ) = but
 173. तुच्छ ( తుచ్ఛ ) = adj. trifling
 174. तुण्डं ( తుణ్డం ) = jaws/mouth?
 175. तुमुलः ( తుములః ) = uproarious
 176. तुम्बरं ( తుమ్బరం ) = (n) tanpura, tambora
 177. तुलना ( తులనా ) = comparison
 178. तुला ( తులా ) = (f) balance, weighing scales
 179. तुल्य ( తుల్య ) = comparable
 180. तुल्यं ( తుల్యం ) = equivalent, comparable
 181. तुल्यः ( తుల్యః ) = equal
 182. तुश् ( తుశ్ ) = to be satisfied
 183. तुषार ( తుషార ) = (m) ice/snow
 184. तुष्टः ( తుష్టః ) = satisfied
 185. तुष्टिः ( తుష్టిః ) = satisfaction
 186. तुष्टिश्चास्तु ( తుష్టిశ్చాస్తు ) = tushhTiH + cha + astu:happiness + and + let there be
 187. तुष्टुवांसः ( తుష్టువాంసః ) = May we satisfy or make them happy?
 188. तुष्णिं ( తుష్ణిం ) = silent
 189. तुष्यति ( తుష్యతి ) = (4 pp) to be pleased
 190. तुष्यन्ति ( తుష్యన్తి ) = become pleased
 191. तूण ( తూణ ) = quiver(arrow receptacle)
 192. तूल ( తూల ) = air
 193. तूला ( తూలా ) = Zodiacal Sign of Libra
 194. तृटि ( తృటి ) = defect
 195. तृण ( తృణ ) = grass
 196. तृणा ( తృణా ) = grass
 197. तृप्त ( తృప్త ) = satisfied
 198. तृप्तः ( తృప్తః ) = being satisfied
 199. तृप्तिः ( తృప్తిః ) = satisfaction
 200. तृष्णा ( తృష్ణా ) = desire
 201. तृष्णां ( తృష్ణాం ) = thirst/desire
 202. ते ( తే ) = they
 203. तेऽपि ( తేऽపి ) = even they
 204. तेजः ( తేజః ) = prowess
 205. तेजस् ( తేజస్ ) = brilliance
 206. तेजस ( తేజస ) = radiant energy, majesty
 207. तेजस्विन् ( తేజస్విన్ ) = one who has tej (brilliance)
 208. तेजस्विनां ( తేజస్వినాం ) = of the powerful
 209. तेजस्विनावधीतमस्तु ( తేజస్వినావధీతమస్తు ) = with glory \& strength, our study, be
 210. तेजोन्वेषः ( తేజోన్వేషః ) = (m) radar
 211. तेजोभिः ( తేజోభిః ) = by effulgence
 212. तेजोमयं ( తేజోమయం ) = full of effulgence
 213. तेजोराशिं ( తేజోరాశిం ) = effulgence
 214. तेन ( తేన ) = by that; with that
 215. तेनैव ( తేనైవ ) = in that
 216. तेशां ( తేశాం ) = their
 217. तेषां ( తేషాం ) = their
 218. तेषु ( తేషు ) = on them
 219. तैः ( తైః ) = by them
 220. तैल ( తైల ) = oil
 221. तैलचित्र ( తైలచిత్ర ) = oil painting
 222. तैलपः ( తైలపః ) = (m) cockroach
 223. तैस्तैः ( తైస్తైః ) = various
 224. तोयं ( తోయం ) = water
 225. तोल ( తోల ) = a balance
 226. तोलयति ( తోలయతి ) = (10 up) to weigh
 227. तोलाङ्गुलासन ( తోలాఙ్గులాసన ) = the balance posture
 228. तोलासन ( తోలాసన ) = the scales posture
 229. तौ ( తౌ ) = they
 230. तौस्थौ ( తౌస్థౌ ) = stood (motionless) (past perfect tense of sthaa tishhTha to stand)
 231. त्यक् ( త్యక్ ) = to sacrifice
 232. त्यक्त ( త్యక్త ) = giving up
 233. त्यक्तजीविताः ( త్యక్తజీవితాః ) = prepared to risk life
 234. त्यक्तुं ( త్యక్తుం ) = to be renounced
 235. त्यक्त्वा ( త్యక్త్వా ) = having abandoned/sacrificed
 236. त्यक्त्वाऽत्मानं ( త్యక్త్వాऽత్మానం ) = having abandoned see as one's own self
 237. त्यज् ( త్యజ్ ) = to leave
 238. त्यजति ( త్యజతి ) = (1 pp) to abandon, to relinquish
 239. त्यजन् ( త్యజన్ ) = quitting
 240. त्यजेत् ( త్యజేత్ ) = one must give up
 241. त्याग ( త్యాగ ) = sacrificing/abandonment
 242. त्यागं ( త్యాగం ) = renunciation
 243. त्यागः ( త్యాగః ) = renunciation
 244. त्यागस्य ( త్యాగస్య ) = of renunciation
 245. त्यागात् ( త్యాగాత్ ) = by such renunciation
 246. त्यागी ( త్యాగీ ) = the renouncer
 247. त्यागे ( త్యాగే ) = in the matter of renunciation
 248. त्याज्यं ( త్యాజ్యం ) = to be given up
 249. त्रयं ( త్రయం ) = three
 250. त्रयाणां ( త్రయాణాం ) = three
 251. त्रयी ( త్రయీ ) = triplet
 252. त्रये ( త్రయే ) = in the three
 253. त्रयोविंशति ( త్రయోవింశతి ) = number 23
 254. त्रा ( త్రా ) = to save
 255. त्राटक ( త్రాటక ) = an exercise to clear the vision
 256. त्राण ( త్రాణ ) = protection
 257. त्रातुं ( త్రాతుం ) = for protecting
 258. त्रायते ( త్రాయతే ) = releases
 259. त्रायेतां ( త్రాయేతాం ) = (may the two) protect, save (us).(for one persons the verb is
 260. त्राहि ( త్రాహి ) = (Vr.Imp.II P.S PP)Protect
 261. त्रि ( త్రి ) = three
 262. त्रिकोण ( త్రికోణ ) = a triangle
 263. त्रिकोणमिति ( త్రికోణమితి ) = trigonometry
 264. त्रिकोणासन ( త్రికోణాసన ) = the triangle posture
 265. त्रिकोन ( త్రికోన ) = Trinal houses or 1,5,9
 266. त्रिगुण ( త్రిగుణ ) = three qualities (i.e. satva, rajas and tamas)
 267. त्रिगुनदोशैः ( త్రిగునదోశైః ) = having all three qualities as well as faults
 268. त्रिजगति ( త్రిజగతి ) = in the three worlds
 269. त्रिधा ( త్రిధా ) = of three kinds
 270. त्रिभिः ( త్రిభిః ) = three
 271. त्रिभुजम् ( త్రిభుజమ్ ) = (n) triangle
 272. त्रिविक्रम ( త్రివిక్రమ ) = fifth incarnation of Vishnu commonly known as vaamana
 273. त्रिविधं ( త్రివిధం ) = of three kinds
 274. त्रिविधः ( త్రివిధః ) = of three kinds
 275. त्रिविधा ( త్రివిధా ) = of three kinds
 276. त्रिषु ( త్రిషు ) = in the three
 277. त्रीणि ( త్రీణి ) = three
 278. त्रीन् ( త్రీన్ ) = three
 279. त्रुटयः ( త్రుటయః ) = shortcomings, mistakes
 280. त्रुटि ( త్రుటి ) = shortcomings, mistakes
 281. त्रैगुण्य ( త్రైగుణ్య ) = pertaining to the three modes of material nature
 282. त्रैलोक्य ( త్రైలోక్య ) = of the three worlds
 283. त्रैविद्यः ( త్రైవిద్యః ) = the knowers of the three Vedas
 284. त्व ( త్వ ) = suffix meaning property of.
 285. त्वं ( త్వం ) = you
 286. त्वक् ( త్వక్ ) = skin
 287. त्वत् ( త్వత్ ) = than you
 288. त्वत्तः ( త్వత్తః ) = from You
 289. त्वत्तो ( త్వత్తో ) = from you
 290. त्वत्प्रसादात् ( త్వత్ప్రసాదాత్ ) = by Your mercy
 291. त्वत्समः ( త్వత్సమః ) = equal to You
 292. त्वदन्येन ( త్వదన్యేన ) = besides you
 293. त्वमेव ( త్వమేవ ) = you only
 294. त्वया ( త్వయా ) = by you
 295. त्वयि ( త్వయి ) = in yourself
 296. त्वरणित्र ( త్వరణిత్ర ) = accelerator
 297. त्वरते ( త్వరతే ) = (1 ap) to hurry, to hasten
 298. त्वरमाणाः ( త్వరమాణాః ) = rushing
 299. त्वरा ( త్వరా ) = hurry
 300. त्वरित ( త్వరిత ) = quick, without delay
 301. त्वहं ( త్వహం ) = tu + aham: emphasis + I
 302. त्वा ( త్వా ) = unto you
 303. त्वां ( త్వాం ) = to you
 304. त्वै ( త్వై ) = with regard to thee
 1. दंडः ( దండః ) = punishment
 2. दंती ( దంతీ ) = the tusked one
 3. दंश् ( దంశ్ ) = to bite
 4. दंष्ट्र ( దంష్ట్ర ) = tooth
 5. दंष्ट्रा ( దంష్ట్రా ) = (fem) tooth, fang
 6. दक्षता ( దక్షతా ) = (f) efficiency, care
 7. दखिण ( దఖిణ ) = right side
 8. दग्ध ( దగ్ధ ) = burned
 9. दण्ड ( దణ్డ ) = a staff, also monetary punishment for wrong doing
 10. दण्डं ( దణ్డం ) = stick(walking)
 11. दण्डासन ( దణ్డాసన ) = the staff posture
 12. दण्डी ( దణ్డీ ) = Dandii
 13. दत्तं ( దత్తం ) = given
 14. दत्तान् ( దత్తాన్ ) = things given
 15. ददति ( దదతి ) = give, donate
 16. ददामि ( దదామి ) = I give
 17. ददासि ( దదాసి ) = you give , confer upon
 18. ददौ ( దదౌ ) = gave (from daa : to give)
 19. दधतमुरुजटा ( దధతమురుజటా ) = bearing, head adornments
 20. दधातु ( దధాతు ) = let them give( us welfare)
 21. दधामि ( దధామి ) = create
 22. दधिची ( దధిచీ ) = a sage who gave his bones to the gods to make a thunderbolt
 23. दध्मुः ( దధ్ముః ) = blew
 24. दध्मौ ( దధ్మౌ ) = blew
 25. दन्डदीप ( దన్డదీప ) = (m) tubelight
 26. दन्डयति ( దన్డయతి ) = (10 up) to punish
 27. दन्तः ( దన్తః ) = (m) tooth
 28. दन्तपाली ( దన్తపాలీ ) = (f) gums
 29. दम ( దమ ) = self-control
 30. दमः ( దమః ) = control of the senses
 31. दमयतां ( దమయతాం ) = of all means of suppression
 32. दम्भ ( దమ్భ ) = of pride
 33. दम्भः ( దమ్భః ) = pride
 34. दम्भेन ( దమ్భేన ) = out of pride
 35. दया ( దయా ) = mercy
 36. दयालुः ( దయాలుః ) = the kind-hearted
 37. दयित ( దయిత ) = dear
 38. दरिद्रता ( దరిద్రతా ) = poverty; shortage
 39. दर्प ( దర్ప ) = pride (masc)
 40. दर्पं ( దర్పం ) = pride
 41. दर्पः ( దర్పః ) = arrogance
 42. दर्पण ( దర్పణ ) = Mirror
 43. दर्पणः ( దర్పణః ) = (m) mirror
 44. दर्भ ( దర్భ ) = a sweet-smelling dried grass
 45. दर्वी ( దర్వీ ) = (f) serving spoon, ladle
 46. दर्शन ( దర్శన ) = seeing
 47. दर्शनं ( దర్శనం ) = sight, Darshan
 48. दर्शनकाङ्क्षिणः ( దర్శనకాఙ్క్షిణః ) = aspiring to see
 49. दर्शनाय ( దర్శనాయ ) = for seeing
 50. दर्शनीय ( దర్శనీయ ) = handsome
 51. दर्शनेन ( దర్శనేన ) = at the sight of
 52. दर्शय ( దర్శయ ) = show
 53. दर्शयामास ( దర్శయామాస ) = showed
 54. दर्शितं ( దర్శితం ) = shown
 55. दर्शिनः ( దర్శినః ) = seers
 56. दर्शिभिः ( దర్శిభిః ) = by the seers
 57. दल ( దల ) = leaf
 58. दलम् ( దలమ్ ) = (n) flower petal
 59. दव ( దవ ) = water
 60. दश ( దశ ) = ten
 61. दशति ( దశతి ) = (1 pp) to bite
 62. दशनविहीनं ( దశనవిహీనం ) = dashana+vihInaM, teeth+bereft
 63. दशनान्तरेषु ( దశనాన్తరేషు ) = between the teeth
 64. दशमिक ( దశమిక ) = (adj) decimal
 65. दशमुखान्तकः ( దశముఖాన్తకః ) = the finisher (destroyer) of the ten-faced one (rAvaNa)
 66. दशरथ ( దశరథ ) = dasharatha's
 67. दशरथतनयं ( దశరథతనయం ) = the son of dasharatha
 68. दशरथस्यैतौ ( దశరథస్యైతౌ ) = dasharathasya+etaau, dasharatha's+this pair
 69. दशलक्षांश ( దశలక్షాంశ ) = parts per million
 70. दशा ( దశా ) = Planetary period or system of directions. Also means the actual Major planetary period itself. There are many of these the most used being vi.nshottarii or 120 year cycle system. Others are ashhTottari (108), Chatursheetisama (84), Dwadashottari (112), Dwisaptatisama (72), Panchottari (105), ShashhTisama (60), Shatatri.nshatsama (36), Shodashottari (116), Yogini (30). These are lunar based. Then there are Rashi (sign) based systems: chara, sthira, kaala chakra and kendraadi dashas etc
 71. दशांश ( దశాంశ ) = One of the varga-s or harmonic divisions of a sign. This is the 10th division
 72. दशानन ( దశానన ) = Another name for Ravana
 73. दशावतार ( దశావతార ) = the ten avataara-s of Vishnu
 74. दशैकं ( దశైకం ) = eleven
 75. दष्ट ( దష్ట ) = bite
 76. दह् ( దహ్ ) = to burn
 77. दहत् ( దహత్ ) = one that burns
 78. दहति ( దహతి ) = (1 pp) to burn, to pain
 79. दक्ष ( దక్ష ) = a lord of created beings
 80. दक्षः ( దక్షః ) = expert
 81. दक्षिण ( దక్షిణ ) = South
 82. दक्षिणात्तात् ( దక్షిణాత్తాత్ ) = from the southern direction
 83. दक्षिणायनं ( దక్షిణాయనం ) = when the sun passes on the southern side
 84. दक्षिणे ( దక్షిణే ) = in the southern direction
 85. दक्षिणेश्वर ( దక్షిణేశ్వర ) = Dakshineshvar, place near Calcutta
 86. दा ( దా ) = to give
 87. दाः ( దాః ) = giving
 88. दाकिणी ( దాకిణీ ) = the goddess in mulaadhaara chakra
 89. दाडिमफलम् ( దాడిమఫలమ్ ) = (n) pomegranate, anaar
 90. दातव्य ( దాతవ్య ) = shouold be given
 91. दातव्यं ( దాతవ్యం ) = worth giving
 92. दाता ( దాతా ) = (masc.Nom.S) the giver
 93. दातारं ( దాతారం ) = the giver
 94. दातारम् ( దాతారమ్ ) = one who gives
 95. दाधार ( దాధార ) = holds
 96. दान ( దాన ) = the act of giving
 97. दानं ( దానం ) = charity
 98. दानव ( దానవ ) = a demon
 99. दानवः ( దానవః ) = the demons
 100. दाने ( దానే ) = in charity
 101. दानेन ( దానేన ) = by charity
 102. दानेषु ( దానేషు ) = in giving charities
 103. दानैः ( దానైః ) = by charity
 104. दान्तौ ( దాన్తౌ ) = with good teeth?
 105. दाम ( దామ ) = garland (like)
 106. दाम्यति ( దామ్యతి ) = (4 pp) to tame
 107. दायित्वं ( దాయిత్వం ) = (n) obligation
 108. दायिनी ( దాయినీ ) = giver
 109. दारा ( దారా ) = woman
 110. दारिद्र्य ( దారిద్ర్య ) = poverty
 111. दारु ( దారు ) = (neut) tree, wood
 112. दार्वाघाटः ( దార్వాఘాటః ) = (m) woodpecker
 113. दाशरथिः ( దాశరథిః ) = dasharatha's son
 114. दासः ( దాసః ) = (male, nom.sing.) servant
 115. दासोस्म्यहम् ( దాసోస్మ్యహమ్ ) = disciple+am+I
 116. दास्यन्ते ( దాస్యన్తే ) = will award
 117. दास्यामि ( దాస్యామి ) = I shall give charity
 118. दाक्ष्यं ( దాక్ష్యం ) = resourcefulness
 119. दिग्बल ( దిగ్బల ) = Directional strength
 120. दिङ्निर्णययन्त्र ( దిఙ్నిర్ణయయన్త్ర ) = compass
 121. दिति ( దితి ) = mother of the daityas demons
 122. दिदर्शयिषन् ( దిదర్శయిషన్ ) = wishing to show
 123. दिन ( దిన ) = Day
 124. दिनदर्शिका ( దినదర్శికా ) = (f) calendar
 125. दिनयामिन्यौ ( దినయామిన్యౌ ) = dina+yAminI, day + night
 126. दिनाङ्कः ( దినాఙ్కః ) = (m) date
 127. दिने ( దినే ) = (Loc.sing.) during the day i.e day-by-day
 128. दिवं ( దివం ) = to heaven
 129. दिवङ्गतः ( దివఙ్గతః ) = died
 130. दिवस ( దివస ) = day
 131. दिवसकृतं ( దివసకృతం ) = day-time-done
 132. दिवसस्य ( దివసస్య ) = of days
 133. दिवसे ( దివసే ) = on the day
 134. दिवा ( దివా ) = during the day
 135. दिवाकर ( దివాకర ) = sun
 136. दिवि ( దివి ) = in heaven
 137. दिव्य ( దివ్య ) = divine
 138. दिव्यं ( దివ్యం ) = transcendental
 139. दिव्याः ( దివ్యాః ) = divine
 140. दिव्यान् ( దివ్యాన్ ) = celestial
 141. दिव्यानां ( దివ్యానాం ) = of the divine
 142. दिव्यानि ( దివ్యాని ) = divine
 143. दिव्यायुधः ( దివ్యాయుధః ) = the man with divine weapons
 144. दिव्यौ ( దివ్యౌ ) = transcendental
 145. दिशः ( దిశః ) = on all sides
 146. दिशति ( దిశతి ) = (6 pp) to show
 147. दिशा ( దిశా ) = directions
 148. दिशां ( దిశాం ) = direction
 149. दिशि ( దిశి ) = in all directions
 150. दीनजनाय ( దీనజనాయ ) = to the poor (humble state) people
 151. दीप् ( దీప్ ) = to adorn, to grace
 152. दीप ( దీప ) = light
 153. दीपः ( దీపః ) = lamp
 154. दीपक ( దీపక ) = Lamp
 155. दीपेन ( దీపేన ) = with the lamp
 156. दीप्त ( దీప్త ) = blazing
 157. दीप्तं ( దీప్తం ) = glowing
 158. दीप्तानल ( దీప్తానల ) = blazing fire
 159. दीप्तिमन्तं ( దీప్తిమన్తం ) = glowing
 160. दीप्तैः ( దీప్తైః ) = shining
 161. दीयते ( దీయతే ) = is given
 162. दीर्घ ( దీర్ఘ ) = Long
 163. दीर्घसूत्र ( దీర్ఘసూత్ర ) = one who works slowly, procrastinates
 164. दीर्घचक्री ( దీర్ఘచక్రీ ) = macrocyclic
 165. दीर्घसूत्री ( దీర్ఘసూత్రీ ) = procrastinating
 166. दीर्घा ( దీర్ఘా ) = (adj) long
 167. दु।ःश्चरित ( దు|ఃశ్చరిత ) = adj. bad blooded
 168. दुःख ( దుఃఖ ) = sorrow
 169. दुःखं ( దుఃఖం ) = distress
 170. दुःखतरं ( దుఃఖతరం ) = more painful
 171. दुःखसंयोग ( దుఃఖసంయోగ ) = of the miseries of material contact
 172. दुःखहा ( దుఃఖహా ) = diminishing pains
 173. दुःखानां ( దుఃఖానాం ) = material miseries
 174. दुःखालयं ( దుఃఖాలయం ) = place of miseries
 175. दुःखे ( దుఃఖే ) = and distress
 176. दुःखेन ( దుఃఖేన ) = by miseries
 177. दुःखेषु ( దుఃఖేషు ) = in the threefold miseries
 178. दुःखैः ( దుఃఖైః ) = the distresses
 179. दुःशील ( దుఃశీల ) = adj. bad-tempered
 180. दुखन्द ( దుఖన్ద ) = hot iron
 181. दुग्ध ( దుగ్ధ ) = milk
 182. दुर्भ्रातृ ( దుర్భ్రాతృ ) = bad brother
 183. दुरत्यया ( దురత్యయా ) = very difficult to overcome
 184. दुरात्मन् ( దురాత్మన్ ) = evil natured, vile
 185. दुरासदं ( దురాసదం ) = formidable
 186. दुर्ग ( దుర్గ ) = fort
 187. दुर्गति ( దుర్గతి ) = bad state , defeat
 188. दुर्गतिं ( దుర్గతిం ) = to degradation
 189. दुर्गम् ( దుర్గమ్ ) = (n) fort
 190. दुर्गा ( దుర్గా ) = Goddess Durga
 191. दुर्गाणि ( దుర్గాణి ) = impediments
 192. दुर्घटना ( దుర్ఘటనా ) = (f) calamity, disaster
 193. दुर्जन ( దుర్జన ) = wicked person
 194. दुर्जनं ( దుర్జనం ) = bad person
 195. दुर्निग्रहं ( దుర్నిగ్రహం ) = difficult to curb
 196. दुर्निरीक्ष्यं ( దుర్నిరీక్ష్యం ) = difficult to see
 197. दुर्निवार ( దుర్నివార ) = hard to correct
 198. दुर्बल ( దుర్బల ) = weak
 199. दुर्बुद्धि ( దుర్బుద్ధి ) = stupid person, idiot
 200. दुर्बुद्धेः ( దుర్బుద్ధేః ) = evil-minded
 201. दुर्भिक्ष ( దుర్భిక్ష ) = famine
 202. दुर्मतिः ( దుర్మతిః ) = foolish
 203. दुर्मनः ( దుర్మనః ) = (adj) evil-minded
 204. दुर्मेधा ( దుర్మేధా ) = unintelligent
 205. दुर्योधनः ( దుర్యోధనః ) = King Duryodhana
 206. दुर्लभ ( దుర్లభ ) = ungettable
 207. दुर्लभं ( దుర్లభం ) = rare (thing)
 208. दुर्लभतरं ( దుర్లభతరం ) = very rare
 209. दुर्वचन ( దుర్వచన ) = wicked statements
 210. दुर्वादलश्यामं ( దుర్వాదలశ్యామం ) = black as the'durvA' (flower)petal
 211. दुर्विदग्ध ( దుర్విదగ్ధ ) = foolishly puffed up, vain
 212. दुर्वृत्त ( దుర్వృత్త ) = those having wickedness
 213. दुर्वृत्तं ( దుర్వృత్తం ) = bad deed
 214. दुश्किर्ती ( దుశ్కిర్తీ ) = adj. declared evil
 215. दुष्कृतां ( దుష్కృతాం ) = of the miscreants
 216. दुष्कृतिनः ( దుష్కృతినః ) = miscreants
 217. दुष्टग्रह ( దుష్టగ్రహ ) = Aspected (Aspecting) Planet
 218. दुष्टबुद्धी ( దుష్టబుద్ధీ ) = adj. evil spirited
 219. दुष्टासु ( దుష్టాసు ) = being so polluted
 220. दुष्पूरं ( దుష్పూరం ) = insatiable
 221. दुष्पूरेण ( దుష్పూరేణ ) = never to be satisfied
 222. दुष्प्रापः ( దుష్ప్రాపః ) = difficult to obtain
 223. दुस्तर ( దుస్తర ) = hard to cross
 224. दुस्स्थान ( దుస్స్థాన ) = An evil position (6,8,12 Houses)
 225. दुहिता ( దుహితా ) = (f) daughter
 226. दुह्खैः ( దుహ్ఖైః ) = (instr.) by sorrow(s)
 227. दूत ( దూత ) = messenger
 228. दूर ( దూర ) = far
 229. दूरदर्शकम् ( దూరదర్శకమ్ ) = (n) telescope
 230. दूरदर्शन ( దూరదర్శన ) = television
 231. दूरदर्शनम् ( దూరదర్శనమ్ ) = (n) television
 232. दूरदर्शी ( దూరదర్శీ ) = one with far-sight especially a statesman
 233. दूरध्वनी ( దూరధ్వనీ ) = telephone
 234. दूरवाणीविनिमयकेन्द्रम् ( దూరవాణీవినిమయకేన్ద్రమ్ ) = (n) telephone exchange
 235. दूरस्थं ( దూరస్థం ) = far away
 236. दूरेण ( దూరేణ ) = discard it at a long distance
 237. दूर्भाषः ( దూర్భాషః ) = (m) telephone
 238. दूर्वांकुरैः ( దూర్వాంకురైః ) = with the bud of `dUrva'
 239. दूषणं ( దూషణం ) = contamination
 240. दूषयति ( దూషయతి ) = to condemn, to contaminate
 241. दृढ ( దృఢ ) = unrelenting
 242. दृढं ( దృఢం ) = strongly
 243. दृढता ( దృఢతా ) = firmness, strength
 244. दृढनिश्चयः ( దృఢనిశ్చయః ) = with determination
 245. दृढव्रताः ( దృఢవ్రతాః ) = with determination
 246. दृढासन ( దృఢాసన ) = the side relaxation posture
 247. दृढेन ( దృఢేన ) = strong
 248. दृशौ ( దృశౌ ) = eyes
 249. दृष् ( దృష్ ) = (pashyati) to see
 250. दृशः ( దృశః ) = eyes
 251. दृष्टः ( దృష్టః ) = observed
 252. दृष्टवान् ( దృష్టవాన్ ) = seeing
 253. दृष्टवानसि ( దృష్టవానసి ) = as you have seen
 254. दृष्टिं ( దృష్టిం ) = vision
 255. दृष्टी ( దృష్టీ ) = Sight
 256. दृष्टीगोचर ( దృష్టీగోచర ) = macroscopic
 257. दृष्टीभेद ( దృష్టీభేద ) = difference in seeing, observing or outlook
 258. दृष्ट्वा ( దృష్ట్వా ) = having seen
 259. दृक्ष्यति ( దృక్ష్యతి ) = see
 260. देयं ( దేయం ) = is to be given
 261. देयता ( దేయతా ) = (f) liaility
 262. देयम् ( దేయమ్ ) = to be given
 263. देव ( దేవ ) = God
 264. देवं ( దేవం ) = God
 265. देवः ( దేవః ) = (masc.nom.sing.) god; demi-god
 266. देवता ( దేవతా ) = goddess
 267. देवताः ( దేవతాః ) = the demigods
 268. देवदत्त ( దేవదత్త ) = one of the vital airs, which causes yawning
 269. देवदत्तं ( దేవదత్తం ) = the conchshell named Devadatta
 270. देवदासी ( దేవదాసీ ) = God's (female) servant (word degenerated to a temple prostitute)
 271. देवदेव ( దేవదేవ ) = O Lord of all demigods
 272. देवदेवस्य ( దేవదేవస్య ) = of the Supreme Personality of Godhead
 273. देवभोगान् ( దేవభోగాన్ ) = the pleasures of the gods
 274. देवयजः ( దేవయజః ) = the worshipers of the demigods
 275. देवरः ( దేవరః ) = (m) husband's younger brother
 276. देवर्षिः ( దేవర్షిః ) = the sage among the demigods
 277. देवर्षीणां ( దేవర్షీణాం ) = of all the sages amongst the demigods
 278. देवलः ( దేవలః ) = Devala
 279. देववर ( దేవవర ) = O great one amongst the demigods
 280. देवव्रताः ( దేవవ్రతాః ) = worshipers of demigods
 281. देवहितं ( దేవహితం ) = that which is healthy or `pro' or good for the Devas
 282. देवाः ( దేవాః ) = demigods
 283. देवान् ( దేవాన్ ) = demigods
 284. देवानां ( దేవానాం ) = of the demigods
 285. देवाय ( దేవాయ ) = Divine
 286. देवालयः ( దేవాలయః ) = (m) temple
 287. देवि ( దేవి ) = Godess
 288. देवी ( దేవీ ) = Godess
 289. देवेश ( దేవేశ ) = O Lord of all lords
 290. देवेषु ( దేవేషు ) = amongst the demigods
 291. देश ( దేశ ) = country
 292. देशद्रोहः ( దేశద్రోహః ) = (m) treason
 293. देशांतर्गत ( దేశాంతర్గత ) = within a country or region
 294. देशे ( దేశే ) = land
 295. देह ( దేహ ) = body
 296. देहं ( దేహం ) = body, existence
 297. देहत्रयः ( దేహత్రయః ) = the three forms of bodies (corporal or physical, astral and causal
 298. देहभृत् ( దేహభృత్ ) = the embodied
 299. देहभृता ( దేహభృతా ) = by the embodied
 300. देहभृतां ( దేహభృతాం ) = of the embodied
 301. देहलि ( దేహలి ) = doorstep
 302. देहवद्भिः ( దేహవద్భిః ) = by the embodied
 303. देहाः ( దేహాః ) = material bodies
 304. देहान्तर ( దేహాన్తర ) = of transference of the body
 305. देहापाये ( దేహాపాయే ) = when life departs the body
 306. देहिन् ( దేహిన్ ) = man
 307. देहिनं ( దేహినం ) = of the embodied
 308. देहिनां ( దేహినాం ) = of the embodied
 309. देही ( దేహీ ) = the self
 310. देहीनं ( దేహీనం ) = the living entity
 311. देहीनः ( దేహీనః ) = of the embodied
 312. देहे ( దేహే ) = in the body
 313. देहेऽस्मिन् ( దేహేऽస్మిన్ ) = in this body
 314. देहेषु ( దేహేషు ) = bodies
 315. दैत्य ( దైత్య ) = a demon son of Diti
 316. दैत्यानां ( దైత్యానాం ) = of the demons
 317. दैन्ययोग ( దైన్యయోగ ) = Combination of planets (Yoga) which give rise to poverty. Usually it is caused by the malefic conjunctions of house lords with the lords of the 6th, 8th or 12th houses
 318. दैव ( దైవ ) = destiny
 319. दैवं ( దైవం ) = in worshiping the demigods
 320. दैवः ( దైవః ) = godly
 321. दैवी ( దైవీ ) = transcendental
 322. दैवीं ( దైవీం ) = divine
 323. दोग्धि ( దోగ్ధి ) = milks (from duh.h : to milk )
 324. दोधयति ( దోధయతి ) = to explain
 325. दोरक ( దోరక ) = (m) rope, string
 326. दोला ( దోలా ) = swing
 327. दोशैः ( దోశైః ) = by faults
 328. दोष ( దోష ) = Blemish
 329. दोषं ( దోషం ) = fault
 330. दोषवत् ( దోషవత్ ) = as an evil
 331. दोषाः ( దోషాః ) = the faults
 332. दोषेन ( దోషేన ) = with fault
 333. दोषैः ( దోషైః ) = by such faults
 334. दौर्बल्यं ( దౌర్బల్యం ) = weakness
 335. दौर्मनस्य ( దౌర్మనస్య ) = despair
 336. दौहित्र ( దౌహిత్ర ) = (m) grandson (daughter's son)
 337. दौहित्रि ( దౌహిత్రి ) = (m) granddaughter (daughter's daughter)
 338. द्यामुतेमां ( ద్యాముతేమాం ) = sky
 339. द्युतं ( ద్యుతం ) = gambling
 340. द्युति ( ద్యుతి ) = gleam
 341. द्युतिं ( ద్యుతిం ) = the sunshine
 342. द्यौ ( ద్యౌ ) = from outer space
 343. द्रव ( ద్రవ ) = liquid
 344. द्रवण ( ద్రవణ ) = melting
 345. द्रवति ( ద్రవతి ) = (1 pp) to melt
 346. द्रवन्ति ( ద్రవన్తి ) = glide
 347. द्रवाङ्कः ( ద్రవాఙ్కః ) = (m) melting point
 348. द्रव्य ( ద్రవ్య ) = money in terms of coins or jewlery
 349. द्रव्यमयात् ( ద్రవ్యమయాత్ ) = of material possessions
 350. द्रव्ययज्ञाः ( ద్రవ్యయజ్ఞాః ) = sacrificing one's possessions
 351. द्रव्येण ( ద్రవ్యేణ ) = (instr.S) money or riches or wealth
 352. द्रष्टा ( ద్రష్టా ) = consciousness, the 'witness,' also a statesman with insight
 353. द्रष्टुं ( ద్రష్టుం ) = to be seen
 354. द्रक्ष्यसि ( ద్రక్ష్యసి ) = you will see
 355. द्राक्षा ( ద్రాక్షా ) = (f) grapes
 356. द्रुपदः ( ద్రుపదః ) = Drupada
 357. द्रुपदपुत्रेण ( ద్రుపదపుత్రేణ ) = by the son of Drupada
 358. द्रुम ( ద్రుమ ) = tree
 359. द्रेष्काण ( ద్రేష్కాణ ) = A Varga. This is a subdivision of one third or a sign. Also known as Dreshkana
 360. द्रोण ( ద్రోణ ) = the teacher Drona
 361. द्रोणं ( ద్రోణం ) = Drona
 362. द्रोणः ( ద్రోణః ) = Dronacarya
 363. द्रोणी ( ద్రోణీ ) = (f) bucket
 364. द्रौपदेयाः ( ద్రౌపదేయాః ) = the sons of Draupadi
 365. द्वन्द्व ( ద్వన్ద్వ ) = couple
 366. द्वन्द्वं ( ద్వన్ద్వం ) = tha pair
 367. द्वन्द्वः ( ద్వన్ద్వః ) = the dual
 368. द्वन्द्वैः ( ద్వన్ద్వైః ) = from the dualities
 369. द्वयं ( ద్వయం ) = twin
 370. द्वादशमञ्जरिकाभिः ( ద్వాదశమఞ్జరికాభిః ) = by the bouquet consisting of 12 flowers (12
 371. द्वार ( ద్వార ) = entry (neut)
 372. द्वारं ( ద్వారం ) = door
 373. द्वि ( ద్వి ) = two, both
 374. द्विगुण ( ద్విగుణ ) = twice
 375. द्विचक्रिका ( ద్విచక్రికా ) = (f) bicycle
 376. द्विज ( ద్విజ ) = brahmin, tooth
 377. द्विजोत्तम ( ద్విజోత్తమ ) = O best of the brahmanas
 378. द्विप ( ద్విప ) = elephant
 379. द्विपाद ( ద్విపాద ) = two feet
 380. द्विर्द्वादशा ( ద్విర్ద్వాదశా ) = 2nd and 12th house from each other
 381. द्विविधा ( ద్వివిధా ) = two kinds of
 382. द्विषतः ( ద్విషతః ) = envious
 383. द्विस्वभावराशि ( ద్విస్వభావరాశి ) = Common Signs
 384. द्वीपः ( ద్వీపః ) = (m) island
 385. द्वे ( ద్వే ) = two
 386. द्वेश ( ద్వేశ ) = haterd
 387. द्वेष ( ద్వేష ) = hatred
 388. द्वेषः ( ద్వేషః ) = hatred
 389. द्वेषौ ( ద్వేషౌ ) = also detachment
 390. द्वेष्टि ( ద్వేష్టి ) = envies
 391. द्वेष्य ( ద్వేష్య ) = the envious
 392. द्वेष्यः ( ద్వేష్యః ) = hateful
 393. द्वैधाः ( ద్వైధాః ) = duality
 394. द्वौ ( ద్వౌ ) = the two
 395. धन ( ధన ) = money
 396. धनं ( ధనం ) = wealth
 397. धनकारक ( ధనకారక ) = Significator for Wealth which is Jupiter
 398. धनञ्जय ( ధనఞ్జయ ) = O conqueror of wealth
 399. धनञ्जयः ( ధనఞ్జయః ) = Dhananjaya (Arjuna, the winner of wealth)
 400. धनपति ( ధనపతి ) = kubera (Lord of the wealth)
 401. धनभाव ( ధనభావ ) = Second house ruling over Wealth
 402. धनमान ( ధనమాన ) = of wealth and false prestige
 403. धनयोग ( ధనయోగ ) = The 2nd, 5th, 9th and 11th are Wealth producing houses. Any inter-relation of their lords, by way of position aspect or conjunction, will produce money. The more strongly they are inter-related, the more wealth is promised in the birth chart, which the native will get eventually in the related major or sub-periods
 404. धनादेशः ( ధనాదేశః ) = (m) cheque
 405. धनानि ( ధనాని ) = wealth
 406. धनिकतन्त्रं ( ధనికతన్త్రం ) = (n) plutocracy
 407. धनिष्ठा ( ధనిష్ఠా ) = Twenty-third nakshatra
 408. धनु ( ధను ) = The Zodiacal sign Sagittarius
 409. धनुः ( ధనుః ) = (m) a bow
 410. धनुरासन ( ధనురాసన ) = the bow posture
 411. धनुर्धरः ( ధనుర్ధరః ) = the carrier of the bow and arrow
 412. धनुष ( ధనుష ) = The Zodiacal sign Sagittarius
 413. धनुषं ( ధనుషం ) = bow
 414. धनुषा ( ధనుషా ) = thro'bow
 415. धन्यः ( ధన్యః ) = are praiseworthy
 416. धमनि ( ధమని ) = a layer within a nadi allowing for the passage of energy
 417. धरं ( ధరం ) = wearing
 418. धरणि ( ధరణి ) = earth
 419. धरति ( ధరతి ) = to wear
 420. धरयेत् ( ధరయేత్ ) = bears
 421. धर्ताऽसि ( ధర్తాऽసి ) = are the bearer or support
 422. धर्म ( ధర్మ ) = religion
 423. धर्मं ( ధర్మం ) = doctrines
 424. धर्मः ( ధర్మః ) = (masc.nom.sing.)(roughly)religion; life-code; way of good living;duty
 425. धर्मचारिणी ( ధర్మచారిణీ ) = a wife or or a chaste virtuous wife
 426. धर्मचारिन् ( ధర్మచారిన్ ) = (adj) practicing virtue, observing the law, virtuous
 427. धर्मतन्त्रं ( ధర్మతన్త్రం ) = (n) theocracy
 428. धर्मनिरपेक्षता ( ధర్మనిరపేక్షతా ) = (f) secularism
 429. धर्मपत्नी ( ధర్మపత్నీ ) = respectable address for wife, wife from prescribed vedic rituals
 430. धर्मसाधनं ( ధర్మసాధనం ) = the means for doing one's duty
 431. धर्मस्य ( ధర్మస్య ) = occupation
 432. धर्मक्षेत्रे ( ధర్మక్షేత్రే ) = in the place of pilgrimage
 433. धर्मांतर ( ధర్మాంతర ) = proselytization
 434. धर्मात्मा ( ధర్మాత్మా ) = righteous
 435. धर्मान्धः ( ధర్మాన్ధః ) = (m) fundamentalist
 436. धर्मार्थं ( ధర్మార్థం ) = For the sake of dharma
 437. धर्माविरुद्धः ( ధర్మావిరుద్ధః ) = not against religious principles
 438. धर्मे ( ధర్మే ) = religion
 439. धर्मेणहीनाः ( ధర్మేణహీనాః ) = bereft of dharma or duty
 440. धर्म्यं ( ధర్మ్యం ) = as a religious duty
 441. धर्म्याणि ( ధర్మ్యాణి ) = religious (used in plural )
 442. धर्म्यात् ( ధర్మ్యాత్ ) = for religious principles
 443. धर्म्विरहीत ( ధర్మ్విరహీత ) = adj. irreligious
 444. धवल ( ధవల ) = white
 445. धसञ्जय ( ధసఞ్జయ ) = a vital air that stays in the body after death
 446. धाता ( ధాతా ) = supporter
 447. धातारं ( ధాతారం ) = the maintainer
 448. धातारम् ( ధాతారమ్ ) = the creator
 449. धातु ( ధాతు ) = verb
 450. धात्री ( ధాత్రీ ) = (f) nurse
 451. धान्य ( ధాన్య ) = grain
 452. धाम ( ధామ ) = one who has the abode
 453. धामन् ( ధామన్ ) = (n) lustre
 454. धारणा ( ధారణా ) = concentration
 455. धारयते ( ధారయతే ) = one sustains
 456. धारयन् ( ధారయన్ ) = considering
 457. धारयामि ( ధారయామి ) = sustain
 458. धारा ( ధారా ) = (fem) rain
 459. धारिणि ( ధారిణి ) = wearer
 460. धार्तराष्ट्रस्य ( ధార్తరాష్ట్రస్య ) = for the son of Dhritarashtra
 461. धार्तराष्ट्राः ( ధార్తరాష్ట్రాః ) = the sons of Dhritarashtra
 462. धार्तराष्ट्राणां ( ధార్తరాష్ట్రాణాం ) = of the sons of Dhritarashtra
 463. धार्तराष्ट्रान् ( ధార్తరాష్ట్రాన్ ) = the sons of Dhritarashtra
 464. धार्मिकम् ( ధార్మికమ్ ) = the religious one
 465. धार्यते ( ధార్యతే ) = is utilised or exploited
 466. धाव् ( ధావ్ ) = to run
 467. धिक् ( ధిక్ ) = to be condemned
 468. धिक्बलं ( ధిక్బలం ) = dhik.h:fie upon it + balam:power or strength
 469. धीमत् ( ధీమత్ ) = learned man
 470. धीमता ( ధీమతా ) = very intelligent
 471. धीमतां ( ధీమతాం ) = of those who are endowed with great wisdom
 472. धीमहि ( ధీమహి ) = ?
 473. धीर ( ధీర ) = courageous, steadfast
 474. धीरं ( ధీరం ) = patient
 475. धीरः ( ధీరః ) = the sober
 476. धीरता ( ధీరతా ) = courage
 477. धीवर ( ధీవర ) = (m) a fisherman
 478. धुतवस्त्र ( ధుతవస్త్ర ) = Washed garment
 479. धुमः ( ధుమః ) = smoke
 480. धुरा ( ధురా ) = (f) yoke, responsibility
 481. धुरिण ( ధురిణ ) = awakened/aroused?
 482. धूम ( ధూమ ) = smoke
 483. धूमः ( ధూమః ) = (m) smoke
 484. धूमकेतुः ( ధూమకేతుః ) = (m) comet
 485. धूमनिर्गमः ( ధూమనిర్గమః ) = (m) chimney
 486. धूमेन ( ధూమేన ) = by smoke
 487. धूर्त ( ధూర్త ) = adj. clever
 488. धूसरः ( ధూసరః ) = grey
 489. धृ ( ధృ ) = to bear
 490. धृत ( ధృత ) = ghee
 491. धृतराष्ट्रस्य ( ధృతరాష్ట్రస్య ) = of Dhritarashtra
 492. धृति ( ధృతి ) = with determination
 493. धृतिं ( ధృతిం ) = steadiness
 494. धृतिः ( ధృతిః ) = firmness
 495. धृतिगृहीतया ( ధృతిగృహీతయా ) = carried by conviction
 496. धृतेः ( ధృతేః ) = of steadiness
 497. धृत्य ( ధృత్య ) = by determination
 498. धृत्या ( ధృత్యా ) = determination
 499. धृष्टकेतुः ( ధృష్టకేతుః ) = Dhrishtaketu
 500. धृष्टद्युम्नः ( ధృష్టద్యుమ్నః ) = Dhristadyumna (the son of King Drupada)
 501. धेनु ( ధేను ) = a cow
 502. धेनूनां ( ధేనూనాం ) = of cows
 503. धैर्य ( ధైర్య ) = courage
 504. धौत ( ధౌత ) = white
 505. ध्माति ( ధ్మాతి ) = to blow air into, to inflate
 506. ध्यात्वा ( ధ్యాత్వా ) = having meditated
 507. ध्यान ( ధ్యాన ) = contemplation
 508. ध्यानं ( ధ్యానం ) = meditation
 509. ध्यानम् ( ధ్యానమ్ ) = meditation
 510. ध्यानयोगपरः ( ధ్యానయోగపరః ) = absorbed in trance
 511. ध्यानात् ( ధ్యానాత్ ) = than meditation
 512. ध्यानेन ( ధ్యానేన ) = by meditation
 513. ध्यायंति ( ధ్యాయంతి ) = meditate or think
 514. ध्यायतः ( ధ్యాయతః ) = while contemplating
 515. ध्यायति ( ధ్యాయతి ) = meditates
 516. ध्यायन्तः ( ధ్యాయన్తః ) = meditating
 517. ध्यायेद् ( ధ్యాయేద్ ) = may we meditate
 518. ध्येयं ( ధ్యేయం ) = is to be meditated
 519. ध्रुवं ( ధ్రువం ) = certainly
 520. ध्रुवः ( ధ్రువః ) = a fact
 521. ध्रुवा ( ధ్రువా ) = certain
 522. ध्रुवीकरण ( ధ్రువీకరణ ) = polarization
 523. ध्वजः ( ధ్వజః ) = (m) flag
 524. ध्वनि ( ధ్వని ) = sound
 525. ध्वनिग्राहकम् ( ధ్వనిగ్రాహకమ్ ) = (n) microphone
 526. ध्वनिवर्धकम् ( ధ్వనివర్ధకమ్ ) = (n) amplifier, loud-speaker
 527. ध्वनी ( ధ్వనీ ) = sound
 528. ध्वनीफ़ित ( ధ్వనీఫ్ఇత ) = audio cassette
 1. न ( న ) = not
 2. नः ( నః ) = by us
 3. नकुलः ( నకులః ) = (m) a mongoose
 4. नक्तं ( నక్తం ) = in the night
 5. नक्तंचरान्तकम् ( నక్తంచరాన్తకమ్ ) = the finisher(destroyer) of the
 6. नक्र ( నక్ర ) = a crocodile
 7. नख ( నఖ ) = nail
 8. नग ( నగ ) = the vital air that causes burping
 9. नटि ( నటి ) = Actress
 10. नत ( నత ) = Bowed
 11. नतराज ( నతరాజ ) = Lord of the dancers, a name of Shiva
 12. नतराजासन ( నతరాజాసన ) = the Lord of the Dance posture
 13. नताः ( నతాః ) = bowed down
 14. नद ( నద ) = The Universal Sound. Vibration
 15. नदि ( నది ) = (f) river
 16. नदीनां ( నదీనాం ) = of the rivers
 17. ननन्दा ( ననన్దా ) = (f) husband's or wife's sister
 18. ननु ( నను ) = really
 19. नन्दः ( నన్దః ) = nanda
 20. नन्दति ( నన్దతి ) = revels
 21. नन्दत्येव ( నన్దత్యేవ ) = nandati+eva, revels alone/revels indeed
 22. नन्दन ( నన్దన ) = child
 23. नपुंसकं ( నపుంసకం ) = neuter
 24. नभः ( నభః ) = the sky
 25. नभःस्पृशं ( నభఃస్పృశం ) = touching the sky
 26. नभस्तल ( నభస్తల ) = sky
 27. नम् ( నమ్ ) = to salute
 28. नमः ( నమః ) = a salute
 29. नमति ( నమతి ) = to bow
 30. नमस्कार ( నమస్కార ) = Salutation
 31. नमस्कारनीचमनी ( నమస్కారనీచమనీ ) = Salutation to evil minded
 32. नमस्कुरु ( నమస్కురు ) = offer obeisances
 33. नमस्कृत्वा ( నమస్కృత్వా ) = offering obeisances
 34. नमस्ते ( నమస్తే ) = offering my respects unto You
 35. नमस्यन्तः ( నమస్యన్తః ) = offering obeisances
 36. नमस्यन्ति ( నమస్యన్తి ) = are offering respects
 37. नमामि ( నమామి ) = I bow
 38. नमाम्यहम् ( నమామ్యహమ్ ) = namAmi+ahaM, bow+I
 39. नमेरन् ( నమేరన్ ) = they should offer proper obeisances
 40. नमो ( నమో ) = salutation
 41. नम्य ( నమ్య ) = (adj) bendable
 42. नयन ( నయన ) = eye
 43. नयनं ( నయనం ) = eyes
 44. नयेत् ( నయేత్ ) = must bring under
 45. नर ( నర ) = Man
 46. नरः ( నరః ) = a man
 47. नरक ( నరక ) = hell
 48. नरकस्य ( నరకస్య ) = of hell
 49. नरकाय ( నరకాయ ) = for the hell
 50. नरके ( నరకే ) = in hell
 51. नरजन्म ( నరజన్మ ) = human birh
 52. नरपुङ्गवः ( నరపుఙ్గవః ) = hero in human society
 53. नरराक्षस ( నరరాక్షస ) = adj. devil incarnate
 54. नरलोकवीराः ( నరలోకవీరాః ) = kings of human society
 55. नरसिंह ( నరసింహ ) = the man-lion, fourth incarnation of Vishnu
 56. नराणां ( నరాణాం ) = among human beings
 57. नराधमाः ( నరాధమాః ) = lowest among mankind
 58. नराधमान् ( నరాధమాన్ ) = the lowest of mankind
 59. नराधिपं ( నరాధిపం ) = the king
 60. नरैः ( నరైః ) = by men
 61. नर्क ( నర్క ) = Hell
 62. नर्तकी ( నర్తకీ ) = (f) danseuse , a female dancer
 63. नर्तन ( నర్తన ) = Dance
 64. नलिनी ( నలినీ ) = lotus
 65. नलिनीदलगत ( నలినీదలగత ) = nalinI+dala+gata, lotus+petal+reached/gone
 66. नवं ( నవం ) = a boat
 67. नवकमलदल ( నవకమలదల ) = newly blossomed lotus petal (another meaning for `nava' is
 68. नवद्वारे ( నవద్వారే ) = in the place where there are nine gates
 69. नवमि ( నవమి ) = Ninth Tithi of the Moon
 70. नववस्तु ( నవవస్తు ) = New article
 71. नवांश ( నవాంశ ) = A Varga. The Ninth divisional harmonic. Used with the Rashi, Chandra and bhaava charts to determine a basic delineation. Used for reading the delineations of the Spouse
 72. नवानि ( నవాని ) = new garments
 73. नवीनम् ( నవీనమ్ ) = (adj) new
 74. नवैः ( నవైః ) = (instr.) new
 75. नश्यति ( నశ్యతి ) = (4 pp) to perish, to be destroyed
 76. नश्यात्सु ( నశ్యాత్సు ) = being annihilated
 77. नश्वर ( నశ్వర ) = Temporary
 78. नष्ट ( నష్ట ) = Destroyed or missing birth data. A method of calculating the Chart when one has missing data
 79. नष्टः ( నష్టః ) = scattered
 80. नष्टान् ( నష్టాన్ ) = all ruined
 81. नष्टे ( నష్టే ) = being destroyed
 82. नहि ( నహి ) = No; never
 83. नह्यति ( నహ్యతి ) = (4 pp) to bind
 84. नक्षत्र ( నక్షత్ర ) = A division of the Zodiac into 27 parts. There were originally 28 parts but one seems to have been dropped. Each Division is ruled by a planet and is further divided into Padas or quarters. The nakshatra contains 9 navaa.nshas and forms the base position for lunar Dasha systems
 85. नक्षत्रम् ( నక్షత్రమ్ ) = (n) constellation
 86. नक्षत्राणां ( నక్షత్రాణాం ) = of the stars
 87. नाक ( నాక ) = heaven, sky
 88. नाग ( నాగ ) = snake
 89. नागफणी ( నాగఫణీ ) = cactus
 90. नागबन्ध ( నాగబన్ధ ) = cobra pattern, a form of poetry
 91. नागवल्लि ( నాగవల్లి ) = the paan (betel leaf)
 92. नागानां ( నాగానాం ) = of the manyhooded serpents
 93. नागाशन ( నాగాశన ) = peacock (whose food is snakes)
 94. नागेन्द्र ( నాగేన్ద్ర ) = elephant
 95. नाटक ( నాటక ) = (m) a play , drama
 96. नाडी ( నాడీ ) = a channel within the subtle body
 97. नाडीशोधन ( నాడీశోధన ) = the purification of the nadis
 98. नाणकम् ( నాణకమ్ ) = (n) coin
 99. नाथ् ( నాథ్ ) = lord
 100. नाथ ( నాథ ) = Protector
 101. नाथाय ( నాథాయ ) = to the protector or lord
 102. नाद ( నాద ) = Sound
 103. नादः ( నాదః ) = the sound
 104. नादत्ते ( నాదత్తే ) = (verb) does not wear
 105. नादब्रह्म ( నాదబ్రహ్మ ) = Blissful tone
 106. नाना ( నానా ) = many
 107. नानाभावान् ( నానాభావాన్ ) = multifarious situations
 108. नानाविधानि ( నానావిధాని ) = variegated
 109. नानृतं ( నానృతం ) = na + anR\^itaM: not untruth
 110. नान्तं ( నాన్తం ) = no end
 111. नान्यं ( నాన్యం ) = na+anyaM, no other
 112. नान्यगामिना ( నాన్యగామినా ) = without their being deviated
 113. नाभिं ( నాభిం ) = navel
 114. नाभिजानाति ( నాభిజానాతి ) = does not know
 115. नाभिपेदासन ( నాభిపేదాసన ) = the upward ankle-twist posture
 116. नाभियान ( నాభియాన ) = focussing
 117. नाभीदेशं ( నాభీదేశం ) = nAbhI+deshaM, navel+region/country
 118. नाम ( నామ ) = Name
 119. नामन् ( నామన్ ) = name
 120. नामभिः ( నామభిః ) = the names of rAma
 121. नामभिर्दिव्यैः ( నామభిర్దివ్యైః ) = by the divine `nAmAs'(names)
 122. नामयति ( నామయతి ) = to bend
 123. नामस्मरणात् ( నామస్మరణాత్ ) = (exceept) through/from rememberance of the lord's name
 124. नायकाः ( నాయకాః ) = captains
 125. नारङ्गफलम् ( నారఙ్గఫలమ్ ) = (n) orange
 126. नारदः ( నారదః ) = Narada
 127. नारसिंही ( నారసింహీ ) = pertaining to Narasimha
 128. नारायणः ( నారాయణః ) = Lord Narayana
 129. नारायाण ( నారాయాణ ) = the supporter of life - Vishnu
 130. नारिकेल ( నారికేల ) = coconut
 131. नारिकेलः ( నారికేలః ) = (m) coconut
 132. नारिकेलम् ( నారికేలమ్ ) = (n) coconut
 133. नारी ( నారీ ) = female
 134. नारीणां ( నారీణాం ) = of women
 135. नार्यः ( నార్యః ) = (fem.nom.pl.) women
 136. नालः ( నాలః ) = (m) tap
 137. नालिका ( నాలికా ) = (f) pipe
 138. नाव ( నావ ) = a boat
 139. नावासन ( నావాసన ) = the boat posture
 140. नाश ( నాశ ) = destruction
 141. नाशः ( నాశః ) = loss
 142. नाशनं ( నాశనం ) = the destroyer
 143. नाशनम् ( నాశనమ్ ) = destroyer
 144. नाशयति ( నాశయతి ) = destroys
 145. नाशयामि ( నాశయామి ) = dispel
 146. नाशाय ( నాశాయ ) = for destruction
 147. नाशितं ( నాశితం ) = is destroyed
 148. नाष ( నాష ) = destruction
 149. नासाभ्यन्तर ( నాసాభ్యన్తర ) = within the nostrils
 150. नासिका ( నాసికా ) = nose
 151. नास्ति ( నాస్తి ) = na+asti, not there
 152. नि ( ని ) = down
 153. निविद् ( నివిద్ ) = to tell
 154. निवृत् ( నివృత్ ) = to go away
 155. नि।ःकृश्ठ्कुलीनः ( ని|ఃకృశ్ఠ్కులీనః ) = adj. born to a lowly family
 156. निः ( నిః ) = without
 157. निःशेष ( నిఃశేష ) = remainderless
 158. निःश्रेणिका ( నిఃశ్రేణికా ) = (f) ladder
 159. निःश्रेयसकरौ ( నిఃశ్రేయసకరౌ ) = leading to the path of liberation
 160. निःस्पृहः ( నిఃస్పృహః ) = desireless
 161. निःस्वन ( నిఃస్వన ) = silent (without sound)
 162. निकः ( నికః ) = rays
 163. निकृष्ट ( నికృష్ట ) = inferior
 164. निगच्छति ( నిగచ్ఛతి ) = attains
 165. निगडः ( నిగడః ) = (m) handcuffs
 166. निगमः ( నిగమః ) = (m) corporation
 167. निगूढा ( నిగూఢా ) = cast in
 168. निगृहीतानि ( నిగృహీతాని ) = so curbed down
 169. निगृह्णामि ( నిగృహ్ణామి ) = withhold
 170. निग्रहं ( నిగ్రహం ) = subduing
 171. निग्रहः ( నిగ్రహః ) = repression
 172. निचृद्गायत्रीच्छंदः ( నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః ) = the prosody form is `nichR\^it.h gAyatrii'
 173. निचोलः ( నిచోలః ) = (m) skirt
 174. निज ( నిజ ) = one's own
 175. निजकर्म ( నిజకర్మ ) = nija+karma, one's+duty(normal work)
 176. नितं ( నితం ) = has been led
 177. नित्य ( నిత్య ) = always
 178. नित्यं ( నిత్యం ) = daily/always
 179. नित्यः ( నిత్యః ) = eternal
 180. नित्यजातं ( నిత్యజాతం ) = always born
 181. नित्यत्वं ( నిత్యత్వం ) = constancy
 182. नित्यम् ( నిత్యమ్ ) = ever
 183. नित्यमधीयतां ( నిత్యమధీయతాం ) = daily, may be studied
 184. नित्ययुक्तः ( నిత్యయుక్తః ) = always engaged
 185. नित्ययुक्ताः ( నిత్యయుక్తాః ) = perpetually engaged
 186. नित्यवैरिण ( నిత్యవైరిణ ) = by the eternal enemy
 187. नित्यशः ( నిత్యశః ) = regularly
 188. नित्यसत्त्वस्थः ( నిత్యసత్త్వస్థః ) = in a pure state of spiritual existence
 189. नित्यस्य ( నిత్యస్య ) = eternal in existence
 190. नित्याः ( నిత్యాః ) = in eternity
 191. निदिध्यासन ( నిదిధ్యాసన ) = meditation and contemplation
 192. निदोलः ( నిదోలః ) = (m) pendulum
 193. निद्रा ( నిద్రా ) = sleep
 194. निद्राभिः ( నిద్రాభిః ) = and sleep
 195. निधनं ( నిధనం ) = destruction
 196. निधनानि ( నిధనాని ) = when vanquished
 197. निधानं ( నిధానం ) = resting place
 198. निधानिका ( నిధానికా ) = (f) cupboard, almariah
 199. निधि ( నిధి ) = reservoir, treasure
 200. निनाद ( నినాద ) = sound
 201. निन्द् ( నిన్ద్ ) = to condemn
 202. निन्दति ( నిన్దతి ) = (1 pp) to blame
 203. निन्दन्तः ( నిన్దన్తః ) = while vilifying
 204. निन्दा ( నిన్దా ) = in defamation
 205. निपान ( నిపాన ) = (n) a pond
 206. निपूणः ( నిపూణః ) = (M) skilled
 207. निबद्ध ( నిబద్ధ ) = tied down (from bandh)
 208. निबद्धः ( నిబద్ధః ) = conditioned
 209. निबध्नन्ति ( నిబధ్నన్తి ) = bind
 210. निबध्नाति ( నిబధ్నాతి ) = binds
 211. निबध्यते ( నిబధ్యతే ) = becomes affected
 212. निबध्नन्ति ( నిబధ్నన్తి ) = do bind
 213. निबन्धाय ( నిబన్ధాయ ) = for bondage
 214. निबोध ( నిబోధ ) = just take note of, be informed
 215. निबोधितः ( నిబోధితః ) = (masc.Nom.sing.)having been enlightened
 216. निभृत ( నిభృత ) = are served
 217. निमज्जति ( నిమజ్జతి ) = to drown
 218. निमित्तमात्रं ( నిమిత్తమాత్రం ) = just the cause
 219. निमित्तानि ( నిమిత్తాని ) = causes
 220. निमिषन् ( నిమిషన్ ) = closing
 221. निमीलित ( నిమీలిత ) = closed
 222. निमेषात् ( నిమేషాత్ ) = in the twinkling of the eye
 223. निम्नगा ( నిమ్నగా ) = (f) river
 224. निम्ब ( నిమ్బ ) = neem
 225. नियत ( నియత ) = Discipline
 226. नियतं ( నియతం ) = always
 227. नियतमनसः ( నియతమనసః ) = with a regulated mind
 228. नियतस्य ( నియతస్య ) = prescribed
 229. नियताः ( నియతాః ) = controlled
 230. नियतात्मभिः ( నియతాత్మభిః ) = by the self-controlled
 231. नियन्ता ( నియన్తా ) = controller
 232. नियम ( నియమ ) = self-purification through discipline
 233. नियमं ( నియమం ) = regulations
 234. नियमादेव ( నియమాదేవ ) = control alone(niyamAt.h eva)
 235. नियमित ( నియమిత ) = regular, constant
 236. नियम्य ( నియమ్య ) = regulating
 237. नियोजन ( నియోజన ) = planning
 238. नियोजय ( నియోజయ ) = (verbal stem) make ready
 239. नियोजयसि ( నియోజయసి ) = You are engaging
 240. नियोजितः ( నియోజితః ) = engaged
 241. नियोक्ष्यति ( నియోక్ష్యతి ) = will engage
 242. निरञ्जन ( నిరఞ్జన ) = pure, free from falsehood
 243. निरतः ( నిరతః ) = engaged
 244. निरतियश ( నిరతియశ ) = (adj) unsurpassed, perfect
 245. निरपवादः ( నిరపవాదః ) = free from blemish
 246. निरयन ( నిరయన ) = Sidereal or fixed Zodiac without precession
 247. निरर्थकं ( నిరర్థకం ) = needlessly
 248. निरस्त ( నిరస్త ) = removed
 249. निरहङ्कारः ( నిరహఙ్కారః ) = without false ego
 250. निरङ्कुशता ( నిరఙ్కుశతా ) = (f) despotism
 251. निरामय ( నిరామయ ) = (adj) healthy, disease-free
 252. निरालम्ब ( నిరాలమ్బ ) = unsupported
 253. निराशीः ( నిరాశీః ) = without desire for profit
 254. निराश्रयः ( నిరాశ్రయః ) = without any shelter
 255. निराहारस्य ( నిరాహారస్య ) = by negative restrictions
 256. निरिक्षक ( నిరిక్షక ) = inspector, observer
 257. निरिक्षण ( నిరిక్షణ ) = observation
 258. निरिक्षण ( నిరిక్షణ ) = inspection
 259. निरिक्षण ( నిరిక్షణ ) = observation
 260. निरीक्षणं ( నిరీక్షణం ) = (n) inspection
 261. निरीह ( నిరీహ ) = the desireless person
 262. निरीहता ( నిరీహతా ) = Lack of desire
 263. निरीक्षे ( నిరీక్షే ) = may look upon
 264. निरुद्धं ( నిరుద్ధం ) = being restrained from matter
 265. निरुध्य ( నిరుధ్య ) = confining
 266. निरोध ( నిరోధ ) = control or restraint
 267. निर्गुणं ( నిర్గుణం ) = without material qualities
 268. निर्गुणत्वात् ( నిర్గుణత్వాత్ ) = due to being transcendental
 269. निर्घात ( నిర్ఘాత ) = trauma
 270. निर्दालन ( నిర్దాలన ) = Destruction
 271. निर्दिशति ( నిర్దిశతి ) = to indicate, to point out
 272. निर्देशः ( నిర్దేశః ) = indication
 273. निर्देशकः ( నిర్దేశకః ) = (m) director
 274. निर्दोषं ( నిర్దోషం ) = flawless
 275. निर्द्वन्द्वः ( నిర్ద్వన్ద్వః ) = without duality
 276. निर्धन ( నిర్ధన ) = poor
 277. निर्धनयोग ( నిర్ధనయోగ ) = Combinations for poverty
 278. निर्धूत ( నిర్ధూత ) = cleansed
 279. निर्भर ( నిర్భర ) = dependent
 280. निर्ममः ( నిర్మమః ) = without a sense of proprietorship
 281. निर्मल ( నిర్మల ) = clear
 282. निर्मलं ( నిర్మలం ) = purified
 283. निर्मलत्वात् ( నిర్మలత్వాత్ ) = being purest in the material world
 284. निर्मा ( నిర్మా ) = to create
 285. निर्मित ( నిర్మిత ) = made
 286. निर्मितवतः ( నిర్మితవతః ) = of the author
 287. निर्मुक्ताः ( నిర్ముక్తాః ) = free from
 288. निर्मूलन ( నిర్మూలన ) = uprootment
 289. निर्मोहत्वं ( నిర్మోహత్వం ) = non-infatuated state/clearheadedness
 290. निर्यातः ( నిర్యాతః ) = (m) export
 291. निर्यासः ( నిర్యాసః ) = (m) gum, glue
 292. निर्योगक्षेमः ( నిర్యోగక్షేమః ) = free from ideas of gain and protection
 293. निर्लिप्त ( నిర్లిప్త ) = unstainedness
 294. निर्वाचन ( నిర్వాచన ) = (m ?) election
 295. निर्वाण ( నిర్వాణ ) = freedom of the personal soul from the physical world
 296. निर्वाणपरमां ( నిర్వాణపరమాం ) = cessation of material existence
 297. निर्वात ( నిర్వాత ) = (adj) windless
 298. निर्वापयति ( నిర్వాపయతి ) = to douse
 299. निर्वाहकः ( నిర్వాహకః ) = (m) conductor
 300. निर्विकारः ( నిర్వికారః ) = without change
 301. निर्विचार ( నిర్విచార ) = non-investigational meditation
 302. निर्वितर्क ( నిర్వితర్క ) = non-inspectional meditation
 303. निर्विशेष ( నిర్విశేష ) = Ordinary
 304. निर्वृतिं ( నిర్వృతిం ) = non-engagement, non-performance, release from bondage, salvation
 305. निर्वेदं ( నిర్వేదం ) = callousness
 306. निर्वैरः ( నిర్వైరః ) = without an enemy
 307. निलिम्प ( నిలిమ్ప ) = a pictured one: a god
 308. निवर्तंते ( నివర్తంతే ) = return(Verb Pr.III P. plural PP)
 309. निवर्तते ( నివర్తతే ) = he ceases from
 310. निवर्तन्ति ( నివర్తన్తి ) = they come back
 311. निवर्तन्ते ( నివర్తన్తే ) = come back
 312. निवर्तितुं ( నివర్తితుం ) = to cease
 313. निवसति ( నివసతి ) = lives/dwells
 314. निवसिष्यसि ( నివసిష్యసి ) = you will live
 315. निवह ( నివహ ) = flow
 316. निवहेन ( నివహేన ) = by carrying
 317. निवातस्थः ( నివాతస్థః ) = in a place without wind
 318. निवास ( నివాస ) = residence
 319. निवासः ( నివాసః ) = living
 320. निवृत्तिं ( నివృత్తిం ) = not acting improperly
 321. निवेशय ( నివేశయ ) = apply
 322. निशा ( నిశా ) = Night
 323. निशाचर ( నిశాచర ) = animals who roam around in the dark or night
 324. निशाचरचमू ( నిశాచరచమూ ) = the army of the night-wanderers(demons)
 325. निशित ( నిశిత ) = sharpened
 326. निशीथ ( నిశీథ ) = night
 327. निशेक ( నిశేక ) = Coital Chart
 328. निश्चय ( నిశ్చయ ) = determination
 329. निश्चयं ( నిశ్చయం ) = certainty
 330. निश्चयः ( నిశ్చయః ) = in certainty
 331. निश्चयेन ( నిశ్చయేన ) = with firm determination
 332. निश्चलतत्त्वं ( నిశ్చలతత్త్వం ) = tranquillity/imperturbability
 333. निश्चलति ( నిశ్చలతి ) = becomes verily agitated
 334. निश्चला ( నిశ్చలా ) = unmoved
 335. निश्चायकप्रमाणेन ( నిశ్చాయకప్రమాణేన ) = thro'confirmation and proof
 336. निश्चित ( నిశ్చిత ) = determined, ascertained
 337. निश्चितं ( నిశ్చితం ) = confidently
 338. निश्चिताः ( నిశ్చితాః ) = having ascertained
 339. निश्चित्य ( నిశ్చిత్య ) = ascertaining
 340. निष्कासयति ( నిష్కాసయతి ) = to remove, to take off
 341. निष्कोषयति ( నిష్కోషయతి ) = to peel
 342. निष्ठा ( నిష్ఠా ) = (f) trust
 343. निष्ठीवति ( నిష్ఠీవతి ) = to spit
 344. निष्पावः ( నిష్పావః ) = (m) peas
 345. निष्पीडयति ( నిష్పీడయతి ) = to squeeze
 346. निस्त्रैगुण्यः ( నిస్త్రైగుణ్యః ) = transcendental to the three modes of material nature
 347. निस्पृहः ( నిస్పృహః ) = devoid of desire
 348. निस्सङ्गत्वं ( నిస్సఙ్గత్వం ) = aloneness/non-attachment/detachment
 349. निस्स्पृह ( నిస్స్పృహ ) = one who has no desire
 350. निहताः ( నిహతాః ) = killed
 351. निहत्य ( నిహత్య ) = by killing
 352. निहन् ( నిహన్ ) = destroy
 353. निक्षिपति ( నిక్షిపతి ) = to throw in
 354. निक्षेपणय ( నిక్షేపణయ ) = for putting down (the next step)
 355. नी ( నీ ) = to take
 356. नीच ( నీచ ) = the inferior man
 357. नीचं ( నీచం ) = low
 358. नीचभङ्ग ( నీచభఙ్గ ) = neechabhanga Raja Yoga. A combination whereby a debilitated planet by virtue of its placement and association of relevant planets can reverse and bestow great wealth and power
 359. नीचमनी ( నీచమనీ ) = Evil minded
 360. नीड ( నీడ ) = (masc, neut) nest
 361. नीत ( నీత ) = taken
 362. नीतिः ( నీతిః ) = morality
 363. नीरज ( నీరజ ) = (n) lotus
 364. नीरदाभम् ( నీరదాభమ్ ) = bearing a resemblance to rain-bearing cloud i.e with
 365. नीरुज ( నీరుజ ) = free from disease
 366. नीरे ( నీరే ) = water
 367. नील ( నీల ) = (adj) blue
 368. नीललोहितः ( నీలలోహితః ) = navy blue colour
 369. नीलाब्ज ( నీలాబ్జ ) = blue lotus
 370. नीलोत्पलश्यामं ( నీలోత్పలశ్యామం ) = bearing the bluish black colour of blue lilies
 371. नु ( ను ) = of course
 372. नुत ( నుత ) = praised
 373. नूनं ( నూనం ) = really
 374. नृ ( నృ ) = man
 375. नृत्यति ( నృత్యతి ) = (6 pp) to dance
 376. नृप ( నృప ) = (m) king
 377. नृपत्व ( నృపత్వ ) = The title of king
 378. नृलोके ( నృలోకే ) = in this material world
 379. नृशंस ( నృశంస ) = wicked
 380. नृषु ( నృషు ) = in men
 381. ने ( నే ) = not
 382. नेता ( నేతా ) = (m) leader
 383. नेति ( నేతి ) = not so
 384. नेतियोग ( నేతియోగ ) = cleansing of the nostrils
 385. नेतृत्त्व ( నేతృత్త్వ ) = leadership
 386. नेत्र ( నేత్ర ) = eye
 387. नेत्रं ( నేత్రం ) = eyes
 388. नेयं ( నేయం ) = is to be lead/taken
 389. नैव ( నైవ ) = never is it so
 390. नैशा ( నైశా ) = na + eshA:no + this(fem.)
 391. नैष्कर्म्यं ( నైష్కర్మ్యం ) = freedom from reaction
 392. नैष्कर्म्यकर्म ( నైష్కర్మ్యకర్మ ) = actionless action
 393. नैष्कर्म्यसिद्धिं ( నైష్కర్మ్యసిద్ధిం ) = the perfection of nonreaction
 394. नैष्कृतिकः ( నైష్కృతికః ) = expert in insulting others
 395. नैष्ठिकीं ( నైష్ఠికీం ) = unflinching
 396. नैसर्गिकबल ( నైసర్గికబల ) = Natural strength and a part of Shad Bala or Six strength calculation method of planetary weighting
 397. नो ( నో ) = nor
 398. नौ ( నౌ ) = us
 399. नौका ( నౌకా ) = Boat
 400. नौकीलकम् ( నౌకీలకమ్ ) = (n) anchor
 401. नौलि ( నౌలి ) = an abdominal exercise (lauliki)
 402. न्याय ( న్యాయ ) = justice
 403. न्यायलयः ( న్యాయలయః ) = (m) court
 404. न्यायवादी ( న్యాయవాదీ ) = (m) lawyer
 405. न्यायाधिशः ( న్యాయాధిశః ) = (m) judge
 406. न्याय्यं ( న్యాయ్యం ) = right
 407. न्यास ( న్యాస ) = set
 408. न्यासं ( న్యాసం ) = renunciation
 1. पंक ( పంక ) = mud
 2. पंगु ( పంగు ) = cripple
 3. पंच ( పంచ ) = five
 4. पंचत्वंगं ( పంచత్వంగం ) = to die
 5. पंचमः ( పంచమః ) = (Masc.Nom.S)the fifth
 6. पंडितः ( పండితః ) = (Masc.nom.Sing.)learned person
 7. पंथा ( పంథా ) = way
 8. पंथाः ( పంథాః ) = (masc.Nom.Sing.) path; way
 9. पंथानः ( పంథానః ) = ways; paths
 10. पक्वं ( పక్వం ) = ripe
 11. पक्षवाद्यं ( పక్షవాద్యం ) = (n) pakhaavaj
 12. पङ्क ( పఙ్క ) = mud
 13. पङ्क्ति ( పఙ్క్తి ) = spectrum
 14. पङ्क्तिदर्शी ( పఙ్క్తిదర్శీ ) = spectroscope
 15. पङ्क्तिमापी ( పఙ్క్తిమాపీ ) = spectrometer
 16. पङ्क्तिलेखा ( పఙ్క్తిలేఖా ) = spectrograph
 17. पचति ( పచతి ) = (1 pp) to cook
 18. पचन्ति ( పచన్తి ) = prepare food
 19. पचामि ( పచామి ) = I digest
 20. पच्यन्ते ( పచ్యన్తే ) = are cooked?
 21. पञ्च ( పఞ్చ ) = five
 22. पञ्चमं ( పఞ్చమం ) = the fifth
 23. पट ( పట ) = spectrogram
 24. पटगृहम् ( పటగృహమ్ ) = (n) a tent
 25. पटु ( పటు ) = (adj) skilled, clever
 26. पठ् ( పఠ్ ) = to read
 27. पठनं ( పఠనం ) = reading
 28. पठनीया ( పఠనీయా ) = should be read
 29. पठामि ( పఠామి ) = read
 30. पठित्वा ( పఠిత్వా ) = after reading
 31. पठेत् ( పఠేత్ ) = may read
 32. पण ( పణ ) = Play
 33. पणन ( పణన ) = bargain
 34. पणनयोग्य ( పణనయోగ్య ) = marketable
 35. पणनयोग्यता ( పణనయోగ్యతా ) = marketability
 36. पणवानक ( పణవానక ) = small drums and kettledrums
 37. पण्डित ( పణ్డిత ) = learned man
 38. पण्डितं ( పణ్డితం ) = learned
 39. पण्डिताः ( పణ్డితాః ) = the learned
 40. पण्दित ( పణ్దిత ) = the wise man
 41. पत् ( పత్ ) = to fall
 42. पतग ( పతగ ) = Bird
 43. पतङ्गाः ( పతఙ్గాః ) = moths
 44. पतति ( పతతి ) = (1 pp) to fall
 45. पतत्रिन् ( పతత్రిన్ ) = bird
 46. पतन ( పతన ) = falling
 47. पतन्ति ( పతన్తి ) = fall down
 48. पतये ( పతయే ) = husband
 49. पति ( పతి ) = husband
 50. पतिगृहं ( పతిగృహం ) = (Nr.Acc.sing.) husband's house
 51. पतितं ( పతితం ) = fallen (past part.)
 52. पतिरेक ( పతిరేక ) = He is the One Lord
 53. पत्तः ( పత్తః ) = (m) lease
 54. पत्नि ( పత్ని ) = wife
 55. पत्नी ( పత్నీ ) = wife
 56. पत्युः ( పత్యుః ) = Lord's
 57. पत्रं ( పత్రం ) = a leaf
 58. पत्रकारः ( పత్రకారః ) = (m) journalist
 59. पत्रता ( పత్రతా ) = (f) eligibility
 60. पत्रपेटिका ( పత్రపేటికా ) = (m) letter-box
 61. पत्रम् ( పత్రమ్ ) = (n) a letter, note
 62. पत्रवाहः ( పత్రవాహః ) = (m) postman
 63. पत्रालयम् ( పత్రాలయమ్ ) = (n) post office
 64. पथ् ( పథ్ ) = road
 65. पथि ( పథి ) = on the path
 66. पथिक ( పథిక ) = traveller
 67. पथ्य ( పథ్య ) = suitable
 68. पद ( పద ) = step
 69. पदं ( పదం ) = the step
 70. पदकम् ( పదకమ్ ) = (n) medal
 71. पदानि ( పదాని ) = words or steps
 72. पदैः ( పదైః ) = by the aphorisms
 73. पदोन्नतिः ( పదోన్నతిః ) = (f) promotion
 74. पद्धति ( పద్ధతి ) = method
 75. पद्धति ( పద్ధతి ) = system
 76. पद्धति ( పద్ధతి ) = (f) mode
 77. पद्म ( పద్మ ) = lotus
 78. पद्मनाभ ( పద్మనాభ ) = a name of Vishnu
 79. पद्मपत्रं ( పద్మపత్రం ) = a lotus leaf
 80. पद्मासन ( పద్మాసన ) = the lotus posture
 81. पद्माक्षं ( పద్మాక్షం ) = lotus-eyed
 82. पनपरः ( పనపరః ) = Succedant houses. Houses 2, 5, 8 and 11
 83. पनसफलम् ( పనసఫలమ్ ) = (n) jackfruit
 84. पन्कजस्थीत ( పన్కజస్థీత ) = adj. gutter fallen
 85. पन्चमी ( పన్చమీ ) = Fifth lunar Tithi
 86. पन्चाङ्ग ( పన్చాఙ్గ ) = Fivefold method of forecasting. Also the name of a Vedic Astrological Almanac. It is based upon Vara, nakshatra, Tithi, karaNa and Yoga
 87. पन्थ ( పన్థ ) = sects, based on the word path
 88. पन्थः ( పన్థః ) = wayfarer?
 89. पपकर्तरियोग ( పపకర్తరియోగ ) = Hemmed in between 2 malefics
 90. पयस् ( పయస్ ) = water
 91. पयोद ( పయోద ) = cloud (one who gives water)
 92. पयोधर ( పయోధర ) = cloud
 93. पयोधि ( పయోధి ) = (m) sea, ocean
 94. पयोधी ( పయోధీ ) = sea (one that stores water)
 95. पर ( పర ) = other
 96. परपीडा ( పరపీడా ) = harrasment of others
 97. परं ( పరం ) = better
 98. परंतप ( పరంతప ) = O chastiser of the enemies
 99. परंपरा ( పరంపరా ) = tradition
 100. परः ( పరః ) = in the next life
 101. परतः ( పరతః ) = superior
 102. परतरं ( పరతరం ) = superior
 103. परतरः ( పరతరః ) = later
 104. परदेश ( పరదేశ ) = foreign land, foreign country
 105. परदेशसहम ( పరదేశసహమ ) = Sensitive point related to foreign travel
 106. परदेशी ( పరదేశీ ) = alien
 107. परधर्मः ( పరధర్మః ) = duties prescribed for others
 108. परधर्मात् ( పరధర్మాత్ ) = than duties mentioned for others
 109. परन्तप ( పరన్తప ) = O Arjuna, subduer of the enemies
 110. परन्तपः ( పరన్తపః ) = the chastiser of the enemies
 111. परन्तु ( పరన్తు ) = but, on the other hand
 112. परप्रकाशित ( పరప్రకాశిత ) = reflectively illumined like planets or moon
 113. परम ( పరమ ) = highest, the utmost, most excellent
 114. परमं ( పరమం ) = supreme
 115. परमः ( పరమః ) = perfect
 116. परमहंस ( పరమహంస ) = a highest spiritual/discriminatory state(from Swan)
 117. परमा ( పరమా ) = greatest
 118. परमां ( పరమాం ) = the supreme
 119. परमाः ( పరమాః ) = the highest goal of life
 120. परमाणुभारः ( పరమాణుభారః ) = (m) atomic weight
 121. परमात्म ( పరమాత్మ ) = the Supersoul
 122. परमात्मन् ( పరమాత్మన్ ) = The soul within the Divine sphere
 123. परमात्मा ( పరమాత్మా ) = the supreme spirit
 124. परमाधिकारः ( పరమాధికారః ) = (m) prerogative
 125. परमानन्द ( పరమానన్ద ) = one who leads to the greatest happiness
 126. परमेश ( పరమేశ ) = God
 127. परमेश्वर ( పరమేశ్వర ) = O Supreme Lord
 128. परमेश्वरं ( పరమేశ్వరం ) = the Supersoul
 129. परमेष्वासः ( పరమేష్వాసః ) = the great archer
 130. परम्परा ( పరమ్పరా ) = by disciplic succession
 131. परया ( పరయా ) = of a high grade
 132. परशुः ( పరశుః ) = (m) axe
 133. परशुराम ( పరశురామ ) = sixth incarnation of Vishnu
 134. परश्वः ( పరశ్వః ) = day after tomorrow
 135. परस्तात् ( పరస్తాత్ ) = transcendental
 136. परस्पर ( పరస్పర ) = mutually
 137. परस्परं ( పరస్పరం ) = mutually
 138. परस्य ( పరస్య ) = to others
 139. परहस्ते ( పరహస్తే ) = (loc.sing.) in other person's hand
 140. परह्यः ( పరహ్యః ) = day before yesterday
 141. परा ( పరా ) = beyond, higher
 142. परां ( పరాం ) = transcendental
 143. पराक्रम ( పరాక్రమ ) = valor
 144. पराक्रमः ( పరాక్రమః ) = the daring warrior
 145. पराक्रमाणां ( పరాక్రమాణాం ) = of valients
 146. पराङ्ग्मुखी ( పరాఙ్గ్ముఖీ ) = facing inwards
 147. पराणि ( పరాణి ) = superior
 148. पराबोधावस्था ( పరాబోధావస్థా ) = supramental
 149. परामानसशास्त्र ( పరామానసశాస్త్ర ) = parapsychology
 150. परायणं ( పరాయణం ) = the one to be worshipped
 151. परायणः ( పరాయణః ) = being so destined
 152. परायणाः ( పరాయణాః ) = so inclined
 153. परार्ध ( పరార్ధ ) = other end
 154. पराशर ( పరాశర ) = Maharishi Parashar(a). One of the Fathers of Vedic Astrology. Author of the text which is the basis for the most commonly used Astrological System in India
 155. परि ( పరి ) = sufficiently
 156. परिअट् ( పరిఅట్ ) = to tour
 157. परिकरः ( పరికరః ) = attempt
 158. परिकीर्तितः ( పరికీర్తితః ) = is declared
 159. परिक्लिष्टं ( పరిక్లిష్టం ) = grudgingly
 160. परिगीयमान ( పరిగీయమాన ) = singing
 161. परिग्रह ( పరిగ్రహ ) = hoarding
 162. परिग्रहं ( పరిగ్రహం ) = and acceptance of material things
 163. परिग्रहः ( పరిగ్రహః ) = sense of proprietorship over possessions
 164. परिघ ( పరిఘ ) = a bolt for shutting a gate
 165. परिघासन ( పరిఘాసన ) = the locked gate posture
 166. परिचय ( పరిచయ ) = familiarity
 167. परिचयात् ( పరిచయాత్ ) = (masc.abl.sing.) from familiarity; from knowing the facts
 168. परिचर्य ( పరిచర్య ) = service
 169. परिचक्षते ( పరిచక్షతే ) = is called
 170. परिचिन्तयन् ( పరిచిన్తయన్ ) = thinking of
 171. परिछिन्न ( పరిఛిన్న ) = precise (literally, cut around)
 172. परिणाम ( పరిణామ ) = effect
 173. परिणामे ( పరిణామే ) = at the end
 174. परितोष ( పరితోష ) = satisfaction
 175. परित्यक्त ( పరిత్యక్త ) = deprived of
 176. परित्यज् ( పరిత్యజ్ ) = to sacrifice
 177. परित्यज्य ( పరిత్యజ్య ) = abandoning
 178. परित्यागः ( పరిత్యాగః ) = renunciation
 179. परित्यागी ( పరిత్యాగీ ) = renouncer
 180. परित्राणाय ( పరిత్రాణాయ ) = for the deliverance
 181. परिदह्यते ( పరిదహ్యతే ) = is burning
 182. परिदेवना ( పరిదేవనా ) = lamentation
 183. परिद्रोहः ( పరిద్రోహః ) = (m) insurrection
 184. परिनियमः ( పరినియమః ) = (m) statute
 185. परिनिरीक्षा ( పరినిరీక్షా ) = (f) scrutiny
 186. परिपक्वता ( పరిపక్వతా ) = maturity
 187. परिपन्थिनौ ( పరిపన్థినౌ ) = stumbling blocks
 188. परिपालन ( పరిపాలన ) = Protection
 189. परिपालनं ( పరిపాలనం ) = observance/governance
 190. परिपालय ( పరిపాలయ ) = please maintain and cultivate
 191. परिपूर्ण ( పరిపూర్ణ ) = full
 192. परिपृच्छा ( పరిపృచ్ఛా ) = (f) enquiry
 193. परिप्रच्छ् ( పరిప్రచ్ఛ్ ) = to enquire
 194. परिप्रश्नेन ( పరిప్రశ్నేన ) = by submissive inquiries
 195. परिभावय ( పరిభావయ ) = deem well/visualise
 196. परिमाण ( పరిమాణ ) = quantity
 197. परिमार्गितव्यं ( పరిమార్గితవ్యం ) = has to be searched out
 198. परिमिति ( పరిమితి ) = (f) limits, boundary
 199. परिलोभनं ( పరిలోభనం ) = enticement
 200. परिवर्तन ( పరివర్తన ) = Exchange of two signs
 201. परिवर्तनं ( పరివర్తనం ) = (n) transformation, change
 202. परिवर्तिन् ( పరివర్తిన్ ) = one that changes
 203. परिवारः ( పరివారః ) = (m) relatives, family
 204. परिवेषयति ( పరివేషయతి ) = to serve food
 205. परिवेष्टृ ( పరివేష్టృ ) = attendent
 206. परिव्राजक ( పరివ్రాజక ) = wanderer
 207. परिशान्ता ( పరిశాన్తా ) = that gives peace or solace
 208. परिशिष्टं ( పరిశిష్టం ) = (n) appendix
 209. परिशुष्यति ( పరిశుష్యతి ) = is drying up
 210. परिसमप्यते ( పరిసమప్యతే ) = end
 211. परिहारः ( పరిహారః ) = (m) compensation
 212. परिहासः ( పరిహాసః ) = (m) joke
 213. परिहृ ( పరిహృ ) = to abandon
 214. परिक्षा ( పరిక్షా ) = examination
 215. परिक्षा ( పరిక్షా ) = test
 216. परिज्ञाता ( పరిజ్ఞాతా ) = the knower
 217. परीक्षते ( పరీక్షతే ) = to examine
 218. परीक्षा ( పరీక్షా ) = test
 219. परुश ( పరుశ ) = (adj) rough
 220. परे ( పరే ) = in the lofty;high;supreme
 221. परोपकार ( పరోపకార ) = benefitting others (para-upakAra)
 222. परोपकाराय ( పరోపకారాయ ) = (Dative S) for helping others or for doing good to others
 223. परोपदेशे ( పరోపదేశే ) = (Loc.S) in advising others
 224. पर्जन्यः ( పర్జన్యః ) = rain
 225. पर्जन्यात् ( పర్జన్యాత్ ) = from rains
 226. पर्ण ( పర్ణ ) = leaf
 227. पर्णकुटी ( పర్ణకుటీ ) = (f) a thatched hut
 228. पर्णानि ( పర్ణాని ) = the leaves
 229. पर्यङ्क ( పర్యఙ్క ) = a bed
 230. पर्यन्तं ( పర్యన్తం ) = including
 231. पर्यवेक्षणं ( పర్యవేక్షణం ) = (n) supervision
 232. पर्याप्तं ( పర్యాప్తం ) = limited
 233. पर्युपासते ( పర్యుపాసతే ) = worship perfectly
 234. पर्युषितं ( పర్యుషితం ) = decomposed
 235. पर्वत ( పర్వత ) = mountain
 236. पर्वतासन ( పర్వతాసన ) = the mountain posture
 237. पल ( పల ) = Moment
 238. पलाण्डुः ( పలాణ్డుః ) = (m) onion
 239. पलायितुं ( పలాయితుం ) = to run away
 240. पलितं ( పలితం ) = ripened(grey)
 241. पल्लवं ( పల్లవం ) = (Nr.Acc,sing,) leaf/petal
 242. पवतां ( పవతాం ) = of all that purifies
 243. पवन ( పవన ) = breeze
 244. पवनः ( పవనః ) = air/breath
 245. पवनमुक्तासन ( పవనముక్తాసన ) = the knee squeeze posture
 246. पवित्रं ( పవిత్రం ) = sanctified
 247. पशु ( పశు ) = animal
 248. पशुभिः ( పశుభిః ) = (instr.pl.) animals
 249. पश्चात् ( పశ్చాత్ ) = later
 250. पश्चाद्धन्त ( పశ్చాద్ధన్త ) = later on in the end
 251. पश्चिम ( పశ్చిమ ) = west, the back of the body
 252. पश्चिमोत्तोनासन ( పశ్చిమోత్తోనాసన ) = the back-stretching posture
 253. पश्य ( పశ్య ) = see (from dRish.h)
 254. पश्यतः ( పశ్యతః ) = for the introspective
 255. पश्यति ( పశ్యతి ) = sees
 256. पश्यन् ( పశ్యన్ ) = seeing
 257. पश्यन्ति ( పశ్యన్తి ) = see
 258. पश्यन्नपि ( పశ్యన్నపి ) = even after seeing
 259. पश्यात्मानं ( పశ్యాత్మానం ) = see your own self
 260. पश्याम ( పశ్యామ ) = we see
 261. पश्यामि ( పశ్యామి ) = I see
 262. पश्येत् ( పశ్యేత్ ) = see
 263. पश्येमाक्षभिः ( పశ్యేమాక్షభిః ) = May we see through the eyes
 264. पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ( పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ) = may we see with eyes?
 265. पक्ष ( పక్ష ) = (m) political party, fortnight
 266. पक्षबल ( పక్షబల ) = Strength based on the Lunar phases. Used in Shad Bala calculations
 267. पक्षयोः ( పక్షయోః ) = to the parties
 268. पक्षिणां ( పక్షిణాం ) = of birds
 269. पक्षिन् ( పక్షిన్ ) = (masc) bird
 270. पक्ष्म ( పక్ష్మ ) = eyelid
 271. पञ्चतन्त्री ( పఞ్చతన్త్రీ ) = (f) banjo, bulbul-tarang
 272. पा ( పా ) = to bless
 273. पांडित्यं ( పాండిత్యం ) = punditry; expertise or scholarliness
 274. पाकशाला ( పాకశాలా ) = (f) kitchen
 275. पाकसिद्धी ( పాకసిద్ధీ ) = cooking
 276. पाञ्चजन्यं ( పాఞ్చజన్యం ) = the conchshell named Pancajanya
 277. पाञ्चालिका ( పాఞ్చాలికా ) = (f) doll
 278. पाटलम् ( పాటలమ్ ) = (n) rose flower
 279. पाठयति ( పాఠయతి ) = (1 pp, causative) to teach
 280. पाठशाला ( పాఠశాలా ) = (f) school
 281. पाठीनः ( పాఠీనః ) = (m) prawns
 282. पाठ्यक्रम ( పాఠ్యక్రమ ) = syllabus
 283. पाणि ( పాణి ) = hands
 284. पाण्डव ( పాణ్డవ ) = O son of Pandu
 285. पाण्डवः ( పాణ్డవః ) = Arjuna (the son of Pandu)
 286. पाण्डवाः ( పాణ్డవాః ) = the sons of Pandu
 287. पाण्डवानां ( పాణ్డవానాం ) = of the Pandavas
 288. पाण्डवानीकं ( పాణ్డవానీకం ) = the soldiers of the Pandavas
 289. पाण्डित्य ( పాణ్డిత్య ) = wisdom
 290. पाण्डुपुत्राणां ( పాణ్డుపుత్రాణాం ) = of the sons of Pandu
 291. पातकं ( పాతకం ) = sinful reactions
 292. पातकमूल ( పాతకమూల ) = adj. essentially criminal
 293. पातञ्जली ( పాతఞ్జలీ ) = author of the Yoga Sutras
 294. पाताल ( పాతాల ) = nether-world
 295. पातित ( పాతిత ) = taken down
 296. पातु ( పాతు ) = may he protect
 297. पातुं ( పాతుం ) = (infinitive) to drink
 298. पात्र ( పాత్ర ) = vessel
 299. पात्रे ( పాత్రే ) = to a suitable person
 300. पाद ( పాద ) = foot
 301. पादं ( పాదం ) = and legs
 302. पादत्राणम् ( పాదత్రాణమ్ ) = (n) shoes
 303. पादहस्तासन ( పాదహస్తాసన ) = the balancing forward bend posture
 304. पादांशुकम् ( పాదాంశుకమ్ ) = (n) pyjama
 305. पादाङ्गुष्ठ ( పాదాఙ్గుష్ఠ ) = the big toe
 306. पादासन ( పాదాసన ) = the foot above posture
 307. पादौ ( పాదౌ ) = feet
 308. पान ( పాన ) = drinking
 309. पान्थ ( పాన్థ ) = traveller
 310. पाप ( పాప ) = Bad deed
 311. पापं ( పాపం ) = sin
 312. पापकृत्तमः ( పాపకృత్తమః ) = the greatest sinner
 313. पापघ्नीं ( పాపఘ్నీం ) = which kills the sins (the hymn)
 314. पापजन्य ( పాపజన్య ) = adj. derived from sin, son of sin :-)
 315. पापयोनयः ( పాపయోనయః ) = born of a lower family
 316. पापवासनीक् ( పాపవాసనీక్ ) = adj. desirous of sin
 317. पापाः ( పాపాః ) = sinners
 318. पापाचरणं ( పాపాచరణం ) = pApa+AcharaNa, sin-practising
 319. पापात् ( పాపాత్ ) = from sins
 320. पापात्मनां ( పాపాత్మనాం ) = of the wicked people
 321. पापात्मा ( పాపాత్మా ) = wicked people, sinners
 322. पापीयान् ( పాపీయాన్ ) = sinner
 323. पापेन ( పాపేన ) = by sin
 324. पापेभ्यः ( పాపేభ్యః ) = of sinners
 325. पापेषु ( పాపేషు ) = unto the sinners
 326. पापैः ( పాపైః ) = sin
 327. पाप्मानं ( పాప్మానం ) = the great symbol of sin
 328. पारं ( పారం ) = limit
 329. पारंपारिक ( పారంపారిక ) = traditional
 330. पारदर्शक ( పారదర్శక ) = (adj) transparent, clear
 331. पारपत्रं ( పారపత్రం ) = (n) passport
 332. पारमेष्ट्य ( పారమేష్ట్య ) = supreme rulership
 333. पारितोषिकं ( పారితోషికం ) = (n) reward, prize
 334. पारुष्यं ( పారుష్యం ) = harshness
 335. पार्थ ( పార్థ ) = O son of Pritha
 336. पार्थः ( పార్థః ) = Arjuna
 337. पार्थस्य ( పార్థస్య ) = and Arjuna
 338. पार्थाय ( పార్థాయ ) = unto Arjuna
 339. पार्श्व ( పార్శ్వ ) = the side
 340. पार्श्वधनुरासन ( పార్శ్వధనురాసన ) = the sideways bow posture
 341. पार्श्वशिर्षासन ( పార్శ్వశిర్షాసన ) = the headstand posture
 342. पार्श्वसर्वाङ्गासन ( పార్శ్వసర్వాఙ్గాసన ) = the sideways shoulderstand posture
 343. पार्श्वहलासन ( పార్శ్వహలాసన ) = the lateral plough posture
 344. पार्श्वाककासन ( పార్శ్వాకకాసన ) = the sideways crow posture
 345. पार्ष्णिः ( పార్ష్ణిః ) = (m) heel
 346. पालनीय ( పాలనీయ ) = should be protected or observed
 347. पालयति ( పాలయతి ) = (10 up) to protect
 348. पावक ( పావక ) = gold
 349. पावकः ( పావకః ) = fire
 350. पावनानि ( పావనాని ) = purifying
 351. पाश ( పాశ ) = a trap, noose, binding of the material world or relatives
 352. पाशं ( పాశం ) = rope/ties
 353. पाशासन ( పాశాసన ) = the noose posture
 354. पाहि ( పాహి ) = protect
 355. पिंडे ( పిండే ) = truncated or lump of a body or rice/flourball given in oblation
 356. पिकः ( పికః ) = cuckoo
 357. पिङ्गला ( పిఙ్గలా ) = the channel on the right of the spine
 358. पिच्छम् ( పిచ్ఛమ్ ) = (n) feather
 359. पिञ्च ( పిఞ్చ ) = the chin, feather
 360. पिञ्जः ( పిఞ్జః ) = (m) an electirc switch
 361. पिडा ( పిడా ) = pain
 362. पिण्ड ( పిణ్డ ) = morsel of food
 363. पितरः ( పితరః ) = fathers
 364. पिता ( పితా ) = father
 365. पितामह ( పితామహ ) = (m) grandfather (father's father)
 366. पितामहः ( పితామహః ) = the grandfather
 367. पितामहाः ( పితామహాః ) = grandfathers
 368. पितामहान् ( పితామహాన్ ) = grandfathers
 369. पितामहि ( పితామహి ) = (f) grandmother (father's mother)
 370. पिताम्बर ( పితామ్బర ) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest
 371. पितृ ( పితృ ) = father
 372. पितृकारक ( పితృకారక ) = Significator of Father which is the Sun
 373. पितृन् ( పితృన్ ) = fathers
 374. पितृव्रताः ( పితృవ్రతాః ) = worshipers of ancestors
 375. पितृणां ( పితృణాం ) = of the ancestors
 376. पितृन् ( పితృన్ ) = to the ancestors
 377. पितेव ( పితేవ ) = like a father
 378. पित्त ( పిత్త ) = Biological Fire humour. Used in Ayurvedic Medical Typology
 379. पिदधाति ( పిదధాతి ) = to close
 380. पिधानम् ( పిధానమ్ ) = (n) cork
 381. पिपासा ( పిపాసా ) = thirst
 382. पिपासित ( పిపాసిత ) = thirsty
 383. पिपीलिका ( పిపీలికా ) = ant
 384. पिब् ( పిబ్ ) = to drink
 385. पिबंतु ( పిబంతు ) = (Vr.Imp.III P Pl.PP) let them drink
 386. पिबति ( పిబతి ) = (1 pp) to drink
 387. पिबेत् ( పిబేత్ ) = (Verb. Imp. III P.S.PP) may one drink
 388. पिहितपत्रम् ( పిహితపత్రమ్ ) = (n) an envelope
 389. पीठ ( పీఠ ) = sitting base
 390. पीडन ( పీడన ) = harrasment
 391. पीडयति ( పీడయతి ) = (10 up) to oppress
 392. पीडया ( పీడయా ) = by torture
 393. पीडित ( పీడిత ) = Distress. Usually caused by Combust position of planet
 394. पीड्यन्ते ( పీడ్యన్తే ) = (Passive Verb.Pr.III Per.Pl.PP) are afflicted
 395. पीत ( పీత ) = yellow
 396. पीतं ( పీతం ) = yellow
 397. पीतवाससम् ( పీతవాససమ్ ) = wearing the yellow dress
 398. पुंडरीक ( పుండరీక ) = lotus
 399. पुंलिन्गं ( పుంలిన్గం ) = masculine
 400. पुंसः ( పుంసః ) = of a person
 401. पुंसां ( పుంసాం ) = to the males (to all people)
 402. पुंस्त्रीलिङ्गे ( పుంస్త్రీలిఙ్గే ) = masculine
 403. पुच्छ ( పుచ్ఛ ) = tail
 404. पुच्छम् ( పుచ్ఛమ్ ) = (n) tail
 405. पुजयति ( పుజయతి ) = (10 pp) to worship
 406. पुजारी ( పుజారీ ) = priest
 407. पुटक ( పుటక ) = folliculus
 408. पुटीकरोति ( పుటీకరోతి ) = to fold, to roll (a carpet)
 409. पुण्य ( పుణ్య ) = purification acquired by virtuous deeds
 410. पुण्यं ( పుణ్యం ) = pious
 411. पुण्यः ( పుణ్యః ) = original
 412. पुण्यकर्मणां ( పుణ్యకర్మణాం ) = of the pious
 413. पुण्यकृतं ( పుణ్యకృతం ) = of those who performed pious activities
 414. पुण्यफलं ( పుణ్యఫలం ) = result of pious work
 415. पुण्याः ( పుణ్యాః ) = righteous
 416. पुण्यापुण्य ( పుణ్యాపుణ్య ) = virtues \ + sins
 417. पुण्याय ( పుణ్యాయ ) = (Dative S) for virtu
 418. पुण्ये ( పుణ్యే ) = the results of their pious activities
 419. पुत्र ( పుత్ర ) = son
 420. पुत्रभाव ( పుత్రభావ ) = House of children or the 5th
 421. पुत्रः ( పుత్రః ) = son
 422. पुत्रकारक ( పుత్రకారక ) = Significator of Offspring
 423. पुत्रकृतकान् ( పుత్రకృతకాన్ ) = as a son
 424. पुत्रस्य ( పుత్రస్య ) = with a son
 425. पुत्राः ( పుత్రాః ) = sons
 426. पुत्रादपि ( పుత్రాదపి ) = even from the the son
 427. पुत्रान् ( పుత్రాన్ ) = sons
 428. पुत्री ( పుత్రీ ) = with daughter(s)(here it may mean, a man with issues)
 429. पुत्रे ( పుత్రే ) = in(towards) the son
 430. पुत्रौ ( పుత్రౌ ) = 2 sons of
 431. पुनः ( పునః ) = again (on the other hand)
 432. पुनरपि ( పునరపి ) = punaH+api, again \& again
 433. पुनरवसू ( పునరవసూ ) = Seventh nakshatra
 434. पुनर्जन्म ( పునర్జన్మ ) = rebirth
 435. पुनश्च ( పునశ్చ ) = and again
 436. पुनामि ( పునామి ) = shall purify
 437. पुन्खितशर ( పున్ఖితశర ) = feathered arrow
 438. पुमान् ( పుమాన్ ) = a person
 439. पुरः ( పురః ) = before or in front, East is considered front for auspicious occasion
 440. पुरक ( పురక ) = inhalation
 441. पुरतः ( పురతః ) = in front
 442. पुरतो ( పురతో ) = in the front
 443. पुरन्ध्री ( పురన్ధ్రీ ) = wife
 444. पुरमथन ( పురమథన ) = O Destroyer of Tripura
 445. पुरस्कारः ( పురస్కారః ) = (m) prize, award
 446. पुरस्तात् ( పురస్తాత్ ) = from the front
 447. पुरा ( పురా ) = formerly
 448. पुराकोषः ( పురాకోషః ) = (m) lexicon
 449. पुराणं ( పురాణం ) = the oldest
 450. पुराणः ( పురాణః ) = the oldest
 451. पुराणपुरुषोत्तमः ( పురాణపురుషోత్తమః ) = the ancient \&the best of men
 452. पुराणाः ( పురాణాః ) = Purana
 453. पुराणी ( పురాణీ ) = very old
 454. पुरातनः ( పురాతనః ) = very old
 455. पुरी ( పురీ ) = stronghold, city
 456. पुरुजित् ( పురుజిత్ ) = Purujit
 457. पुरुष ( పురుష ) = man
 458. पुरुषं ( పురుషం ) = to a person
 459. पुरुषः ( పురుషః ) = person
 460. पुरुषर्षभ ( పురుషర్షభ ) = O best among men
 461. पुरुषव्याघ्र ( పురుషవ్యాఘ్ర ) = O tiger among human beings
 462. पुरुषस्य ( పురుషస్య ) = of a man
 463. पुरुषाः ( పురుషాః ) = such persons
 464. पुरुषात् ( పురుషాత్ ) = from the person
 465. पुरुषोत्तम ( పురుషోత్తమ ) = O Supreme Person
 466. पुरुषोत्तमं ( పురుషోత్తమం ) = the Supreme Personality of Godhead
 467. पुरुषोत्तमः ( పురుషోత్తమః ) = as the Supreme Personality
 468. पुरुषौ ( పురుషౌ ) = living entities
 469. पुरे ( పురే ) = in the city
 470. पुरोधसां ( పురోధసాం ) = of all priests
 471. पुरोहित ( పురోహిత ) = priest
 472. पुर्णत्व ( పుర్ణత్వ ) = perfection
 473. पुर्वोत्तन ( పుర్వోత్తన ) = the front of the body
 474. पुर्वोत्तनासन ( పుర్వోత్తనాసన ) = the front-stretching posture
 475. पुलकित ( పులకిత ) = shivering with joy
 476. पुश्कल ( పుశ్కల ) = a lot
 477. पुश्य ( పుశ్య ) = Eighth nakshatra
 478. पुष्कलाभिः ( పుష్కలాభిః ) = Vedic hymns
 479. पुष्टिः ( పుష్టిః ) = (f) confirmation
 480. पुष्णामि ( పుష్ణామి ) = am nourishing
 481. पुष्प ( పుష్ప ) = flower
 482. पुष्पं ( పుష్పం ) = a flower
 483. पुष्पधानी ( పుష్పధానీ ) = (f) vase, flower-pot
 484. पुष्पित ( పుష్పిత ) = one that has flowered
 485. पुष्पितां ( పుష్పితాం ) = flowery
 486. पुष्पिताग्रं ( పుష్పితాగ్రం ) = flowertipped (also the metre with that name)
 487. पुष्य ( పుష్య ) = Eighth nakshatra
 488. पुष्यति ( పుష్యతి ) = (4 pp) to nourish
 489. पुस्तक ( పుస్తక ) = book
 490. पुञ्जः ( పుఞ్జః ) = (m) mass (phy.)
 491. पुञ्जकेन्द्रं ( పుఞ్జకేన్ద్రం ) = (n) centre of mass
 492. पूज् ( పూజ్ ) = to worship
 493. पूज ( పూజ ) = ritual
 494. पूजन ( పూజన ) = worship
 495. पूजयति ( పూజయతి ) = to worship
 496. पूजा ( పూజా ) = Hindu ritual sometimes done to propitiate a planet
 497. पूजां ( పూజాం ) = Worship
 498. पूजागृहम् ( పూజాగృహమ్ ) = (n) the puja room
 499. पूजानं ( పూజానం ) = worship
 500. पूजार्हौ ( పూజార్హౌ ) = those who are worshipable
 501. पूजाविधिं ( పూజావిధిం ) = methods of worship
 502. पूजास्थानं ( పూజాస్థానం ) = (Nr.nom. + acc.S) the place of worship; altar
 503. पूजित ( పూజిత ) = worshiped
 504. पूज्यंते ( పూజ్యంతే ) = are worshipped (verb passive Pr.IIIP, pl.)
 505. पूज्यः ( పూజ్యః ) = worshipable
 506. पूज्यते ( పూజ్యతే ) = is worshipped
 507. पूत ( పూత ) = purified
 508. पूताः ( పూతాః ) = being purified
 509. पूति ( పూతి ) = bad-smelling
 510. पूर् ( పూర్ ) = to fill
 511. पूर ( పూర ) = flood
 512. पूरय ( పూరయ ) = (verbal stem) to fill
 513. पूरयति ( పూరయతి ) = to pour
 514. पूरुषः ( పూరుషః ) = a man
 515. पूर्णः ( పూర్ణః ) = the complete, perfect one
 516. पूर्णमदः ( పూర్ణమదః ) = complete; whole; is that (the other worlds?)
 517. पूर्णमिदं ( పూర్ణమిదం ) = complete and wwhole is this world
 518. पूर्णमुदच्यते ( పూర్ణముదచ్యతే ) = complete whole is produced
 519. पूर्णविराम ( పూర్ణవిరామ ) = full stop, period
 520. पूर्णात् ( పూర్ణాత్ ) = From he Complete whole
 521. पूर्नायु ( పూర్నాయు ) = Full lifespan taken as 75–120 years
 522. पूर्व ( పూర్వ ) = previous
 523. पूर्वं ( పూర్వం ) = before, ago
 524. पूर्वक ( పూర్వక ) = (m) ancestors
 525. पूर्वतरं ( పూర్వతరం ) = in ancient times
 526. पूर्वमेव ( పూర్వమేవ ) = by previous arrangement
 527. पूर्वरूपं ( పూర్వరూపం ) = having this form in the beginning
 528. पूर्वाणि ( పూర్వాణి ) = before
 529. पूर्वाफल्गुनि ( పూర్వాఫల్గుని ) = Eleventh nakshatra, (also just puurvaa)
 530. पूर्वाभद्रपद ( పూర్వాభద్రపద ) = Twenty-fifth nakshatra
 531. पूर्वाषढा ( పూర్వాషఢా ) = Twentieth nakshatra
 532. पूर्वे ( పూర్వే ) = before
 533. पूर्वैः ( పూర్వైః ) = by the predecessors
 534. पूषा ( పూషా ) = a god?
 535. पूष्ण ( పూష్ణ ) = a name of Sun
 536. पृच्छति ( పృచ్ఛతి ) = inquires/asks/minds
 537. पृच्छा ( పృచ్ఛా ) = demand
 538. पृच्छामि ( పృచ్ఛామి ) = ask
 539. पृछति ( పృఛతి ) = (6 pp) to ask, to question
 540. पृथक् ( పృథక్ ) = each separately
 541. पृथक्करणम् ( పృథక్కరణమ్ ) = (n) analysis
 542. पृथक्त्वेन ( పృథక్త్వేన ) = in duality
 543. पृथग्विधं ( పృథగ్విధం ) = of different kinds
 544. पृथग्विधाः ( పృథగ్విధాః ) = variously arranged
 545. पृथग्विधान् ( పృథగ్విధాన్ ) = different
 546. पृथग्भावं ( పృథగ్భావం ) = separated identities
 547. पृथिवीं ( పృథివీం ) = Earth
 548. पृथिवीपते ( పృథివీపతే ) = O King
 549. पृथिव्यां ( పృథివ్యాం ) = in the earth
 550. पृथ्वी ( పృథ్వీ ) = earth
 551. पृष्ठतः ( పృష్ఠతః ) = (adv) above
 552. पृष्ठेभानुः ( పృష్ఠేభానుః ) = pRishhThe+bhaanuH, behind+sun
 553. पेय ( పేయ ) = should be drunk
 554. पोटलिका ( పోటలికా ) = (f) a sack
 555. पोतक ( పోతక ) = young one of an animal
 556. पोषक ( పోషక ) = nutrient
 557. पौंड्रं ( పౌండ్రం ) = the conch named Paundra
 558. पौत्र ( పౌత్ర ) = (m) grandson (son's son)
 559. पौत्राः ( పౌత్రాః ) = grandsons
 560. पौत्रान् ( పౌత్రాన్ ) = grandsons
 561. पौत्रि ( పౌత్రి ) = (f) granddaughter (son's daughter)
 562. पौर ( పౌర ) = (masc) townsman
 563. पौरुष ( పౌరుష ) = manliness, virility, courage, effort
 564. पौरुषं ( పౌరుషం ) = ability
 565. पौर्वदेहिकं ( పౌర్వదేహికం ) = from the previous body
 566. पौलस्त्य ( పౌలస్త్య ) = ravaNa
 567. प्कश ( ప్కశ ) = (masc) wing
 568. प्रचल् ( ప్రచల్ ) = to agitate
 569. प्रशंस् ( ప్రశంస్ ) = to praise
 570. प्रसह् ( ప్రసహ్ ) = to withstand, endure
 571. प्रकटिता ( ప్రకటితా ) = has appeared , been bestowed
 572. प्रकरोति ( ప్రకరోతి ) = do
 573. प्रकार ( ప్రకార ) = variety, options
 574. प्रकारेण ( ప్రకారేణ ) = means; method
 575. प्रकाल ( ప్రకాల ) = Armageddon
 576. प्रकाश ( ప్రకాశ ) = shining, clear
 577. प्रकाशं ( ప్రకాశం ) = illumination
 578. प्रकाशः ( ప్రకాశః ) = manifest
 579. प्रकाशकं ( ప్రకాశకం ) = illuminating
 580. प्रकाशते ( ప్రకాశతే ) = to shine
 581. प्रकाशन ( ప్రకాశన ) = Publication
 582. प्रकाशयति ( ప్రకాశయతి ) = discloses
 583. प्रकीर्त्य ( ప్రకీర్త్య ) = by the glories
 584. प्रकृति ( ప్రకృతి ) = Nature
 585. प्रकृतिं ( ప్రకృతిం ) = nature
 586. प्रकृतिः ( ప్రకృతిః ) = nature
 587. प्रकृतिजान् ( ప్రకృతిజాన్ ) = produced by the material nature
 588. प्रकृतिजैः ( ప్రకృతిజైః ) = born of the modes of material nature
 589. प्रकृतिस्थः ( ప్రకృతిస్థః ) = being situated in the material energy
 590. प्रकृती ( ప్రకృతీ ) = Nature
 591. प्रकृतेः ( ప్రకృతేః ) = of material nature
 592. प्रकृत्या ( ప్రకృత్యా ) = by nature
 593. प्रकोप ( ప్రకోప ) = aggravation
 594. प्रकोष्ठः ( ప్రకోష్ఠః ) = (m) room
 595. प्रक्रिया ( ప్రక్రియా ) = process
 596. प्रक्रिया ( ప్రక్రియా ) = process
 597. प्रगतिः ( ప్రగతిః ) = (f) progress
 598. प्रग़्या ( ప్రగ్యా ) = intellect
 599. प्रचलित ( ప్రచలిత ) = something that has started
 600. प्रचुर ( ప్రచుర ) = many
 601. प्रचोदयात् ( ప్రచోదయాత్ ) = (abl.Sing.)from His inducement or stirring the consciousness
 602. प्रच्छन्न ( ప్రచ్ఛన్న ) = (adj) clandestine
 603. प्रजनः ( ప్రజనః ) = the cause for begetting children
 604. प्रजहाति ( ప్రజహాతి ) = gives up
 605. प्रजहि ( ప్రజహి ) = curb
 606. प्रजा ( ప్రజా ) = people, subjects (especially ruled and protected by a king)
 607. प्रजाः ( ప్రజాః ) = generations
 608. प्रजातंतुं ( ప్రజాతంతుం ) = the umbilical cord?
 609. प्रजानां ( ప్రజానాం ) = (dative of)people
 610. प्रजानाति ( ప్రజానాతి ) = knows
 611. प्रजानामि ( ప్రజానామి ) = do I know
 612. प्रजापति ( ప్రజాపతి ) = Lord of created beings
 613. प्रजापतिः ( ప్రజాపతిః ) = the Lord of creatures
 614. प्रजाप्रभुत्वं ( ప్రజాప్రభుత్వం ) = (n) democracy
 615. प्रज्वालितः ( ప్రజ్వాలితః ) = ( ger.asc.nom.sing.)rekindled; inflamed;fuelled the flames
 616. प्रणम्य ( ప్రణమ్య ) = offering obeisances
 617. प्रणयेन ( ప్రణయేన ) = out of love
 618. प्रणव ( ప్రణవ ) = another name for AUM
 619. प्रणवः ( ప్రణవః ) = the three letters a-u-m
 620. प्रणश्यति ( ప్రణశ్యతి ) = one falls down
 621. प्रणश्यन्ति ( ప్రణశ్యన్తి ) = become vanquished
 622. प्रणश्यामि ( ప్రణశ్యామి ) = am lost
 623. प्रणष्टः ( ప్రణష్టః ) = dispelled
 624. प्रणालि ( ప్రణాలి ) = (f) system
 625. प्रणाली ( ప్రణాలీ ) = system
 626. प्रणिधान ( ప్రణిధాన ) = dedication
 627. प्रणिधाय ( ప్రణిధాయ ) = laying down
 628. प्रणिपातेन ( ప్రణిపాతేన ) = by approaching a spiritual master
 629. प्रणुदति ( ప్రణుదతి ) = to push, to press, to ring a bell
 630. प्रत ( ప్రత ) = Quality
 631. प्रतपन्ति ( ప్రతపన్తి ) = are scorching
 632. प्रतापवान् ( ప్రతాపవాన్ ) = the valiant
 633. प्रति ( ప్రతి ) = towards
 634. प्रतिक्रान्ति ( ప్రతిక్రాన్తి ) = counter
 635. प्रतिजानीहि ( ప్రతిజానీహి ) = declare
 636. प्रतिजाने ( ప్రతిజానే ) = I promise
 637. प्रतिदिनं ( ప్రతిదినం ) = every day
 638. प्रतिनिधिः ( ప్రతినిధిః ) = (m) representative
 639. प्रतिनिविष्ट ( ప్రతినివిష్ట ) = perverse, obstinate
 640. प्रतिपत्ति ( ప్రతిపత్తి ) = (f) (noun-verb) getting (gerund)
 641. प्रतिपद् ( ప్రతిపద్ ) = root word for 'to get'
 642. प्रतिपद्यते ( ప్రతిపద్యతే ) = attains
 643. प्रतिबिम्बम् ( ప్రతిబిమ్బమ్ ) = (n) reflection
 644. प्रतिभूति ( ప్రతిభూతి ) = security
 645. प्रतिभूति ( ప్రతిభూతి ) = security
 646. प्रतिभूतिः ( ప్రతిభూతిః ) = (m) secirities
 647. प्रतिमा ( ప్రతిమా ) = (f) statue
 648. प्रतियोत्स्यामि ( ప్రతియోత్స్యామి ) = shall counterattack
 649. प्रतिलोम ( ప్రతిలోమ ) = going against the grain
 650. प्रतिवसति ( ప్రతివసతి ) = lives adjunctly
 651. प्रतिवाहकता ( ప్రతివాహకతా ) = susceptibility
 652. प्रतिवृत्त ( ప్రతివృత్త ) = report
 653. प्रतिवेशिन् ( ప్రతివేశిన్ ) = (m) neighbour
 654. प्रतिष्ठा ( ప్రతిష్ఠా ) = the rest
 655. प्रतिष्ठाप्य ( ప్రతిష్ఠాప్య ) = placing
 656. प्रतिष्ठितं ( ప్రతిష్ఠితం ) = situated
 657. प्रतिष्ठिता ( ప్రతిష్ఠితా ) = fixed
 658. प्रतीची ( ప్రతీచీ ) = (f) west
 659. प्रत्यय ( ప్రత్యయ ) = phenomenon
 660. प्रत्यवायः ( ప్రత్యవాయః ) = diminution
 661. प्रत्यक्ष ( ప్రత్యక్ష ) = direct evidence
 662. प्रत्यक्षं ( ప్రత్యక్షం ) = standing before the eye
 663. प्रत्याख्याति ( ప్రత్యాఖ్యాతి ) = to rebuff
 664. प्रत्यानीकेषु ( ప్రత్యానీకేషు ) = on the opposite sides
 665. प्रत्यास्थ ( ప్రత్యాస్థ ) = (adj) elastic
 666. प्रत्याहार ( ప్రత్యాహార ) = control of the senses
 667. प्रत्युपकारार्थं ( ప్రత్యుపకారార్థం ) = for the sake of getting some return
 668. प्रथम ( ప్రథమ ) = first
 669. प्रथमं ( ప్రథమం ) = in the first place
 670. प्रथमोपचारः ( ప్రథమోపచారః ) = (m) first-aid
 671. प्रथा ( ప్రథా ) = (f) fame
 672. प्रथित ( ప్రథిత ) = renowned
 673. प्रथितः ( ప్రథితః ) = celebrated
 674. प्रदध्मतुः ( ప్రదధ్మతుః ) = sounded
 675. प्रदर्शयति ( ప్రదర్శయతి ) = to display, to exhibit
 676. प्रदर्शिनी ( ప్రదర్శినీ ) = (f) exhibition
 677. प्रदा ( ప్రదా ) = one that bestows
 678. प्रदाः ( ప్రదాః ) = causing
 679. प्रदान ( ప్రదాన ) = giving
 680. प्रदिग्धान् ( ప్రదిగ్ధాన్ ) = tainted with
 681. प्रदिष्टं ( ప్రదిష్టం ) = indicated
 682. प्रदीपः ( ప్రదీపః ) = (Masc.Nom.S)lamp; name of a person
 683. प्रदीप्तं ( ప్రదీప్తం ) = blazing
 684. प्रदुष्यन्ति ( ప్రదుష్యన్తి ) = become polluted
 685. प्रदेय ( ప్రదేయ ) = worth diving
 686. प्रदेश ( ప్రదేశ ) = Territory
 687. प्रद्विषन्तः ( ప్రద్విషన్తః ) = blaspheming
 688. प्रधान ( ప్రధాన ) = important
 689. प्रपद्यते ( ప్రపద్యతే ) = surrenders
 690. प्रपद्यन्ते ( ప్రపద్యన్తే ) = surrender
 691. प्रपद्ये ( ప్రపద్యే ) = surrender
 692. प्रपन्नं ( ప్రపన్నం ) = surrendered
 693. प्रपश्य ( ప్రపశ్య ) = just see
 694. प्रपश्यद्भिः ( ప్రపశ్యద్భిః ) = by those who can see
 695. प्रपश्यामि ( ప్రపశ్యామి ) = I see
 696. प्रपितामहः ( ప్రపితామహః ) = the great-grandfather
 697. प्रबन्धः ( ప్రబన్ధః ) = (m) thesis
 698. प्रभवं ( ప్రభవం ) = origin, opulences
 699. प्रभवः ( ప్రభవః ) = the source of manifestation
 700. प्रभवति ( ప్రభవతి ) = is manifest
 701. प्रभवन्ति ( ప్రభవన్తి ) = become manifest
 702. प्रभवस्य ( ప్రభవస్య ) = of borned
 703. प्रभवान् ( ప్రభవాన్ ) = born of
 704. प्रभविष्णु ( ప్రభవిష్ణు ) = developing
 705. प्रभवैः ( ప్రభవైః ) = born of
 706. प्रभा ( ప్రభా ) = light
 707. प्रभात ( ప్రభాత ) = morning
 708. प्रभावः ( ప్రభావః ) = influence
 709. प्रभाषेत ( ప్రభాషేత ) = speaks
 710. प्रभु ( ప్రభు ) = lord, king (here)
 711. प्रभुः ( ప్రభుః ) = the master of the city of the body
 712. प्रभुद्धो ( ప్రభుద్ధో ) = having risen( after sleep, unconscious state)
 713. प्रभूत ( ప్రభూత ) = large quantity
 714. प्रभृति ( ప్రభృతి ) = from
 715. प्रभो ( ప్రభో ) = Oh Lord
 716. प्रम ( ప్రమ ) = greatest
 717. प्रमथपतये ( ప్రమథపతయే ) = to the lord destroying pride
 718. प्रमदः ( ప్రమదః ) = (become) proud or arrogant
 719. प्रमाण ( ప్రమాణ ) = authority, an ideal
 720. प्रमाणं ( ప్రమాణం ) = example
 721. प्रमाणकं ( ప్రమాణకం ) = (n) voucher
 722. प्रमाथि ( ప్రమాథి ) = agitating
 723. प्रमाथीनि ( ప్రమాథీని ) = agitating
 724. प्रमाद ( ప్రమాద ) = indifference
 725. प्रमादः ( ప్రమాదః ) = madness
 726. प्रमादात् ( ప్రమాదాత్ ) = out of foolishness
 727. प्रमादे ( ప్రమాదే ) = in madness
 728. प्रमुखतः ( ప్రముఖతః ) = in front of
 729. प्रमुखे ( ప్రముఖే ) = in the front
 730. प्रमुच्यते ( ప్రముచ్యతే ) = is completely liberated
 731. प्रमुदित ( ప్రముదిత ) = joyous
 732. प्रयच्छति ( ప్రయచ్ఛతి ) = offers
 733. प्रयतात्मनः ( ప్రయతాత్మనః ) = from one in pure consciousness
 734. प्रयत्न ( ప్రయత్న ) = excertion
 735. प्रयत्नात् ( ప్రయత్నాత్ ) = by rigid practice
 736. प्रयन्तु ( ప్రయన్తు ) = may go
 737. प्रयाण ( ప్రయాణ ) = of death
 738. प्रयाणकाले ( ప్రయాణకాలే ) = at the time of death
 739. प्रयाताः ( ప్రయాతాః ) = having departed
 740. प्रयाति ( ప్రయాతి ) = goes
 741. प्रयान्ति ( ప్రయాన్తి ) = they go
 742. प्रयान्तु ( ప్రయాన్తు ) = may go to
 743. प्रयुंजानो ( ప్రయుంజానో ) = combined
 744. प्रयुक्तः ( ప్రయుక్తః ) = impelled
 745. प्रयुक्तव्यं ( ప్రయుక్తవ్యం ) = should be used
 746. प्रयुज्यते ( ప్రయుజ్యతే ) = is used
 747. प्रयुज्येत् ( ప్రయుజ్యేత్ ) = is used
 748. प्रयोग ( ప్రయోగ ) = practice
 749. प्रयोगः ( ప్రయోగః ) = (m) experiment
 750. प्रयोगशाला ( ప్రయోగశాలా ) = (f) laboratory
 751. प्रयोजन ( ప్రయోజన ) = (n) reason
 752. प्रयोजनीयं ( ప్రయోజనీయం ) = should use
 753. प्रलपन् ( ప్రలపన్ ) = talking
 754. प्रलयं ( ప్రలయం ) = dissolution
 755. प्रलयः ( ప్రలయః ) = annihilation
 756. प्रलयान्तां ( ప్రలయాన్తాం ) = unto the point of death
 757. प्रलये ( ప్రలయే ) = in the annihilation
 758. प्रलीनः ( ప్రలీనః ) = being dissolved
 759. प्रलीयते ( ప్రలీయతే ) = is annihilated
 760. प्रलीयन्ते ( ప్రలీయన్తే ) = are annihilated
 761. प्रलोभनं ( ప్రలోభనం ) = allure
 762. प्रवचनेन ( ప్రవచనేన ) = (instr.sing.)thro' discourse or lecture
 763. प्रवदतां ( ప్రవదతాం ) = of arguments
 764. प्रवदन्ति ( ప్రవదన్తి ) = say
 765. प्रवर्तक ( ప్రవర్తక ) = (adj m) a promoter
 766. प्रवर्तते ( ప్రవర్తతే ) = act
 767. प्रवर्तन्ते ( ప్రవర్తన్తే ) = they flourish
 768. प्रवर्तितं ( ప్రవర్తితం ) = established by the Vedas
 769. प्रवक्ष्यामि ( ప్రవక్ష్యామి ) = I shall explain
 770. प्रवक्ष्ये ( ప్రవక్ష్యే ) = I shall explain
 771. प्रवालाः ( ప్రవాలాః ) = twigs
 772. प्रवासः ( ప్రవాసః ) = (m) journey, travel, trip
 773. प्रवाह ( ప్రవాహ ) = current
 774. प्रवाहः ( ప్రవాహః ) = (m) current, flow
 775. प्रविभक्तं ( ప్రవిభక్తం ) = divided
 776. प्रविभक्तानि ( ప్రవిభక్తాని ) = are divided
 777. प्रविलीयते ( ప్రవిలీయతే ) = merges entirely
 778. प्रविवासनं ( ప్రవివాసనం ) = deportation
 779. प्रविश् ( ప్రవిశ్ ) = to enter
 780. प्रविश ( ప్రవిశ ) = enter
 781. प्रविशन्ति ( ప్రవిశన్తి ) = enter
 782. प्रविस्तरम् ( ప్రవిస్తరమ్ ) = extensively
 783. प्रवीण ( ప్రవీణ ) = expert
 784. प्रवीणः ( ప్రవీణః ) = (m) proficient
 785. प्रवृत्तः ( ప్రవృత్తః ) = engaged
 786. प्रवृत्ति ( ప్రవృత్తి ) = tendancy, practice
 787. प्रवृत्तिं ( ప్రవృత్తిం ) = mission
 788. प्रवृत्तिः ( ప్రవృత్తిః ) = activity
 789. प्रवृत्ते ( ప్రవృత్తే ) = while about to engage
 790. प्रवृद्धः ( ప్రవృద్ధః ) = great
 791. प्रवृद्धाः ( ప్రవృద్ధాః ) = developed
 792. प्रवृद्धे ( ప్రవృద్ధే ) = developed
 793. प्रवृध् ( ప్రవృధ్ ) = to grow fast
 794. प्रवेगः ( ప్రవేగః ) = (m) velocity
 795. प्रवेष्टुं ( ప్రవేష్టుం ) = to enter into
 796. प्रव्यथित ( ప్రవ్యథిత ) = perturbed
 797. प्रव्यथितं ( ప్రవ్యథితం ) = perturbed
 798. प्रव्यथिताः ( ప్రవ్యథితాః ) = perturbed
 799. प्रशस्ते ( ప్రశస్తే ) = in bona fide
 800. प्रशान्त ( ప్రశాన్త ) = unagitated
 801. प्रशान्तं ( ప్రశాన్తం ) = at rest or passionless
 802. प्रशान्तस्य ( ప్రశాన్తస్య ) = who has attained tranquillity by such control over the mind
 803. प्रशासकः ( ప్రశాసకః ) = (m) administrator
 804. प्रशुल्कं ( ప్రశుల్కం ) = (n) tariff
 805. प्रश्ण ( ప్రశ్ణ ) = Horary Astrology. The word means question or query
 806. प्रश्तराष्टकवर्ग ( ప్రశ్తరాష్టకవర్గ ) = Planetary spreadsheet of points used in transits and predictions
 807. प्रश्नं ( ప్రశ్నం ) = question
 808. प्रश्वास ( ప్రశ్వాస ) = expiration
 809. प्रसक्ताः ( ప్రసక్తాః ) = attached
 810. प्रसक्तानां ( ప్రసక్తానాం ) = for those who are attached
 811. प्रसङ्ग ( ప్రసఙ్గ ) = event, happenning, incidence
 812. प्रसङ्गेन ( ప్రసఙ్గేన ) = because of attachment
 813. प्रसन्नचेतसः ( ప్రసన్నచేతసః ) = of the happy-minded
 814. प्रसन्नम् ( ప్రసన్నమ్ ) = with pleasant, satisfied look
 815. प्रसन्ना ( ప్రసన్నా ) = is pleased
 816. प्रसन्नात्मा ( ప్రసన్నాత్మా ) = fully joyful
 817. प्रसन्नेन ( ప్రసన్నేన ) = happily
 818. प्रसभं ( ప్రసభం ) = by force
 819. प्रसविष्यध्वं ( ప్రసవిష్యధ్వం ) = be more and more prosperous
 820. प्रसह्यसाहिन् ( ప్రసహ్యసాహిన్ ) = he who overcomes the powerful
 821. प्रसादं ( ప్రసాదం ) = the mercy of the Lord
 822. प्रसादजं ( ప్రసాదజం ) = born of the satisfaction
 823. प्रसादये ( ప్రసాదయే ) = to beg mercy
 824. प्रसादात् ( ప్రసాదాత్ ) = by favour , grace
 825. प्रसादे ( ప్రసాదే ) = on achievement of the causeless mercy of the Lord
 826. प्रसाधयति ( ప్రసాధయతి ) = to comb
 827. प्रसारयति ( ప్రసారయతి ) = to spread
 828. प्रसारित ( ప్రసారిత ) = stretched out
 829. प्रसार्य ( ప్రసార్య ) = (gerund) holding forth
 830. प्रसिद्ध्येत् ( ప్రసిద్ధ్యేత్ ) = is effected
 831. प्रसिद्धः ( ప్రసిద్ధః ) = famous(Masc.nom.S)
 832. प्रसीद ( ప్రసీద ) = be pleased
 833. प्रसूति ( ప్రసూతి ) = delivery as in birth
 834. प्रसृता ( ప్రసృతా ) = extended
 835. प्रसृताः ( ప్రసృతాః ) = extended
 836. प्रस्तावना ( ప్రస్తావనా ) = (f) foreword
 837. प्रहर ( ప్రహర ) = Part of the day
 838. प्रहरण ( ప్రహరణ ) = arms
 839. प्रहरणाः ( ప్రహరణాః ) = equipped with
 840. प्रहरति ( ప్రహరతి ) = to knock
 841. प्रहसन् ( ప్రహసన్ ) = smiling
 842. प्रहास्यसि ( ప్రహాస్యసి ) = you can be released from
 843. प्रहिणोशि ( ప్రహిణోశి ) = you strike
 844. प्रहृ ( ప్రహృ ) = to hit
 845. प्रहृत्तं ( ప్రహృత్తం ) = ready to strike
 846. प्रहृष्यति ( ప్రహృష్యతి ) = is rejoicing
 847. प्रहृष्येत् ( ప్రహృష్యేత్ ) = rejoices
 848. प्रह्लाद ( ప్రహ్లాద ) = a devotee of Vishnu
 849. प्रह्लादः ( ప్రహ్లాదః ) = Prahlada
 850. प्रक्षालन ( ప్రక్షాలన ) = washing off
 851. प्रक्षालयति ( ప్రక్షాలయతి ) = to wash
 852. प्रज्ञा ( ప్రజ్ఞా ) = (f) intelligence, grasping-power
 853. प्रज्ञां ( ప్రజ్ఞాం ) = intelligence
 854. प्रज्ञानं ( ప్రజ్ఞానం ) = greater knowledge or awareness
 855. प्रज्ञावादान् ( ప్రజ్ఞావాదాన్ ) = learned talks
 856. प्राक् ( ప్రాక్ ) = a long time ago
 857. प्राकृतः ( ప్రాకృతః ) = materialistic
 858. प्राक्तनाः ( ప్రాక్తనాః ) = earlier ones?
 859. प्रागल्भ्य ( ప్రాగల్భ్య ) = development, depth, maturity
 860. प्राचार्यः ( ప్రాచార్యః ) = (m) principal
 861. प्राची ( ప్రాచీ ) = (f) east
 862. प्राचीनम् ( ప్రాచీనమ్ ) = (adj) old, ancient
 863. प्राञ्जलयः ( ప్రాఞ్జలయః ) = with folded hands
 864. प्राण् ( ప్రాణ్ ) = life
 865. प्राण ( ప్రాణ ) = Soul
 866. प्राणं ( ప్రాణం ) = the air which acts outward
 867. प्राणकर्माणि ( ప్రాణకర్మాణి ) = functions of the life breath
 868. प्राणदण्डः ( ప్రాణదణ్డః ) = (m) execution
 869. प्राणवायु ( ప్రాణవాయు ) = a vital air that moves in the chest
 870. प्राणान् ( ప్రాణాన్ ) = life (always used in plural )
 871. प्राणापानौ ( ప్రాణాపానౌ ) = up-and down-moving air
 872. प्राणायाम ( ప్రాణాయామ ) = control of the breath
 873. प्राणिनां ( ప్రాణినాం ) = of all living entities
 874. प्राणे ( ప్రాణే ) = in the air going outward
 875. प्राणेश्वर ( ప్రాణేశ్వర ) = husband
 876. प्राणेषु ( ప్రాణేషు ) = in the outgoing air
 877. प्रातः ( ప్రాతః ) = morning
 878. प्रातःकाल ( ప్రాతఃకాల ) = morning
 879. प्रातर् ( ప్రాతర్ ) = in the morning
 880. प्रातरधीयानो ( ప్రాతరధీయానో ) = morning-studied man
 881. प्राधान्यतः ( ప్రాధాన్యతః ) = which are principal
 882. प्राधिकारः ( ప్రాధికారః ) = (m) authority
 883. प्राधिकारवादः ( ప్రాధికారవాదః ) = (m) authoritarianism
 884. प्राध्यापकः ( ప్రాధ్యాపకః ) = (m) professor
 885. प्रान्त ( ప్రాన్త ) = the end
 886. प्राप् ( ప్రాప్ ) = to obtain
 887. प्राप्त ( ప్రాప్త ) = occurred
 888. प्राप्तं ( ప్రాప్తం ) = received
 889. प्राप्तः ( ప్రాప్తః ) = achieving
 890. प्राप्तिः ( ప్రాప్తిః ) = achievement
 891. प्राप्नुयात् ( ప్రాప్నుయాత్ ) = he attains
 892. प्राप्नुवन्ति ( ప్రాప్నువన్తి ) = achieve
 893. प्राप्य ( ప్రాప్య ) = achieving
 894. प्राप्यते ( ప్రాప్యతే ) = is achieved
 895. प्राप्स्यसि ( ప్రాప్స్యసి ) = you gain
 896. प्राप्स्ये ( ప్రాప్స్యే ) = I shall gain
 897. प्रामाण्यं ( ప్రామాణ్యం ) = proof
 898. प्रायः ( ప్రాయః ) = mostly, generally, as a general rule, for the most part; most likely, probably, perhaps; abundantly, largely
 899. प्रायोजकः ( ప్రాయోజకః ) = (m) sponsor
 900. प्रारंभाः ( ప్రారంభాః ) = (Masc.nom.S)beginning
 901. प्रारणचित्र ( ప్రారణచిత్ర ) = radiography
 902. प्रारभते ( ప్రారభతే ) = begins
 903. प्रारम्भ ( ప్రారమ్భ ) = beginning (more motivated than aarambha)
 904. प्रार्थ् ( ప్రార్థ్ ) = to beg / pray
 905. प्रार्थना ( ప్రార్థనా ) = Prayer
 906. प्रार्थयन्ते ( ప్రార్థయన్తే ) = pray for
 907. प्रार्थे ( ప్రార్థే ) = request, pray
 908. प्रावारकम् ( ప్రావారకమ్ ) = (n) coat
 909. प्रासाद ( ప్రాసాద ) = palace
 910. प्राह ( ప్రాహ ) = told
 911. प्राहुः ( ప్రాహుః ) = they say
 912. प्राज्ञ ( ప్రాజ్ఞ ) = wise man
 913. प्राज्ञः ( ప్రాజ్ఞః ) = the learned man
 914. प्रिय ( ప్రియ ) = dear
 915. प्रियं ( ప్రియం ) = the pleasant
 916. प्रियः ( ప్రియః ) = dear
 917. प्रियकृत्तमः ( ప్రియకృత్తమః ) = more dear
 918. प्रियतरः ( ప్రియతరః ) = dearer
 919. प्रियमण्डना ( ప్రియమణ్డనా ) = (fem.Nom.sing.) fond of decoraing/ornamenting oneself
 920. प्रियवादी ( ప్రియవాదీ ) = one who speaks nice things
 921. प्रियाः ( ప్రియాః ) = palatable
 922. प्रियायाः ( ప్రియాయాః ) = with the dearmost
 923. प्रीतमनाः ( ప్రీతమనాః ) = pleased in mind
 924. प्रीति ( ప్రీతి ) = and satisfaction
 925. प्रीतिः ( ప్రీతిః ) = pleasure
 926. प्रीतिपूर्वकं ( ప్రీతిపూర్వకం ) = in loving ecstasy
 927. प्रीयमाणाय ( ప్రీయమాణాయ ) = thinking you dear to Me
 928. प्रेतान् ( ప్రేతాన్ ) = spirits of the dead
 929. प्रेत्य ( ప్రేత్య ) = after death
 930. प्रेप्सुः ( ప్రేప్సుః ) = desiring
 931. प्रेष् ( ప్రేష్ ) = to send
 932. प्रेषणं ( ప్రేషణం ) = posting
 933. प्रेषणानि ( ప్రేషణాని ) = postings
 934. प्रेषयन्ति ( ప్రేషయన్తి ) = post or send
 935. प्रेषयामि ( ప్రేషయామి ) = present, post
 936. प्रेषयेत् ( ప్రేషయేత్ ) = present
 937. प्रेष्ठ ( ప్రేష్ఠ ) = (past part.)sent (thing)
 938. प्रोक्त ( ప్రోక్త ) = said
 939. प्रोक्तं ( ప్రోక్తం ) = is called
 940. प्रोक्तः ( ప్రోక్తః ) = spoken
 941. प्रोक्तवान् ( ప్రోక్తవాన్ ) = instructed
 942. प्रोक्ता ( ప్రోక్తా ) = were said
 943. प्रोक्ताः ( ప్రోక్తాః ) = spoken
 944. प्रोक्तानि ( ప్రోక్తాని ) = said
 945. प्रोक्तान्येनैव ( ప్రోక్తాన్యేనైవ ) = proktAn.h + ena + eva:said + this + alone
 946. प्रोच्यते ( ప్రోచ్యతే ) = are said
 947. प्रोच्यमानं ( ప్రోచ్యమానం ) = as described by Me
 948. प्रोतं ( ప్రోతం ) = is strung
 949. प्रौच्चारित ( ప్రౌచ్చారిత ) = (adj) loud, prominent
 950. प्र्हथमाक्षरं ( ప్ర్హథమాక్షరం ) = initial (in a name)
 951. प्लवते ( ప్లవతే ) = to swim
 952. प्लिहा ( ప్లిహా ) = the spleen
 953. फटाटोप ( ఫటాటోప ) = (m) expanding of the hood by a cobra
 954. फणिन् ( ఫణిన్ ) = snake
 955. फल् ( ఫల్ ) = to bear fruit
 956. फल ( ఫల ) = fruit
 957. फलं ( ఫలం ) = results
 958. फलदा ( ఫలదా ) = giver of fruits (rewards , results )
 959. फलदीपिक ( ఫలదీపిక ) = A classical work on Astrology by Mantreswara
 960. फलहेतवः ( ఫలహేతవః ) = those desiring fruitive results
 961. फलाकाङ्क्षी ( ఫలాకాఙ్క్షీ ) = desiring fruitive results
 962. फलानि ( ఫలాని ) = results
 963. फलानुमेयाः ( ఫలానుమేయాః ) = fruits resembling actions
 964. फले ( ఫలే ) = in the result
 965. फलेषु ( ఫలేషు ) = in the fruits
 966. फलैः ( ఫలైః ) = results
 967. फुल्ल ( ఫుల్ల ) = open, flowered
 968. फेनः ( ఫేనః ) = (m) foam
 969. फेनकम् ( ఫేనకమ్ ) = (n) soap
 1. बंधनात् ( బంధనాత్ ) = (Nr.abl.S) bondage; tie
 2. बक ( బక ) = stork
 3. बकः ( బకః ) = (m) crane
 4. बकुलं ( బకులం ) = blossom (bakula tree blossom
 5. बकुलः ( బకులః ) = type of tree/shrub
 6. बकुला ( బకులా ) = (f)pr.n
 7. बङ्गभाषा ( బఙ్గభాషా ) = Bengali language
 8. बडिशम् ( బడిశమ్ ) = (n) fishing rod
 9. बत ( బత ) = how strange it is
 10. बदरिका ( బదరికా ) = the jujube fruit (``bora in marathi)
 11. बद्ध ( బద్ధ ) = caught
 12. बद्धपद्म ( బద్ధపద్మ ) = having bound himself in lotus-
 13. बद्धहस्तशिर्षासन ( బద్ధహస్తశిర్షాసన ) = the bound hands headstand posture
 14. बद्धाः ( బద్ధాః ) = being bound
 15. बध् ( బధ్ ) = to tie up
 16. बध् ( బధ్ ) = to trap, to tie down
 17. बध्नाति ( బధ్నాతి ) = to tie, to pack
 18. बध्यते ( బధ్యతే ) = becomes entangled
 19. बन्दी ( బన్దీ ) = prisoner, detainee
 20. बन्ध ( బన్ధ ) = a form of poetry
 21. बन्धं ( బన్ధం ) = bondage
 22. बन्धः ( బన్ధః ) = (m) bonds
 23. बन्धकः ( బన్ధకః ) = (m) mortgage
 24. बन्धपद्मासन ( బన్ధపద్మాసన ) = the bound lotus posture
 25. बन्धन ( బన్ధన ) = retriction
 26. बन्धनैः ( బన్ధనైః ) = from the bondage
 27. बन्धात् ( బన్ధాత్ ) = from bondage
 28. बन्धु ( బన్ధు ) = brother
 29. बन्धुः ( బన్ధుః ) = friend
 30. बन्धुवर्गः ( బన్ధువర్గః ) = relatives
 31. बन्धुषु ( బన్ధుషు ) = and the relatives or well-wishers
 32. बन्धून् ( బన్ధూన్ ) = relatives
 33. बन्धौ ( బన్ధౌ ) = in (towards) relatives
 34. बभूव ( బభూవ ) = became (from bhuu, to become)
 35. बर्हम् ( బర్హమ్ ) = (n) peacock feather
 36. बल ( బల ) = strength
 37. बलं ( బలం ) = army
 38. बलवत् ( బలవత్ ) = strong
 39. बलवतां ( బలవతాం ) = of the strong
 40. बलवान् ( బలవాన్ ) = powerful
 41. बलहीनेन ( బలహీనేన ) = (instr.sing.) by the person bereft of power or strength
 42. बला ( బలా ) = force
 43. बलात् ( బలాత్ ) = by force
 44. बलारिष्ट ( బలారిష్ట ) = Infant mortality
 45. बलिष्ठ ( బలిష్ఠ ) = strong
 46. बली ( బలీ ) = a demon king
 47. बस्ति ( బస్తి ) = method for cleaning the intestines
 48. बहवः ( బహవః ) = in great numbers
 49. बहिः ( బహిః ) = outside
 50. बहु ( బహు ) = a lot
 51. बहुकृत ( బహుకృత ) = variously done/made-up
 52. बहुकृतवेषः ( బహుకృతవేషః ) = various make-ups/roles
 53. बहुजनसुखाय ( బహుజనసుఖాయ ) = (dat.Sing.) for he happiness of many
 54. बहुजनहिताय ( బహుజనహితాయ ) = (dat.Sing.)for the welfare of many
 55. बहुढा ( బహుఢా ) = (indec.)in many ways or differently
 56. बहुदंष्ट्रा ( బహుదంష్ట్రా ) = many teeth
 57. बहुदुस्तारे ( బహుదుస్తారే ) = fordable with great difficulty
 58. बहुधा ( బహుధా ) = in many ways
 59. बहुना ( బహునా ) = many
 60. बहुमतं ( బహుమతం ) = (n) majority
 61. बहुमतः ( బహుమతః ) = in great estimation
 62. बहुलां ( బహులాం ) = various
 63. बहुलायासं ( బహులాయాసం ) = with great labor
 64. बहुवचनं ( బహువచనం ) = plural
 65. बहुविधाः ( బహువిధాః ) = various kinds of
 66. बहुशाखाः ( బహుశాఖాః ) = having various branches
 67. बहुस्यां ( బహుస్యాం ) = may exist as many
 68. बहूदरं ( బహూదరం ) = many bellies
 69. बहून् ( బహూన్ ) = many
 70. बहूनां ( బహూనాం ) = many
 71. बहूनि ( బహూని ) = many
 72. बाण ( బాణ ) = Arrow
 73. बाणः ( బాణః ) = (m) arrow
 74. बाणपाणिं ( బాణపాణిం ) = with hand holding arrow (and Bow)
 75. बाधते ( బాధతే ) = (1 ap) to obstruct
 76. बाध्यते ( బాధ్యతే ) = affected, afflicted
 77. बान्धव ( బాన్ధవ ) = brother
 78. बाल ( బాల ) = child
 79. बालः ( బాలః ) = young boy
 80. बालकः ( బాలకః ) = boy
 81. बालकवी ( బాలకవీ ) = young poet
 82. बालबुद्धी ( బాలబుద్ధీ ) = adj. childish
 83. बाला ( బాలా ) = Girl
 84. बालाः ( బాలాః ) = the less intelligent
 85. बालिका ( బాలికా ) = girl
 86. बालिकाः ( బాలికాః ) = girl
 87. बालोन्मत्तवदेव ( బాలోన్మత్తవదేవ ) = like a child who has gone mad
 88. बाल्यकालात् ( బాల్యకాలాత్ ) = from a young age
 89. बाष्पवृत्ति ( బాష్పవృత్తి ) = the continuity of tears
 90. बाष्पस्थाली ( బాష్పస్థాలీ ) = (f) pressure cooker
 91. बाहु ( బాహు ) = arm
 92. बाहुं ( బాహుం ) = arms
 93. बाहुल्य ( బాహుల్య ) = plentitude
 94. बाह्यस्पर्शेषु ( బాహ్యస్పర్శేషు ) = in external sense pleasure
 95. बाह्यांग ( బాహ్యాంగ ) = outer appearance, outer body, outer cover, external nature
 96. बाह्यान् ( బాహ్యాన్ ) = unnecessary
 97. बिडालः ( బిడాలః ) = (m) cat
 98. बिन्दु ( బిన్దు ) = dot
 99. बिन्दुः ( బిన్దుః ) = (m) point, drop
 100. बिन्दू ( బిన్దూ ) = a drop, a dot
 101. बिभर्ति ( బిభర్తి ) = is maintaining
 102. बिभीषणश्रीदः ( బిభీషణశ్రీదః ) = the man who gave `shrI' riches etc, to vibhIshhaNa
 103. बिभेति ( బిభేతి ) = fears
 104. बिभेषि ( బిభేషి ) = afraid
 105. बिभ्यति ( బిభ్యతి ) = is afraid;fears
 106. बिम्बः ( బిమ్బః ) = (m) disk, diskette
 107. बिल ( బిల ) = hole (neut)
 108. बीज ( బీజ ) = seed
 109. बीजं ( బీజం ) = the seed
 110. बीजगणित ( బీజగణిత ) = algebra
 111. बीजप्रदः ( బీజప్రదః ) = the seed-giving
 112. बीजाङ्कुरन्याय ( బీజాఙ్కురన్యాయ ) = maxim of seed and shoot
 113. बीभत्स ( బీభత్స ) = the sentiment of disgust (nauseating, revolting )
 114. बीभत्सकर्मन् ( బీభత్సకర్మన్ ) = adj. repulsive worker
 115. बुद्ध्या ( బుద్ధ్యా ) = by intelligence
 116. बुद्ध्वा ( బుద్ధ్వా ) = knowing
 117. बुद्बुदाः ( బుద్బుదాః ) = (m) bubbles
 118. बुद्ध ( బుద్ధ ) = one who has known hence the enlightened.
 119. बुद्ध ( బుద్ధ ) = Buddha
 120. बुद्धगतं ( బుద్ధగతం ) = having gone to Buddhaor due to Buddha
 121. बुद्धयः ( బుద్ధయః ) = intelligence
 122. बुद्धि ( బుద్ధి ) = intelligence
 123. बुद्धिं ( బుద్ధిం ) = intelligence
 124. बुद्धिः ( బుద్ధిః ) = intellect
 125. बुद्धिनाशः ( బుద్ధినాశః ) = loss of intelligence
 126. बुद्धिनाशात् ( బుద్ధినాశాత్ ) = and from loss of intelligence
 127. बुद्धिभेदं ( బుద్ధిభేదం ) = disruption of intelligence
 128. बुद्धिमतां ( బుద్ధిమతాం ) = of the intelligent
 129. बुद्धिमान् ( బుద్ధిమాన్ ) = is intelligent
 130. बुद्धियुक्तः ( బుద్ధియుక్తః ) = one who is engaged in devotional service
 131. बुद्धियुक्ताः ( బుద్ధియుక్తాః ) = being engaged in devotional service
 132. बुद्धियोगं ( బుద్ధియోగం ) = real intelligence
 133. बुद्धियोगात् ( బుద్ధియోగాత్ ) = on the strength of KRishhNa consciousness
 134. बुद्धिसंयोगं ( బుద్ధిసంయోగం ) = revival of consciousness
 135. बुद्धी ( బుద్ధీ ) = Intelligence
 136. बुद्धेः ( బుద్ధేః ) = more than the intelligence
 137. बुद्धौ ( బుద్ధౌ ) = in such consciousness
 138. बुद्बुदाङ्कः ( బుద్బుదాఙ్కః ) = (m) boiling point
 139. बुध् ( బుధ్ ) = to know.
 140. बुध ( బుధ ) = wise
 141. बुधः ( బుధః ) = the intelligent person
 142. बुधकौशिक ( బుధకౌశిక ) = the person budhakaushika
 143. बुधकौशिकः ( బుధకౌశికః ) = budhakaushikaH (the author of this hymn)
 144. बुधवार ( బుధవార ) = Wednesday
 145. बुधाः ( బుధాః ) = those who know
 146. बुधादित्ययोग ( బుధాదిత్యయోగ ) = Combination for learning
 147. बुधिः ( బుధిః ) = mind
 148. बृहत् ( బృహత్ ) = greater, long, macro, encompassing larger domain
 149. बृहत्दृष्टिता ( బృహత్దృష్టితా ) = macropsia
 150. बृहत्शिर्षी ( బృహత్శిర్షీ ) = macrocephalic
 151. बृहत्साम ( బృహత్సామ ) = the Braahat-sama
 152. बृहस्पतिं ( బృహస్పతిం ) = Brhaspati
 153. बृहस्पतिः ( బృహస్పతిః ) = the teacher of the Devas called "Brihaspati" literally
 154. बृहस्पतिर्दधातु ( బృహస్పతిర్దధాతు ) = Brihaspadi may give us
 155. बृहस्पती ( బృహస్పతీ ) = A name of the planet Jupiter
 156. बृहस्पतीवर्ष ( బృహస్పతీవర్ష ) = The Jovian or Jupiter Year. Cycle of 60 years which starts with the first New Moon in Tropical Aries. Mundane Astrology term
 157. बृहस्पतीवार ( బృహస్పతీవార ) = Thursday
 158. बोद्धव्यं ( బోద్ధవ్యం ) = should be understood
 159. बोधयन्तः ( బోధయన్తః ) = preaching
 160. बोधि ( బోధి ) = enlightenment
 161. बोधि ( బోధి ) = supreme knowledge
 162. बोधित ( బోధిత ) = having been taught/enlightened
 163. बोधिसत्त्व ( బోధిసత్త్వ ) = the one whose sattva essence is enlightenment.
 164. ब्रं ( బ్రం ) = (root) to wander
 165. ब्रवीमि ( బ్రవీమి ) = I am speaking
 166. ब्रवीषि ( బ్రవీషి ) = You are explaining
 167. ब्रह्म ( బ్రహ్మ ) = cosmos
 168. ब्रह्मं ( బ్రహ్మం ) = (Acc.S)the great self
 169. ब्रह्मचर्य ( బ్రహ్మచర్య ) = control of sexual impulses
 170. ब्रह्मचर्यं ( బ్రహ్మచర్యం ) = celibacy
 171. ब्रह्मचर्यासन ( బ్రహ్మచర్యాసన ) = the posterior stretch posture
 172. ब्रह्मचारिणौ ( బ్రహ్మచారిణౌ ) = (2)bachelors
 173. ब्रह्मचारिन् ( బ్రహ్మచారిన్ ) = celebates, established in (the persuit of) Brahma
 174. ब्रह्मचारिव्रते ( బ్రహ్మచారివ్రతే ) = in the vow of celibacy
 175. ब्रह्मजिज्ञासा ( బ్రహ్మజిజ్ఞాసా ) = desire to know or understand Brahman
 176. ब्रह्मणः ( బ్రహ్మణః ) = gen. sing. of brahman
 177. ब्रह्मणा ( బ్రహ్మణా ) = by the spirit soul
 178. ब्रह्मणि ( బ్రహ్మణి ) = Brahman.h ;God
 179. ब्रह्मतेजोबलं ( బ్రహ్మతేజోబలం ) = the power or might arising out of the effulgence of Brahman
 180. ब्रह्मदण्डेन ( బ్రహ్మదణ్డేన ) = (Nr.instr.S) the big egg i.e Universe
 181. ब्रह्मद्वार ( బ్రహ్మద్వార ) = the door where kundalini enters the spine
 182. ब्रह्मन् ( బ్రహ్మన్ ) = the preceptor
 183. ब्रह्मनिर्वाणं ( బ్రహ్మనిర్వాణం ) = the spiritual kingdom of God
 184. ब्रह्मपदं ( బ్రహ్మపదం ) = the state/position of Brahma/god-realised state
 185. ब्रह्मभुः ( బ్రహ్మభుః ) = the earth
 186. ब्रह्मभुयाय ( బ్రహ్మభుయాయ ) = elevated to the Brahman platform
 187. ब्रह्मभूतं ( బ్రహ్మభూతం ) = liberation by identification with the Absolute
 188. ब्रह्मभूतः ( బ్రహ్మభూతః ) = being self-realised
 189. ब्रह्मभूयाय ( బ్రహ్మభూయాయ ) = for self-realisation
 190. ब्रह्ममयः ( బ్రహ్మమయః ) = full of Brahma (Ananda) i.e.bliss
 191. ब्रह्मयोग ( బ్రహ్మయోగ ) = by concentration in Brahman
 192. ब्रह्मवादिनां ( బ్రహ్మవాదినాం ) = of the transcendentalists
 193. ब्रह्मवित् ( బ్రహ్మవిత్ ) = one who knows the Supreme perfectly
 194. ब्रह्मविदः ( బ్రహ్మవిదః ) = who know the Absolute
 195. ब्रह्मसंस्पर्शं ( బ్రహ్మసంస్పర్శం ) = being in constant touch with the Supreme
 196. ब्रह्मसमाज ( బ్రహ్మసమాజ ) = Brahmasamaj, a movement in 19-20th century near Calcutta
 197. ब्रह्मसूत्र ( బ్రహ్మసూత్ర ) = of the Vedanta
 198. ब्रह्मा ( బ్రహ్మా ) = non. sing of brahman, masc
 199. ब्रह्माणं ( బ్రహ్మాణం ) = Lord Brahma
 200. ब्रह्माण्ड ( బ్రహ్మాణ్డ ) = macrocosm
 201. ब्रह्माण्डप्राण ( బ్రహ్మాణ్డప్రాణ ) = cosmic breath
 202. ब्रह्मादीनामपि ( బ్రహ్మాదీనామపి ) = even of Brahma and others
 203. ब्रह्माद्याचरणं ( బ్రహ్మాద్యాచరణం ) = practises this brahma science
 204. ब्रह्मासि ( బ్రహ్మాసి ) = are Brahma
 205. ब्रह्मास्मि ( బ్రహ్మాస్మి ) = brahmA and asmi: Brahma and am
 206. ब्राह्मण ( బ్రాహ్మణ ) = Brahmin, priest, knower of Brahma (brahmaM jaanaati iti)
 207. ब्राह्मणः ( బ్రాహ్మణః ) = )Masc.Nom.S) the Brahmin
 208. ब्राह्मणस्य ( బ్రాహ్మణస్య ) = of the man who knows the Supreme Brahman
 209. ब्राह्मणा ( బ్రాహ్మణా ) = sacrificial formulae
 210. ब्राह्मणाः ( బ్రాహ్మణాః ) = brahmanas
 211. ब्राह्मणान् ( బ్రాహ్మణాన్ ) = Brahmins
 212. ब्राह्मणे ( బ్రాహ్మణే ) = in the brahmana
 213. ब्राह्मी ( బ్రాహ్మీ ) = spiritual
 214. ब्रू ( బ్రూ ) = to speak
 215. ब्रूहि ( బ్రూహి ) = tell
 216. भंग ( భంగ ) = (masc) break
 217. भकतः ( భకతః ) = devotee
 218. भक्त ( భక్త ) = devotee
 219. भक्तः ( భక్తః ) = devotee
 220. भक्ताः ( భక్తాః ) = devotees
 221. भक्तानुकंपिनां ( భక్తానుకంపినాం ) = compassionate to the devotees
 222. भक्ति ( భక్తి ) = devotion, worship
 223. भक्तिं ( భక్తిం ) = devotional service
 224. भक्तिः ( భక్తిః ) = in devotional service
 225. भक्तिमान् ( భక్తిమాన్ ) = devotee
 226. भक्तियोगेन ( భక్తియోగేన ) = by devotional service
 227. भक्तेषु ( భక్తేషు ) = amongst devotees
 228. भक्त्या ( భక్త్యా ) = in full devotion
 229. भक्त्युपहृतं ( భక్త్యుపహృతం ) = offered in devotion
 230. भगवत् ( భగవత్ ) = God
 231. भगवद् ( భగవద్ ) = god's
 232. भगवद्गीता ( భగవద్గీతా ) = the dialogues between Krishna and Arjuna
 233. भगवन् ( భగవన్ ) = O Supreme
 234. भगवान् ( భగవాన్ ) = O Personality of Godhead
 235. भगवान ( భగవాన ) = holy
 236. भगिनी ( భగినీ ) = sister
 237. भग्नेशकार्मुकः ( భగ్నేశకార్ముకః ) = the man who broke the bow of Isha(shiva) i.e. rAma
 238. भज् ( భజ్ ) = to practice / incur
 239. भज ( భజ ) = worship
 240. भजक ( భజక ) = worshippers
 241. भजतां ( భజతాం ) = in rendering devotional service
 242. भजति ( భజతి ) = (1 pp) to divide, to allocate
 243. भजते ( భజతే ) = renders transcendental loving service
 244. भजन ( భజన ) = a hymn
 245. भजन्ति ( భజన్తి ) = render service
 246. भजन्ते ( భజన్తే ) = render services
 247. भजस्व ( భజస్వ ) = be engaged in loving service
 248. भजामि ( భజామి ) = reward
 249. भजे ( భజే ) = I worship
 250. भट्टकवार ( భట్టకవార ) = Sunday
 251. भद्रं ( భద్రం ) = (Nr.nom. + acc.sing.)goodness
 252. भद्राः ( భద్రాః ) = goodness
 253. भद्रासन ( భద్రాసన ) = the auspicious posture
 254. भय ( భయ ) = fear
 255. भयं ( భయం ) = fear
 256. भयसंकीर्ण ( భయసంకీర్ణ ) = phobia
 257. भयात् ( భయాత్ ) = out of fear
 258. भयानक ( భయానక ) = the sentiment of fear, terror
 259. भयानकानि ( భయానకాని ) = very fearful
 260. भयावहः ( భయావహః ) = dangerous
 261. भयेन ( భయేన ) = out of fear
 262. भर ( భర ) = weight
 263. भरणि ( భరణి ) = jewel
 264. भरणी ( భరణీ ) = Second nakshatra
 265. भरत ( భరత ) = Bharat
 266. भरतर्षभ ( భరతర్షభ ) = O chief amongst the descendants of Bharata
 267. भरतवंदितः ( భరతవందితః ) = the who has been saluted by Bharata
 268. भरतश्रेष्ठ ( భరతశ్రేష్ఠ ) = O chief of the Bharatas
 269. भरतसत्तम ( భరతసత్తమ ) = O best of the Bharatas
 270. भरताग्रज ( భరతాగ్రజ ) = the one going before Bharata (elder of bharata)
 271. भर्जनं ( భర్జనం ) = nourisher?
 272. भर्जयति ( భర్జయతి ) = to fry
 273. भर्ता ( భర్తా ) = sustainer
 274. भर्त्सयते ( భర్త్సయతే ) = to snub
 275. भल्लतकः ( భల్లతకః ) = (m) cashewnut
 276. भल्लुकः ( భల్లుకః ) = (m) bear
 277. भव् ( భవ్ ) = to be
 278. भव ( భవ ) = become
 279. भवंतु ( భవంతు ) = let them be or become
 280. भवः ( భవః ) = birth
 281. भवतः ( భవతః ) = Thy
 282. भवतरणे ( భవతరణే ) = for crossing the ocean of births \& deaths
 283. भवतां ( భవతాం ) = (Masc.poss.Pl.) your
 284. भवति ( భవతి ) = becomes
 285. भवती ( భవతీ ) = you
 286. भवतु ( భవతు ) = let there be
 287. भवन ( భవన ) = home, residence, place
 288. भवनेषु ( భవనేషు ) = in the homes of
 289. भवन्तं ( భవన్తం ) = You
 290. भवन्तः ( భవన్తః ) = you
 291. भवन्ति ( భవన్తి ) = grow
 292. भवबीजानां ( భవబీజానాం ) = the birth-seeds
 293. भवसागरं ( భవసాగరం ) = the ocean of births and deaths
 294. भवान् ( భవాన్ ) = you
 295. भवामि ( భవామి ) = I become
 296. भवाय ( భవాయ ) = for the sake of the world
 297. भवार्णव ( భవార్ణవ ) = bhava+arNava, birth\&death+ocean
 298. भविता ( భవితా ) = will come to be
 299. भविष्य ( భవిష్య ) = future
 300. भविष्यतां ( భవిష్యతాం ) = of future manifestations
 301. भविष्यति ( భవిష్యతి ) = it will increase in the future
 302. भविष्यन्ति ( భవిష్యన్తి ) = will be
 303. भविष्याणि ( భవిష్యాణి ) = future
 304. भविष्यामः ( భవిష్యామః ) = shall exist
 305. भवेत् ( భవేత్ ) = would be
 306. भषति ( భషతి ) = to bark
 307. भस्त्रिका ( భస్త్రికా ) = the bellows breath
 308. भस्म ( భస్మ ) = ash
 309. भस्मं ( భస్మం ) = ashes
 310. भस्मसात् ( భస్మసాత్ ) = to burn to ashes
 311. भस्मावशेषं ( భస్మావశేషం ) = ashes+remains
 312. भक्ष ( భక్ష ) = Food
 313. भक्षयति ( భక్షయతి ) = (10 up) to eat, to devour
 314. भाः ( భాః ) = light
 315. भाग ( భాగ ) = quota, portion
 316. भाग ( భాగ ) = part
 317. भागधेय ( భాగధేయ ) = fortune
 318. भाग्य ( భాగ్య ) = Blessing
 319. भाग्यभाव ( భాగ్యభావ ) = Ninth house of Luck
 320. भाग्यं ( భాగ్యం ) = fortune; luck
 321. भाग्योदय ( భాగ్యోదయ ) = prosperity, rise of wealth and belongings
 322. भाजनम् ( భాజనమ్ ) = (n) division
 323. भाजां ( భాజాం ) = acquiring peeople
 324. भाति ( భాతి ) = light
 325. भानू ( భానూ ) = a name of Sun
 326. भार ( భార ) = load
 327. भारः ( భారః ) = (m) burden, onus
 328. भारत ( భారత ) = O descendant of Bharata
 329. भारती ( భారతీ ) = Utterance
 330. भारते ( భారతే ) = (Loc.S)in India or Bharat
 331. भारवाहकम् ( భారవాహకమ్ ) = (n) a truck
 332. भार्या ( భార్యా ) = wife
 333. भार्याभाव ( భార్యాభావ ) = Seventh house of spouse (wife)
 334. भार्यानुरागः ( భార్యానురాగః ) = attachment to wife
 335. भालं ( భాలం ) = forehead
 336. भाव ( భావ ) = House and is also used to indicate the chart that uses Porphyry's Cusps
 337. भावं ( భావం ) = nature
 338. भावः ( భావః ) = (m) sentiment
 339. भावना ( భావనా ) = (f) emotions, feelings
 340. भावय ( భావయ ) = deem/consider/visualise/imagine
 341. भावयता ( భావయతా ) = having pleased
 342. भावयन्तः ( భావయన్తః ) = pleasing one another
 343. भावयन्तु ( భావయన్తు ) = will please
 344. भावसमन्वितः ( భావసమన్వితః ) = with great attention
 345. भावाः ( భావాః ) = natures
 346. भाविताः ( భావితాః ) = remembering
 347. भावेषु ( భావేషు ) = natures cintyah
 348. भावैः ( భావైః ) = by the states of being
 349. भाशते ( భాశతే ) = (1 ap) to speak
 350. भाशिन् ( భాశిన్ ) = one who talks
 351. भाष् ( భాష్ ) = to speak
 352. भाषण ( భాషణ ) = speech
 353. भाषसे ( భాషసే ) = speaking
 354. भाषा ( భాషా ) = language
 355. भाषायां ( భాషాయాం ) = in the language
 356. भाषिणि ( భాషిణి ) = speaker
 357. भाषित ( భాషిత ) = speech
 358. भाष्त्रं ( భాష్త్రం ) = (n) furnace
 359. भासः ( భాసః ) = effulgence
 360. भासयते ( భాసయతే ) = illuminates
 361. भासस्य ( భాసస్య ) = Bhasa's
 362. भास्क्र ( భాస్క్ర ) = a name of Sun
 363. भास्वता ( భాస్వతా ) = glowing
 364. भिण्डिः ( భిణ్డిః ) = (f) ladies-finger, okra
 365. भिताः ( భితాః ) = out of fear
 366. भित्तिः ( భిత్తిః ) = (m) walls
 367. भिद् ( భిద్ ) = to break
 368. भिन्नङ्कः ( భిన్నఙ్కః ) = (m) fractional number
 369. भिन्ना ( భిన్నా ) = separated
 370. भिल्ल ( భిల్ల ) = tribal
 371. भिक्षुकः ( భిక్షుకః ) = (m) beggar
 372. भीतं ( భీతం ) = fearful
 373. भीतभीतः ( భీతభీతః ) = fearful
 374. भीतानि ( భీతాని ) = out of fear
 375. भीति ( భీతి ) = fear
 376. भीतिं ( భీతిం ) = fear
 377. भीतिः ( భీతిః ) = fear
 378. भीम ( భీమ ) = terrible
 379. भीमकर्मा ( భీమకర్మా ) = one who performs herculean tasks
 380. भीमार्जुन ( భీమార్జున ) = to Bhima and Arjuna
 381. भीष्म ( భీష్మ ) = by Grandfather Bhishma
 382. भीष्मं ( భీష్మం ) = unto Grandfather Bhishma
 383. भीष्मः ( భీష్మః ) = Grandfather Bhishma
 384. भुक्ति ( భుక్తి ) = The Sub-period in a Dasha. Also known as the Antara
 385. भुक्त्वा ( భుక్త్వా ) = enjoying
 386. भुङ्क्ते ( భుఙ్క్తే ) = enjoys
 387. भुङ्क्ष्व ( భుఙ్క్ష్వ ) = enjoy
 388. भुज् ( భుజ్ ) = to eat
 389. भुज ( భుజ ) = arm or shoulder
 390. भुजंग ( భుజంగ ) = snake
 391. भुजङ्ग ( భుజఙ్గ ) = snake
 392. भुजन्।गासन ( భుజన్|గాసన ) = the cobra posture
 393. भुजासन ( భుజాసన ) = the arm posture
 394. भुजौ ( భుజౌ ) = upper arms
 395. भुञ्जते ( భుఞ్జతే ) = enjoy
 396. भुञ्जानं ( భుఞ్జానం ) = enjoying
 397. भुञ्जीय ( భుఞ్జీయ ) = one has to enjoy
 398. भुतः ( భుతః ) = (past part.)was there
 399. भुदान ( భుదాన ) = the donation of land
 400. भुनक्तु ( భునక్తు ) = (may) eat or enjoy
 401. भुमिः ( భుమిః ) = the earth
 402. भुमिकत्व ( భుమికత్వ ) = firm ground
 403. भुमी ( భుమీ ) = the object of meditation
 404. भुमौ ( భుమౌ ) = on the earth
 405. भुवः ( భువః ) = the upper world
 406. भुवन ( భువన ) = home
 407. भुवि ( భువి ) = in this world
 408. भुशुण्डी ( భుశుణ్డీ ) = (f) rifle, gun
 409. भू ( భూ ) = to be
 410. भूः ( భూః ) = become
 411. भूत ( భూత ) = happened
 412. भूतं ( భూతం ) = created being
 413. भूतगणान् ( భూతగణాన్ ) = ghosts
 414. भूतग्रामं ( భూతగ్రామం ) = all the cosmic manifestations
 415. भूतग्रामः ( భూతగ్రామః ) = the aggregate of all living entities
 416. भूतभर्तृ ( భూతభర్తృ ) = the maintainer of all living entities
 417. भूतभावन ( భూతభావన ) = O origin of everything
 418. भूतभावनः ( భూతభావనః ) = the source of all manifestations
 419. भूतभावोद्भवकरः ( భూతభావోద్భవకరః ) = producing the material bodies of the living entities
 420. भूतभृत् ( భూతభృత్ ) = the maintainer of all living entities
 421. भूतल ( భూతల ) = on the surface of the earth
 422. भूतसर्गौ ( భూతసర్గౌ ) = created living beings
 423. भूतस्थः ( భూతస్థః ) = in the cosmic manifestation
 424. भूतस्य ( భూతస్య ) = of forms
 425. भूतानां ( భూతానాం ) = of living entities
 426. भूतानि ( భూతాని ) = living entities (that are born)
 427. भूतानी ( భూతానీ ) = all that are created
 428. भूतिः ( భూతిః ) = exceptional power
 429. भूतेज्याः ( భూతేజ్యాః ) = worshipers of ghosts and spirits
 430. भूतेश ( భూతేశ ) = O Lord of everything
 431. भूतेषु ( భూతేషు ) = living entities
 432. भूत्वा ( భూత్వా ) = having come into being
 433. भूद् ( భూద్ ) = was
 434. भूप ( భూప ) = king
 435. भूपटः ( భూపటః ) = (m) map, chart
 436. भूपति ( భూపతి ) = lord of the earth (king)
 437. भूभृत् ( భూభృత్ ) = mountain
 438. भूमिः ( భూమిః ) = earth
 439. भूमिति ( భూమితి ) = geometry
 440. भूमीसुत ( భూమీసుత ) = A name for the planet Mars
 441. भूयः ( భూయః ) = repeatedly
 442. भूयो ( భూయో ) = again
 443. भूरि ( భూరి ) = much, great
 444. भूशनं ( భూశనం ) = ornament (Nr.nom.sing.)
 445. भूषण ( భూషణ ) = ornament
 446. भूषित ( భూషిత ) = adorned
 447. भृकुटि ( భృకుటి ) = upper part of the eye-lashes and lower part of the forehead
 448. भृगुः ( భృగుః ) = Bhrigu
 449. भृज्जति ( భృజ్జతి ) = to bake
 450. भृत् ( భృత్ ) = one who carries
 451. भृत्य ( భృత్య ) = servant
 452. भृश ( భృశ ) = (adv) ample
 453. भेक ( భేక ) = a frog
 454. भेद ( భేద ) = break, pierce, also difference
 455. भेदं ( భేదం ) = the differences
 456. भेदन ( భేదన ) = breaking through, piercing
 457. भेदनं ( భేదనం ) = (n) incision
 458. भेदाज्ञानं ( భేదాజ్ఞానం ) = difference/otherness/duality
 459. भेरुण्ड ( భేరుణ్డ ) = terrible
 460. भेरुण्डासन ( భేరుణ్డాసన ) = the formidable posture
 461. भेर्यः ( భేర్యః ) = large drums
 462. भेषज ( భేషజ ) = medicine
 463. भेषजशास्त्रम् ( భేషజశాస్త్రమ్ ) = therapy
 464. भैरव ( భైరవ ) = terrible, one of the forms of Shiva
 465. भैक्ष्यं ( భైక్ష్యం ) = by begging
 466. भो ( భో ) = exclamatory word for addressing a person
 467. भोतिकशास्त्रम् ( భోతికశాస్త్రమ్ ) = physics
 468. भोक्तव्य ( భోక్తవ్య ) = should be used, enjoyed
 469. भोक्ता ( భోక్తా ) = the enjoyer
 470. भोक्तारं ( భోక్తారం ) = the beneficiary
 471. भोक्ति ( భోక్తి ) = one who enjoys
 472. भोक्तुं ( భోక్తుం ) = to enjoy life
 473. भोक्तृत्वे ( భోక్తృత్వే ) = in enjoyment
 474. भोग ( భోగ ) = enjoyment
 475. भोगरतः ( భోగరతః ) = indulging in worldly pleasures
 476. भोगाः ( భోగాః ) = material enjoyment
 477. भोगान् ( భోగాన్ ) = enjoyable things
 478. भोगि ( భోగి ) = serpent (that has bhoga, meaning hood)
 479. भोगी ( భోగీ ) = the enjoyer
 480. भोगैः ( భోగైః ) = enjoyment
 481. भोजनं ( భోజనం ) = eating
 482. भोजनशाला ( భోజనశాలా ) = (f) dining room
 483. भोजनेषु ( భోజనేషు ) = or while eating together
 484. भोक्ष्यसे ( భోక్ష్యసే ) = you enjoy
 485. भौज्य ( భౌజ్య ) = enjoyment (of kingship)
 486. भौतिक ( భౌతిక ) = material
 487. भौम ( భౌమ ) = A name for the planet Mars
 488. भ्रमति ( భ్రమతి ) = (1 pp) to roam, to wander
 489. भ्रमर ( భ్రమర ) = a large bee
 490. भ्रमरकम् ( భ్రమరకమ్ ) = (n) a top (spun using a thread)
 491. भ्रमरी ( భ్రమరీ ) = the bee breath
 492. भ्रमिः ( భ్రమిః ) = a screw
 493. भ्रातः ( భ్రాతః ) = brother
 494. भ्रातरौ ( భ్రాతరౌ ) = the two brothers
 495. भ्राता ( భ్రాతా ) = brother
 496. भ्रातृ ( భ్రాతృ ) = brother
 497. भ्रातृकारक ( భ్రాతృకారక ) = Significator of Brother which is Mars
 498. भ्रातृन् ( భ్రాతృన్ ) = brothers
 499. भ्रान्त ( భ్రాన్త ) = lost
 500. भ्रान्ति ( భ్రాన్తి ) = confusion
 501. भ्रान्तिदर्शन ( భ్రాన్తిదర్శన ) = a delusion
 502. भ्रामयन् ( భ్రామయన్ ) = causing to travel
 503. भ्रुवोः ( భ్రువోః ) = the eyebrows
 504. भ्रूः ( భ్రూః ) = brow
 1. म॥न्दोऽपि ( మ||న్దోऽపి ) = mandaH + api:though dull or slow
 2. मंगलं ( మంగలం ) = (Nr. nom. + accc.S)auspiciousness
 3. मंत्रस्य ( మంత్రస్య ) = mantra's
 4. मंत्रेण ( మంత్రేణ ) = thro' the mantra
 5. मंद ( మంద ) = Dull
 6. मंदिर ( మందిర ) = temple
 7. मंस्यन्ते ( మంస్యన్తే ) = they will consider
 8. मकर ( మకర ) = crocodile
 9. मकरः ( మకరః ) = crocodile
 10. मकरासन ( మకరాసన ) = the crocodile posture
 11. मखत्राता ( మఖత్రాతా ) = the protector, saviour of makha (Indra)
 12. मग्न ( మగ్న ) = (adj) immersed
 13. मघा ( మఘా ) = Also known as makka. Tenth nakshatra
 14. मङ्गल ( మఙ్గల ) = Mars. Also Auspiciousness and well-being
 15. मङ्गलवार ( మఙ్గలవార ) = Tuesday
 16. मच्चित्तः ( మచ్చిత్తః ) = in consciousness of Me
 17. मच्चित्ताः ( మచ్చిత్తాః ) = their minds fully engaged in Me
 18. मजिन ( మజిన ) = deer skin?
 19. मज्जत् ( మజ్జత్ ) = one who takes a dip
 20. मज्जति ( మజ్జతి ) = (6 pp) to sink, to drown
 21. मञ्चः ( మఞ్చః ) = (m) bed
 22. मणि ( మణి ) = gem
 23. मणिगणाः ( మణిగణాః ) = pearls
 24. मणिपुर ( మణిపుర ) = a chakra near or at the navel
 25. मणिबन्धः ( మణిబన్ధః ) = (m) wrist
 26. मण्डल ( మణ్డల ) = circle
 27. मण्डित ( మణ్డిత ) = shining
 28. मण्डुक ( మణ్డుక ) = a frog
 29. मण्डुकासन ( మణ్డుకాసన ) = the frog posture
 30. मत् ( మత్ ) = upon Me (KRishhNa)
 31. मत ( మత ) = Opinion
 32. मतं ( మతం ) = injunctions
 33. मतः ( మతః ) = is considered
 34. मता ( మతా ) = is considered
 35. मताः ( మతాః ) = are considered
 36. मतिं ( మతిం ) = intellect
 37. मतिः ( మతిః ) = intellect , thought ,opinion
 38. मतिरापनेया ( మతిరాపనేయా ) = matiH + ApaneyA:mind + to be led
 39. मतिर्भिन्नः ( మతిర్భిన్నః ) = mind +different (different opinions or views)
 40. मतिर्मम ( మతిర్మమ ) = my opinion
 41. मतुरा ( మతురా ) = the city of mathura
 42. मतृ ( మతృ ) = mother
 43. मते ( మతే ) = in the opinion
 44. मतैक्यं ( మతైక్యం ) = (n) consensus
 45. मत्कर्म ( మత్కర్మ ) = My work
 46. मत्कर्मकृत् ( మత్కర్మకృత్ ) = engaged in doing My work
 47. मत्कुण ( మత్కుణ ) = bed-bug
 48. मत्कुणः ( మత్కుణః ) = (m) bedbug, khatamal
 49. मत्तः ( మత్తః ) = beyond Me
 50. मत्परं ( మత్పరం ) = subordinate to Me
 51. मत्परः ( మత్పరః ) = in relationship with Me
 52. मत्परमः ( మత్పరమః ) = considering Me the Supreme
 53. मत्परमाः ( మత్పరమాః ) = taking Me, the Supreme Lord, as everything
 54. मत्पराः ( మత్పరాః ) = being attached to Me
 55. मत्परायणः ( మత్పరాయణః ) = devoted to Me
 56. मत्प्रसादात् ( మత్ప్రసాదాత్ ) = by My mercy
 57. मत्वा ( మత్వా ) = having thought ,thinking that
 58. मत्संस्थां ( మత్సంస్థాం ) = the spiritual sky (the kingdom of God)
 59. मत्सर ( మత్సర ) = Anger, Jealousy, Envy, Hostility
 60. मत्स्थानि ( మత్స్థాని ) = in Me
 61. मत्स्य ( మత్స్య ) = a fish
 62. मत्स्यण्डी ( మత్స్యణ్డీ ) = (n) molasses
 63. मत्स्यासन ( మత్స్యాసన ) = the fish posture
 64. मत्स्येन्द्रासन ( మత్స్యేన్ద్రాసన ) = the posture of Matsyendra
 65. मद्भक्तः ( మద్భక్తః ) = My devotee
 66. मद्भक्तिं ( మద్భక్తిం ) = My devotional service
 67. मद्भावं ( మద్భావం ) = transcendental love for Me
 68. मद्व्यपाश्रयः ( మద్వ్యపాశ్రయః ) = under My protection
 69. मद ( మద ) = Intoxication
 70. मदं ( మదం ) = illusion
 71. मदन ( మదన ) = manmatha (god of Love)
 72. मदनं ( మదనం ) = god of love, Cupid
 73. मदनुग्रहाय ( మదనుగ్రహాయ ) = just to show me favour
 74. मदर्थं ( మదర్థం ) = for My sake
 75. मदर्थे ( మదర్థే ) = for my sake
 76. मदान्ध ( మదాన్ధ ) = blind from lust
 77. मदान्विताः ( మదాన్వితాః ) = absorbed in the conceit
 78. मदाश्रयः ( మదాశ్రయః ) = in consciousness of Me (KRishhNa consciousness)
 79. मदिर ( మదిర ) = (f) wine
 80. मदीय ( మదీయ ) = Mine
 81. मद्गतप्राणाः ( మద్గతప్రాణాః ) = their lives devoted to Me
 82. मद्गतेन ( మద్గతేన ) = abiding in Me, always thinking of Me
 83. मद्भक्तः ( మద్భక్తః ) = engaged in My devotional service
 84. मद्भावं ( మద్భావం ) = My nature
 85. मद्भावाः ( మద్భావాః ) = born of Me
 86. मद्भावाय ( మద్భావాయ ) = to My nature
 87. मद्य ( మద్య ) = liqour
 88. मद्याजी ( మద్యాజీ ) = My worshiper
 89. मधु ( మధు ) = Sweet
 90. मधुकर ( మధుకర ) = bee
 91. मधुकरी ( మధుకరీ ) = bee
 92. मधुकर्कटि ( మధుకర్కటి ) = (f) papaya
 93. मधुकोशः ( మధుకోశః ) = (m) beehive
 94. मधुमक्षिका ( మధుమక్షికా ) = (f) bee
 95. मधुर ( మధుర ) = sweet
 96. मधुरं ( మధురం ) = sweet
 97. मधुरत्व ( మధురత్వ ) = sweetness
 98. मधुराक्षरम् ( మధురాక్షరమ్ ) = sweet letter(s)
 99. मधुसूदन ( మధుసూదన ) = O killer of the demon Madhu (KRishhNa)
 100. मधुसूदनः ( మధుసూదనః ) = the killer of Madhu
 101. मधुस्फीता ( మధుస్ఫీతా ) = sweet
 102. मध्य ( మధ్య ) = middle
 103. मध्यं ( మధ్యం ) = middle
 104. मध्यम ( మధ్యమ ) = medium
 105. मध्यमरूपं ( మధ్యమరూపం ) = having this form in the middle
 106. मध्यस्थ ( మధ్యస్థ ) = mediators between belligerents
 107. मध्यानि ( మధ్యాని ) = in the middle
 108. मध्यायु ( మధ్యాయు ) = Medium span of life 32–75 years
 109. मध्ये ( మధ్యే ) = among, in
 110. मध्योन्नतकाचः ( మధ్యోన్నతకాచః ) = (m) magnifying lens
 111. मन् ( మన్ ) = to imagine/fancy/conceive/think/contemplate.
 112. मन् ( మన్ ) = to think
 113. मन ( మన ) = Mind
 114. मनः ( మనః ) = heart
 115. मनःप्रसादः ( మనఃప్రసాదః ) = satisfaction of the mind
 116. मनन ( మనన ) = Reflection
 117. मनप्रवाह ( మనప్రవాహ ) = Stream of thought
 118. मनवः ( మనవః ) = Manus
 119. मनवे ( మనవే ) = unto the father of mankind (of the name Vaivasvata)
 120. मनस् ( మనస్ ) = mind
 121. मनसं ( మనసం ) = whose mind
 122. मनसः ( మనసః ) = more than the mind
 123. मनसा ( మనసా ) = by the mind
 124. मनसि ( మనసి ) = in the mind
 125. मनस्ताप ( మనస్తాప ) = mental pain
 126. मनीषिणः ( మనీషిణః ) = great sages or devotees
 127. मनीषिणां ( మనీషిణాం ) = even for the great souls
 128. मनीषित ( మనీషిత ) = (n) a wish
 129. मनु ( మను ) = father of the human race
 130. मनुः ( మనుః ) = the father of mankind
 131. मनुष्य ( మనుష్య ) = man
 132. मनुष्यलोके ( మనుష్యలోకే ) = in the world of human society
 133. मनुष्याः ( మనుష్యాః ) = all men
 134. मनुष्याणां ( మనుష్యాణాం ) = of such men
 135. मनुष्येषु ( మనుష్యేషు ) = in human society
 136. मनोगतान् ( మనోగతాన్ ) = of mental concoction
 137. मनोघटनावाद ( మనోఘటనావాద ) = mentalism
 138. मनोजवं ( మనోజవం ) = having the speed of mind
 139. मनोदुर्दशा ( మనోదుర్దశా ) = psychosis
 140. मनोभावः ( మనోభావః ) = (m) attitude
 141. मनोभिः ( మనోభిః ) = and mind
 142. मनोमनि ( మనోమని ) = samadhi
 143. मनोरञ्जन ( మనోరఞ్జన ) = entertainment, pleasant to mind
 144. मनोरथ ( మనోరథ ) = wish
 145. मनोरथं ( మనోరథం ) = according to my desires
 146. मनोरमे ( మనోరమే ) = another appellation to PArvati here meaning `pleasing to the mind'
 147. मनोरासायनिक ( మనోరాసాయనిక ) = mental chemistry
 148. मनोरुग्ण ( మనోరుగ్ణ ) = mental patient
 149. मनोविकृति ( మనోవికృతి ) = psychiatry
 150. मनोविकृति ( మనోవికృతి ) = mental disorder
 151. मनोवृत्ति ( మనోవృత్తి ) = mentality
 152. मनोहर ( మనోహర ) = beautiful
 153. मन्गलं ( మన్గలం ) = auspiciousness
 154. मन्तव्यः ( మన్తవ్యః ) = is to be considered
 155. मन्त्र ( మన్త్ర ) = spell
 156. मन्त्रः ( మన్త్రః ) = transcendental chant
 157. मन्त्रयते ( మన్త్రయతే ) = (10 ap) to consult
 158. मन्त्रहीनं ( మన్త్రహీనం ) = with no chanting of the Vedic hymns
 159. मन्थति ( మన్థతి ) = to churn (as in to get butter from curds)
 160. मन्दाकिनी ( మన్దాకినీ ) = the ganges
 161. मन्दान् ( మన్దాన్ ) = lazy to understand self-realisation
 162. मन्दार ( మన్దార ) = mountain used by the gods to stir the cosmic ocean
 163. मन्दि ( మన్ది ) = A mathematical point that arises every day a certain number of hours after sunset. Used in Electional Astrology or Muhurtha
 164. मन्दिर ( మన్దిర ) = abode
 165. मन्दिरे ( మన్దిరే ) = in the temple
 166. मन्मथ ( మన్మథ ) = god of love, Cupid
 167. मन्मनाः ( మన్మనాః ) = always thinking of Me
 168. मन्मया ( మన్మయా ) = fully in Me
 169. मन्यते ( మన్యతే ) = (4 ap) to think, to believe
 170. मन्यन्ते ( మన్యన్తే ) = think
 171. मन्यसे ( మన్యసే ) = you so think
 172. मन्ये ( మన్యే ) = think
 173. मन्येत ( మన్యేత ) = thinks
 174. मम ( మమ ) = mine
 175. ममापि ( మమాపి ) = even my
 176. मयं ( మయం ) = full of/completely filled
 177. मयः ( మయః ) = full of
 178. मया ( మయా ) = by me
 179. मयि ( మయి ) = in myself
 180. मयुरासन ( మయురాసన ) = the peacock posture
 181. मयूर ( మయూర ) = a peacock
 182. मयूरः ( మయూరః ) = (m) peacock
 183. मय्यसहिष्णु ( మయ్యసహిష్ణు ) = mayi+asahishhNuH, in me+intolerant
 184. मरण ( మరణ ) = death
 185. मरणं ( మరణం ) = death
 186. मरणात् ( మరణాత్ ) = than death
 187. मरीच ( మరీచ ) = a name of Sun
 188. मरीचि ( మరీచి ) = rays
 189. मरीचिः ( మరీచిః ) = Marici
 190. मरीचिका ( మరీచికా ) = (f) chillies
 191. मरीचिमालिन् ( మరీచిమాలిన్ ) = (adj) garlanded with rays, sun
 192. मरु ( మరు ) = desert
 193. मरुत् ( మరుత్ ) = wind
 194. मरुतः ( మరుతః ) = the forty-nine Maruts (demigods of the wind)
 195. मरुतां ( మరుతాం ) = in the air or thoro' the air
 196. मरुभूमिः ( మరుభూమిః ) = (m) desert, barren land
 197. मर्जारः ( మర్జారః ) = (m) cat
 198. मर्त्य ( మర్త్య ) = mortal
 199. मर्त्यलोकं ( మర్త్యలోకం ) = to the mortal earth
 200. मर्त्येषु ( మర్త్యేషు ) = among those subject to death
 201. मल ( మల ) = dirt, rubbish
 202. मलय ( మలయ ) = malaya mountain
 203. मलयज ( మలయజ ) = A sandal tree (born in malaya mountain range), sandal wood
 204. मलयज ( మలయజ ) = arising out of mount malaya
 205. मलेन ( మలేన ) = by dust
 206. मल्लः ( మల్లః ) = (m) wrestler
 207. मल्लयुद्धम् ( మల్లయుద్ధమ్ ) = (n) wrestling
 208. मशक ( మశక ) = gnat, small fly
 209. मशकः ( మశకః ) = (m) mosquito
 210. मशकजालः ( మశకజాలః ) = (m) mosquito net
 211. मशी ( మశీ ) = (f) ink
 212. महत् ( మహత్ ) = great man
 213. महतः ( మహతః ) = from very great
 214. महता ( మహతా ) = great
 215. महति ( మహతి ) = in a great
 216. महतीं ( మహతీం ) = great
 217. महत्तोन्माद ( మహత్తోన్మాద ) = macromania
 218. महदवधानं ( మహదవధానం ) = great care \& attention
 219. महद्योनिः ( మహద్యోనిః ) = source of birth in the material substance
 220. महनीय ( మహనీయ ) = great person
 221. महर्षयः ( మహర్షయః ) = great sages
 222. महर्षि ( మహర్షి ) = great sages
 223. महर्षीणां ( మహర్షీణాం ) = of the great sages
 224. महा ( మహా ) = great (substitute of mahat), big large, huge, powerful, mighty, eminent, noble
 225. महाकाव्य ( మహాకావ్య ) = epic poem, very long poem
 226. महाजनः ( మహాజనః ) = great man
 227. महात्मन् ( మహాత్మన్ ) = great man
 228. महात्मनः ( మహాత్మనః ) = the great souls
 229. महात्मा ( మహాత్మా ) = Great man
 230. महात्मानः ( మహాత్మానః ) = the great souls
 231. महादेव ( మహాదేవ ) = the great god - Shiva
 232. महादोषात् ( మహాదోషాత్ ) = from the great defects, wrongs
 233. महान् ( మహాన్ ) = great
 234. महानद्यां ( మహానద్యాం ) = in the great river
 235. महानुभवान् ( మహానుభవాన్ ) = great souls
 236. महापातक ( మహాపాతక ) = great sins
 237. महापापात् ( మహాపాపాత్ ) = from the great sins
 238. महापाप्मा ( మహాపాప్మా ) = greatly sinful
 239. महापुरुषयोग ( మహాపురుషయోగ ) = Combination for an extraordinary personality. Usually a planet is in Exaltation and in a Kendra (Angular sign or house)
 240. महाबन्ध ( మహాబన్ధ ) = types of mudraa
 241. महाबलौ ( మహాబలౌ ) = (two)great powerful persons
 242. महाबाहुः ( మహాబాహుః ) = mighty-armed
 243. महाबाहो ( మహాబాహో ) = O mighty-armed one
 244. महाभारतः ( మహాభారతః ) = epic Mahabharat, part of itihas (history)
 245. महाभियोगः ( మహాభియోగః ) = (m) impeachment
 246. महाभूतानी ( మహాభూతానీ ) = the great elements
 247. महामुद्रा ( మహాముద్రా ) = types of mudraa
 248. महायोगेश्वरः ( మహాయోగేశ్వరః ) = the most powerful mystic
 249. महारथः ( మహారథః ) = great fighter
 250. महारथाः ( మహారథాః ) = great chariot fighters
 251. महाराष्त्र ( మహారాష్త్ర ) = Indian state
 252. महार्ह ( మహార్హ ) = great (those that deserve to be called great)
 253. महाविघ्नात् ( మహావిఘ్నాత్ ) = from the great obstacles
 254. महावीर ( మహావీర ) = Mahavir
 255. महाशङ्खं ( మహాశఙ్ఖం ) = the terrific conchshell
 256. महाशनः ( మహాశనః ) = all-devouring
 257. महिपाल ( మహిపాల ) = (m) king
 258. महिमा ( మహిమా ) = Glory
 259. महिमानं ( మహిమానం ) = glories
 260. महिम्नः ( మహిమ్నః ) = of greatness
 261. महिश ( మహిశ ) = he - buffalo
 262. महिष ( మహిష ) = (m) buffalo
 263. महिषः ( మహిషః ) = demon
 264. महिषासुरस्य ( మహిషాసురస్య ) = of demon mahisha
 265. महिषासुरेण ( మహిషాసురేణ ) = by the demon mahishasura
 266. महीं ( మహీం ) = the world
 267. महीकृते ( మహీకృతే ) = for the sake of the earth
 268. महीपते ( మహీపతే ) = O King
 269. महीक्षितां ( మహీక్షితాం ) = chiefs of the world
 270. महेन्द्र ( మహేన్ద్ర ) = Indra, god of gods
 271. महेश्वरं ( మహేశ్వరం ) = the Supreme Lord
 272. महेश्वरः ( మహేశ్వరః ) = the Supreme Lord
 273. महेश्वासाः ( మహేశ్వాసాః ) = mighty bowmen
 274. महोदधि ( మహోదధి ) = ocean
 275. मह्यम् ( మహ్యమ్ ) = Mine
 276. मक्षिका ( మక్షికా ) = bee
 277. मा ( మా ) = Do not
 278. मां ( మాం ) = me
 279. मांगलिक ( మాంగలిక ) = auspicious
 280. मांसावसादि ( మాంసావసాది ) = mAmsau+Adi, flesh+etc
 281. मागा ( మాగా ) = mA+gaa, Don't+go
 282. माणिक्य ( మాణిక్య ) = perl
 283. मात ( మాత ) = mother
 284. मातंग ( మాతంగ ) = Matang
 285. मातरं ( మాతరం ) = (fem.acc.Sing.)mother
 286. माता ( మాతా ) = mother
 287. मातामह ( మాతామహ ) = (m) grandfather (mother's father)
 288. मातामहि ( మాతామహి ) = (f) grandmother (mother's mother)
 289. मातुल ( మాతుల ) = maternal uncle
 290. मातुलाः ( మాతులాః ) = maternal uncles
 291. मातुलान् ( మాతులాన్ ) = maternal uncles
 292. मातृ ( మాతృ ) = mother
 293. मातृभाव ( మాతృభావ ) = The 4th house of Mother
 294. मात्र ( మాత్ర ) = only
 295. मात्रास्पर्शः ( మాత్రాస్పర్శః ) = sensory perception
 296. माद्यति ( మాద్యతి ) = (4 pp) to be glad
 297. माधव ( మాధవ ) = vishnu, krishhna
 298. माधवः ( మాధవః ) = KRishhNa (the husband of the goddess of fortune)
 299. माधुर्य ( మాధుర్య ) = Sweetness
 300. माध्यम ( మాధ్యమ ) = media
 301. माध्यमाणि ( మాధ్యమాణి ) = media
 302. मान ( మాన ) = Respect
 303. मानव ( మానవ ) = human
 304. मानवः ( మానవః ) = a man
 305. मानवधर्म ( మానవధర్మ ) = humanity based ideology, prescribed behavior for humans
 306. मानवाः ( మానవాః ) = human beings
 307. मानवी ( మానవీ ) = (adj) done by human
 308. मानस ( మానస ) = mind
 309. मानसं ( మానసం ) = of the mind
 310. मानसः ( మానసః ) = within the mind
 311. मानसचित्र ( మానసచిత్ర ) = mental picture
 312. मानसशक्ति ( మానసశక్తి ) = mental power
 313. मानसशास्त्र ( మానసశాస్త్ర ) = psychology
 314. मानसशास्त्र ( మానసశాస్త్ర ) = psychology
 315. मानसाः ( మానసాః ) = from the mind
 316. मानसिक ( మానసిక ) = of the mind
 317. मानुषं ( మానుషం ) = human
 318. मानुषीं ( మానుషీం ) = in a human form
 319. मानुषे ( మానుషే ) = in human society
 320. मापन ( మాపన ) = measurement
 321. मापनदण्डः ( మాపనదణ్డః ) = (m) ruler, scale
 322. मापिका ( మాపికా ) = (f) scale, ruler
 323. माम् ( మామ్ ) = me
 324. मामकं ( మామకం ) = from Me
 325. मामकाः ( మామకాః ) = my party (sons)
 326. मामिकां ( మామికాం ) = My
 327. मायया ( మాయయా ) = by the illusory energy
 328. माया ( మాయా ) = Unreality, illusion, prakRitii
 329. मायामेतां ( మాయామేతాం ) = this illusory energy
 330. मारणं ( మారణం ) = (n) killing
 331. मारय ( మారయ ) = (verbal stem) to kill
 332. मारात्मक ( మారాత్మక ) = habitual killer
 333. मारुत ( మారుత ) = wind
 334. मारुतः ( మారుతః ) = wind
 335. मारुततुल्यवेगम् ( మారుతతుల్యవేగమ్ ) = with the speed equal to that of wind-god(his father
 336. मारुतिर्यस्य ( మారుతిర్యస్య ) = mArutiH+yasya, Hanuman+whose
 337. मार्ग ( మార్గ ) = way (masc)
 338. मार्गशीर्षः ( మార్గశీర్షః ) = the month of November-December
 339. मार्गाचल ( మార్గాచల ) = mountain coming in the way
 340. मार्जन ( మార్జన ) = cleaning
 341. मार्जनं ( మార్జనం ) = correcting, rubbing
 342. मार्जार ( మార్జార ) = cat
 343. मार्दवं ( మార్దవం ) = gentleness
 344. माल ( మాల ) = a wreath
 345. माला ( మాలా ) = Garland
 346. मालाकार ( మాలాకార ) = (m) gardener
 347. मालाकारी ( మాలాకారీ ) = (f) a woman selling flowers and garlands
 348. मालासन ( మాలాసన ) = the garland posture
 349. मालिका ( మాలికా ) = Garland
 350. मालिनी ( మాలినీ ) = shining, also maalinii metre, the one with garland
 351. माल्य ( మాల్య ) = garlands
 352. माष ( మాష ) = (m) a gold coin
 353. मास ( మాస ) = month
 354. मासानां ( మాసానాం ) = of months
 355. माहात्म्यं ( మాహాత్మ్యం ) = glories
 356. माहाराज्य ( మాహారాజ్య ) = being the great king
 357. मित ( మిత ) = a few, a little
 358. मित्र ( మిత్ర ) = (neut) friend
 359. मित्रद्रोहे ( మిత్రద్రోహే ) = in quarreling with friends
 360. मित्रे ( మిత్రే ) = in (towards) the friend
 361. मिथुन ( మిథున ) = Sexual union. The Zodiacal sign Gemini
 362. मिथ्थ्याचारणि ( మిథ్థ్యాచారణి ) = adj. living in the falsehood
 363. मिथ्थ्यावादी ( మిథ్థ్యావాదీ ) = adj. adherent to improper philosophy
 364. मिथ्या ( మిథ్యా ) = (fem.nom.S)false; unreal
 365. मिथ्याचारः ( మిథ్యాచారః ) = pretender
 366. मिथ्याज्ञानेन ( మిథ్యాజ్ఞానేన ) = (instr.) through false knowledge
 367. मिथ्यैषः ( మిథ్యైషః ) = this is all false
 368. मिमां ( మిమాం ) = this
 369. मिमांसा ( మిమాంసా ) = one of the schools (systems) of Indian philosophy
 370. मिलति ( మిలతి ) = ( 6 pp) to join, meet
 371. मिश्रं ( మిశ్రం ) = mixed
 372. मिश्रणीय ( మిశ్రణీయ ) = miscible
 373. मिश्रयति ( మిశ్రయతి ) = to mix
 374. मिहिर ( మిహిర ) = sun
 375. मीन ( మీన ) = The Zodiacal sign Pisces
 376. मुकुल ( ముకుల ) = A bud, anything like a bud, the body, the soul or spirit
 377. मुकुलम् ( ముకులమ్ ) = (n) a bud
 378. मुक्त ( ముక్త ) = liberated
 379. मुक्तं ( ముక్తం ) = liberated
 380. मुक्तः ( ముక్తః ) = released
 381. मुक्तहस्तशिर्षासन ( ముక్తహస్తశిర్షాసన ) = the freehand headstand posture
 382. मुक्तसङ्गः ( ముక్తసఙ్గః ) = liberated from association
 383. मुक्तस्य ( ముక్తస్య ) = of the liberated
 384. मुक्तानां ( ముక్తానాం ) = pearls or released
 385. मुक्तासन ( ముక్తాసన ) = the liberated posture
 386. मुक्तिं ( ముక్తిం ) = salvation/freedom
 387. मुक्त्वा ( ముక్త్వా ) = quitting
 388. मुख ( ముఖ ) = mouth
 389. मुखं ( ముఖం ) = mouth
 390. मुखद्वारम् ( ముఖద్వారమ్ ) = (n) the main entrance gate (of a house)
 391. मुखपुटलेखः ( ముఖపుటలేఖః ) = (m) cover story
 392. मुखानि ( ముఖాని ) = faces
 393. मुखे ( ముఖే ) = through the mouth
 394. मुख्यं ( ముఖ్యం ) = the chief
 395. मुग्धाक्षि ( ముగ్ధాక్షి ) = the woman with innocent eyes
 396. मुच्यन्ते ( ముచ్యన్తే ) = get relief
 397. मुञ्चति ( ముఞ్చతి ) = (6 pp) to loosen
 398. मुण्डं ( ముణ్డం ) = head
 399. मुण्डी ( ముణ్డీ ) = shaven head
 400. मुदित ( ముదిత ) = delight
 401. मुद्गर ( ముద్గర ) = hammer, mallet
 402. मुद्गरः ( ముద్గరః ) = (m) hammer
 403. मुद्रकः ( ముద్రకః ) = (m) printer
 404. मुद्रण ( ముద్రణ ) = printing, publication
 405. मुद्रा ( ముద్రా ) = a seal, postures especially with hands and face
 406. मुद्रिका ( ముద్రికా ) = money, coin
 407. मुनयः ( మునయః ) = the sages
 408. मुनिः ( మునిః ) = a sage
 409. मुनीनां ( మునీనాం ) = of the sages
 410. मुनेः ( మునేః ) = sage
 411. मुमुक्षुभिः ( ముముక్షుభిః ) = who attained liberation
 412. मुमोच ( ముమోచ ) = left , gave up
 413. मुरभित् ( మురభిత్ ) = one who has killed Mura - Lord Vishnu
 414. मुरली ( మురలీ ) = flute
 415. मुरलीधर ( మురలీధర ) = one who holds flute attribute to Krishna
 416. मुरारि ( మురారి ) = the enemy of `Muraa' (Lord Krishna)
 417. मुरारे ( మురారే ) = Oh Muraa's enemy!(KrishhNa)
 418. मुर्छा ( ముర్ఛా ) = mind-fainting
 419. मुष्टिः ( ముష్టిః ) = (m) fist
 420. मुसल ( ముసల ) = pestle
 421. मुस्लिम ( ముస్లిమ ) = Muslim
 422. मुहुर्मुहुः ( ముహుర్ముహుః ) = repeatedly
 423. मुह्यति ( ముహ్యతి ) = (4 pp) to faint
 424. मुह्यन्ति ( ముహ్యన్తి ) = are bewildered
 425. मुक्षिय ( ముక్షియ ) = release (Verb)
 426. मूक ( మూక ) = dumb
 427. मूढ ( మూఢ ) = foolish person
 428. मूढः ( మూఢః ) = the fool
 429. मूढमते ( మూఢమతే ) = O, foolish mind!
 430. मूढयोनिषु ( మూఢయోనిషు ) = in animal species
 431. मूढा ( మూఢా ) = fools
 432. मूढाः ( మూఢాః ) = foolish men
 433. मूध ( మూధ ) = foolish man
 434. मूर्ख ( మూర్ఖ ) = fool
 435. मूर्तयः ( మూర్తయః ) = forms
 436. मूर्ति ( మూర్తి ) = idol
 437. मूर्धजा ( మూర్ధజా ) = hair (from the head)
 438. मूर्धन् ( మూర్ధన్ ) = head
 439. मूर्ध्नि ( మూర్ధ్ని ) = on the head
 440. मूल ( మూల ) = Also spelt Moola. The nineteenth nakshatra
 441. मूलं ( మూలం ) = rooted
 442. मूलतत्त्व ( మూలతత్త్వ ) = element
 443. मूलत्रिकोन ( మూలత్రికోన ) = Root trine. Specially favourable sign positions for planets. Almost as good as Exaltation
 444. मूलबन्धासन ( మూలబన్ధాసన ) = the ankle-twist posture
 445. मूलशोधन ( మూలశోధన ) = cleansing the rectum
 446. मूलानि ( మూలాని ) = roots
 447. मूलाशिनौ ( మూలాశినౌ ) = roots-eaters (2 persons)
 448. मूल्य ( మూల్య ) = price
 449. मूल्यपत्रक ( మూల్యపత్రక ) = cost quotation
 450. मूल्याङ्कः ( మూల్యాఙ్కః ) = (m) postage stamp
 451. मूषकः ( మూషకః ) = (m) mouse
 452. मूषकध्वजम् ( మూషకధ్వజమ్ ) = having the mouse as the flag
 453. मूळ ( మూళ ) = Nineteenth nakshatra
 454. मृग ( మృగ ) = animal
 455. मृगतृष्णिका ( మృగతృష్ణికా ) = mirage
 456. मृगाणां ( మృగాణాం ) = of animals
 457. मृगेंद्रता ( మృగేంద్రతా ) = the nature of the king of animals
 458. मृगेन्द्रः ( మృగేన్ద్రః ) = the lion
 459. मृणाल ( మృణాల ) = soft
 460. मृत ( మృత ) = Dead
 461. मृतं ( మృతం ) = dead
 462. मृतस्य ( మృతస్య ) = of the dead
 463. मृतासन ( మృతాసన ) = the corpse posture
 464. मृत्तिका ( మృత్తికా ) = mud
 465. मृत्तैलं ( మృత్తైలం ) = (n) kerosene
 466. मृत्यु ( మృత్యు ) = of death
 467. मृत्युभाव ( మృత్యుభావ ) = House of Death or the 8th
 468. मृत्युं ( మృత్యుం ) = death
 469. मृत्युः ( మృత్యుః ) = death
 470. मृत्यू ( మృత్యూ ) = death
 471. मृत्योः ( మృత్యోః ) = (masc.poss.S) death's
 472. मृदंग ( మృదంగ ) = drum
 473. मृदङ्ग ( మృదఙ్గ ) = Drum
 474. मृदू ( మృదూ ) = soft
 475. मृयते ( మృయతే ) = (6 ap) to die
 476. मृशति ( మృశతి ) = (6 pp) to ponder, to reflect
 477. मे ( మే ) = mine
 478. मेघ ( మేఘ ) = cloud
 479. मेदः ( మేదః ) = (neu) fat
 480. मेधया ( మేధయా ) = (fem.instr.S)intellect
 481. मेधा ( మేధా ) = (f) memory, ability to remember things
 482. मेधावान् ( మేధావాన్ ) = well- read man , intellectual
 483. मेधावी ( మేధావీ ) = intelligent
 484. मेरुः ( మేరుః ) = Meru
 485. मेरुदण्ड ( మేరుదణ్డ ) = the spinal column
 486. मेलनं ( మేలనం ) = (n) meeting
 487. मेष ( మేష ) = First Zodiacal sign Aries
 488. मेषः ( మేషః ) = (m) sheep
 489. मैत्रः ( మైత్రః ) = friendly
 490. मैत्री ( మైత్రీ ) = friendship
 491. मैथुन ( మైథున ) = sacramental intercourse
 492. मोघं ( మోఘం ) = uselessly
 493. मोघकर्माणः ( మోఘకర్మాణః ) = baffled in fruitive activities
 494. मोघज्ञानाः ( మోఘజ్ఞానాః ) = baffled in knowledge
 495. मोघाशाः ( మోఘాశాః ) = baffled in their hopes
 496. मोचय ( మోచయ ) = (verbal stem) to make free
 497. मोदक ( మోదక ) = with the sweetened rice-balls
 498. मोदते ( మోదతే ) = (1ap) to rejoice, to be happy
 499. मोदिष्ये ( మోదిష్యే ) = I shall rejoice
 500. मोह ( మోహ ) = temptation
 501. मोहं ( మోహం ) = infatuation
 502. मोहः ( మోహః ) = illusion
 503. मोहनं ( మోహనం ) = the delusion
 504. मोहयसि ( మోహయసి ) = You are bewildering
 505. मोहात् ( మోహాత్ ) = by illusion
 506. मोहाद्दास्यति ( మోహాద్దాస్యతి ) = out of infatuation+ will give
 507. मोहावेशं ( మోహావేశం ) = infatuated state(moha+AveshaM-seizure)
 508. मोहितं ( మోహితం ) = deluded
 509. मोहिताः ( మోహితాః ) = are bewildered
 510. मोहिनीं ( మోహినీం ) = bewildering
 511. मोहेन ( మోహేన ) = by the illusion
 512. मोहौ ( మోహౌ ) = and illusion
 513. मोक्ष ( మోక్ష ) = emancipation of the soul from rebirth
 514. मोक्षं ( మోక్షం ) = the liberation
 515. मोक्षकाङ्क्षिभिः ( మోక్షకాఙ్క్షిభిః ) = by those who actually desire liberation
 516. मोक्षयिष्यामि ( మోక్షయిష్యామి ) = will deliver
 517. मोक्षाय ( మోక్షాయ ) = for the purpose of liberation
 518. मोक्ष्यसे ( మోక్ష్యసే ) = you will be liberated
 519. मौन ( మౌన ) = silence
 520. मौनं ( మౌనం ) = silence
 521. मौननुमतिः ( మౌననుమతిః ) = connivance
 522. मौनि ( మౌని ) = silent
 523. म्ञ्जुषा ( మ్ఞ్జుషా ) = (f) a box
 524. म्रियते ( మ్రియతే ) = dies
 525. म्लेंच्छ ( మ్లేంచ్ఛ ) = adj. barbarian
 1. य ( య ) = who
 2. यं ( యం ) = one to whom
 3. यंतु ( యంతు ) = reach us
 4. यः ( యః ) = anyone who
 5. यकृत् ( యకృత్ ) = liver
 6. यकृत्कोपः ( యకృత్కోపః ) = (m) hepatitis
 7. यजति ( యజతి ) = (1 pp) to sacrifice
 8. यजत्राः ( యజత్రాః ) = doing yAga or yagya or sacrifice?
 9. यजन्तः ( యజన్తః ) = sacrificing
 10. यजन्ति ( యజన్తి ) = they worship
 11. यजन्ते ( యజన్తే ) = they worship by sacrifices
 12. यजाम ( యజామ ) = I pl `imperative' parasmaipada of yaj
 13. यजिनः ( యజినః ) = devotees
 14. यजुः ( యజుః ) = the Yajur Veda
 15. यजुर्वेदः ( యజుర్వేదః ) = Yajur Veda
 16. यत् ( యత్ ) = to strive
 17. यत ( యత ) = controlled
 18. यतः ( యతః ) = because
 19. यतचित्त ( యతచిత్త ) = controlling the mind
 20. यतचित्तस्य ( యతచిత్తస్య ) = whose mind is controlled
 21. यतचित्तात्मा ( యతచిత్తాత్మా ) = always careful in mind
 22. यतचेतसां ( యతచేతసాం ) = who have full control over the mind
 23. यततः ( యతతః ) = while endeavouring
 24. यतता ( యతతా ) = while endeavouring
 25. यततां ( యతతాం ) = of those so endeavouring
 26. यतति ( యతతి ) = endeavours
 27. यतते ( యతతే ) = (1 app) to attempt, to try
 28. यतन्तः ( యతన్తః ) = fully endeavouring
 29. यतन्ति ( యతన్తి ) = endeavour
 30. यतमानः ( యతమానః ) = endeavouring
 31. यतयः ( యతయః ) = enlightened persons
 32. यतस्यतः ( యతస్యతః ) = wherever
 33. यतात्म ( యతాత్మ ) = self-controlled
 34. यतात्मनाः ( యతాత్మనాః ) = engaged in self-realisation
 35. यतात्मवान् ( యతాత్మవాన్ ) = self-situated
 36. यति ( యతి ) = Mendicant
 37. यतीनां ( యతీనాం ) = of the saintly persons
 38. यत्न ( యత్న ) = effort
 39. यत्नं ( యత్నం ) = effort
 40. यत्र ( యత్ర ) = wherein
 41. यथा ( యథా ) = just as (or how)
 42. यथाभागं ( యథాభాగం ) = as differently arranged
 43. यथावत् ( యథావత్ ) = as they are
 44. यदा ( యదా ) = when
 45. यदायुः ( యదాయుః ) = yat+AyuH
 46. यदि ( యది ) = if
 47. यदृच्छया ( యదృచ్ఛయా ) = by its own accord
 48. यदृच्छा ( యదృచ్ఛా ) = out of its own accord
 49. यदेव ( యదేవ ) = yat.h + eva: whatever + itself or alone
 50. यद्यत् ( యద్యత్ ) = whatever
 51. यद्यपि ( యద్యపి ) = even though
 52. यद्वत् ( యద్వత్ ) = as
 53. यद्वा ( యద్వా ) = whether
 54. यन्तृ ( యన్తృ ) = charioteer
 55. यन्त्र ( యన్త్ర ) = a design used in meditation
 56. यन्त्रम् ( యన్త్రమ్ ) = (n) machine
 57. यन्त्रागारम् ( యన్త్రాగారమ్ ) = (n) factory
 58. यम ( యమ ) = the god of death, also the five moral commandments
 59. यमः ( యమః ) = the controller of death
 60. यमदूतानां ( యమదూతానాం ) = the messengers of the lord of death (yama)
 61. यमेन ( యమేన ) = by Yama, the lord of Death
 62. यमेवैश ( యమేవైశ ) = yaM + eva + esha: him + itself or alone + this
 63. यया ( యయా ) = by which
 64. ययौ ( యయౌ ) = went (past perfect tense of yaa gachha meaning to go)
 65. यल्लभसे ( యల్లభసే ) = yat.h+labhase, whatever+(you)obtain
 66. यवन ( యవన ) = Foreign
 67. यवनिका ( యవనికా ) = (f) curtain
 68. यश ( యశ ) = Success
 69. यशः ( యశః ) = fame
 70. यशस् ( యశస్ ) = glory
 71. यशांसि ( యశాంసి ) = reputation
 72. यशोवान् ( యశోవాన్ ) = man with fame
 73. यष्टव्यं ( యష్టవ్యం ) = must be performed
 74. यष्टिकासन ( యష్టికాసన ) = the stick posture
 75. यष्टिक्रीडा ( యష్టిక్రీడా ) = (f) dandia (a dance using wooden sticks)
 76. यस्मात् ( యస్మాత్ ) = from whom
 77. यस्मिन् ( యస్మిన్ ) = in which
 78. यस्मै ( యస్మై ) = that person to whom
 79. यस्य ( యస్య ) = whose
 80. यस्यति ( యస్యతి ) = (verb, future,III P.sing.PP) will presently go
 81. यस्यां ( యస్యాం ) = in which
 82. यस्याः ( యస్యాః ) = (fem.poss.sing.) her(whose)
 83. यक्ष ( యక్ష ) = the Yaksas
 84. यक्षरक्षसां ( యక్షరక్షసాం ) = of the Yaksas and Raksasas
 85. यक्षरक्षांसि ( యక్షరక్షాంసి ) = demons
 86. यक्ष्ये ( యక్ష్యే ) = I shall sacrifice
 87. यज्ञ ( యజ్ఞ ) = a sacrifice
 88. यज्ञं ( యజ్ఞం ) = sacrifice
 89. यज्ञः ( యజ్ఞః ) = performance of yajna
 90. यज्ञभाविताः ( యజ్ఞభావితాః ) = being satisfied by the performance of sacrifices
 91. यज्ञविदः ( యజ్ఞవిదః ) = conversant with the purpose of performing sacrifices
 92. यज्ञशिष्ट ( యజ్ఞశిష్ట ) = of the result of such performances of yajna
 93. यज्ञशिष्टा ( యజ్ఞశిష్టా ) = of food taken after performance of yajna
 94. यज्ञक्षपित ( యజ్ఞక్షపిత ) = being cleansed as the result of such performances
 95. यज्ञाः ( యజ్ఞాః ) = sacrifices
 96. यज्ञात् ( యజ్ఞాత్ ) = from the performance of sacrifice
 97. यज्ञानां ( యజ్ఞానాం ) = sacrifices
 98. यज्ञाय ( యజ్ఞాయ ) = for the sake of Yajna (KRishhNa)
 99. यज्ञार्थात् ( యజ్ఞార్థాత్ ) = done only for the sake of Yajna, or Visnu
 100. यज्ञे ( యజ్ఞే ) = in sacrifice
 101. यज्ञेन ( యజ్ఞేన ) = by sacrifice
 102. यज्ञेशः ( యజ్ఞేశః ) = lord of all sacrifices, worshipping rites
 103. यज्ञेषु ( యజ్ఞేషు ) = in the performances of yajna, sacrifice
 104. यज्ञैः ( యజ్ఞైః ) = with sacrifices
 105. या ( యా ) = to go
 106. याचक ( యాచక ) = begger
 107. याचते ( యాచతే ) = (1 ap) to beg, to plead
 108. याजि ( యాజి ) = worshiper
 109. यातयामं ( యాతయామం ) = food cooked three hours before being eaten
 110. याता ( యాతా ) = (f) husband's brother's wife
 111. याति ( యాతి ) = goes
 112. यात्रा ( యాత్రా ) = maintenance
 113. याथार्थ्यमेव ( యాథార్థ్యమేవ ) = the original nature of things or the natural states + alone
 114. यादसां ( యాదసాం ) = of all aquatics
 115. यादृक् ( యాదృక్ ) = as it is
 116. यान् ( యాన్ ) = those who
 117. यान्ति ( యాన్తి ) = undergo
 118. याभिः ( యాభిః ) = by which
 119. याम ( యామ ) = one-eighth part of day, three yaamaas constitute one night
 120. यामिनि ( యామిని ) = night
 121. यामिमां ( యామిమాం ) = all these
 122. यामुन ( యామున ) = of the yamunaa river
 123. यावच्च॥न्द्रश्च ( యావచ్చ||న్ద్రశ్చ ) = yAvat.h + chandraH + cha:till the moon and (sun last)
 124. यावत् ( యావత్ ) = by the time when
 125. यावन्तः ( యావన్తః ) = as many as
 126. यावान् ( యావాన్ ) = all that
 127. यास्यसि ( యాస్యసి ) = you will go
 128. युक्त ( యుక్త ) = used
 129. युक्तः ( యుక్తః ) = dovetailed
 130. युक्तचेतसः ( యుక్తచేతసః ) = their minds engaged in Me
 131. युक्ततमः ( యుక్తతమః ) = the greatest yogi
 132. युक्ततमाः ( యుక్తతమాః ) = most perfect in yoga
 133. युक्तस्य ( యుక్తస్య ) = engaged
 134. युक्ता ( యుక్తా ) = with
 135. युक्ताः ( యుక్తాః ) = engaged
 136. युक्तात्म ( యుక్తాత్మ ) = having the mind firmly set on
 137. युक्तात्मा ( యుక్తాత్మా ) = self-connected
 138. युक्ति ( యుక్తి ) = utility ; proportion
 139. युक्ते ( యుక్తే ) = being yoked
 140. युक्तेन ( యుక్తేన ) = being engaged in meditation
 141. युक्तैः ( యుక్తైః ) = engaged
 142. युक्त्वा ( యుక్త్వా ) = being absorbed
 143. युग ( యుగ ) = World Ages
 144. युगपत् ( యుగపత్ ) = simultaneously
 145. युगले ( యుగలే ) = dual
 146. युगे ( యుగే ) = millennium
 147. युज् ( యుజ్ ) = to yoke, join, concentrate on
 148. युज्यते ( యుజ్యతే ) = is engaged
 149. युज्यस्व ( యుజ్యస్వ ) = engage (fight)
 150. युञ्जतः ( యుఞ్జతః ) = constantly engaged
 151. युञ्जन् ( యుఞ్జన్ ) = practicing
 152. युञ्जीत ( యుఞ్జీత ) = must concentrate in KRishhNa consciousness
 153. युञ्ज्यात् ( యుఞ్జ్యాత్ ) = should execute
 154. युत ( యుత ) = equipped with
 155. युतक ( యుతక ) = (n) shirt
 156. युद्ध ( యుద్ధ ) = Planetary War
 157. युद्धं ( యుద్ధం ) = war
 158. युद्धविशारदाः ( యుద్ధవిశారదాః ) = experienced in military science
 159. युद्धात् ( యుద్ధాత్ ) = than fighting
 160. युद्धाय ( యుద్ధాయ ) = for the sake of fighting
 161. युद्धे ( యుద్ధే ) = in the fight
 162. युधामन्युः ( యుధామన్యుః ) = Yudhamanyu
 163. युधि ( యుధి ) = in the fight
 164. युधिष्ठिरः ( యుధిష్ఠిరః ) = Yudhisthira
 165. युध्य ( యుధ్య ) = fight
 166. युध्यते ( యుధ్యతే ) = (4 ap) to fight
 167. युध्यस्व ( యుధ్యస్వ ) = fight
 168. युयुत्सवः ( యుయుత్సవః ) = desiring to fight
 169. युयुत्सुं ( యుయుత్సుం ) = all in a fighting spirit
 170. युयुधानः ( యుయుధానః ) = Yuyudhana
 171. युवन् ( యువన్ ) = young
 172. युवा ( యువా ) = the two youths
 173. युष्मासु ( యుష్మాసు ) = (Masc.Loc.Pl.) among yourselves
 174. यूथ ( యూథ ) = (neut) collection, troop
 175. ये ( యే ) = those who
 176. येथेच्चया ( యేథేచ్చయా ) = (adverb) at will
 177. येन ( యేన ) = by whom
 178. येनकेनचित् ( యేనకేనచిత్ ) = with anything
 179. येषां ( యేషాం ) = whose
 180. यो ( యో ) = who
 181. योऽधीते ( యోऽధీతే ) = who studies
 182. योऽयं ( యోऽయం ) = this system
 183. योक्तव्यः ( యోక్తవ్యః ) = must be practiced
 184. योग ( యోగ ) = effort
 185. योगं ( యోగం ) = self-realisation
 186. योगः ( యోగః ) = KRishhNa consciousness
 187. योगकारक ( యోగకారక ) = Planet in both its Rashi and navaa.nsha sign giving it SwakShetra-like strength. Also a combination that produces a Yoga
 188. योगदण्डासन ( యోగదణ్డాసన ) = the yogin's staff posture
 189. योगधारणां ( యోగధారణాం ) = the yogic situation
 190. योगनिद्रा ( యోగనిద్రా ) = the sleep of yoga, where the body is resting but the mind is awake
 191. योगनियोजित ( యోగనియోజిత ) = ccontrolled by yoga
 192. योगफलं ( యోగఫలం ) = (n) sum, addition
 193. योगबलेन ( యోగబలేన ) = by the power of mystic yoga
 194. योगभ्रष्टः ( యోగభ్రష్టః ) = one who has fallen from the path of self-realisation
 195. योगमाया ( యోగమాయా ) = by internal potency
 196. योगमैश्वरं ( యోగమైశ్వరం ) = inconceivable mystic power
 197. योगयज्ञाः ( యోగయజ్ఞాః ) = sacrifice in eightfold mysticism
 198. योगयुक्तः ( యోగయుక్తః ) = engaged in devotional service
 199. योगयुक्तात्मा ( యోగయుక్తాత్మా ) = one who is dovetailed in KRishhNa consciousness
 200. योगरतः ( యోగరతః ) = indulging in yoga
 201. योगवित्तमाः ( యోగవిత్తమాః ) = the most perfect in knowledge of yoga
 202. योगसंसिद्धिं ( యోగసంసిద్ధిం ) = the highest perfection in mysticism
 203. योगसंज्ञितं ( యోగసంజ్ఞితం ) = called trance in yoga
 204. योगसेवया ( యోగసేవయా ) = by performance of yoga
 205. योगस्थः ( యోగస్థః ) = equipoised
 206. योगस्य ( యోగస్య ) = about yoga
 207. योगक्षेमं ( యోగక్షేమం ) = family welfare
 208. योगात् ( యోగాత్ ) = from the mystic link
 209. योगाय ( యోగాయ ) = for the sake of devotional service
 210. योगारूढः ( యోగారూఢః ) = elevated in yoga
 211. योगासन ( యోగాసన ) = the anchor posture
 212. योगिन् ( యోగిన్ ) = one who practices yoga (Male)
 213. योगिनं ( యోగినం ) = yogi
 214. योगिनः ( యోగినః ) = mystics
 215. योगिनां ( యోగినాం ) = of the devotees
 216. योगिनी ( యోగినీ ) = one who practices yoga (Female)
 217. योगी ( యోగీ ) = one who practices yoga (Male)
 218. योगे ( యోగే ) = in work without fruitive result
 219. योगेन ( యోగేన ) = in devotional service
 220. योगेश्वर ( యోగేశ్వర ) = O Lord of all mystic power
 221. योगेश्वरः ( యోగేశ్వరః ) = the master of mysticism
 222. योगेश्वरात् ( యోగేశ్వరాత్ ) = from the master of all mysticism
 223. योगैः ( యోగైః ) = by devotional service
 224. योगौ ( యోగౌ ) = work in devotional service
 225. योग्य ( యోగ్య ) = like
 226. योग्यता ( యోగ్యతా ) = (f) ability
 227. योजकस्तत्र ( యోజకస్తత్ర ) = yojakaH + tatra:the joiner and there
 228. योजिनी ( యోజినీ ) = (f) stapler
 229. योत्स्यमानान् ( యోత్స్యమానాన్ ) = those who will be fighting
 230. योद्धव्यं ( యోద్ధవ్యం ) = have to fight
 231. योद्धुकामान् ( యోద్ధుకామాన్ ) = desiring to fight
 232. योधमुख्यैः ( యోధముఖ్యైః ) = chiefs among the warriors
 233. योधवीरान् ( యోధవీరాన్ ) = great warriors
 234. योधाः ( యోధాః ) = the soldiers
 235. योनयः ( యోనయః ) = sources of
 236. योनि ( యోని ) = species of life
 237. योनिं ( యోనిం ) = species
 238. योनिः ( యోనిః ) = source of birth
 239. योनिषु ( యోనిషు ) = into the wombs
 240. योनी ( యోనీ ) = vagina, womb, or the source
 241. योनीनि ( యోనీని ) = whose source of birth
 242. यौवन ( యౌవన ) = youth
 243. यौवनं ( యౌవనం ) = youth
 1. रंगावली ( రంగావలీ ) = (f) spectrum, coloured design
 2. रंज्॥ह् ( రంజ్||హ్ ) = to entertain
 3. रक्त ( రక్త ) = red
 4. रक्तं ( రక్తం ) = the red one (raktaM may mean blood also)
 5. रक्तः ( రక్తః ) = attached
 6. रक्तगंध ( రక్తగంధ ) = red scent
 7. रक्तपुस्ष्पैः ( రక్తపుస్ష్పైః ) = with red flowers
 8. रक्तरञ्जित ( రక్తరఞ్జిత ) = bloody
 9. रक्तवाससम् ( రక్తవాససమ్ ) = haaving red dress
 10. रक्तहीन ( రక్తహీన ) = bloodless
 11. रघुकुलतिलकं ( రఘుకులతిలకం ) = the mark (e.g. one on the forehead) of the Raghu family
 12. रघुत्तमः ( రఘుత్తమః ) = best of the Raghu race
 13. रघुनंदन ( రఘునందన ) = the delighter of the Raghus
 14. रघुनंदनम् ( రఘునందనమ్ ) = thedelighter of Raghus
 15. रघुनन्दन ( రఘునన్దన ) = Rama
 16. रघुनाथस्य ( రఘునాథస్య ) = lord of the Raghu's(rAma descended from the famous
 17. रघुनाथाय ( రఘునాథాయ ) = to the lord of Raghus
 18. रघुवंशनाथम् ( రఘువంశనాథమ్ ) = the lord of the Raghu family
 19. रघुवरं ( రఘువరం ) = the chosen Raghu
 20. रघूत्तमः ( రఘూత్తమః ) = the best of the raghus (raghu-descendants)
 21. रघूत्तमौ ( రఘూత్తమౌ ) = the best two of the Raghu race
 22. रङ्गवल्लि ( రఙ్గవల్లి ) = (f) rangoli
 23. रच् ( రచ్ ) = to form
 24. रचना ( రచనా ) = structure, construction
 25. रचना ( రచనా ) = construction, arrangement
 26. रचना ( రచనా ) = construction, arrangement
 27. रचनात्मक ( రచనాత్మక ) = constructional, polyschematic
 28. रचयति ( రచయతి ) = (10 up) to arrange
 29. रजः ( రజః ) = the mode of passion
 30. रजकः ( రజకః ) = (m) washerman, dhobi
 31. रजनि ( రజని ) = night
 32. रजनी ( రజనీ ) = night
 33. रजनीचर ( రజనీచర ) = moon, demon
 34. रजस ( రజస ) = mobility
 35. रजसः ( రజసః ) = from the mode of passion
 36. रजसि ( రజసి ) = of the mode of passion
 37. रजोगुण ( రజోగుణ ) = the mode of passion
 38. रज्जु ( రజ్జు ) = (fem) rope, straight line
 39. रज्जुः ( రజ్జుః ) = (m) rope
 40. रञ्जन ( రఞ్జన ) = entertainment, delight
 41. रञ्जना ( రఞ్జనా ) = (f) a giver of delight
 42. रण ( రణ ) = battle
 43. रणकर्कश ( రణకర్కశ ) = the vanquishing one in the war
 44. रणरंगधीरम् ( రణరంగధీరమ్ ) = the brave in the stage of war
 45. रणात् ( రణాత్ ) = from the battlefield
 46. रणे ( రణే ) = on the battlefield
 47. रत ( రత ) = engaged in
 48. रताः ( రతాః ) = engaged
 49. रति ( రతి ) = guNottara
 50. रत्न ( రత్న ) = precious stones
 51. रथ ( రథ ) = chariot
 52. रथं ( రథం ) = the chariot
 53. रथोत्तमं ( రథోత్తమం ) = the finest chariot
 54. रथ्या ( రథ్యా ) = ?
 55. रदं ( రదం ) = ?
 56. रन्ध्रिका ( రన్ధ్రికా ) = (f) punching machine
 57. रभते ( రభతే ) = (1 ap) to begin, start
 58. रमंते ( రమంతే ) = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)
 59. रमते ( రమతే ) = delights
 60. रमन्ति ( రమన్తి ) = enjoy transcendental bliss
 61. रमावास ( రమావాస ) = the abode of rama (lakshmi)
 62. रमे ( రమే ) = Oh! ramA (Shiva tells this shloka to his consort PArvati
 63. रमेशं ( రమేశం ) = the lord of ramA(sItA)
 64. रम्भाफल ( రమ్భాఫల ) = plantain
 65. ररिजन ( రరిజన ) = Entourage
 66. रवि ( రవి ) = a name of Sun
 67. रविः ( రవిః ) = the sun
 68. रविवार ( రవివార ) = Sunday
 69. रस ( రస ) = enjoyment, interest
 70. रसः ( రసః ) = sense of enjoyment
 71. रसनं ( రసనం ) = tongue
 72. रसवर्जं ( రసవర్జం ) = giving up the taste
 73. रसात्मकः ( రసాత్మకః ) = supplying the juice
 74. रसायनं ( రసాయనం ) = (n) chemical
 75. रसायनशास्त्र ( రసాయనశాస్త్ర ) = chemistry
 76. रसायनशास्त्रम् ( రసాయనశాస్త్రమ్ ) = chemistry
 77. रसाल ( రసాల ) = mango
 78. रस्याः ( రస్యాః ) = juicy
 79. रहसि ( రహసి ) = in a secluded place
 80. रहस्यं ( రహస్యం ) = mystery
 81. रक्ष् ( రక్ష్ ) = to protcet
 82. रक्षः ( రక్షః ) = the rAkshasaas
 83. रक्षकः ( రక్షకః ) = (m) guard, protector
 84. रक्षण ( రక్షణ ) = protection
 85. रक्षणाय ( రక్షణాయ ) = for protection
 86. रक्षति ( రక్షతి ) = (1 pp) to protect
 87. रक्षस ( రక్షస ) = adj. devil
 88. रक्षा ( రక్షా ) = protection
 89. रक्षां ( రక్షాం ) = protecting armour
 90. रक्षांसि ( రక్షాంసి ) = the demons
 91. रक्षितं ( రక్షితం ) = the person who has ben protected(by)
 92. रक्षितः ( రక్షితః ) = (past part.masc.nom.S) the protected one
 93. रक्ष्य ( రక్ష్య ) = protection
 94. राकिणी ( రాకిణీ ) = the goddess in svadhishthana
 95. राग ( రాగ ) = Anger
 96. रागवति ( రాగవతి ) = red-coloured, passionate
 97. रागात्मकं ( రాగాత్మకం ) = born of desire or lust
 98. रागी ( రాగీ ) = very much attached
 99. राघवं ( రాఘవం ) = thew descendant of Raghu
 100. राघवः ( రాఘవః ) = RAghava (RAma)
 101. राजगुह्यं ( రాజగుహ్యం ) = the king of confidential knowledge
 102. राजद्रोहः ( రాజద్రోహః ) = (m) sedition
 103. राजद्वार ( రాజద్వార ) = doors of apalace
 104. राजन् ( రాజన్ ) = king
 105. राजनिति ( రాజనితి ) = (f) politics
 106. राजमणिः ( రాజమణిః ) = the jewel of the kings or the king of jewels
 107. राजयोग ( రాజయోగ ) = Combinations for Status and Power
 108. राजर्षयः ( రాజర్షయః ) = the saintly kings
 109. राजविद्या ( రాజవిద్యా ) = royal policy, king-craft, statesmanship, state-policy, the training in the traits and skills of nobility
 110. राजसं ( రాజసం ) = in the mode of passion
 111. राजसः ( రాజసః ) = in the mode of passion
 112. राजसभा ( రాజసభా ) = assembly of king, advisors, and subjects
 113. राजसस्य ( రాజసస్య ) = to one in the mode of passion
 114. राजसाः ( రాజసాః ) = those situated in the mode of passion
 115. राजसिक ( రాజసిక ) = Regal planets - Sun, Mars and Venus
 116. राजसी ( రాజసీ ) = in the mode of passion
 117. राजहंस ( రాజహంస ) = swan
 118. राजहंसः ( రాజహంసః ) = the royal swan
 119. राजा ( రాజా ) = a ruler, king
 120. राजाधिराज ( రాజాధిరాజ ) = Overking of kings
 121. राजीव् ( రాజీవ్ ) = lotus
 122. राजीव ( రాజీవ ) = lotus
 123. राजीवनेत्रं ( రాజీవనేత్రం ) = the lotus-eyed
 124. राजेंद्रं ( రాజేంద్రం ) = the lord of kings
 125. राज्य ( రాజ్య ) = Kingdom
 126. राज्यं ( రాజ్యం ) = kingdom
 127. राज्यसुखलोभेन ( రాజ్యసుఖలోభేన ) = driven by greed for royal happiness
 128. राज्यस्य ( రాజ్యస్య ) = for the kingdom
 129. राज्येन ( రాజ్యేన ) = is the kingdom
 130. रात्र ( రాత్ర ) = night
 131. रात्रि ( రాత్రి ) = night
 132. रात्रिं ( రాత్రిం ) = night
 133. रात्रिः ( రాత్రిః ) = night
 134. रात्रिकृतं ( రాత్రికృతం ) = night-done
 135. रात्रिचन्द्रौ ( రాత్రిచన్ద్రౌ ) = the pair of night and moon
 136. रात्रौ ( రాత్రౌ ) = in the night
 137. रात्र्यागमे ( రాత్ర్యాగమే ) = at the fall of night
 138. राधा ( రాధా ) = Radha, Krishna's beloved
 139. राम ( రామ ) = Rama, deity Shrii Rama
 140. रामं ( రామం ) = rAma
 141. रामः ( రామః ) = Rama
 142. रामकवचं ( రామకవచం ) = rAma-armour
 143. रामकृष्ण ( రామకృష్ణ ) = Commonly known Ramakrishna, a saint from Bengal
 144. रामकृष्णस्य ( రామకృష్ణస్య ) = of Ramakrishna
 145. रामचंद्र ( రామచంద్ర ) = rAmachandra
 146. रामचंद्रः ( రామచంద్రః ) = rAma
 147. रामचंद्रम् ( రామచంద్రమ్ ) = rAmachandra
 148. रामचंद्राय ( రామచంద్రాయ ) = to rAmachandra
 149. रामचंद्रेति ( రామచంద్రేతి ) = saying `rAmachandra'
 150. रामचंद्रो ( రామచంద్రో ) = Lord RAmachandra
 151. रामनाम ( రామనామ ) = the name of rAma (uttering of the word `rAma' only once is
 152. रामनाम्ना ( రామనామ్నా ) = by the name of rAma
 153. रामबलोपेतां ( రామబలోపేతాం ) = that which has been attained through rAma'a strength, power
 154. रामभद्र ( రామభద్ర ) = raama who gives the well-being
 155. रामभद्राय ( రామభద్రాయ ) = to the good-giving, protecting RAma
 156. रामभद्रेति ( రామభద్రేతి ) = rAmabhadra+iti, saying `rAmabhadra"(raama who gives the
 157. रामरक्षा ( రామరక్షా ) = rAma armour or rama- protection
 158. रामरक्षां ( రామరక్షాం ) = raamarakshA (hymn)
 159. रामरक्षास्तोत्रजपे ( రామరక్షాస్తోత్రజపే ) = in the chanting of rAmaraksha hymn
 160. रामलक्ष्मणौ ( రామలక్ష్మణౌ ) = raama \& lakshmaNa
 161. रामस्य ( రామస్య ) = rAmaa's
 162. रामह् ( రామహ్ ) = Lord Rama
 163. रामान्नास्ति ( రామాన్నాస్తి ) = no one is except from rAma
 164. रामाभोग ( రామాభోగ ) = sexual pleasures?
 165. रामाय ( రామాయ ) = to rAma
 166. रामायणः ( రామాయణః ) = epic Ramayana, part of itihas (history)
 167. रामे ( రామే ) = in RAma
 168. रामेणाभिहता ( రామేణాభిహతా ) = the one struck by rAma
 169. रामेति ( రామేతి ) = rAma+iti saying thus rAma
 170. रामो ( రామో ) = rAma
 171. रावण ( రావణ ) = a demon king from Lanka who abducted the wife of Rama
 172. रावणारिम् ( రావణారిమ్ ) = rAvaNasya ariM, the enemy of rAvaNa
 173. राशि ( రాశి ) = Sign of the Zodiac
 174. राश्ट्र ( రాశ్ట్ర ) = nation
 175. राष्ट्रिकः ( రాష్ట్రికః ) = A inhabitant of a kingdom or country, a subject, governor
 176. राष्ट्रिय ( రాష్ట్రియ ) = belonging to a kingdom or country, national
 177. राष्त्रं ( రాష్త్రం ) = kingdom, empire, territory, country, nation, people, subjects
 178. रासलास्य ( రాసలాస్య ) = raasa dance
 179. राहू ( రాహూ ) = North Lunar Node. Caput Draconis or Dragon's head
 180. राक्षस ( రాక్షస ) = demon
 181. राक्षसीं ( రాక్షసీం ) = demonic
 182. राज्ञी ( రాజ్ఞీ ) = (f) queen
 183. रिङ्गति ( రిఙ్గతి ) = to crawl
 184. रिपवः ( రిపవః ) = enemies
 185. रिपु ( రిపు ) = Enemy
 186. रिपुः ( రిపుః ) = enemy
 187. रीतिः ( రీతిః ) = procedure/practice/custom
 188. रु ( రు ) = light
 189. रुचिः ( రుచిః ) = taste; flavour
 190. रुद् ( రుద్ ) = to cry
 191. रुद्ध्वा ( రుద్ధ్వా ) = checking
 192. रुद्र ( రుద్ర ) = a form of Shiva
 193. रुद्रः ( రుద్రః ) = the Destroying God
 194. रुद्राणां ( రుద్రాణాం ) = of all the Rudras
 195. रुद्रान् ( రుద్రాన్ ) = the eleven forms of Rudra
 196. रुध् ( రుధ్ ) = to stop, control
 197. रुधिर ( రుధిర ) = blood
 198. रुपं ( రుపం ) = beauty
 199. रुक्ष ( రుక్ష ) = dry
 200. रूप ( రూప ) = beautiful form
 201. रूपं ( రూపం ) = beaut
 202. रूपमैश्वरं ( రూపమైశ్వరం ) = universal form
 203. रूपसंपन्नौ ( రూపసంపన్నౌ ) = (two)persons endowed with beautiful appearance
 204. रूपस्य ( రూపస్య ) = form
 205. रूपाणि ( రూపాణి ) = forms
 206. रूपित्रं ( రూపిత్రం ) = (n) camera
 207. रूपेण ( రూపేణ ) = form
 208. रेखन ( రేఖన ) = etching
 209. रेखा ( రేఖా ) = line
 210. रेखाचित्र ( రేఖాచిత్ర ) = line drawing, sketch
 211. रेखाचित्रं ( రేఖాచిత్రం ) = (n) diagram, chart
 212. रेचक ( రేచక ) = outbreathing
 213. रेणु ( రేణు ) = molecule
 214. रेत ( రేత ) = semen
 215. रेवति ( రేవతి ) = Twenty-seventh nakshatra
 216. रेषा ( రేషా ) = line
 217. रोकपालः ( రోకపాలః ) = (m) cashier
 218. रोग ( రోగ ) = disease
 219. रोगी ( రోగీ ) = patient, ill or sick person
 220. रोचते ( రోచతే ) = (1 ap) to like
 221. रोदिति ( రోదితి ) = to cry
 222. रोधिता ( రోధితా ) = resistivity
 223. रोमहर्षः ( రోమహర్షః ) = standing of hair on end
 224. रोमहर्षणं ( రోమహర్షణం ) = making the hair stand on end
 225. रोहति ( రోహతి ) = (1 pp) to grow
 226. रोहिणी ( రోహిణీ ) = Fourth nakshatra
 227. रौद्र ( రౌద్ర ) = the sentiment of violence, wrath, rage
 228. र्हास ( ర్హాస ) = deterioration
 1. लंघ् ( లంఘ్ ) = to climb
 2. लंबोदरं ( లంబోదరం ) = having a long stomach
 3. लंबोदराय ( లంబోదరాయ ) = to the long-stomached
 4. लगुड ( లగుడ ) = a club, a stick
 5. लग्न ( లగ్న ) = The Ascendant or 1st house
 6. लग्नकः ( లగ్నకః ) = (m) bail
 7. लग्नधिपति ( లగ్నధిపతి ) = Ascendant lord
 8. लघु ( లఘు ) = small / inferior / light
 9. लघुः ( లఘుః ) = light
 10. लघुड ( లఘుడ ) = club, stick
 11. लघुत्वं ( లఘుత్వం ) = lightness
 12. लघ्वाशी ( లఘ్వాశీ ) = eating a small quantity
 13. लङ्का ( లఙ్కా ) = the kingdon of Ravana, Ceylon or Sri Lanka
 14. लज्जा ( లజ్జా ) = modesty
 15. लज्ज्यते ( లజ్జ్యతే ) = (1 ap) to be ashamed, embarrassed
 16. लत ( లత ) = creeper
 17. लता ( లతా ) = (f) creeper, vine
 18. लद्दुक ( లద్దుక ) = laddoo, a sweet-ball
 19. लब्धं ( లబ్ధం ) = gained
 20. लब्धा ( లబ్ధా ) = regained
 21. लब्ध्वा ( లబ్ధ్వా ) = having achieved
 22. लभ् ( లభ్ ) = to obtain
 23. लभते ( లభతే ) = (1 ap) to get, to obtain
 24. लभन्ते ( లభన్తే ) = do achieve
 25. लभस्व ( లభస్వ ) = gain
 26. लभे ( లభే ) = I obtain
 27. लभेत् ( లభేత్ ) = gains
 28. लभ्य ( లభ్య ) = Easy
 29. लभ्यः ( లభ్యః ) = can be achieved
 30. लय ( లయ ) = Decline
 31. लयं ( లయం ) = tranquillity or the lull after destruction or the Deluge
 32. लययोग ( లయయోగ ) = yoga using the latent power of kundalini
 33. ललाट ( లలాట ) = the forehead
 34. ललाटक ( లలాటక ) = (n) forehead
 35. ललित ( లలిత ) = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm
 36. ललित ( లలిత ) = lovely, beautiful, elegant, graceful
 37. ललिता ( లలితా ) = A women; wanton woman; musk; a form of goddess Durga; various metres
 38. लव ( లవ ) = Piece
 39. लवङ्ग ( లవఙ్గ ) = clove
 40. लवङ्गः ( లవఙ్గః ) = (m) cloves
 41. लवण ( లవణ ) = (m) salty
 42. लवणम् ( లవణమ్ ) = (n) salt
 43. लशुनम् ( లశునమ్ ) = (n) garlic
 44. लसत्भिः ( లసత్భిః ) = glowing
 45. लसितं ( లసితం ) = beautified
 46. लक्ष ( లక్ష ) = Lakh, 100,000 in number, also sight
 47. लक्षं ( లక్షం ) = target
 48. लक्षणं ( లక్షణం ) = symptom; indication; aspect; characteristics
 49. लक्ष्मणपूर्वजं ( లక్ష్మణపూర్వజం ) = the (earlier-born)elder of LakShmaNa
 50. लक्ष्मणानुचरो ( లక్ష్మణానుచరో ) = having LakshmaNa as the follower
 51. लक्ष्मणो ( లక్ష్మణో ) = laksshmaNaH
 52. लक्ष्मणोपेतं ( లక్ష్మణోపేతం ) = having Lakshmana nearby
 53. लक्ष्मि ( లక్ష్మి ) = goddess of wealth, beauty and luck, wife of Vishnu
 54. लक्ष्मी ( లక్ష్మీ ) = wealth
 55. लक्ष्यम् ( లక్ష్యమ్ ) = (n) aim, target, goal
 56. लक्ष्यमात्रव्यापकः ( లక్ష్యమాత్రవ్యాపకః ) = lakshyam + atra + vyApakaH:goal or target + here + manifested
 57. लाकिणी ( లాకిణీ ) = the goddess in manipuraka
 58. लाघव ( లాఘవ ) = sweetness, kindness, lightness
 59. लाघवं ( లాఘవం ) = with ease or lightness
 60. लाजैः ( లాజైః ) = with the roasted rice, wheat flakes
 61. लाभ ( లాభ ) = acquirement, acquisition
 62. लाभं ( లాభం ) = gain
 63. लाभालाभौ ( లాభాలాభౌ ) = both profit and loss
 64. लाल् ( లాల్ ) = to pamper
 65. लाला ( లాలా ) = (f) saliva
 66. लिख् ( లిఖ్ ) = to write
 67. लिखति ( లిఖతి ) = wrote
 68. लिखितवान् ( లిఖితవాన్ ) = wrote
 69. लिङ्गं ( లిఙ్గం ) = gender
 70. लिङ्गानां ( లిఙ్గానాం ) = genders
 71. लिङ्गानि ( లిఙ్గాని ) = genders
 72. लिङ्गैः ( లిఙ్గైః ) = symptoms
 73. लिप् ( లిప్ ) = to smear
 74. लिपिकः ( లిపికః ) = (m) clerk
 75. लिप्यते ( లిప్యతే ) = is affected
 76. लिम्पति ( లిమ్పతి ) = (6 pp) to anoint
 77. लिम्पन्ति ( లిమ్పన్తి ) = do affect
 78. लीला ( లీలా ) = legend (?)
 79. लुञ्छितकेश ( లుఞ్ఛితకేశ ) = hair cut here and there
 80. लुप्त ( లుప్త ) = stopped
 81. लुब्धः ( లుబ్ధః ) = greedy
 82. लुब्धक ( లుబ్ధక ) = (m) hunter
 83. लुभ्यति ( లుభ్యతి ) = (4 pp) to covet
 84. लुम्पति ( లుమ్పతి ) = (6 pp) to break
 85. लेख ( లేఖ ) = writings, article
 86. लेखनी ( లేఖనీ ) = (f) pencil
 87. लेखफलकम् ( లేఖఫలకమ్ ) = (n) slate
 88. लेखांकन ( లేఖాంకన ) = accounting
 89. लेखानि ( లేఖాని ) = writings
 90. लेप ( లేప ) = smearing
 91. लेपकारः ( లేపకారః ) = (m) person who builds houses
 92. लेलिह्यसे ( లేలిహ్యసే ) = You are licking
 93. लेश ( లేశ ) = little-bit, slight
 94. लोक ( లోక ) = this world
 95. लोकं ( లోకం ) = world;people
 96. लोकः ( లోకః ) = world
 97. लोकतन्त्रं ( లోకతన్త్రం ) = (n) democracy
 98. लोकत्रये ( లోకత్రయే ) = in the three planetary systems
 99. लोकय ( లోకయ ) = (verbal stem) to see
 100. लोकयानम् ( లోకయానమ్ ) = (n) car
 101. लोकसंग्रहं ( లోకసంగ్రహం ) = the people in general
 102. लोकस्य ( లోకస్య ) = of the people
 103. लोकाः ( లోకాః ) = all the world
 104. लोकात् ( లోకాత్ ) = from people
 105. लोकान् ( లోకాన్ ) = to heaven
 106. लोकापवाद ( లోకాపవాద ) = general infamy
 107. लोकाभिरामं ( లోకాభిరామం ) = the laudable one of the people
 108. लोके ( లోకే ) = in the world
 109. लोकेषु ( లోకేషు ) = planetary systems
 110. लोचन ( లోచన ) = eye
 111. लोचनम् ( లోచనమ్ ) = eyes
 112. लोभ ( లోభ ) = greed
 113. लोभं ( లోభం ) = greed
 114. लोभः ( లోభః ) = greed
 115. लोभविरह ( లోభవిరహ ) = greedless
 116. लोभाविष्ट ( లోభావిష్ట ) = (adj) greedy
 117. लोम ( లోమ ) = hair
 118. लोल ( లోల ) = swinging
 119. लोलासन ( లోలాసన ) = the swing posture
 120. लोष्ट ( లోష్ట ) = clay
 121. लोष्ट्र ( లోష్ట్ర ) = pebbles
 122. लोह ( లోహ ) = iron
 123. लोहमार्गः ( లోహమార్గః ) = (m) railway track
 124. लौलिकी ( లౌలికీ ) = a movement of the abdominal muscles and organs
 1. वंद ( వంద ) = Worship
 2. वंदे ( వందే ) = (Vr. Pr.I. P.Sing.AP)bow; salute
 3. वंश ( వంశ ) = family
 4. वंशसंहारः ( వంశసంహారః ) = (m) genocide
 5. वंशहीन ( వంశహీన ) = without family
 6. वः ( వః ) = your
 7. वक्तारम् ( వక్తారమ్ ) = the man who speaks or utters
 8. वक्तुं ( వక్తుం ) = to say
 9. वक्तृ ( వక్తృ ) = orator
 10. वक्त्र ( వక్త్ర ) = the mouth
 11. वक्त्रं ( వక్త్రం ) = face
 12. वक्त्राणि ( వక్త్రాణి ) = the mouths
 13. वक्र ( వక్ర ) = Retrograde
 14. वक्रगति ( వక్రగతి ) = not straight
 15. वक्रतुण्डाय ( వక్రతుణ్డాయ ) = to one who has crooked limb or part(the twised broken tusk)
 16. वक्रा ( వక్రా ) = (adj) curved, crooked
 17. वक्रासन ( వక్రాసన ) = the curved posture
 18. वङ्ग ( వఙ్గ ) = Bengal
 19. वचः ( వచః ) = words
 20. वचन ( వచన ) = talk
 21. वचनं ( వచనం ) = word
 22. वचने ( వచనే ) = (loc.sing) in words or speech
 23. वचसा ( వచసా ) = with words
 24. वच्मि ( వచ్మి ) = vachAmi or shall speak
 25. वज्र ( వజ్ర ) = one of the channels in the spine, a thunderbolt, diamond
 26. वज्रमणी ( వజ్రమణీ ) = diamond
 27. वज्रं ( వజ్రం ) = the thunderbolt
 28. वज्रम् ( వజ్రమ్ ) = (n) diamond
 29. वज्रासन ( వజ్రాసన ) = the thunderbolt posture
 30. वज्रोली ( వజ్రోలీ ) = the thunderbolt contraction
 31. वञ्चना ( వఞ్చనా ) = cheating
 32. वटवृक्षः ( వటవృక్షః ) = (m) a banyan tree
 33. वत्स्य ( వత్స్య ) = reside
 34. वद् ( వద్ ) = to talk
 35. वद ( వద ) = please tell
 36. वदंति ( వదంతి ) = (Vr.Pr.IIIP.pl.PP) tell; speak
 37. वदति ( వదతి ) = (1 pp) to speak
 38. वदन ( వదన ) = face
 39. वदनम् ( వదనమ్ ) = (n) mouth
 40. वदनैः ( వదనైః ) = by the mouths
 41. वदन्ति ( వదన్తి ) = say
 42. वदसि ( వదసి ) = You tell
 43. वदिष्यन्ति ( వదిష్యన్తి ) = will say
 44. वद्यपक्ष ( వద్యపక్ష ) = Dark half of the lunar month
 45. वधः ( వధః ) = (m) murder
 46. वधू ( వధూ ) = (f) bride
 47. वन ( వన ) = forest
 48. वनं ( వనం ) = forest
 49. वनचर ( వనచర ) = animal
 50. वनस्पतिशास्त्रम् ( వనస్పతిశాస్త్రమ్ ) = botany
 51. वन्तः ( వన్తః ) = subject to
 52. वन्द् ( వన్ద్ ) = to bow down
 53. वन्द ( వన్ద ) = Worship
 54. वन्दते ( వన్దతే ) = (1 ap) to salute
 55. वन्दित ( వన్దిత ) = praised, saluted
 56. वन्दे ( వన్దే ) = worship
 57. वन्हिः ( వన్హిః ) = fire
 58. वपति ( వపతి ) = (1 pp) to sow
 59. वपुः ( వపుః ) = body
 60. वमति ( వమతి ) = (1 pp) to vomit
 61. वय ( వయ ) = age
 62. वयं ( వయం ) = we
 63. वयस् ( వయస్ ) = age
 64. वयसि ( వయసి ) = of age
 65. वयसिगते ( వయసిగతే ) = vayasi+gate, when age has advanced/gone
 66. वर ( వర ) = Groom
 67. वरं ( వరం ) = better
 68. वरः ( వరః ) = better
 69. वरद ( వరద ) = the one granting boons
 70. वरदं ( వరదం ) = that which gives boons
 71. वरदमूर्तये ( వరదమూర్తయే ) = to the personified boongiver
 72. वरान् ( వరాన్ ) = (masc.Acc.Pl.) boons; bridegrooms
 73. वरानने ( వరాననే ) = Oh! lady having the best face!
 74. वराह ( వరాహ ) = the boar
 75. वराहः ( వరాహః ) = (m) pig, boar
 76. वरिष्ठम् ( వరిష్ఠమ్ ) = the foremost
 77. वरुणः ( వరుణః ) = the demigod controlling the water
 78. वर्ग ( వర్గ ) = Divisional or Harmonic Charts
 79. वर्गमूल ( వర్గమూల ) = square root
 80. वर्गोत्तम ( వర్గోత్తమ ) = Same sign in navaa.nsha as in Bhavi usually increasing power for good or bad
 81. वर्जयेत् ( వర్జయేత్ ) = (verb III P.sing.PP) should be avoided ; given up
 82. वर्जिताः ( వర్జితాః ) = are devoid of
 83. वर्ण ( వర్ణ ) = colour
 84. वर्णं ( వర్ణం ) = colours
 85. वर्णयां ( వర్ణయాం ) = do we describe
 86. वर्णलेखन ( వర్ణలేఖన ) = chromatography
 87. वर्णलेखा ( వర్ణలేఖా ) = chromatogram
 88. वर्णसङ्कर ( వర్ణసఙ్కర ) = of unwanted children
 89. वर्णसङ्करः ( వర్ణసఙ్కరః ) = unwanted progeny
 90. वर्णादीं ( వర్ణాదీం ) = the letter groups or caste groups
 91. वर्तते ( వర్తతే ) = (1 ap) to exist, to be
 92. वर्तन ( వర్తన ) = Behavior
 93. वर्तन्ते ( వర్తన్తే ) = are being engaged
 94. वर्तमान ( వర్తమాన ) = Present
 95. वर्तमानः ( వర్తమానః ) = being situated
 96. वर्तमानानि ( వర్తమానాని ) = present
 97. वर्तय ( వర్తయ ) = to operate (causal from vart.h)
 98. वर्तिन् ( వర్తిన్ ) = one who lives / behaves
 99. वर्ते ( వర్తే ) = I am engaged
 100. वर्तेत ( వర్తేత ) = remains
 101. वर्तेयं ( వర్తేయం ) = thus engage
 102. वर्त्म ( వర్త్మ ) = path
 103. वर्त्मनि ( వర్త్మని ) = on the path
 104. वर्धते ( వర్ధతే ) = (1 ap) to grow, to increase
 105. वर्धन ( వర్ధన ) = Who prospers
 106. वर्धमानकः ( వర్ధమానకః ) = (m) special containers used to store pickles
 107. वर्श ( వర్శ ) = Year
 108. वर्शफल ( వర్శఫల ) = Annual results. Method of Progression using Solar Returns
 109. वर्ष् ( వర్ష్ ) = to pour
 110. वर्ष ( వర్ష ) = year
 111. वर्षं ( వర్షం ) = rain
 112. वर्षतु ( వర్షతు ) = (Vr.Imp.IIIP S)let it rain
 113. वर्षा ( వర్షా ) = monsoon
 114. वलखिल्य ( వలఖిల్య ) = a class of tiny entities, about the size of a thumb
 115. वलय ( వలయ ) = circle
 116. वलयम् ( వలయమ్ ) = (n) bangle
 117. वल्लि ( వల్లి ) = (fem) creeper
 118. वश ( వశ ) = Agree
 119. वशं ( వశం ) = control
 120. वशाः ( వశాః ) = (Nom.Pl.) (are under) control or influence
 121. वशात् ( వశాత్ ) = under obligation
 122. वशी ( వశీ ) = one who is controlled
 123. वशीकृ ( వశీకృ ) = to conquer, overcome
 124. वशे ( వశే ) = in full subjugation
 125. वश्य ( వశ్య ) = under control
 126. वस् ( వస్ ) = to live
 127. वसत् ( వసత్ ) = one who lives
 128. वसति ( వసతి ) = (1 pp) to stay, dwell
 129. वसन ( వసన ) = dwelling
 130. वसन्त ( వసన్త ) = the deity of Spring, also Spring itself
 131. वसन्तौ ( వసన్తౌ ) = (and) Spring season
 132. वसवः ( వసవః ) = the Vasus
 133. वसानं ( వసానం ) = having worn
 134. वसुधा ( వసుధా ) = earth
 135. वसुधैव ( వసుధైవ ) = vasudhA(fem.nom.sing.)earth;world + eva:alone;itself
 136. वसुन् ( వసున్ ) = the eight Vasus
 137. वसुन्धरा ( వసున్ధరా ) = (f) earth
 138. वसौनां ( వసౌనాం ) = of the Vasus
 139. वस्ति ( వస్తి ) = internal cleansing
 140. वस्तु ( వస్తు ) = Article
 141. वस्तुतः ( వస్తుతః ) = actually, in reality
 142. वस्तुमान ( వస్తుమాన ) = mass
 143. वस्तुमानौर्जा ( వస్తుమానౌర్జా ) = mass-energy
 144. वस्तुक्षय ( వస్తుక్షయ ) = wasting
 145. वस्तू ( వస్తూ ) = goods
 146. वस्तूनि ( వస్తూని ) = objects
 147. वस्त्र ( వస్త్ర ) = Garment
 148. वहति ( వహతి ) = (1 pp) to carry
 149. वहन् ( వహన్ ) = counterrotaing field of light affecting body \& spirit
 150. वहम्यहं ( వహమ్యహం ) = vahAmi + ahaM:bear or carry + I
 151. वहा ( వహా ) = Porter
 152. वहामि ( వహామి ) = carry
 153. वह्नि ( వహ్ని ) = fire
 154. वह्निः ( వహ్నిః ) = fire ( for worship)
 155. वह्निकण ( వహ్నికణ ) = spark
 156. वक्ष ( వక్ష ) = chest
 157. वक्षःस्थलम् ( వక్షఃస్థలమ్ ) = (n) breasts, chest
 158. वक्षोज ( వక్షోజ ) = breasts
 159. वक्ष्यामि ( వక్ష్యామి ) = shall explain
 160. वा ( వా ) = or
 161. वांग्मय ( వాంగ్మయ ) = full of speech
 162. वांछ् ( వాంఛ్ ) = to want
 163. वांछा ( వాంఛా ) = (fem) desire
 164. वाक् ( వాక్ ) = language/speech
 165. वाक्य ( వాక్య ) = sentence
 166. वाक्यं ( వాక్యం ) = words
 167. वाक्यानि ( వాక్యాని ) = sentences
 168. वाक्येन ( వాక్యేన ) = words
 169. वाग्मी ( వాగ్మీ ) = master of speech
 170. वाङ्मयं ( వాఙ్మయం ) = of the voice
 171. वाङ्मयः ( వాఙ్మయః ) = full of the `word' i.e. master of the word \& language
 172. वाचं ( వాచం ) = words
 173. वाचः ( వాచః ) = the Vedas
 174. वाचा ( వాచా ) = speech
 175. वाचाल ( వాచాల ) = capable of talking
 176. वाच्यं ( వాచ్యం ) = to be spoken
 177. वाञ्छसि ( వాఞ్ఛసి ) = you desire
 178. वाञ्छित ( వాఞ్ఛిత ) = desired
 179. वाटिका ( వాటికా ) = (f) garden
 180. वाणिज्यं ( వాణిజ్యం ) = trade
 181. वाणी ( వాణీ ) = language
 182. वाणीं ( వాణీం ) = speech
 183. वात ( వాత ) = (masc) wind
 184. वातय ( వాతయ ) = blow (like a wind?)
 185. वाताटः ( వాతాటః ) = (m) kite
 186. वातात्मजं ( వాతాత్మజం ) = the son of the wind-god (`vAta' or `vAyu)
 187. वातायन ( వాతాయన ) = a horse
 188. वातायनं ( వాతాయనం ) = window
 189. वातायनासन ( వాతాయనాసన ) = the horseface posture
 190. वातावरणम् ( వాతావరణమ్ ) = (n) environment, also used to mean weather
 191. वातोन्माद ( వాతోన్మాద ) = hysteria
 192. वाद ( వాద ) = argument
 193. वादः ( వాదః ) = the natural conclusion
 194. वादयति ( వాదయతి ) = to play (a musical instrument)
 195. वादान् ( వాదాన్ ) = fabricated words
 196. वादिनः ( వాదినః ) = the advocates
 197. वादिनी ( వాదినీ ) = she who speaks
 198. वाद्यवृदः ( వాద్యవృదః ) = (m) orchestra
 199. वानर ( వానర ) = monkey
 200. वानरयूथमुख्यम् ( వానరయూథముఖ్యమ్ ) = the chieftain of the monkey brigade
 201. वापि ( వాపి ) = at all
 202. वाम ( వామ ) = left side
 203. वामदेवासन ( వామదేవాసన ) = Vamadeva's posture
 204. वामन ( వామన ) = Vishnu's fifth incarnation also known as trivikrama
 205. वामप्रकाश ( వామప్రకాశ ) = lovely shiningness
 206. वामांकारूढ ( వామాంకారూఢ ) = having the left side of the body climbed, occupied by
 207. वामे ( వామే ) = left side
 208. वायु ( వాయు ) = wind
 209. वायुः ( వాయుః ) = the vital airs
 210. वायोः ( వాయోః ) = of the wind
 211. वायौ ( వాయౌ ) = air(life-breath)
 212. वार ( వార ) = Day
 213. वारं ( వారం ) = and again
 214. वारधिपति ( వారధిపతి ) = Ruler of the Day
 215. वारि ( వారి ) = water
 216. वारिधर ( వారిధర ) = water-carrier(cloud )
 217. वारिणि ( వారిణి ) = the one who prevents
 218. वारिद ( వారిద ) = cloud (one who gives water)
 219. वारिवाह ( వారివాహ ) = (m) cloud
 220. वार्ता ( వార్తా ) = news
 221. वार्तां ( వార్తాం ) = word (here enquiry/inquiry)
 222. वार्ष्णेय ( వార్ష్ణేయ ) = O descendant of VRishhNi
 223. वाल्मीकिकोकिलम् ( వాల్మీకికోకిలమ్ ) = the vAlmIki-cuckoo
 224. वासः ( వాసః ) = (m) living, habitation
 225. वासना ( వాసనా ) = longings, craving
 226. वासर ( వాసర ) = Day
 227. वासव ( వాసవ ) = indra
 228. वासवः ( వాసవః ) = the heavenly king
 229. वासस् ( వాసస్ ) = apparel / clothes
 230. वासांसि ( వాసాంసి ) = garments
 231. वासित ( వాసిత ) = made fragrant
 232. वासुकिः ( వాసుకిః ) = Vasuki
 233. वासुकी ( వాసుకీ ) = a name of Shesha
 234. वासुदेवः ( వాసుదేవః ) = the Personality of Godhead, KRishhNa
 235. वासुदेवस्य ( వాసుదేవస్య ) = of KRishhNa
 236. वासुदेवाः ( వాసుదేవాః ) = KRishhNa
 237. वासो ( వాసో ) = cloth, dress
 238. वास्तुशास्त्र ( వాస్తుశాస్త్ర ) = study of architecture
 239. वास्तू ( వాస్తూ ) = place, residence
 240. वाहन ( వాహన ) = vehicle
 241. वाहनकारक ( వాహనకారక ) = Significator of vehicles which is Venus
 242. वाहिका ( వాహికా ) = transportation
 243. विअपगम् ( విఅపగమ్ ) = to go away
 244. विचिन्त् ( విచిన్త్ ) = think
 245. विभा ( విభా ) = to adorn
 246. विस्मृ ( విస్మృ ) = to forget
 247. विज्ञा ( విజ్ఞా ) = to know
 248. विंदति ( విందతి ) = enjoys
 249. विंशंश ( వింశంశ ) = A Varga. The harmonic twentieth division. Used for delineating Religious fervour and accrued spiritual merit
 250. विंशोत्तरि ( వింశోత్తరి ) = The most popular Dasha method in use today
 251. विंशोपक ( వింశోపక ) = A method of calculating planetary strength using the Vargas
 252. विकम्पितुं ( వికమ్పితుం ) = to hesitate
 253. विकर ( వికర ) = enzyme
 254. विकरः ( వికరః ) = (m) enzyme
 255. विकर्णः ( వికర్ణః ) = Vikarna
 256. विकर्मणः ( వికర్మణః ) = of forbidden work
 257. विकल ( వికల ) = disabled
 258. विकलं ( వికలం ) = not related or joined
 259. विकलक ( వికలక ) = differential
 260. विकलन ( వికలన ) = differentiation
 261. विकल्प ( వికల్ప ) = imagination, fancy
 262. विकारं ( వికారం ) = appearance (generally, grotesque/ugly)
 263. विकारान् ( వికారాన్ ) = transformations
 264. विकारि ( వికారి ) = changes
 265. विकासः ( వికాసః ) = (m) development
 266. विकिरति ( వికిరతి ) = to cast a net
 267. विकीर्ण ( వికీర్ణ ) = scattered
 268. विकृ ( వికృ ) = modify, alter
 269. विकृत ( వికృత ) = Ugly
 270. विकृतवहा ( వికృతవహా ) = Ugly porter
 271. विक्रान्तः ( విక్రాన్తః ) = mighty
 272. विक्रीणीते ( విక్రీణీతే ) = to sell
 273. विक्र्ताचरणी ( విక్ర్తాచరణీ ) = adj. mentally disturbed behaviour
 274. विखण्डनं ( విఖణ్డనం ) = (n) fission
 275. विख्यात ( విఖ్యాత ) = famous
 276. विगत ( విగత ) = having discarded
 277. विगतः ( విగతః ) = is removed
 278. विगतज्वरः ( విగతజ్వరః ) = without being lethargic
 279. विगतभीः ( విగతభీః ) = devoid of fear
 280. विगतस्पृहः ( విగతస్పృహః ) = without being interested
 281. विगुणः ( విగుణః ) = even faulty
 282. विग्रह ( విగ్రహ ) = attack
 283. विग्रहसन्धौ ( విగ్రహసన్ధౌ ) = for war(dissension) or peace-making
 284. विघति ( విఘతి ) = Equivalent to 24 seconds of clock time
 285. विघ्न ( విఘ్న ) = calamity
 286. विघ्ननाशिने ( విఘ్ననాశినే ) = to the destroyer of all obstacles
 287. विघ्नैः ( విఘ్నైః ) = difficulties, obstacles
 288. विचर् ( విచర్ ) = to think
 289. विचक्षण ( విచక్షణ ) = clever, wise
 290. विचक्षणः ( విచక్షణః ) = the experienced
 291. विचार ( విచార ) = thought
 292. विचारं ( విచారం ) = thought
 293. विचालयेत् ( విచాలయేత్ ) = should try to agitate
 294. विचाल्यते ( విచాల్యతే ) = becomes shaken
 295. विचित्र ( విచిత్ర ) = foolish, extraordinary, strange
 296. विचित्रः ( విచిత్రః ) = wonderful/mysterious
 297. विचिन्तय ( విచిన్తయ ) = think well
 298. विचिन्त्य ( విచిన్త్య ) = having thought
 299. विचेतसः ( విచేతసః ) = bewildered
 300. विजयं ( విజయం ) = victory
 301. विजयः ( విజయః ) = victory
 302. विजयते ( విజయతే ) = is victorious
 303. विजयी ( విజయీ ) = victorious man
 304. विजानतः ( విజానతః ) = who is in complete knowledge
 305. विजानीताः ( విజానీతాః ) = are in knowledge
 306. विजानीयं ( విజానీయం ) = shall I understand
 307. विजितात्मा ( విజితాత్మా ) = self-controlled
 308. विजितेन्द्रियः ( విజితేన్ద్రియః ) = sensually controlled
 309. विततः ( వితతః ) = are spread
 310. वितरति ( వితరతి ) = to distribute
 311. वितर्क ( వితర్క ) = discernment
 312. वितृ ( వితృ ) = to distribute
 313. वितृष्णां ( వితృష్ణాం ) = desirelessness
 314. वित्त ( విత్త ) = money
 315. वित्तं ( విత్తం ) = wealth
 316. वित्तकोषः ( విత్తకోషః ) = (m) bank
 317. वित्ते ( విత్తే ) = wealth
 318. वित्तेशः ( విత్తేశః ) = the lord of the treasury of the demigods
 319. विद् ( విద్ ) = to obtain
 320. विदः ( విదః ) = who understand
 321. विदधामि ( విదధామి ) = give
 322. विदारयति ( విదారయతి ) = to split apart
 323. विदाहिनः ( విదాహినః ) = burning
 324. विदितम् ( విదితమ్ ) = known
 325. विदितात्मनां ( విదితాత్మనాం ) = of those who are self-realised
 326. विदित्वा ( విదిత్వా ) = having known/realised
 327. विदिशां ( విదిశాం ) = non-direction
 328. विदुः ( విదుః ) = understood
 329. विदूषकः ( విదూషకః ) = (m) clown, joker
 330. विदेश ( విదేశ ) = foreign land
 331. विदेशी ( విదేశీ ) = foreigner
 332. विद्धि ( విద్ధి ) = know for sure
 333. विद्मः ( విద్మః ) = do we know
 334. विद्महे ( విద్మహే ) = ?
 335. विद्यते ( విద్యతే ) = there is
 336. विद्यनिपुणै ( విద్యనిపుణై ) = by the ace scholar Shankara (Plural is used for reverance)
 337. विद्यया ( విద్యయా ) = (fem.instr.sing.) by knowledge
 338. विद्या ( విద్యా ) = knowledge
 339. विद्यात् ( విద్యాత్ ) = you must know
 340. विद्यातुरानां ( విద్యాతురానాం ) = (poss.pl.) of people who are indulging in knowledge
 341. विद्यानां ( విద్యానాం ) = of all education
 342. विद्यानिधिः ( విద్యానిధిః ) = the stock-pile of knowledge (here rAma)
 343. विद्यामहं ( విద్యామహం ) = shall I know
 344. विद्यार्थिनी ( విద్యార్థినీ ) = (f) student
 345. विद्यार्थी ( విద్యార్థీ ) = (m) student
 346. विद्यालयः ( విద్యాలయః ) = (m) school
 347. विद्यावान् ( విద్యావాన్ ) = a knowledgeable manor scholar
 348. विद्युत्कन्दः ( విద్యుత్కన్దః ) = (m) incandescent bulb
 349. विद्रोह ( విద్రోహ ) = revolt
 350. विद्रोहः ( విద్రోహః ) = (m) rebellion
 351. विद्वत् ( విద్వత్ ) = scholar
 352. विद्वत्त्व ( విద్వత్త్వ ) = scholarliness
 353. विद्वान् ( విద్వాన్ ) = learned
 354. विद्विषावहै ( విద్విషావహై ) = may us not quarrel or hate
 355. विधातृ ( విధాతృ ) = the creator
 356. विधान ( విధాన ) = placing
 357. विधानं ( విధానం ) = (n) legislation
 358. विधानं ( విధానం ) = Arranging, disposing; Performing, making, doing, executing; Creation, creating; Ordinance, Sacred rule or precept, sacred injunction; Mode, manner; Wealth; Pain, agony, torment, distress;
 359. विधानोक्तः ( విధానోక్తః ) = according to scriptural regulation
 360. विधि ( విధి ) = ritual
 361. विधिः ( విధిః ) = (m) law, ritual
 362. विधिदिष्टः ( విధిదిష్టః ) = according to the direction of scripture
 363. विधिहीनं ( విధిహీనం ) = without scriptural direction
 364. विधीयते ( విధీయతే ) = does take place
 365. विधूत ( విధూత ) = moving
 366. विधेम ( విధేమ ) = make
 367. विधेयात्मा ( విధేయాత్మా ) = one who follows regulated freedom
 368. विध्वंस ( విధ్వంస ) = destruction
 369. विन ( విన ) = without
 370. विनङ्क्ष्यसि ( వినఙ్క్ష్యసి ) = you will be lost
 371. विनद्य ( వినద్య ) = vibrating
 372. विनय ( వినయ ) = humility
 373. विनयी ( వినయీ ) = man with humility
 374. विनशयसि ( వినశయసి ) = you destroy
 375. विनश्यति ( వినశ్యతి ) = falls back
 376. विनश्यत्सु ( వినశ్యత్సు ) = in the destructible
 377. विना ( వినా ) = without
 378. विनामूल्य ( వినామూల్య ) = free, without cost
 379. विनाश ( వినాశ ) = total destruction
 380. विनाशं ( వినాశం ) = destruction
 381. विनाशः ( వినాశః ) = destruction
 382. विनाशाय ( వినాశాయ ) = for the annihilation
 383. विनिग्रहः ( వినిగ్రహః ) = control
 384. विनिन्दति ( వినిన్దతి ) = to scold
 385. विनियतं ( వినియతం ) = particularly disciplined
 386. विनियमः ( వినియమః ) = (m) regulation
 387. विनियमित ( వినియమిత ) = regulated
 388. विनियम्य ( వినియమ్య ) = regulating
 389. विनियोगः ( వినియోగః ) = distribution (of various limbs, postures)
 390. विनिर्मुक्ताः ( వినిర్ముక్తాః ) = liberated
 391. विनिवर्तन्ते ( వినివర్తన్తే ) = are practiced to be refrained from
 392. विनिवृत्त ( వినివృత్త ) = disassociated
 393. विनिश्चितैः ( వినిశ్చితైః ) = certain
 394. विनिहंसि ( వినిహంసి ) = you kill
 395. विनोद ( వినోద ) = humor
 396. विनोदः ( వినోదః ) = (m) humour, joke
 397. विनोदय ( వినోదయ ) = divert/recreate(be happy)
 398. विन्दति ( విన్దతి ) = (6 pp) to find
 399. विन्दते ( విన్దతే ) = enjoys
 400. विन्दामि ( విన్దామి ) = I have
 401. विपणन ( విపణన ) = marketing
 402. विपणिः ( విపణిః ) = market-place, mall
 403. विपणी ( విపణీ ) = market
 404. विपणी ( విపణీ ) = market
 405. विपत्ति ( విపత్తి ) = calamity
 406. विपरिवर्तते ( విపరివర్తతే ) = is working
 407. विपरीत ( విపరీత ) = inverted, contrary to rule, wrong
 408. विपरीतं ( విపరీతం ) = the opposite
 409. विपरीतकरणी ( విపరీతకరణీ ) = the upside-down posture
 410. विपरीतान् ( విపరీతాన్ ) = in the wrong direction
 411. विपरीतानि ( విపరీతాని ) = just the opposite
 412. विपर्यय ( విపర్యయ ) = inversion
 413. विपर्ययेणाऽपि ( విపర్యయేణాऽపి ) = by changing also
 414. विपर्याय ( విపర్యాయ ) = a mistaken view
 415. विपश्चित् ( విపశ్చిత్ ) = (m) a learned man, scholar
 416. विपश्चितः ( విపశ్చితః ) = full of discriminating knowledge
 417. विपक्ष ( విపక్ష ) = of the opposite side
 418. विपाक ( విపాక ) = the distressing results of karmas
 419. विपुल ( విపుల ) = ample
 420. विपुलं ( విపులం ) = more than enough, plenty
 421. विप्रतिपन्न ( విప్రతిపన్న ) = adj. perplexed
 422. विप्रतिपन्ना ( విప్రతిపన్నా ) = without being influenced by the fruitive results
 423. विप्रप्रियं ( విప్రప్రియం ) = the loved of the Brahmins
 424. विप्राः ( విప్రాః ) = (masc.nom.Pl.)Brahmins
 425. विप्लवः ( విప్లవః ) = (m) revolt
 426. विफलः ( విఫలః ) = not good fruitless
 427. विभक्तं ( విభక్తం ) = divided
 428. विभक्तेषु ( విభక్తేషు ) = in the numberless divided
 429. विभागयोः ( విభాగయోః ) = differences
 430. विभागशः ( విభాగశః ) = in terms of division
 431. विभाजन ( విభాజన ) = distribution
 432. विभाजन ( విభాజన ) = partition
 433. विभावसौ ( విభావసౌ ) = in the fire
 434. विभुं ( విభుం ) = greatest
 435. विभुः ( విభుః ) = the Supreme Lord
 436. विभुम् ( విభుమ్ ) = the Lord who shines
 437. विभूतयः ( విభూతయః ) = opulences
 438. विभूति ( విభూతి ) = divine power
 439. विभूतिं ( విభూతిం ) = opulence
 440. विभूतिनां ( విభూతినాం ) = opulences
 441. विभूतिभिः ( విభూతిభిః ) = opulences
 442. विभूतेः ( విభూతేః ) = of opulences
 443. विभूश् ( విభూశ్ ) = to decorate
 444. विभूषण ( విభూషణ ) = ornament, asset
 445. विभ्रमः ( విభ్రమః ) = bewilderment
 446. विभ्रष्टः ( విభ్రష్టః ) = deviated from
 447. विभ्रान्ताः ( విభ్రాన్తాః ) = perplexed
 448. विमत्सरः ( విమత్సరః ) = free from envy
 449. विमानम् ( విమానమ్ ) = (n) an aircraft, plane
 450. विमुक्तः ( విముక్తః ) = liberated
 451. विमुक्तानां ( విముక్తానాం ) = of those who are liberated
 452. विमुक्तैः ( విముక్తైః ) = by one who has become free from
 453. विमुच्य ( విముచ్య ) = being delivered from
 454. विमुञ्चति ( విముఞ్చతి ) = one gives up
 455. विमुह्यति ( విముహ్యతి ) = one is bewildered
 456. विमूढ ( విమూఢ ) = foolish
 457. विमूढः ( విమూఢః ) = bewildered
 458. विमूढभावः ( విమూఢభావః ) = bewilderment
 459. विमूढाः ( విమూఢాః ) = foolish persons
 460. विमूढान् ( విమూఢాన్ ) = perfectly befooled
 461. विमृश्य ( విమృశ్య ) = deliberating
 462. विमोचन ( విమోచన ) = freedom
 463. विमोहयति ( విమోహయతి ) = bewilders
 464. विमोहिताः ( విమోహితాః ) = deluded
 465. विमोक्षणात् ( విమోక్షణాత్ ) = giving up
 466. विमोक्षाय ( విమోక్షాయ ) = meant for liberation
 467. विमोक्ष्यसे ( విమోక్ష్యసే ) = you will be liberated
 468. वियोगं ( వియోగం ) = extermination
 469. विरक्त ( విరక్త ) = uninerested
 470. विरक्तिः ( విరక్తిః ) = (f) aversion
 471. विरचित ( విరచిత ) = created
 472. विरचितं ( విరచితం ) = created, composed
 473. विरल ( విరల ) = rare
 474. विरह ( విరహ ) = separation
 475. विरहितं ( విరహితం ) = without
 476. विरागः ( విరాగః ) = Non-attachment/desirelessness
 477. विराटः ( విరాటః ) = Virata
 478. विराम् ( విరామ్ ) = to stop
 479. विराम ( విరామ ) = stop
 480. विरामः ( విరామః ) = respite, full stop
 481. विरोचन ( విరోచన ) = a demon prince
 482. विरोध ( విరోధ ) = opposition
 483. विलगन ( విలగన ) = parting
 484. विलग्न ( విలగ్న ) = separate
 485. विलग्नता ( విలగ్నతా ) = segragation
 486. विलग्नाः ( విలగ్నాః ) = becoming attached
 487. विलयमं ( విలయమం ) = extinct
 488. विलेपन ( విలేపన ) = smearing
 489. विलोकयतां ( విలోకయతాం ) = of those who are seeing
 490. विलोक्य ( విలోక్య ) = on seeing
 491. विलोम ( విలోమ ) = against the natural order of things
 492. विवर्जित ( వివర్జిత ) = without/ having abandoned
 493. विवर्जितं ( వివర్జితం ) = devoid of
 494. विवर्धनाः ( వివర్ధనాః ) = increasing
 495. विवस्वतः ( వివస్వతః ) = of the sun-god
 496. विवस्वते ( వివస్వతే ) = unto the sun-god
 497. विवस्वान् ( వివస్వాన్ ) = Vivasvan (the sun-god's name)
 498. विवक्षा ( వివక్షా ) = choice
 499. विवाह ( వివాహ ) = Wedding
 500. विवाहं ( వివాహం ) = marriage
 501. विविक्त ( వివిక్త ) = to solitary
 502. विविक्तसेवी ( వివిక్తసేవీ ) = living in a secluded place
 503. विविध ( వివిధ ) = varied
 504. विविधः ( వివిధః ) = various
 505. विविधाः ( వివిధాః ) = various
 506. विविधैः ( వివిధైః ) = various
 507. विवृणुते ( వివృణుతే ) = (Vr. Pr.III Per.S.AP)chooses
 508. विवृद्धं ( వివృద్ధం ) = increased
 509. विवृद्धे ( వివృద్ధే ) = when developed
 510. विवेक ( వివేక ) = (m)discretion
 511. विवेकिन् ( వివేకిన్ ) = one who is thoughtful and just
 512. विशते ( విశతే ) = he enters
 513. विशन्ति ( విశన్తి ) = enter
 514. विशमवृत्ती ( విశమవృత్తీ ) = uneven or strained movement whilst breathing
 515. विशां ( విశాం ) = and the vaisyas
 516. विशाखा ( విశాఖా ) = Sixteenth nakshatra
 517. विशाल ( విశాల ) = very great
 518. विशालं ( విశాలం ) = vast
 519. विशालकः ( విశాలకః ) = (m) magnifier
 520. विशालाक्षौ ( విశాలాక్షౌ ) = (two)persons with (lotus-like)large eyes
 521. विशिष्टाः ( విశిష్టాః ) = especially powerful
 522. विशिष्यते ( విశిష్యతే ) = is by far the better
 523. विशुद्ध ( విశుద్ధ ) = pure
 524. विशुद्धया ( విశుద్ధయా ) = fully purified
 525. विशुद्धये ( విశుద్ధయే ) = for clarifying
 526. विशुद्धात्मा ( విశుద్ధాత్మా ) = a purified soul
 527. विशेष ( విశేష ) = particular
 528. विशेषतः ( విశేషతః ) = especiaaly
 529. विशेषसङ्घान् ( విశేషసఙ్ఘాన్ ) = specifically assembled
 530. विशेषज्ञ ( విశేషజ్ఞ ) = the knowledgeable or wise person
 531. विश्यति ( విశ్యతి ) = (4 pp) to pierce
 532. विश्लेष ( విశ్లేష ) = lonely (antonym of aashleshha which is embrace)
 533. विश्लेषः ( విశ్లేషః ) = separation
 534. विश्लेषण ( విశ్లేషణ ) = macroanalysis
 535. विश्वं ( విశ్వం ) = the universe
 536. विश्वकोषः ( విశ్వకోషః ) = (m) encyclopedia
 537. विश्वताः ( విశ్వతాః ) = from all around the world
 538. विश्वतोमुखं ( విశ్వతోముఖం ) = and in the universal form
 539. विश्वतोमुखः ( విశ్వతోముఖః ) = Brahma
 540. विश्वमार्यं ( విశ్వమార్యం ) = vishvaM:Universe and AryaM: (acc.sing.):noble person
 541. विश्वमूर्ते ( విశ్వమూర్తే ) = O universal form
 542. विश्वरूप ( విశ్వరూప ) = in the form of the universe
 543. विश्वविद्यालयः ( విశ్వవిద్యాలయః ) = (m) university
 544. विश्ववेदाः ( విశ్వవేదాః ) = one who has understood the world(vishva)
 545. विश्वसनीय ( విశ్వసనీయ ) = (adj) reliable
 546. विश्वस्य ( విశ్వస్య ) = universe
 547. विश्वामित्र ( విశ్వామిత్ర ) = vishvAmitra's
 548. विश्वास ( విశ్వాస ) = faith
 549. विश्वासः ( విశ్వాసః ) = (m) belief
 550. विश्वासभूमि ( విశ్వాసభూమి ) = trustworthy
 551. विश्वे ( విశ్వే ) = the Visvedevas
 552. विश्वेश्वर ( విశ్వేశ్వర ) = O Lord of the universe
 553. विष ( విష ) = poison
 554. विषम ( విషమ ) = odd (as in odd or even)
 555. विषमिव ( విషమివ ) = like poison
 556. विषमे ( విషమే ) = in this hour of crisis
 557. विषय ( విషయ ) = kingdom (here)
 558. विषयाः ( విషయాః ) = on the subject matter
 559. विषयान् ( విషయాన్ ) = sense objects
 560. विषये ( విషయే ) = in topics, in subjects
 561. विषाण ( విషాణ ) = horns
 562. विषादं ( విషాదం ) = moroseness
 563. विषादि ( విషాది ) = morose
 564. विषीदन् ( విషీదన్ ) = while lamenting
 565. विषीदन्तं ( విషీదన్తం ) = lamenting
 566. विषुस्पृश ( విషుస్పృశ ) = touched, tinged with poison (poison-tipped arrow?)
 567. विषेशाधिकारः ( విషేశాధికారః ) = (m) privilege
 568. विषेषता ( విషేషతా ) = difference
 569. विषोपमेयं ( విషోపమేయం ) = poison-like
 570. विष्टभ्य ( విష్టభ్య ) = pervading
 571. विष्ठितं ( విష్ఠితం ) = situated
 572. विष्णु ( విష్ణు ) = the preserver of life
 573. विष्णुः ( విష్ణుః ) = the Lord MahaavishhNu
 574. विष्णुत्वं ( విష్ణుత్వం ) = the quality/state of Brahman/god-realisation
 575. विष्णो ( విష్ణో ) = O Lord Visnu
 576. विष्लेषण ( విష్లేషణ ) = analysis
 577. विसंमोहन ( విసంమోహన ) = infatuation
 578. विसर्गः ( విసర్గః ) = creation
 579. विसृजन् ( విసృజన్ ) = giving up
 580. विसृजामि ( విసృజామి ) = I create
 581. विसृज्य ( విసృజ్య ) = putting aside
 582. विस्तरः ( విస్తరః ) = the expanse
 583. विस्तरशः ( విస్తరశః ) = in detail
 584. विस्तरस्य ( విస్తరస్య ) = to the extent
 585. विस्तरेण ( విస్తరేణ ) = in detail
 586. विस्तारं ( విస్తారం ) = the expansion
 587. विस्तारः ( విస్తారః ) = (m) amplitude
 588. विस्तारित ( విస్తారిత ) = expanded
 589. विस्फुरणै ( విస్ఫురణై ) = by emanation
 590. विस्मयः ( విస్మయః ) = wonder
 591. विस्मयपदं ( విస్మయపదం ) = object of wonder
 592. विस्मयाविष्टः ( విస్మయావిష్టః ) = being overwhelmed with wonder
 593. विस्मिताः ( విస్మితాః ) = in wonder
 594. विहग ( విహగ ) = bird
 595. विहगः ( విహగః ) = Bird, cloud, arrow, sun, moon, a planet in general, some thing that moves in the sky
 596. विहाय ( విహాయ ) = giving up
 597. विहार ( విహార ) = in relaxation
 598. विहारस्य ( విహారస్య ) = recreation
 599. विहारिणि ( విహారిణి ) = one who strolls
 600. विहि ( విహి ) = vihitA?, understood
 601. विहित ( విహిత ) = prescribed
 602. विहितं ( విహితం ) = directed
 603. विहिताः ( విహితాః ) = used
 604. विहितान् ( విహితాన్ ) = arranged
 605. विहीन ( విహీన ) = without
 606. विहीना ( విహీనా ) = bereft
 607. विहृ ( విహృ ) = to roam
 608. विक्षिप्त ( విక్షిప్త ) = mental aggitation
 609. विक्षेप ( విక్షేప ) = confusion
 610. विज्ञातं ( విజ్ఞాతం ) = has been known
 611. विज्ञातुं ( విజ్ఞాతుం ) = to know
 612. विज्ञान ( విజ్ఞాన ) = comprehension, Science
 613. विज्ञानं ( విజ్ఞానం ) = numinous knowledge
 614. विज्ञानमय ( విజ్ఞానమయ ) = full of greater(scientific in a way) knowledge
 615. विज्ञानी ( విజ్ఞానీ ) = scientist
 616. विज्ञाय ( విజ్ఞాయ ) = after understanding
 617. वीक्षः ( వీక్షః ) = (m) lens
 618. वीजति ( వీజతి ) = to fan
 619. वीत ( వీత ) = free from
 620. वीतरागाः ( వీతరాగాః ) = in the renounced order of life
 621. वीथि ( వీథి ) = (f) road, way
 622. वीर ( వీర ) = the sentiment of valor
 623. वीरञ्च ( వీరఞ్చ ) = name of Brahma
 624. वीरभद्रासन ( వీరభద్రాసన ) = the arrow posture
 625. वीरासन ( వీరాసన ) = the hero posture
 626. वीर्य ( వీర్య ) = vitality, enthusiasm, semen
 627. वीर्यं ( వీర్యం ) = valour
 628. वीर्यवान् ( వీర్యవాన్ ) = very powerful
 629. वीर्यां ( వీర్యాం ) = glories
 630. वीक्ष् ( వీక్ష్ ) = to see
 631. वीक्षन्ते ( వీక్షన్తే ) = are beholding
 632. वीक्ष्य ( వీక్ష్య ) = having seen
 633. वृक ( వృక ) = wolf
 634. वृकोदरः ( వృకోదరః ) = the voracious eater (Bhima)
 635. वृजनं ( వృజనం ) = the ocean of miseries
 636. वृणुते ( వృణుతే ) = chooses
 637. वृत् ( వృత్ ) = to exist
 638. वृत्त ( వృత్త ) = desire
 639. वृत्तपत्रिका ( వృత్తపత్రికా ) = (f) newspaper
 640. वृत्तिस्थाः ( వృత్తిస్థాః ) = whose occupation
 641. वृत्ती ( వృత్తీ ) = tendancy
 642. वृथा ( వృథా ) = (indecl) wanton, uselessly, idly
 643. वृद्ध ( వృద్ధ ) = aged
 644. वृद्धः ( వృద్ధః ) = old man
 645. वृद्धश्रवाः ( వృద్ధశ్రవాః ) = having become old with years of hearing knowledge
 646. वृद्धि ( వృద్ధి ) = growth
 647. वृद्धि ( వృద్ధి ) = growth
 648. वृन्तम् ( వృన్తమ్ ) = (n) the stem of a flower
 649. वृन्ताकम् ( వృన్తాకమ్ ) = (n) brinjal
 650. वृन्द ( వృన్ద ) = (n) group
 651. वृशशैल ( వృశశైల ) = vRishaa hill
 652. वृश्चिक ( వృశ్చిక ) = The Zodiacal Sign of Scorpio
 653. वृश्चिकासन ( వృశ్చికాసన ) = the scorpion posture
 654. वृषभ ( వృషభ ) = The Zodiacal Sign of Taurus
 655. वृषभः ( వృషభః ) = (m) bull, the Zodiacal Sign of Taurus
 656. वृष्टि ( వృష్టి ) = rain
 657. वृष्टिः ( వృష్టిః ) = (m) rain, showers
 658. वृष्णीनां ( వృష్ణీనాం ) = of the descendants of VRishhNi
 659. वृक्ष ( వృక్ష ) = tree
 660. वृक्षासन ( వృక్షాసన ) = the tree posture
 661. वृक्षि ( వృక్షి ) = I sing. aatmane. `injunctive' of vRij, `to avoid
 662. वेगं ( వేగం ) = urges
 663. वेगः ( వేగః ) = (m) speed
 664. वेणी ( వేణీ ) = (f) pigtail, ponytail
 665. वेणुः ( వేణుః ) = flute
 666. वेतनम् ( వేతనమ్ ) = (n) salary
 667. वेत्त ( వేత్త ) = the knower
 668. वेत्ति ( వేత్తి ) = knows
 669. वेत्थ ( వేత్థ ) = know
 670. वेद ( వేద ) = Ancient Indian Religious Texts
 671. वेदः ( వేదః ) = (masc.nom.sing.)the Veda
 672. वेदक्रम ( వేదక్రమ ) = vedaas
 673. वेदना ( వేదనా ) = feelings of pain
 674. वेदयज्ञ ( వేదయజ్ఞ ) = by sacrifice
 675. वेदवादरताः ( వేదవాదరతాః ) = supposed followers of the Vedas
 676. वेदवित् ( వేదవిత్ ) = the knower of the Vedas
 677. वेदविदः ( వేదవిదః ) = persons conversant with the Vedas
 678. वेदाः ( వేదాః ) = Vedic literatures
 679. वेदानां ( వేదానాం ) = of all the Vedas
 680. वेदान्त ( వేదాన్త ) = Vedic method of Self-Realisation
 681. वेदान्तकृत् ( వేదాన్తకృత్ ) = the compiler of the Vedanta
 682. वेदान्तवेद्यो ( వేదాన్తవేద్యో ) = one knowable thro' `upanishat.h'
 683. वेदितव्यं ( వేదితవ్యం ) = to be understood
 684. वेदितुं ( వేదితుం ) = to understand
 685. वेदे ( వేదే ) = in the Vedic literature
 686. वेदेषु ( వేదేషు ) = Vedic literatures
 687. वेदैः ( వేదైః ) = by study of the Vedas
 688. वेद्यं ( వేద్యం ) = what is to be known
 689. वेद्यः ( వేద్యః ) = knowable
 690. वेधस् ( వేధస్ ) = brahmaa
 691. वेधसे ( వేధసే ) = to the Brahman (like rAma)
 692. वेपथुः ( వేపథుః ) = trembling of the body
 693. वेपथुमथी ( వేపథుమథీ ) = she who is sweating
 694. वेपमानः ( వేపమానః ) = trembling
 695. वेला ( వేలా ) = (fem) time
 696. वेश ( వేశ ) = dress
 697. वेषः ( వేషః ) = make-ups/garbs/roles
 698. वेष्टिः ( వేష్టిః ) = (m) dhoti
 699. वै ( వై ) = emphasis
 700. वैकुण्ठ ( వైకుణ్ఠ ) = the abode of Vishnu
 701. वैकुण्ठाधिपती ( వైకుణ్ఠాధిపతీ ) = ruler of vaikuNTha which is Vishnu
 702. वैक्लव्यं ( వైక్లవ్యం ) = (Nr.Nom.sing.) sorrow
 703. वैद्यः ( వైద్యః ) = doctor
 704. वैध ( వైధ ) = (adj) legal
 705. वैनतेयः ( వైనతేయః ) = Garuda
 706. वैमानिकः ( వైమానికః ) = (m) pilot
 707. वैयक्तिक ( వైయక్తిక ) = (adj) personal
 708. वैयाकरण ( వైయాకరణ ) = Grammar
 709. वैयाकरणस्यैषः ( వైయాకరణస్యైషః ) = to the grammarian+this
 710. वैर ( వైర ) = enmity
 711. वैराग्य ( వైరాగ్య ) = uncolouredness, not desiring physical objects
 712. वैराग्यं ( వైరాగ్యం ) = renunciation
 713. वैराग्येण ( వైరాగ్యేణ ) = by detachment
 714. वैराज्य ( వైరాజ్య ) = excelent rulership
 715. वैरिणं ( వైరిణం ) = greatest enemy
 716. वैरिषु ( వైరిషు ) = on enemies
 717. वैशेशिका ( వైశేశికా ) = one of the schools (systems) of Indian philosophy
 718. वैश्य ( వైశ్య ) = the caste of merchants and professionals
 719. वैश्यः ( వైశ్యః ) = mercantile people
 720. वैश्रवण ( వైశ్రవణ ) = son of Vishravas (typically applied only to Kubera)
 721. वैश्वानरः ( వైశ్వానరః ) = My plenary portion as the digesting fire
 722. वैष्णव ( వైష్ణవ ) = a large sect of the followers of Sri Vishnu
 723. वैज्ञानिकः ( వైజ్ఞానికః ) = (m) scientist
 724. व्यक्त ( వ్యక్త ) = made known
 725. व्यक्तयः ( వ్యక్తయః ) = living entities
 726. व्यक्तिं ( వ్యక్తిం ) = personality
 727. व्यक्तिगत ( వ్యక్తిగత ) = (adj) individual
 728. व्यजनम् ( వ్యజనమ్ ) = (n) fan
 729. व्यतितरिष्यति ( వ్యతితరిష్యతి ) = surpasses
 730. व्यतीतानि ( వ్యతీతాని ) = have passed
 731. व्यत्त ( వ్యత్త ) = open
 732. व्यथन्ति ( వ్యథన్తి ) = are disturbed
 733. व्यथयन्ति ( వ్యథయన్తి ) = are distressing
 734. व्यथा ( వ్యథా ) = trouble
 735. व्यथिष्ठाः ( వ్యథిష్ఠాః ) = be disturbed
 736. व्यदारयत् ( వ్యదారయత్ ) = shattered
 737. व्यपदेश ( వ్యపదేశ ) = (m) mention, name
 738. व्यपाश्रयः ( వ్యపాశ్రయః ) = taking shelter of
 739. व्यपाश्रित्य ( వ్యపాశ్రిత్య ) = particularly taking shelter
 740. व्यपेतभीः ( వ్యపేతభీః ) = free from all fear
 741. व्यभिचारिन् ( వ్యభిచారిన్ ) = adj. deviate
 742. व्ययभाव ( వ్యయభావ ) = House of Expenditure/Loss or 12th
 743. व्ययम् ( వ్యయమ్ ) = (n) expenditure, spending
 744. व्यरंसीत् ( వ్యరంసీత్ ) = passed, elapsed
 745. व्यर्थ ( వ్యర్థ ) = u(adj)seless, purposelss
 746. व्यवकलनम् ( వ్యవకలనమ్ ) = (n) subtraction
 747. व्यवच्छेत्सीः ( వ్యవచ్ఛేత్సీః ) = cut or dissect
 748. व्यवसायः ( వ్యవసాయః ) = enterprise or adventure
 749. व्यवसायात्मिका ( వ్యవసాయాత్మికా ) = resolute in KRishhNa consciousness
 750. व्यवसितः ( వ్యవసితః ) = situated in determination
 751. व्यवसिता ( వ్యవసితా ) = engaged
 752. व्यवस्थितान् ( వ్యవస్థితాన్ ) = situated
 753. व्यवस्थितिः ( వ్యవస్థితిః ) = the situation
 754. व्यवस्थितौ ( వ్యవస్థితౌ ) = put under regulations
 755. व्यवस्यति ( వ్యవస్యతి ) = (verb Pr.III P.sing.PP) tries
 756. व्यवहारः ( వ్యవహారః ) = (m) business, transaction
 757. व्यवासिताः ( వ్యవాసితాః ) = have decided
 758. व्यशेम ( వ్యశేమ ) = ?
 759. व्यसन ( వ్యసన ) = addiction
 760. व्याकरणं ( వ్యాకరణం ) = (n) grammar
 761. व्याकुल ( వ్యాకుల ) = alarmed (adj)
 762. व्याकुलत्व ( వ్యాకులత్వ ) = (neut) sorrow, concern
 763. व्याकुलिता ( వ్యాకులితా ) = she who has been afflicted/affected
 764. व्याख्यानं ( వ్యాఖ్యానం ) = (n) lecture
 765. व्याघ्रः ( వ్యాఘ్రః ) = (m) tiger
 766. व्याधः ( వ్యాధః ) = (m) hunter
 767. व्याधि ( వ్యాధి ) = disease
 768. व्याधिमुक्ति ( వ్యాధిముక్తి ) = healing
 769. व्याधी ( వ్యాధీ ) = illness
 770. व्यान ( వ్యాన ) = one of the vital airs, circulates energy all over the body
 771. व्यापार ( వ్యాపార ) = affair (masc)
 772. व्यापारी ( వ్యాపారీ ) = (m) merchant, trader
 773. व्याप्तं ( వ్యాప్తం ) = pervaded
 774. व्याप्य ( వ్యాప్య ) = pervading
 775. व्यामिश्रेण ( వ్యామిశ్రేణ ) = by equivocal
 776. व्याल ( వ్యాల ) = elephant
 777. व्यावहारिक ( వ్యావహారిక ) = (adj) practical
 778. व्यास ( వ్యాస ) = diameter
 779. व्यासः ( వ్యాసః ) = Vyasa
 780. व्यासङ्ग ( వ్యాసఙ్గ ) = varied interests, (involvement in) many hobbies
 781. व्यासप्रसादात् ( వ్యాసప్రసాదాత్ ) = by the mercy of Vyasadeva
 782. व्यासोच्छिष्ठं ( వ్యాసోచ్ఛిష్ఠం ) = vyAsa + uchchhishhThaM:by VyAsa + mouth-dropped
 783. व्याहरन् ( వ్యాహరన్ ) = vibrating
 784. व्युदस्य ( వ్యుదస్య ) = laying aside
 785. व्यूढं ( వ్యూఢం ) = arranged in a military phalanx
 786. व्यूढां ( వ్యూఢాం ) = arranged
 787. व्योमचारिणः ( వ్యోమచారిణః ) = the people who wander over the sky (and `pAtAla'\&bhUtala')
 788. व्योमन् ( వ్యోమన్ ) = (n) the sky
 789. व्रज ( వ్రజ ) = go
 790. व्रजेत ( వ్రజేత ) = walks
 791. व्रण ( వ్రణ ) = injury, wound (masc, neut)
 792. व्रत ( వ్రత ) = austerities
 793. व्रताः ( వ్రతాః ) = avowed
 794. व्रात ( వ్రాత ) = disciplined course
 795. व्रिद्ध ( వ్రిద్ధ ) = old, aged
 1. शँसति ( శఁసతి ) = (1 pp) to praise
 2. शंकर ( శంకర ) = Shankara
 3. शंका ( శంకా ) = fear
 4. शंस ( శంస ) = praise
 5. शंससि ( శంససి ) = You are praising
 6. शकुन्तला ( శకున్తలా ) = the heroine of the play
 7. शकुन्तला ( శకున్తలా ) = shakuntalA (the heroine of the Drama 'AbhiGYAna shAkuntalam')
 8. शक्त ( శక్త ) = strong
 9. शक्ताः ( శక్తాః ) = capable
 10. शक्ति ( శక్తి ) = strength
 11. शक्तिः ( శక్తిః ) = power; might
 12. शक्तिचालनी ( శక్తిచాలనీ ) = one of the mudras, involves contracting the rectum
 13. शक्तिचालिनी ( శక్తిచాలినీ ) = the nerve-power posture
 14. शक्तित्रयः ( శక్తిత్రయః ) = three powers of `ichcha', `kriya' and `gyana'
 15. शक्नवाम ( శక్నవామ ) = I pl `imperative' paras. of shak, be able
 16. शक्नोति ( శక్నోతి ) = (5 pp) to be able
 17. शक्नोमि ( శక్నోమి ) = am I able
 18. शक्नोषि ( శక్నోషి ) = you are able
 19. शक्य ( శక్య ) = possible
 20. शक्यं ( శక్యం ) = is able
 21. शक्यः ( శక్యః ) = practical
 22. शक्यत्त्वात् ( శక్యత్త్వాత్ ) = from capability
 23. शक्यसे ( శక్యసే ) = are able
 24. शक्रस्य ( శక్రస్య ) = (masc.poss.S)of God Indra
 25. शङ्करः ( శఙ్కరః ) = Lord Siva
 26. शङ्का ( శఙ్కా ) = doubt
 27. शङ्ख ( శఙ్ఖ ) = conch shell
 28. शङ्खं ( శఙ్ఖం ) = conchshell
 29. शङ्खः ( శఙ్ఖః ) = (m) a conch
 30. शङ्खाः ( శఙ్ఖాః ) = conchshells
 31. शङ्खान् ( శఙ్ఖాన్ ) = conchshells
 32. शङ्खौ ( శఙ్ఖౌ ) = conchshells
 33. शठ ( శఠ ) = Rogue
 34. शठः ( శఠః ) = deceitful
 35. शड्बल ( శడ్బల ) = Six Strengths. A method of determining planetary powers
 36. शड्वर्ग ( శడ్వర్గ ) = The Six Harmonic Charts: Rashi, Hora, dreshhkaaNa, navaa.nsha, dvadasha.nsha and tri.nsha.nsha
 37. शत ( శత ) = Hundred
 38. शतं ( శతం ) = a hundred
 39. शतकोटि ( శతకోటి ) = 100 koti or 1000 millions
 40. शततन्त्री ( శతతన్త్రీ ) = (f) santoor (shatatanrii viiNaa)
 41. शततारका ( శతతారకా ) = Twenty-fourth nakshatra, hundred minor stars
 42. शतपदी ( శతపదీ ) = (f) centipede
 43. शतशः ( శతశః ) = hundreds
 44. शताभिशक ( శతాభిశక ) = Twenty-fourth nakshatra (also shatataarakaa)
 45. शतेन ( శతేన ) = hundred
 46. शतैः ( శతైః ) = by hundreds
 47. शत्रु ( శత్రు ) = enemy
 48. शत्रुभाव ( శత్రుభావ ) = House of Enemies or 6th
 49. शत्रुं ( శత్రుం ) = the enemy
 50. शत्रुः ( శత్రుః ) = enemy
 51. शत्रुत्वे ( శత్రుత్వే ) = because of enmity
 52. शत्रुन् ( శత్రున్ ) = enemies
 53. शत्रुवत् ( శత్రువత్ ) = as an enemy
 54. शत्रौ ( శత్రౌ ) = in (towards)the enemy
 55. शनि ( శని ) = Saturn
 56. शनिवार ( శనివార ) = Saturday
 57. शनैः ( శనైః ) = slowly
 58. शन्तिं ( శన్తిం ) = perfect peace
 59. शपति ( శపతి ) = (1 pp) to curse
 60. शब्द ( శబ్ద ) = Word
 61. शब्दं ( శబ్దం ) = sound
 62. शब्दः ( శబ్దః ) = combined sound
 63. शब्दकोष ( శబ్దకోష ) = dictionary, lexicon, vocabulary, glossary
 64. शब्दकोषः ( శబ్దకోషః ) = (m) dictionary
 65. शब्दब्रह्म ( శబ్దబ్రహ్మ ) = ritualistic principles of scriptures
 66. शब्दसंग्रह ( శబ్దసంగ్రహ ) = vocabulary
 67. शब्दसमूह ( శబ్దసమూహ ) = a group of words, a collection of words, glossary
 68. शब्दादिन् ( శబ్దాదిన్ ) = sound vibration, etc
 69. शब्दार्थ ( శబ్దార్థ ) = meaning of (any) word
 70. शब्दावलिः ( శబ్దావలిః ) = (f) glossary
 71. शब्धार्थ ( శబ్ధార్థ ) = word by word meaning
 72. शम ( శమ ) = Tranqulity
 73. शमं ( శమం ) = mental tranquillity
 74. शमः ( శమః ) = cessation of all material activities
 75. शमनं ( శమనం ) = subsiding
 76. शम्बूकः ( శమ్బూకః ) = (m) snail
 77. शम्भु ( శమ్భు ) = a name of Shiva
 78. शय ( శయ ) = Sleep
 79. शयन ( శయన ) = a bed
 80. शयनं ( శయనం ) = sleep
 81. शयनप्रकोष्ठः ( శయనప్రకోష్ఠః ) = (m) bedroom
 82. शयनागारं ( శయనాగారం ) = (n) dormitory
 83. शयनासन ( శయనాసన ) = the repose posture
 84. शय्या ( శయ్యా ) = (f) bed
 85. शर ( శర ) = Arrow
 86. शरण ( శరణ ) = Refuge
 87. शरणं ( శరణం ) = resort/surrender
 88. शरणार्थी ( శరణార్థీ ) = Refugee
 89. शरण्यौ ( శరణ్యౌ ) = the refuge , people who are worthy of giving asylum, protection to
 90. शरद् ( శరద్ ) = autumn
 91. शरदः ( శరదః ) = (autumnal seasons) years
 92. शरीर ( శరీర ) = body (neut)
 93. शरीरं ( శరీరం ) = body
 94. शरीरमाद्यं ( శరీరమాద్యం ) = body + the beginning
 95. शरीरस्थं ( శరీరస్థం ) = situated within the body
 96. शरीरस्थः ( శరీరస్థః ) = dwelling in the body
 97. शरीराणि ( శరీరాణి ) = bodies
 98. शरीरिणः ( శరీరిణః ) = of the embodied soul
 99. शरीरे ( శరీరే ) = in the body
 100. शर्करा ( శర్కరా ) = (f) sugar
 101. शर्म ( శర్మ ) = grace
 102. शलभ ( శలభ ) = a locust
 103. शलभः ( శలభః ) = (m) grasshopper
 104. शलभासन ( శలభాసన ) = the locust posture
 105. शलाका ( శలాకా ) = a small twig (in this case, like an eye-pencil)
 106. शल्यः ( శల్యః ) = (m) porcupine
 107. शल्यकारः ( శల్యకారః ) = (m) surgeon
 108. शल्यचिकित्सकः ( శల్యచికిత్సకః ) = (m) surgeon
 109. शव ( శవ ) = cadaver
 110. शवपेतिका ( శవపేతికా ) = (f) coffin
 111. शवासन ( శవాసన ) = the corpse posture
 112. शश ( శశ ) = rabbit
 113. शशः ( శశః ) = (m) rabbit
 114. शशाङ्क ( శశాఙ్క ) = moon
 115. शशाङ्कः ( శశాఙ్కః ) = the moon
 116. शशि ( శశి ) = moon
 117. शशिसूर्ययोः ( శశిసూర్యయోః ) = of the moon and the sun
 118. शशी ( శశీ ) = the moon
 119. शश्वच्छान्तिं ( శశ్వచ్ఛాన్తిం ) = lasting peace
 120. शष्टष्टक ( శష్టష్టక ) = 6th and 8th from each other
 121. शष्ट्यांश ( శష్ట్యాంశ ) = A varga. The 60th Harmonic Chart. Used in cases of delineation of twins
 122. शस्त्र ( శస్త్ర ) = weapon
 123. शस्त्रं ( శస్త్రం ) = weapon
 124. शस्त्रपाणयः ( శస్త్రపాణయః ) = those with weapons in hand
 125. शस्त्रपूताः ( శస్త్రపూతాః ) = having become holy by (strike of) weapon
 126. शस्त्रभृतां ( శస్త్రభృతాం ) = of the carriers of weapons
 127. शस्त्रसम्पाते ( శస్త్రసమ్పాతే ) = in releasing his arrows
 128. शस्त्राणि ( శస్త్రాణి ) = weapons
 129. शफ़री ( శఫ్అరీ ) = a very small fish
 130. शांतमूर्तिम् ( శాంతమూర్తిమ్ ) = the personification of peace or unruffled benign-looking
 131. शांतिः ( శాంతిః ) = peace
 132. शाकाहार ( శాకాహార ) = macrobiotic, vegetarian
 133. शाकिणी ( శాకిణీ ) = the goddess in vishuddha chakra
 134. शाख ( శాఖ ) = branch
 135. शाखं ( శాఖం ) = branches
 136. शाखा ( శాఖా ) = (fem) branch
 137. शाखाः ( శాఖాః ) = branches
 138. शाटिका ( శాటికా ) = (f) saree
 139. शाधि ( శాధి ) = just instruct
 140. शान्त ( శాన్త ) = the sentiment of happiness, peace, pleasure
 141. शान्तः ( శాన్తః ) = peaceful
 142. शान्तरजसं ( శాన్తరజసం ) = his passion pacified
 143. शान्ति ( శాన్తి ) = calmness
 144. शान्तिं ( శాన్తిం ) = peace
 145. शान्तिः ( శాన్తిః ) = peace
 146. शान्त्यरूपं ( శాన్త్యరూపం ) = the letter `shA'+ANTYARUPAM , having this form in the end
 147. शाम्भवी ( శామ్భవీ ) = related to Shiva who is known as shambhu
 148. शाम्भवीमुद्रा ( శామ్భవీముద్రా ) = gazing between ones eyes
 149. शाम्यति ( శామ్యతి ) = (4 pp) to stop
 150. शारदा ( శారదా ) = Wife of Sri Ramakrishna (also Goddess Sarasvati)
 151. शारीरं ( శారీరం ) = in keeping body and soul together
 152. शार्दुलः ( శార్దులః ) = tiger
 153. शाश्वतं ( శాశ్వతం ) = original
 154. शाश्वतः ( శాశ్వతః ) = permanent
 155. शाश्वतधर्मगोप्ता ( శాశ్వతధర్మగోప్తా ) = maintainer of the eternal religion
 156. शाश्वतस्य ( శాశ్వతస్య ) = of the eternal
 157. शाश्वताः ( శాశ్వతాః ) = eternal
 158. शाश्वतीः ( శాశ్వతీః ) = many
 159. शाश्वते ( శాశ్వతే ) = of the Vedas
 160. शास्त्र ( శాస్త్ర ) = science
 161. शास्त्रं ( శాస్త్రం ) = revealed scripture
 162. शास्त्रविधिं ( శాస్త్రవిధిం ) = the regulations of the scriptures
 163. शास्त्राणि ( శాస్త్రాణి ) = sciences (Scriptures)
 164. शास्त्रे ( శాస్త్రే ) = (loc.S) in the scriptures
 165. शिखण्डी ( శిఖణ్డీ ) = Sikhandi
 166. शिखर ( శిఖర ) = tip, peak
 167. शिखरम् ( శిఖరమ్ ) = (n) summit, mountain top
 168. शिखरिणां ( శిఖరిణాం ) = of all mountains
 169. शिखिं ( శిఖిం ) = peacock
 170. शिरः ( శిరః ) = head
 171. शिरस् ( శిరస్ ) = head
 172. शिरसा ( శిరసా ) = with the head
 173. शिरस्त्राण ( శిరస్త్రాణ ) = (m) helmet
 174. शिरीष ( శిరీష ) = name of a flower
 175. शिरोवेदना ( శిరోవేదనా ) = (f) headache
 176. शिर्ष ( శిర్ష ) = the head
 177. शिर्षासन ( శిర్షాసన ) = the head-stand posture
 178. शिर्सङ्गुष्ठासन ( శిర్సఙ్గుష్ఠాసన ) = the deep lunge posture
 179. शिला ( శిలా ) = (fem) stone
 180. शिल्पिन् ( శిల్పిన్ ) = sculptor
 181. शिल्पी ( శిల్పీ ) = (m) sculptor
 182. शिव ( శివ ) = the destroyer
 183. शिवसुताय ( శివసుతాయ ) = to the son of `shiva'
 184. शिशिर ( శిశిర ) = frosty season
 185. शिष्टत्व ( శిష్టత్వ ) = wisdom
 186. शिष्य ( శిష్య ) = student
 187. शिष्यः ( శిష్యః ) = disciple
 188. शिष्यम् ( శిష్యమ్ ) = the disciple. the student
 189. शिष्यान् ( శిష్యాన్ ) = desciples
 190. शिष्येण ( శిష్యేణ ) = disciple
 191. शिष्यैः ( శిష్యైః ) = disciples
 192. शिक्षण ( శిక్షణ ) = teaching
 193. शिक्षण ( శిక్షణ ) = education
 194. शिक्षणं ( శిక్షణం ) = of teaching
 195. शिक्षते ( శిక్షతే ) = (1 ap) to learn
 196. शी ( శీ ) = to sleep
 197. शीग्रं ( శీగ్రం ) = hurry; quickness
 198. शीघ्रं ( శీఘ్రం ) = immediately
 199. शीत ( శీత ) = cold
 200. शीतक ( శీతక ) = (m) refrigerator
 201. शीतल ( శీతల ) = cool
 202. शीर्श ( శీర్శ ) = head
 203. शीर्ष ( శీర్ష ) = head
 204. शील ( శీల ) = character
 205. शीलं ( శీలం ) = chastity
 206. शीलम् ( శీలమ్ ) = good conduct, virtue
 207. शीश्कारः ( శీశ్కారః ) = (m) a whistle
 208. शुंठः ( శుంఠః ) = roasted?
 209. शुक ( శుక ) = parrot
 210. शुकः ( శుకః ) = (m) parrot
 211. शुकहरितः ( శుకహరితః ) = dark green colour (literally, parrot green)
 212. शुक्तिः ( శుక్తిః ) = oyster
 213. शुक्र ( శుక్ర ) = The planet Venus. The word means Semen or Sexual Secretions
 214. शुक्रवार ( శుక్రవార ) = Friday
 215. शुक्ल ( శుక్ల ) = light
 216. शुक्लः ( శుక్లః ) = the white fortnight
 217. शुचः ( శుచః ) = worry
 218. शुचि ( శుచి ) = clean
 219. शुचिः ( శుచిః ) = pure
 220. शुचीनां ( శుచీనాం ) = of the pious
 221. शुचौ ( శుచౌ ) = in a sanctified
 222. शुण्ठी ( శుణ్ఠీ ) = (f) ginger
 223. शुण्डा ( శుణ్డా ) = (f) elephant's trunk
 224. शुद्ध ( శుద్ధ ) = pure
 225. शुद्धपक्ष ( శుద్ధపక్ష ) = Bright side of the lunar month, also shuklapaksha
 226. शुद्धये ( శుద్ధయే ) = for the purpose of purification
 227. शुद्र ( శుద్ర ) = the caste of servants and labourers
 228. शुनक ( శునక ) = (m) dog
 229. शुनि ( శుని ) = in the dog
 230. शुब्रता ( శుబ్రతా ) = whiteness
 231. शुभ ( శుభ ) = good, auspicious
 232. शुभं ( శుభం ) = good , auspicious
 233. शुभग्रह ( శుభగ్రహ ) = Benefic planet
 234. शुभदि ( శుభది ) = giver of auspicious
 235. शुभस्य ( శుభస్య ) = of good things
 236. शुभान् ( శుభాన్ ) = the auspicious
 237. शुभास्ते ( శుభాస్తే ) = shubhAH + te:good + your
 238. शुभ्र ( శుభ్ర ) = clean
 239. शुल्कं ( శుల్కం ) = (n) fees, duty
 240. शुश्रूशा ( శుశ్రూశా ) = service
 241. शुष्के ( శుష్కే ) = in the drying up of
 242. शुष्यति ( శుష్యతి ) = (4 pp) to dry
 243. शूद्र ( శూద్ర ) = untouchable
 244. शूद्रः ( శూద్రః ) = lower-class men
 245. शूद्रस्य ( శూద్రస్య ) = of the shudra
 246. शूद्राणां ( శూద్రాణాం ) = of the shudras
 247. शून्य ( శూన్య ) = zero
 248. शून्यं ( శూన్యం ) = zero
 249. शून्यता ( శూన్యతా ) = vacuum
 250. शूर ( శూర ) = valiant
 251. शूराः ( శూరాః ) = heroes
 252. शूरो ( శూరో ) = warrior or skilled one
 253. शूर्पकर्णकं ( శూర్పకర్ణకం ) = having long ears
 254. शूल ( శూల ) = triant , trishuula
 255. शृंगार ( శృంగార ) = the sentiment of love
 256. शृगालः ( శృగాలః ) = fox
 257. शृङ्खला ( శృఙ్ఖలా ) = (f) a chain
 258. शृङ्गम् ( శృఙ్గమ్ ) = (n) horn
 259. शृणु ( శృణు ) = just hear
 260. शृणुयात् ( శృణుయాత్ ) = does hear
 261. शृणुयाम ( శృణుయామ ) = May we hear
 262. शृणोति ( శృణోతి ) = (5 pp) to listen
 263. शृण्वतः ( శృణ్వతః ) = hearing
 264. शृण्वन् ( శృణ్వన్ ) = hearing
 265. शेणिषेवेत ( శేణిషేవేత ) = does not marry
 266. शेष ( శేష ) = remaining
 267. शैब्यः ( శైబ్యః ) = Saibya
 268. शैल ( శైల ) = shell
 269. शैलाधिराज ( శైలాధిరాజ ) = the king of mountains(Himaalayaas)
 270. शैली ( శైలీ ) = (f) style
 271. शोचगृहम् ( శోచగృహమ్ ) = (n) toilet
 272. शोक ( శోక ) = sorrow
 273. शोकं ( శోకం ) = lamentation
 274. शोकहतं ( శోకహతం ) = attacked(hata) by grief(shoka)
 275. शोचति ( శోచతి ) = (1 pp) to grieve
 276. शोचनीय ( శోచనీయ ) = adj. lamentable
 277. शोचितुं ( శోచితుం ) = to lament
 278. शोच्य ( శోచ్య ) = (participle,fem.)fit to be worried about;worth-concern
 279. शोणित ( శోణిత ) = red (adj); blood (neut)
 280. शोथः ( శోథః ) = (m) swelling
 281. शोदशांश ( శోదశాంశ ) = A Varga. The 16th Harmonic Chart. Used for deeper delineation of Fourth House matters
 282. शोधन ( శోధన ) = purification
 283. शोभ् ( శోభ్ ) = to shine, look good
 284. शोभिनि ( శోభిని ) = person glowing with
 285. शोभेत ( శోభేత ) = shine
 286. शोषयति ( శోషయతి ) = dries
 287. शौच ( శౌచ ) = mental and bodily cleanliness
 288. शौचं ( శౌచం ) = cleanliness
 289. शौर्यं ( శౌర్యం ) = heroism
 290. श्मश्रु ( శ్మశ్రు ) = moustache, beard
 291. श्यति ( శ్యతి ) = to sharpen
 292. श्यामल ( శ్యామల ) = dark
 293. श्यामलं ( శ్యామలం ) = the dark-complexioned one
 294. श्यालाः ( శ్యాలాః ) = brothers-in-law
 295. श्रढावान् ( శ్రఢావాన్ ) = believer; man of faith
 296. श्रद्दधानाः ( శ్రద్దధానాః ) = with faith
 297. श्रद्धः ( శ్రద్ధః ) = faith
 298. श्रद्धया ( శ్రద్ధయా ) = with faith
 299. श्रद्धयान्वितः ( శ్రద్ధయాన్వితః ) = accompanied with faith
 300. श्रद्धयान्विताः ( శ్రద్ధయాన్వితాః ) = with faith
 301. श्रद्धा ( శ్రద్ధా ) = (f) faith
 302. श्रद्धां ( శ్రద్ధాం ) = faith
 303. श्रद्धावन्तः ( శ్రద్ధావన్తః ) = with faith and devotion
 304. श्रद्धावान् ( శ్రద్ధావాన్ ) = a faithful man
 305. श्रम ( శ్రమ ) = (masc) excertion
 306. श्रमजीविवादः ( శ్రమజీవివాదః ) = (m) proletarianism
 307. श्रयति ( శ్రయతి ) = (1 pp) to reach
 308. श्रवः ( శ్రవః ) = having heard(old learned man?)
 309. श्रवण ( శ్రవణ ) = Twenty-second nashaktra
 310. श्रविष्टा ( శ్రవిష్టా ) = Twenty-third nakshatra also known as dhanishhThaa
 311. श्राम्यति ( శ్రామ్యతి ) = (4 pp) to be tired
 312. श्रिताः ( శ్రితాః ) = taking shelter of
 313. श्रिवत्स ( శ్రివత్స ) = the curl on Vishnu's breast
 314. श्री ( శ్రీ ) = Added before a name to show respect
 315. श्रीः ( శ్రీః ) = wealth
 316. श्रीगणेशाय ( శ్రీగణేశాయ ) = to Lord Ganesh
 317. श्रीदरूप ( శ్రీదరూప ) = resembling lakshmii
 318. श्रीपति ( శ్రీపతి ) = LakShmi's consort MahAvishhNu's
 319. श्रीबुधकौशिक ( శ్రీబుధకౌశిక ) = sHrI budhakaushika (the author of this hymn)
 320. श्रीभगवानुवाच ( శ్రీభగవానువాచ ) = the Supreme Personality of Godhead said
 321. श्रीमच्छन्करभगवत्चरणैः ( శ్రీమచ్ఛన్కరభగవత్చరణైః ) = by the Shankaracharya who is known
 322. श्रीमत् ( శ్రీమత్ ) = honourable prefix
 323. श्रीमतं ( శ్రీమతం ) = of the prosperous
 324. श्रीमद् ( శ్రీమద్ ) = respectful prefix
 325. श्रीमान् ( శ్రీమాన్ ) = the man with `shrI' i.e. the endowed man
 326. श्रीराम ( శ్రీరామ ) = Lord Rama
 327. श्रीरामं ( శ్రీరామం ) = shri rAma
 328. श्रीरामचंद्रचरणौ ( శ్రీరామచంద్రచరణౌ ) = the two feet of rAmachandra
 329. श्रीरामचंद्रप्रीत्यर्थे ( శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే ) = For pleasing the Lord sItArAma
 330. श्रीरामचंद्रम् ( శ్రీరామచంద్రమ్ ) = rAma
 331. श्रीरामदूतं ( శ్రీరామదూతం ) = the messenger of rAma
 332. श्रीरामरक्शा ( శ్రీరామరక్శా ) = the protection of Lord Rama
 333. श्रुणोति ( శ్రుణోతి ) = (5 pp) to hear
 334. श्रुत ( శ్రుత ) = knowledge
 335. श्रुतं ( శ్రుతం ) = heard
 336. श्रुतवान् ( శ్రుతవాన్ ) = knowledgeable
 337. श्रुतस्य ( శ్రుతస్య ) = all that is already heard
 338. श्रुति ( శ్రుతి ) = ear or veda
 339. श्रुतिपरायणाः ( శ్రుతిపరాయణాః ) = inclined to the process of hearing
 340. श्रुतिमत् ( శ్రుతిమత్ ) = having ears
 341. श्रुती ( శ్రుతీ ) = that which hears i.e.ears
 342. श्रुतेन ( శ్రుతేన ) = (instr.S)thro' hearing, or thro' Veda
 343. श्रुतौ ( శ్రుతౌ ) = have been heard
 344. श्रुत्वा ( శ్రుత్వా ) = having heard
 345. श्रेणी ( శ్రేణీ ) = scale
 346. श्रेयः ( శ్రేయః ) = good
 347. श्रेयान् ( శ్రేయాన్ ) = far better
 348. श्रेष्ठ ( శ్రేష్ఠ ) = best
 349. श्रेष्ठः ( శ్రేష్ఠః ) = a respectable leader
 350. श्रेष्ठौ ( శ్రేష్ఠౌ ) = the best (2 persons)
 351. श्रोतव्यस्य ( శ్రోతవ్యస్య ) = toward all that is to be heard
 352. श्रोतारम् ( శ్రోతారమ్ ) = one who hears
 353. श्रोत्रं ( శ్రోత్రం ) = ears
 354. श्रोत्रादीनि ( శ్రోత్రాదీని ) = such as the hearing process
 355. श्लाघते ( శ్లాఘతే ) = (1 ap) to praise
 356. श्वः ( శ్వః ) = tomorrow
 357. श्वपाके ( శ్వపాకే ) = in the dog-eater (the outcaste)
 358. श्वशुर ( శ్వశుర ) = father-in-law
 359. श्वशुरान् ( శ్వశురాన్ ) = fathers-in-law
 360. श्वशूराः ( శ్వశూరాః ) = fathers-in-law
 361. श्वसन् ( శ్వసన్ ) = breathing
 362. श्वसिति ( శ్వసితి ) = breathe
 363. श्वान ( శ్వాన ) = Dog
 364. श्वास ( శ్వాస ) = Breath
 365. श्वासप्रश्वास ( శ్వాసప్రశ్వాస ) = heaving and sighing
 366. श्वेत ( శ్వేత ) = (adj) white
 367. श्वेतकेतः ( శ్వేతకేతః ) = Shvetaketu(maan with white flag?)
 368. श्वेतायसः ( శ్వేతాయసః ) = (m) steel
 369. श्वेतैः ( శ్వేతైః ) = with white
 1. षट्पद ( షట్పద ) = one with six legs (insect); here, a bumble bee
 2. षड् ( షడ్ ) = six
 3. षड्यन्त्रं ( షడ్యన్త్రం ) = (n) conspiracy
 4. षण् ( షణ్ ) = six
 5. षण्ड ( షణ్డ ) = (masc/neut) collection.
 6. षण्मासाः ( షణ్మాసాః ) = the six months
 7. षण्मुख ( షణ్ముఖ ) = with six mouths, a name of Kartikeya
 8. षत्कारः ( షత్కారః ) = (m) sixer (cricket)
 9. षद् ( షద్ ) = to sit
 10. षष्ठाणि ( షష్ఠాణి ) = the six
 11. षोडश ( షోడశ ) = number sixteen
 12. षोडशः ( షోడశః ) = number sixteen
 1. स ( స ) = he
 2. संग्रहः ( సంగ్రహః ) = collection, repertoire, conglomeration, sum, totality, compilation, epitome, summary
 3. संचालक ( సంచాలక ) = manager, coordinator
 4. संपादक ( సంపాదక ) = editor
 5. संपादकीय ( సంపాదకీయ ) = editorial
 6. संपादनं ( సంపాదనం ) = editing, accomplishing, effecting, fulfilment, gaining, obtaining, acquiring, cleaning, clearing
 7. सत् ( సత్ ) = existence.
 8. सत्त्व ( సత్త్వ ) = essence, main quality or essence of being.
 9. समन्वित ( సమన్విత ) = (p.p) Connected with, connected in natural order; followed; Endowed with; affected by; collected together (sam.h + anu+ root i).
 10. समूहः ( సమూహః ) = group, collection, multitude, assemblage, aggregate, number, flock, troop
 11. समूहनं ( సమూహనం ) = bringing together, collection, plenty
 12. सयत ( సయత ) = attempting
 13. संमूढभाविन् ( సంమూఢభావిన్ ) = adj. deluded
 14. सं ( సం ) = prefix for well
 15. संतृ ( సంతృ ) = to cross
 16. संकट ( సంకట ) = calamity / danger
 17. संकुचन ( సంకుచన ) = shrinkage
 18. संगति ( సంగతి ) = company
 19. संगतिरैका ( సంగతిరైకా ) = sa.ngatiH+ekA, company+(only) one (way)
 20. संगर ( సంగర ) = (m) a vow
 21. संगवर्जितः ( సంగవర్జితః ) = freed from the contamination of fruitive activities and mental speculation
 22. संगीत ( సంగీత ) = music
 23. संग्रह ( సంగ్రహ ) = collection
 24. संग्रहः ( సంగ్రహః ) = the accumulation
 25. संग्रहेण ( సంగ్రహేణ ) = in summary
 26. संग्रामभूमि ( సంగ్రామభూమి ) = (fem) battleground
 27. संग्रामं ( సంగ్రామం ) = fighting
 28. संघटन ( సంఘటన ) = organisation
 29. संघनन ( సంఘనన ) = condensation
 30. संघर्ष ( సంఘర్ష ) = conflict
 31. संघे ( సంఘే ) = (loc.sing.) in Union or togetherness or group
 32. संचय ( సంచయ ) = collection
 33. संतुलन ( సంతులన ) = balance
 34. संदमन ( సందమన ) = inhibition
 35. संदर्शय ( సందర్శయ ) = (verbal stem) to show
 36. संधानं ( సంధానం ) = combination?
 37. संनिधौ ( సంనిధౌ ) = in the presence of, close
 38. संन्यसि ( సంన్యసి ) = one who has renounced the world
 39. संन्यस्त ( సంన్యస్త ) = one who has renounced
 40. संन्यस्य ( సంన్యస్య ) = giving up completely
 41. संन्यास ( సంన్యాస ) = of renunciation
 42. संन्यासं ( సంన్యాసం ) = renunciation
 43. संन्यासः ( సంన్యాసః ) = renunciation of work
 44. संन्यासनात् ( సంన్యాసనాత్ ) = by renunciation
 45. संन्यासस्य ( సంన్యాసస్య ) = of renunciation
 46. संन्यासी ( సంన్యాసీ ) = renouncer
 47. संन्यासीनां ( సంన్యాసీనాం ) = for the renounced order
 48. संन्यासेन ( సంన్యాసేన ) = by the renounced order of life
 49. संपर्क ( సంపర్క ) = contact
 50. संपश्यन् ( సంపశ్యన్ ) = (pr.participle) looking at
 51. संपूर्ण ( సంపూర్ణ ) = total
 52. संपूर्णम् ( సంపూర్ణమ్ ) = complete, finis, over
 53. संप्राप्ते ( సంప్రాప్తే ) = ( when you have) reached/obtained
 54. संप्राप्नोति ( సంప్రాప్నోతి ) = attains
 55. संबन्ध ( సంబన్ధ ) = relationship
 56. संभावनामात्रेण ( సంభావనామాత్రేణ ) = by honouring (with gifts) alone
 57. संमार्जयति ( సంమార్జయతి ) = to clean, to wash, to wipe
 58. संमिश्रणं ( సంమిశ్రణం ) = mixed
 59. संयत ( సంయత ) = controlled
 60. संयम ( సంయమ ) = dharana, dhyana and samadhi taken together
 61. संयमतां ( సంయమతాం ) = of all regulators
 62. संयमिनः ( సంయమినః ) = tamed or self-denying like that of a hermit
 63. संयमी ( సంయమీ ) = the self-controlled
 64. संयम्य ( సంయమ్య ) = keeping under control
 65. संयाति ( సంయాతి ) = verily accepts
 66. संयावः ( సంయావః ) = (m) haluwa, sweet-dish
 67. संयुक्ताः ( సంయుక్తాః ) = engaged
 68. संयुजा ( సంయుజా ) = valency
 69. संयोगं ( సంయోగం ) = connection
 70. संयोगात् ( సంయోగాత్ ) = by the union between
 71. संयोजयति ( సంయోజయతి ) = to thread (i.e. pass a thread through the eye of a needle)
 72. संरचना ( సంరచనా ) = structure
 73. संलग्न ( సంలగ్న ) = adjacent, next to each other, close
 74. संलेखः ( సంలేఖః ) = (m) instrument (financial)
 75. संवत्सर ( సంవత్సర ) = Designated year, 60 in number and change cyclically
 76. संवाद ( సంవాద ) = (m) conversation , dialouge
 77. संवादं ( సంవాదం ) = conversation
 78. संविग्न ( సంవిగ్న ) = distressed
 79. संविदाकारः ( సంవిదాకారః ) = (m) contractor
 80. संवृत्तः ( సంవృత్తః ) = settled
 81. संशय ( సంశయ ) = doubt
 82. संशयं ( సంశయం ) = doubts
 83. संशयः ( సంశయః ) = doubt
 84. संशयस्य ( సంశయస్య ) = of the doubt
 85. संशितव्रताः ( సంశితవ్రతాః ) = taken to strict vows
 86. संशुद्ध ( సంశుద్ధ ) = washed off
 87. संशुद्धिः ( సంశుద్ధిః ) = purification
 88. संशोधन ( సంశోధన ) = research
 89. संशोधनम् ( సంశోధనమ్ ) = (n) research, discovery
 90. संश्रिताः ( సంశ్రితాః ) = having taken shelter of
 91. संसर्ग ( సంసర్గ ) = company
 92. संसाधनम् ( సంసాధనమ్ ) = (n) resource
 93. संसार ( సంసార ) = world
 94. संसारः ( సంసారః ) = world/family
 95. संसारात् ( సంసారాత్ ) = fromthe world
 96. संसारिणो ( సంసారిణో ) = ordinary family man
 97. संसारे ( సంసారే ) = world
 98. संसारेषु ( సంసారేషు ) = into the ocean of material existence
 99. संसिद्धः ( సంసిద్ధః ) = he who is mature
 100. संसिद्धिं ( సంసిద్ధిం ) = in perfection
 101. संसिद्धौ ( సంసిద్ధౌ ) = for perfection
 102. संस्कार ( సంస్కార ) = impression, conditioning
 103. संस्काराः ( సంస్కారాః ) = (Masc.Nom.Pl.) prescribed ritual duties(16?)
 104. संस्कृत् ( సంస్కృత్ ) = Sanskrit
 105. संस्कृत ( సంస్కృత ) = refined
 106. संस्कृतशिक्शणं ( సంస్కృతశిక్శణం ) = learning of Sanskrit
 107. संस्कृति ( సంస్కృతి ) = culture
 108. संस्तभ्य ( సంస్తభ్య ) = by steadying
 109. संस्था ( సంస్థా ) = (f) institution
 110. संस्थानं ( సంస్థానం ) = (n) institute
 111. संस्थापनार्थाय ( సంస్థాపనార్థాయ ) = to reestablish
 112. संस्पर्शजाः ( సంస్పర్శజాః ) = by contact with the material senses
 113. संस्पर्शन ( సంస్పర్శన ) = (neut) contact
 114. संस्मृत्य ( సంస్మృత్య ) = remembering
 115. संहरते ( సంహరతే ) = winds up
 116. संहार ( సంహార ) = destroy (take away)
 117. संहारः ( సంహారః ) = (m) slaughter, destruction
 118. संहित ( సంహిత ) = sandhi : the phonetic combination of words in sanskrit
 119. संहिता ( సంహితా ) = (f) code
 120. संहितासंधिः ( సంహితాసంధిః ) = sa.nhitaa+sandhiH joined together?
 121. संहृ ( సంహృ ) = to completely destroy
 122. संहृष्ट ( సంహృష్ట ) = (adj) happy
 123. संज्ञके ( సంజ్ఞకే ) = which is called
 124. संज्ञार्थं ( సంజ్ఞార్థం ) = for information
 125. संज्ञितं ( సంజ్ఞితం ) = in the matter of
 126. संज्ञितः ( సంజ్ఞితః ) = is called
 127. संज्ञैः ( సంజ్ఞైః ) = named
 128. सः ( సః ) = He
 129. सकल ( సకల ) = the entire
 130. सकलानि ( సకలాని ) = all
 131. सकलापदाम् ( సకలాపదామ్ ) = all dangers'
 132. सकारणम् ( సకారణమ్ ) = with reason
 133. सकाश ( సకాశ ) = company
 134. सकृत् ( సకృత్ ) = (ind) once
 135. सकृदपि ( సకృదపి ) = once even
 136. सक्त ( సక్త ) = attached
 137. सक्तं ( సక్తం ) = attached
 138. सक्तः ( సక్తః ) = attached, engrossed, absorbed
 139. सक्तह् ( సక్తహ్ ) = capable of
 140. सक्ताः ( సక్తాః ) = being attached
 141. सक्थिनी ( సక్థినీ ) = pivotal region?
 142. सखा ( సఖా ) = friend
 143. सखि ( సఖి ) = friend
 144. सखीन् ( సఖీన్ ) = friends
 145. सखैव ( సఖైవ ) = like a friend
 146. सख्युः ( సఖ్యుః ) = with a friend
 147. सगद्गदं ( సగద్గదం ) = with a faltering voice
 148. सङ्कटासन ( సఙ్కటాసన ) = the dangerous posture
 149. सङ्करः ( సఙ్కరః ) = such unwanted children
 150. सङ्करस्य ( సఙ్కరస్య ) = of unwanted population
 151. सङ्कलनम् ( సఙ్కలనమ్ ) = (n) addition
 152. सङ्कल्प ( సఙ్కల్ప ) = determination
 153. सङ्कल्पः ( సఙ్కల్పః ) = (m) decision, resolution, plan
 154. सङ्कुचित् ( సఙ్కుచిత్ ) = (adj) limited, narrow
 155. सङ्केत ( సఙ్కేత ) = indication
 156. सङ्केतः ( సఙ్కేతః ) = (m) address, information
 157. सङ्क्रमण ( సఙ్క్రమణ ) = concurrence, coming together
 158. सङ्क्रान्ति ( సఙ్క్రాన్తి ) = the festival of makara sankraant
 159. सङ्ख्या ( సఙ్ఖ్యా ) = (f) number, count
 160. सङ्ख्ये ( సఙ్ఖ్యే ) = in the battlefield
 161. सङ्ग ( సఙ్గ ) = togetherness, closeness
 162. सङ्गं ( సఙ్గం ) = attachment
 163. सङ्गः ( సఙ్గః ) = attachment
 164. सङ्गणक ( సఙ్గణక ) = computer
 165. सङ्गरतः ( సఙ్గరతః ) = indulging in good company
 166. सङ्गरहितं ( సఙ్గరహితం ) = without attachment
 167. सङ्गविवर्जितः ( సఙ్గవివర్జితః ) = free from all association
 168. सङ्गवीहिनः ( సఙ్గవీహినః ) = bereft of company
 169. सङ्गात् ( సఙ్గాత్ ) = from attachment
 170. सङ्गीत ( సఙ్గీత ) = music
 171. सङ्गीतकम् ( సఙ్గీతకమ్ ) = (n) a music concert
 172. सङ्गे ( సఙ్గే ) = in the company
 173. सङ्गेन ( సఙ్గేన ) = by association
 174. सङ्ग्राम ( సఙ్గ్రామ ) = battle, battlefield
 175. सङ्घ ( సఙ్ఘ ) = group, organisation, gathering
 176. सङ्घटित ( సఙ్ఘటిత ) = united
 177. सङ्घाः ( సఙ్ఘాః ) = the assemblies
 178. सङ्घातः ( సఙ్ఘాతః ) = the aggregate
 179. सङ्घैः ( సఙ్ఘైః ) = the groups
 180. सचन्त ( సచన్త ) = to accompany, procure
 181. सचिव ( సచివ ) = (m) minister
 182. सचिवः ( సచివః ) = (m) secretary
 183. सचेताः ( సచేతాః ) = in my consciousness
 184. सच्छब्दः ( సచ్ఛబ్దః ) = the sound sat
 185. सजल ( సజల ) = With water
 186. सज्ज ( సజ్జ ) = adorned, equipped
 187. सज्जते ( సజ్జతే ) = becomes attached
 188. सज्जन ( సజ్జన ) = good man
 189. सज्जन्ते ( సజ్జన్తే ) = they become engaged
 190. सञ्चय ( సఞ్చయ ) = collection
 191. सञ्चयान् ( సఞ్చయాన్ ) = accumulation
 192. सञ्चिका ( సఞ్చికా ) = (f) file
 193. सञ्छिन्न ( సఞ్ఛిన్న ) = cut
 194. सञ्जनयन् ( సఞ్జనయన్ ) = increasing
 195. सञ्जय ( సఞ్జయ ) = O Sanjaya
 196. सञ्जयति ( సఞ్జయతి ) = binds
 197. सञ्जायते ( సఞ్జాయతే ) = develops
 198. सञ्जीवनी ( సఞ్జీవనీ ) = a life-restoring elixir or herb
 199. सण्घटन ( సణ్ఘటన ) = organisation, unity
 200. सत् ( సత్ ) = a good man
 201. सत्चित्आनन्द ( సత్చిత్ఆనన్ద ) = bliss consciousness
 202. सतः ( సతః ) = of the eternal
 203. सतत ( సతత ) = always
 204. सततं ( సతతం ) = always
 205. सततयुक्तानां ( సతతయుక్తానాం ) = always engaged
 206. सतां ( సతాం ) = of saintly people
 207. सति ( సతి ) = being
 208. सती ( సతీ ) = Sati
 209. सत्कार ( సత్కార ) = respect
 210. सत्कार्य ( సత్కార్య ) = good or useful work particularly helpful to many
 211. सत्त्व ( సత్త్వ ) = inner strength
 212. सत्त्वं ( సత్త్వం ) = the strength
 213. सत्त्ववतं ( సత్త్వవతం ) = of the strong
 214. सत्त्वसंशुद्धिः ( సత్త్వసంశుద్ధిః ) = purification of one's existence
 215. सत्त्वस्थाः ( సత్త్వస్థాః ) = those situated in the mode of goodness
 216. सत्त्वात् ( సత్త్వాత్ ) = from the mode of goodness
 217. सत्त्वानां ( సత్త్వానాం ) = good beings'
 218. सत्त्वानुरूपा ( సత్త్వానురూపా ) = according to the existence
 219. सत्त्वे ( సత్త్వే ) = the mode of goodness
 220. सत्पुरुष ( సత్పురుష ) = good man
 221. सत्य ( సత్య ) = Truth
 222. सत्यं ( సత్యం ) = Truth
 223. सत्यमेव ( సత్యమేవ ) = Truth alone
 224. सत्यसंधं ( సత్యసంధం ) = the one bound by Truth
 225. सत्यस्य ( సత్యస్య ) = of truth
 226. सत्रं ( సత్రం ) = (n) session
 227. सत्सङ्गत्वे ( సత్సఙ్గత్వే ) = in good company
 228. सद्भवे ( సద్భవే ) = in the sense of the nature of the Supreme
 229. सदय ( సదయ ) = compassionate
 230. सदसत् ( సదసత్ ) = to cause and effect
 231. सदा ( సదా ) = always
 232. सदाचार् ( సదాచార్ ) = good conduct / behaviour
 233. सदानन्द ( సదానన్ద ) = ever joyous
 234. सदाशिव ( సదాశివ ) = a form of Shiva
 235. सदुपयोग ( సదుపయోగ ) = correct or right use derived from sat.h + upayoga
 236. सदृश ( సదృశ ) = (adj) similar, looking like
 237. सदृशं ( సదృశం ) = accordingly
 238. सदृशः ( సదృశః ) = like
 239. सदृशी ( సదృశీ ) = like that
 240. सदैव ( సదైవ ) = always
 241. सदोदित ( సదోదిత ) = always, constant
 242. सदोषं ( సదోషం ) = with fault
 243. सद्गमय ( సద్గమయ ) = sat.h and gamaya: Truth and lead(causal of 'go')
 244. सद्बुद्धिं ( సద్బుద్ధిం ) = sat.h+buddhiM, good+awareness(loosely speaking:mind)
 245. सद्यः ( సద్యః ) = instantly
 246. सद्यह् ( సద్యహ్ ) = immediately
 247. सन् ( సన్ ) = being so
 248. सनातन ( సనాతన ) = ancient
 249. सनातनं ( సనాతనం ) = eternal atmosphere
 250. सनातनः ( సనాతనః ) = eternally the same
 251. सनातनाः ( సనాతనాః ) = eternal
 252. सन्कल्पमस्तु ( సన్కల్పమస్తు ) = saMkalpaM + astu:resolution + let there be
 253. सन्तः ( సన్తః ) = the devotees
 254. सन्तत ( సన్తత ) = repeated
 255. सन्ततगमन ( సన్తతగమన ) = unbroken togetherness
 256. सन्तप्त ( సన్తప్త ) = burning
 257. सन्तरिष्यसि ( సన్తరిష్యసి ) = you will cross completely
 258. सन्ताः ( సన్తాః ) = are respected
 259. सन्ताप ( సన్తాప ) = harrasment
 260. सन्ति ( సన్తి ) = there are
 261. सन्तुष्ट ( సన్తుష్ట ) = satisfied
 262. सन्तुष्टः ( సన్తుష్టః ) = perfectly satiated
 263. सन्तोश ( సన్తోశ ) = satisfaction
 264. सन्तोष ( సన్తోష ) = satisfaction
 265. सन्दर्भ ( సన్దర్భ ) = reference
 266. सन्दृश्यन्ते ( సన్దృశ్యన్తే ) = are seen
 267. सन्देश ( సన్దేశ ) = message
 268. सन्देहः ( సన్దేహః ) = (m) doubt
 269. सन्धि ( సన్ధి ) = The junctional point of two consecutive bhaavas
 270. सन्धीकाल ( సన్ధీకాల ) = twilight (both morning and evening time)
 271. सन्नद्धः ( సన్నద్ధః ) = fully armed, prepared
 272. सन्निभानि ( సన్నిభాని ) = as if
 273. सन्नियम्य ( సన్నియమ్య ) = controlling
 274. सन्निविष्टः ( సన్నివిష్టః ) = situated
 275. सन्निहिते ( సన్నిహితే ) = (in the) presence/nearness of
 276. सपत्नान् ( సపత్నాన్ ) = enemies
 277. सप्त ( సప్త ) = seven
 278. सप्तवर्ग ( సప్తవర్గ ) = Seven Vargas a sequence of varga or harmonic charts. Consists of Rashi, Hora, Drekkana, navaa.nsha, dvaadasha.nsha, tri.nshaa.nsha and Saptaa.nsha
 279. सप्तांश ( సప్తాంశ ) = A varga. The harmonic Seventh Division. Used for delineations of Children and Grandchildren and one's creative projections
 280. सफल ( సఫల ) = fruitful
 281. सबान्धवान् ( సబాన్ధవాన్ ) = along with friends
 282. सभा ( సభా ) = assembly
 283. सभासद ( సభాసద ) = literally one who sits in the assembly
 284. सम ( సమ ) = Equal
 285. समं ( సమం ) = in equanimity
 286. समंतात् ( సమంతాత్ ) = from all around
 287. समः ( సమః ) = equipoised
 288. समकोनासन ( సమకోనాసన ) = the sideways leg-splits posture
 289. समग्रं ( సమగ్రం ) = in total
 290. समग्रान् ( సమగ్రాన్ ) = all
 291. समघनता ( సమఘనతా ) = isodensity
 292. समचित्तः ( సమచిత్తః ) = equal-minded/equanimity
 293. समचित्तत्वं ( సమచిత్తత్వం ) = equilibrium
 294. समचुम्बकशील ( సమచుమ్బకశీల ) = isoclinic
 295. समतल ( సమతల ) = Level surface
 296. समता ( సమతా ) = equilibrium
 297. समतित्य ( సమతిత్య ) = transcending
 298. समतीतानि ( సమతీతాని ) = completely past
 299. समतोल ( సమతోల ) = equillibrium
 300. समत्वं ( సమత్వం ) = equanimity
 301. समद ( సమద ) = furious
 302. समदर्शनः ( సమదర్శనః ) = seeing equally
 303. समदर्शिनः ( సమదర్శినః ) = who see with equal vision
 304. समधिगच्छति ( సమధిగచ్ఛతి ) = attains
 305. समन्ततः ( సమన్తతః ) = from all sides
 306. समन्तात् ( సమన్తాత్ ) = everywhere
 307. समन्वयः ( సమన్వయః ) = (m) co-ordination
 308. समन्वितः ( సమన్వితః ) = qualified
 309. समप्रतिद्रव्य ( సమప్రతిద్రవ్య ) = isoantibody
 310. समबाह्याङ्ग ( సమబాహ్యాఙ్గ ) = isocortex
 311. समबुद्धयः ( సమబుద్ధయః ) = equally disposed
 312. समबुद्धिः ( సమబుద్ధిః ) = having equal intelligence
 313. समभार ( సమభార ) = isobaric
 314. समभारत्त्व ( సమభారత్త్వ ) = isobarism
 315. समभारिक ( సమభారిక ) = isobar
 316. समभुजीय ( సమభుజీయ ) = (adj) equilateral
 317. सममूल्यता ( సమమూల్యతా ) = equivalence
 318. समय ( సమయ ) = time
 319. समर्चा ( సమర్చా ) = well worshipped
 320. समवर्णिक ( సమవర్ణిక ) = isochromatic
 321. समवर्तताग्रे ( సమవర్తతాగ్రే ) = was there before
 322. समवस्थितं ( సమవస్థితం ) = equally situated
 323. समवायः ( సమవాయః ) = (m) company
 324. समविलोपी ( సమవిలోపీ ) = isobestic
 325. समवृत्ती ( సమవృత్తీ ) = prANayAma with equally long inhalation, exhalation, suspension
 326. समवेताः ( సమవేతాః ) = assembled
 327. समवेतान् ( సమవేతాన్ ) = assembled
 328. समव्यासिक ( సమవ్యాసిక ) = isodiametric
 329. समसंलग्नक ( సమసంలగ్నక ) = isoagglutinative
 330. समसंलग्नता ( సమసంలగ్నతా ) = isoagglutination
 331. समसंलग्नत्त्व ( సమసంలగ్నత్త్వ ) = isoagglutinin
 332. समस्त ( సమస్త ) = all
 333. समस्तं ( సమస్తం ) = entire
 334. समस्ताः ( సమస్తాః ) = all; the entire
 335. समस्थिती ( సమస్థితీ ) = standing still
 336. समाः ( సమాః ) = like
 337. समाकुल ( సమాకుల ) = (adj) confused, bewildered
 338. समागताः ( సమాగతాః ) = assembled
 339. समाचर ( సమాచర ) = do perfectly
 340. समाचरन् ( సమాచరన్ ) = practicing
 341. समाज ( సమాజ ) = Society
 342. समाजतन्त्र ( సమాజతన్త్ర ) = democratic
 343. समाजवाद ( సమాజవాద ) = socialism
 344. समाजसेवा ( సమాజసేవా ) = social service benefiting society
 345. समाधातुं ( సమాధాతుం ) = to fix
 346. समाधाय ( సమాధాయ ) = fixing
 347. समाधिना ( సమాధినా ) = by complete absorption
 348. समाधिविधान ( సమాధివిధాన ) = in the state of trance
 349. समाधिस्थस्य ( సమాధిస్థస్య ) = of one situated in trance
 350. समाधी ( సమాధీ ) = state where the aspirant is one with the object of his meditation
 351. समाधौ ( సమాధౌ ) = in the controlled mind
 352. समान ( సమాన ) = identical, likeness, comparable
 353. समानाः ( సమానాః ) = (Masc.nom.pl) are equal
 354. समाप्तम् ( సమాప్తమ్ ) = is complete or over
 355. समाप्नोषि ( సమాప్నోషి ) = You cover
 356. समायुक्तः ( సమాయుక్తః ) = keeping in balance
 357. समारम्भाः ( సమారమ్భాః ) = attempts
 358. समारोह ( సమారోహ ) = programme
 359. समारोहः ( సమారోహః ) = (m) function
 360. समाविष्टः ( సమావిష్టః ) = absorbed
 361. समावृतः ( సమావృతః ) = covered
 362. समास ( సమాస ) = compound word
 363. समासतः ( సమాసతః ) = in summary
 364. समासेन ( సమాసేన ) = in summary
 365. समाहर्तुं ( సమాహర్తుం ) = in destroying
 366. समाहित ( సమాహిత ) = (adj) content, satisfied
 367. समाहितः ( సమాహితః ) = approached completely
 368. समितिञ्जयः ( సమితిఞ్జయః ) = always victorious in battle
 369. समिती ( సమితీ ) = committee
 370. समिद्धः ( సమిద్ధః ) = blazing
 371. समीकरः ( సమీకరః ) = (m) electric iron
 372. समीकरण ( సమీకరణ ) = equation
 373. समीपस्थ ( సమీపస్థ ) = (standing) nearby
 374. समीपे ( సమీపే ) = (adv) near
 375. समीक्ष् ( సమీక్ష్ ) = to examine
 376. समीक्ष्य ( సమీక్ష్య ) = after seeing
 377. समुत्थेन ( సముత్థేన ) = arisen from
 378. समुत्पन्न ( సముత్పన్న ) = arisen
 379. समुदाय ( సముదాయ ) = assembled crowd
 380. समुदायः ( సముదాయః ) = (m) community
 381. समुदित ( సముదిత ) = (adj) flourishing
 382. समुद्धर्ता ( సముద్ధర్తా ) = the deliverer
 383. समुद्भवं ( సముద్భవం ) = directly manifested
 384. समुद्भवः ( సముద్భవః ) = born of
 385. समुद्भवान् ( సముద్భవాన్ ) = produced of
 386. समुद्यमे ( సముద్యమే ) = in the attempt
 387. समुद्र ( సముద్ర ) = sea
 388. समुद्रपर्यन्ता ( సముద్రపర్యన్తా ) = bounded by ocean
 389. समुद्रं ( సముద్రం ) = the ocean
 390. समुद्रेषू ( సముద్రేషూ ) = among the oceans
 391. समुन्नति ( సమున్నతి ) = prosperity
 392. समुपवृत् ( సముపవృత్ ) = Thus
 393. समुपस्थित ( సముపస్థిత ) = present
 394. समुपस्थितं ( సముపస్థితం ) = present
 395. समुपाश्रितः ( సముపాశ్రితః ) = having taken shelter of
 396. समुह ( సముహ ) = (m) group
 397. समुहे ( సముహే ) = in group
 398. समूह ( సమూహ ) = (m) a multitude, crowd
 399. समृद्ध ( సమృద్ధ ) = with full
 400. समृद्धं ( సమృద్ధం ) = flourishing
 401. समृद्धवेगः ( సమృద్ధవేగః ) = with full speed
 402. समे ( సమే ) = in equanimity
 403. समेतं ( సమేతం ) = come together with
 404. समौ ( సమౌ ) = in suspension
 405. सम्पत् ( సమ్పత్ ) = assets
 406. सम्पत्ति ( సమ్పత్తి ) = prosperity
 407. सम्पदं ( సమ్పదం ) = assets
 408. सम्पद्यते ( సమ్పద్యతే ) = he attains
 409. सम्पन्न ( సమ్పన్న ) = endowed with
 410. सम्पन्ने ( సమ్పన్నే ) = fully equipped
 411. सम्पर्क ( సమ్పర్క ) = contact
 412. सम्पश्यन् ( సమ్పశ్యన్ ) = considering
 413. सम्पादक ( సమ్పాదక ) = (m) editor
 414. सम्पादकः ( సమ్పాదకః ) = (m) editor
 415. सम्पादन ( సమ్పాదన ) = editting
 416. सम्पादिका ( సమ్పాదికా ) = (f) editor
 417. सम्पीडकः ( సమ్పీడకః ) = (m) compressor
 418. सम्पुष्टिः ( సమ్పుష్టిః ) = (f) corroboration
 419. सम्पूर्ण ( సమ్పూర్ణ ) = full
 420. सम्प्रकीर्तितः ( సమ్ప్రకీర్తితః ) = is declared
 421. सम्प्रतिष्ठा ( సమ్ప్రతిష్ఠా ) = the foundation
 422. सम्प्रपद् ( సమ్ప్రపద్ ) = to become
 423. सम्प्रवृत्तानि ( సమ్ప్రవృత్తాని ) = although developed
 424. सम्प्रेक्ष्य ( సమ్ప్రేక్ష్య ) = looking
 425. सम्प्लुतोदके ( సమ్ప్లుతోదకే ) = in a great reservoir of water
 426. सम्बन्ध ( సమ్బన్ధ ) = Full relationship between planets
 427. सम्बन्धिनः ( సమ్బన్ధినః ) = relatives
 428. सम्भव ( సమ్భవ ) = birth
 429. सम्भवं ( సమ్భవం ) = born of
 430. सम्भवः ( సమ్భవః ) = production
 431. सम्भवति ( సమ్భవతి ) = occur, arise
 432. सम्भवन्ति ( సమ్భవన్తి ) = they appear
 433. सम्भवाः ( సమ్భవాః ) = produced of
 434. सम्भवान् ( సమ్భవాన్ ) = produced of
 435. सम्भवामि ( సమ్భవామి ) = I do incarnate
 436. सम्भावितस्य ( సమ్భావితస్య ) = for a respectable man
 437. सम्भूतं ( సమ్భూతం ) = arisen kim
 438. सम्मर्जनी ( సమ్మర్జనీ ) = (f) broom
 439. सम्मूढ ( సమ్మూఢ ) = bewildered
 440. सम्मूढाः ( సమ్మూఢాః ) = befooled by material identification
 441. सम्मेलनं ( సమ్మేలనం ) = (n) conference
 442. सम्मोहं ( సమ్మోహం ) = into delusion
 443. सम्मोहः ( సమ్మోహః ) = perfect illusion
 444. सम्मोहात् ( సమ్మోహాత్ ) = from illusion
 445. सम्यक् ( సమ్యక్ ) = proper
 446. सम्यग्ग्राहयित्वा ( సమ్యగ్గ్రాహయిత్వా ) = well+captured
 447. सरः ( సరః ) = (neut) lake
 448. सरति ( సరతి ) = (1 pp) to go
 449. सरल ( సరల ) = straight, candid
 450. सरस् ( సరస్ ) = lake
 451. सरस ( సరస ) = Excellent
 452. सरसां ( సరసాం ) = of all reservoirs of water
 453. सरसान्गयष्थी ( సరసాన్గయష్థీ ) = she whose body is like a (lean)stick
 454. सरस्वति ( సరస్వతి ) = goddess of speech and learning
 455. सरिता ( సరితా ) = (f) river
 456. सरोज ( సరోజ ) = lotus ( one that is born in a lake)
 457. सरोवरम् ( సరోవరమ్ ) = (n) lake
 458. सर्गः ( సర్గః ) = birth and death
 459. सर्गाणां ( సర్గాణాం ) = of all creations
 460. सर्गे ( సర్గే ) = while taking birth
 461. सर्गेऽपि ( సర్గేऽపి ) = even in the creation
 462. सर्प ( సర్ప ) = snake
 463. सर्पाणां ( సర్పాణాం ) = of serpents
 464. सर्व ( సర్వ ) = all
 465. सर्वं ( సర్వం ) = all
 466. सर्वः ( సర్వః ) = all
 467. सर्वकर्म ( సర్వకర్మ ) = of all activities
 468. सर्वकर्माणि ( సర్వకర్మాణి ) = all reactions to material activities
 469. सर्वकारः ( సర్వకారః ) = (m) coalition
 470. सर्वगतं ( సర్వగతం ) = all-pervading
 471. सर्वगतः ( సర్వగతః ) = all-pervading
 472. सर्वगुह्यतमं ( సర్వగుహ్యతమం ) = the most confidential of all
 473. सर्वजगत् ( సర్వజగత్ ) = the eentire world
 474. सर्वतः ( సర్వతః ) = on/from all sides (indecl)
 475. सर्वतो ( సర్వతో ) = from all (sides)
 476. सर्वत्र ( సర్వత్ర ) = everywhere
 477. सर्वत्रगं ( సర్వత్రగం ) = all-pervading
 478. सर्वत्रगः ( సర్వత్రగః ) = blowing everywhere
 479. सर्वथा ( సర్వథా ) = in all respects
 480. सर्वदा ( సర్వదా ) = always
 481. सर्वदेहिनां ( సర్వదేహినాం ) = of all embodied beings
 482. सर्वद्वाराणि ( సర్వద్వారాణి ) = all the doors of the body
 483. सर्वद्वारेषु ( సర్వద్వారేషు ) = in all the gates
 484. सर्वधनुष्मताम् ( సర్వధనుష్మతామ్ ) = of all shooters (bow, arrow carriers)
 485. सर्वधर्मान् ( సర్వధర్మాన్ ) = all varieties of religion
 486. सर्वपापैः ( సర్వపాపైః ) = from all sinful reactions
 487. सर्वभावेन ( సర్వభావేన ) = in all respects
 488. सर्वभूत ( సర్వభూత ) = to all living entities
 489. सर्वभूतस्थं ( సర్వభూతస్థం ) = situated in all beings
 490. सर्वभूतस्थितं ( సర్వభూతస్థితం ) = situated in everyone's heart
 491. सर्वभूतहिते ( సర్వభూతహితే ) = for the welfare of all living entities
 492. सर्वभूतानां ( సర్వభూతానాం ) = of all living entities
 493. सर्वभूतानि ( సర్వభూతాని ) = all created entities
 494. सर्वभूतानी ( సర్వభూతానీ ) = all living entities
 495. सर्वभूतेषु ( సర్వభూతేషు ) = among all living beings
 496. सर्वभृत् ( సర్వభృత్ ) = the maintainer of everyone
 497. सर्वमतेन ( సర్వమతేన ) = according to all schools of thought/unanimously
 498. सर्वयोनिषु ( సర్వయోనిషు ) = in all species of life
 499. सर्वलोक ( సర్వలోక ) = of all planets and the demigods thereof
 500. सर्ववित् ( సర్వవిత్ ) = the knower of everything
 501. सर्वविद् ( సర్వవిద్ ) = one who knows everything
 502. सर्ववृक्षाणां ( సర్వవృక్షాణాం ) = of all trees
 503. सर्वशः ( సర్వశః ) = all
 504. सर्वसंपदाम् ( సర్వసంపదామ్ ) = all wealth
 505. सर्वसङ्कल्प ( సర్వసఙ్కల్ప ) = of all material desires
 506. सर्वसम्मतिः ( సర్వసమ్మతిః ) = unanimity
 507. सर्वस्मिन्नपि ( సర్వస్మిన్నపి ) = in all beings
 508. सर्वस्य ( సర్వస్య ) = of everyone
 509. सर्वस्वं ( సర్వస్వం ) = all of one's belongings, holding
 510. सर्वहरः ( సర్వహరః ) = all-devouring
 511. सर्वज्ञान ( సర్వజ్ఞాన ) = in all sorts of knowledge
 512. सर्वाः ( సర్వాః ) = all
 513. सर्वाङ्ग ( సర్వాఙ్గ ) = the whole body
 514. सर्वाङ्गासन ( సర్వాఙ్గాసన ) = the shoulderstand posture
 515. सर्वाणि ( సర్వాణి ) = all
 516. सर्वान् ( సర్వాన్ ) = all kinds of
 517. सर्वारम्भ ( సర్వారమ్భ ) = of all endeavours
 518. सर्वारम्भः ( సర్వారమ్భః ) = all ventures
 519. सर्वार्थ ( సర్వార్థ ) = for all worthy or meaningful or riches
 520. सर्वार्थान् ( సర్వార్థాన్ ) = all things
 521. सर्वे ( సర్వే ) = all
 522. सर्वेभ्यः ( సర్వేభ్యః ) = of all
 523. सर्वेषां ( సర్వేషాం ) = all
 524. सर्वेषु ( సర్వేషు ) = in all the
 525. सर्वेक्षणम् ( సర్వేక్షణమ్ ) = (n) survey, poll
 526. सर्वैः ( సర్వైః ) = (Masc.instr.pl.) by all
 527. सर्वैः ( సర్వైః ) = all
 528. सलक्ष्मणः ( సలక్ష్మణః ) = with LakshmaNa
 529. सलिल ( సలిల ) = water
 530. सविकारं ( సవికారం ) = with interactions
 531. सविचार ( సవిచార ) = investigational meditation
 532. सवितर्क ( సవితర్క ) = inspectional meditation
 533. सवितृ ( సవితృ ) = a name of Sun
 534. सव्यसाचिन् ( సవ్యసాచిన్ ) = O Savyasaci
 535. सशत्र ( సశత్ర ) = with weapons,armed
 536. सशरं ( సశరం ) = along with arrows
 537. सस्य ( సస్య ) = grain
 538. सह ( సహ ) = With
 539. सहंश ( సహంశ ) = Special positions or points signifying important events in life. They are somewhat similar to Arabic parts
 540. सहः ( సహః ) = force, strangth (neut)
 541. सहकार्यं ( సహకార్యం ) = (n) co-operation
 542. सहज ( సహజ ) = the karma to which one is born
 543. सहजभाव ( సహజభావ ) = House of Siblings or 3rd
 544. सहजं ( సహజం ) = born simultaneously
 545. सहते ( సహతే ) = (1 ap) to bear
 546. सहदेवः ( సహదేవః ) = Sahadeva
 547. सहनववतु ( సహనవవతు ) = saha + nau + avatu: together + us + (You)protect
 548. सहनौ ( సహనౌ ) = together us
 549. सहयोगः ( సహయోగః ) = (m) colloboration
 550. सहसा ( సహసా ) = (adv) hastily, perforce
 551. सहस्त्रावर्तनात् ( సహస్త్రావర్తనాత్ ) = according to the prescribed shAstrA cycle
 552. सहस्र ( సహస్ర ) = one thousand
 553. सहस्रं ( సహస్రం ) = 1000 times
 554. सहस्रकृत्वः ( సహస్రకృత్వః ) = a thousand times
 555. सहस्रपात् ( సహస్రపాత్ ) = thousand-footed
 556. सहस्रबाहो ( సహస్రబాహో ) = O thousand-handed one
 557. सहस्रशः ( సహస్రశః ) = thousands
 558. सहस्रशीर्षा ( సహస్రశీర్షా ) = thousand-headed
 559. सहस्रस्य ( సహస్రస్య ) = of many thousands
 560. सहस्रान्तां ( సహస్రాన్తాం ) = similarly, ending after one thousand
 561. सहस्रार ( సహస్రార ) = the thousand-petalled lotus within the cerebral cavity
 562. सहस्राक्षः ( సహస్రాక్షః ) = thousand-eyed
 563. सहस्रेण ( సహస్రేణ ) = by thousand
 564. सहस्रेषु ( సహస్రేషు ) = out of many thousands
 565. सहाय ( సహాయ ) = helper, friend, ally
 566. सहासं ( సహాసం ) = with smile
 567. सहितं ( సహితం ) = with
 568. सक्षी ( సక్షీ ) = witness
 569. सङ्गोष्टी ( సఙ్గోష్టీ ) = (f) symposium
 570. सङ्घतकः ( సఙ్ఘతకః ) = (m) component
 571. सञ्घनकः ( సఞ్ఘనకః ) = (m) condenser
 572. सा ( సా ) = that is
 573. सांप्रतं ( సాంప్రతం ) = (indeclinable) now
 574. सांस्कृतिक ( సాంస్కృతిక ) = cultural
 575. साकं ( సాకం ) = with
 576. सागरं ( సాగరం ) = (masc.Acc.S)ocean
 577. सागरः ( సాగరః ) = the ocean
 578. सागरात् ( సాగరాత్ ) = from the ocean
 579. साङ्ख्य ( సాఙ్ఖ్య ) = one of the schools(systems) of Indian philosophy
 580. साङ्ख्यं ( సాఙ్ఖ్యం ) = analytical study
 581. साङ्ख्ययोग ( సాఙ్ఖ్యయోగ ) = the yoga of science
 582. साङ्ख्यानां ( సాఙ్ఖ్యానాం ) = of the empiric philosophers
 583. साङ्ख्ये ( సాఙ్ఖ్యే ) = in the fight
 584. साङ्ख्येन ( సాఙ్ఖ్యేన ) = of philosophical discussion
 585. साङ्ख्यैः ( సాఙ్ఖ్యైః ) = by means of Sankhya philosophy
 586. साज्यसमिद्भिः ( సాజ్యసమిద్భిః ) = with ghee(clarified butter) and `samidhaa' sticks
 587. साटोप ( సాటోప ) = (adj) proud
 588. साडेसाति ( సాడేసాతి ) = Saturn's transit of the lunar 12,1,2 houses. It lasts about 7 1\/2 years and is regarded as problematic for the Native by some Jyotishi. If the sarvaashhTakavarga of the signs in 12th, 1st and 2nd from the Moon have more than 30 points this relieves a lot of the above malefic side-effects. One should also judge the whole chart and see whether there is real malevolence to this transit
 589. सात्त्विक ( సాత్త్విక ) = to one in goodness
 590. सात्त्विकं ( సాత్త్వికం ) = in the mode of goodness
 591. सात्त्विकः ( సాత్త్వికః ) = in the mode of goodness
 592. सात्त्विकाः ( సాత్త్వికాః ) = in goodness
 593. सात्त्विकी ( సాత్త్వికీ ) = in the mode of goodness
 594. सात्यकिः ( సాత్యకిః ) = Satyaki (the same as Yuyudhana, the charioteer of Lord KRishhNa)
 595. सात्विक ( సాత్విక ) = Pure Planets i.e. Waxing Moon, Jupiter and Mercury
 596. साधक ( సాధక ) = an aspirant, seeker
 597. साधकं ( సాధకం ) = means
 598. साधन ( సాధన ) = instrument
 599. साधना ( సాధనా ) = practice, a quest
 600. साधयेत् ( సాధయేత్ ) = achieves
 601. साधर्म्यं ( సాధర్మ్యం ) = same nature
 602. साधिभूत ( సాధిభూత ) = and the governing principle of the material manifestation
 603. साधियज्ञं ( సాధియజ్ఞం ) = and governing all sacrifices
 604. साधु ( సాధు ) = good man
 605. साधुः ( సాధుః ) = a saint
 606. साधुभावे ( సాధుభావే ) = in the sense of the nature of the devotee
 607. साधुषु ( సాధుషు ) = unto the pious
 608. साधूनां ( సాధూనాం ) = of the devotees
 609. साध्याः ( సాధ్యాః ) = the Sadhyas
 610. साध्वी ( సాధ్వీ ) = (feminine form of saadhu ie , a virtuos person )
 611. सान्त्वयति ( సాన్త్వయతి ) = (10 up) to console
 612. साम ( సామ ) = the Sama Veda
 613. सामर्थ्यं ( సామర్థ్యం ) = capacity, strength
 614. सामवेदः ( సామవేదః ) = the Sama Veda
 615. सामाजिक ( సామాజిక ) = social
 616. सामानि ( సామాని ) = Nr.nom.pl.)the Sama Veda
 617. सामान्य ( సామాన్య ) = common
 618. सामासिकस्य ( సామాసికస్య ) = of compounds
 619. साम्नं ( సామ్నం ) = of the Sama Veda songs
 620. साम्यवादः ( సామ్యవాదః ) = (m) communism
 621. साम्ये ( సామ్యే ) = in equanimity
 622. साम्येन ( సామ్యేన ) = generally
 623. साम्राज्य ( సామ్రాజ్య ) = universal soverignty
 624. सायं ( సాయం ) = evening
 625. सायंप्रातः ( సాయంప్రాతః ) = both evening \& morning
 626. सायन ( సాయన ) = The Tropical Zodiac with precession
 627. सायमधीयानो ( సాయమధీయానో ) = evening studied man
 628. सार ( సార ) = essence
 629. सारिका ( సారికా ) = a bird (nightingale / cuckoo ? )
 630. सार्थवाह ( సార్థవాహ ) = (m) a merchant
 631. सार्वभौम ( సార్వభౌమ ) = of the whole earth
 632. सार्वायुष ( సార్వాయుష ) = of full life-span
 633. सालम्ब ( సాలమ్బ ) = supported
 634. सालम्बसर्वाङ्गासन ( సాలమ్బసర్వాఙ్గాసన ) = the supported shoulderstand posture
 635. सावधान ( సావధాన ) = attention
 636. साहङ्कारेण ( సాహఙ్కారేణ ) = with ego
 637. साहस ( సాహస ) = adventure
 638. साहसे ( సాహసే ) = (loc.sing.) in bravery or adventure
 639. साहाय्यक ( సాహాయ్యక ) = (m) assitant , helper
 640. साहाय्यम् ( సాహాయ్యమ్ ) = (n) help, assistance
 641. साहित्य ( సాహిత్య ) = literature
 642. साक्षत्कार ( సాక్షత్కార ) = the spirit
 643. साक्षात् ( సాక్షాత్ ) = directly
 644. सिंह ( సింహ ) = lion
 645. सिंहः ( సింహః ) = (m) lion
 646. सिंहनादं ( సింహనాదం ) = roaring sound, like that of a lion
 647. सिंहासन ( సింహాసన ) = the lion posture
 648. सिंहासनम् ( సింహాసనమ్ ) = (n) throne
 649. सिकता ( సికతా ) = salt
 650. सिक्त ( సిక్త ) = sprayed
 651. सिक्थं ( సిక్థం ) = (n) wax
 652. सिक्थवर्तिका ( సిక్థవర్తికా ) = (f) candle
 653. सिञ्चति ( సిఞ్చతి ) = (6 pp) to sprinkle
 654. सित ( సిత ) = Blank
 655. सिद्ध्यसिद्ध्योः ( సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః ) = in success and failure
 656. सिद्ध ( సిద్ధ ) = a prophet or adept, ever-ready, having psychic power
 657. सिद्धः ( సిద్ధః ) = perfect
 658. सिद्धयः ( సిద్ధయః ) = great achievements including mystic powers
 659. सिद्धये ( సిద్ధయే ) = for perfection
 660. सिद्धसङ्घाः ( సిద్ధసఙ్ఘాః ) = perfect beings
 661. सिद्धांश ( సిద్ధాంశ ) = A Varga. The 24th Harmonic Chart. Also known as Chaturvi.nsha.nsha. Used in delineating Spiritual Gifts
 662. सिद्धानां ( సిద్ధానాం ) = of those who have achieved perfection
 663. सिद्धान्त ( సిద్ధాన్త ) = thesis
 664. सिद्धासन ( సిద్ధాసన ) = the adept's posture
 665. सिद्धि ( సిద్ధి ) = success, achievement
 666. सिद्धिं ( సిద్ధిం ) = powers
 667. सिद्धिः ( సిద్ధిః ) = success
 668. सिद्धी ( సిద్ధీ ) = a psychic (or occult) power
 669. सिद्धौ ( సిద్ధౌ ) = in success
 670. सिध् ( సిధ్ ) = to be accomplished
 671. सिधमंत्रो ( సిధమంత్రో ) = having got the effect of the mantra
 672. सिध्द ( సిధ్ద ) = accomplished
 673. सिध्दा।र्थ् ( సిధ్దా|ర్థ్ ) = (m) pr.n
 674. सिध्यंति ( సిధ్యంతి ) = (Vr.Pr.III P.pl.PP)materialise
 675. सिध्यति ( సిధ్యతి ) = (4 pp) to reach
 676. सिन्धुः ( సిన్ధుః ) = ocean
 677. सीकता ( సీకతా ) = (f) sand
 678. सीता ( సీతా ) = the wife of Rama
 679. सीतापतिं ( సీతాపతిం ) = siotA's husband
 680. सीतापतिः ( సీతాపతిః ) = the husband or lord of sItA
 681. सीतायाः ( సీతాయాః ) = sItA's
 682. सीदति ( సీదతి ) = (1 pp) to sit
 683. सीदन्ति ( సీదన్తి ) = are quivering
 684. सीमा ( సీమా ) = limit, boundary
 685. सीमाशुल्कं ( సీమాశుల్కం ) = (n) customs duty
 686. सीव्यति ( సీవ్యతి ) = to sew
 687. सीसं ( సీసం ) = (n) lead (Pb)
 688. सु ( సు ) = good, used as a prefix
 689. सुन्दर ( సున్దర ) = beautiful, lovely, handsome, charming
 690. सुन्दरी ( సున్దరీ ) = beautiful woman
 691. सुवृत्-तत्त्व ( సువృత్-తత్త్వ ) = the principle of goodness
 692. सुंदरम् ( సుందరమ్ ) = the handsome one
 693. सुःऋद् ( సుఃఋద్ ) = affectionate
 694. सुकर ( సుకర ) = easy
 695. सुकुमारौ ( సుకుమారౌ ) = (two) handsome young lads
 696. सुकृतं ( సుకృతం ) = pious activities
 697. सुकृतदुष्कृते ( సుకృతదుష్కృతే ) = good and bad results
 698. सुकृतस्य ( సుకృతస్య ) = pious
 699. सुकृतिं ( సుకృతిం ) = good deed
 700. सुकृतिनः ( సుకృతినః ) = those who are pious
 701. सुकृतिनां ( సుకృతినాం ) = of the good-doer
 702. सुकृती ( సుకృతీ ) = the man with good deeds
 703. सुख ( సుఖ ) = happiness
 704. सुखं ( సుఖం ) = easily
 705. सुखः ( సుఖః ) = and happiness
 706. सुखतः ( సుఖతః ) = for happiness
 707. सुखद ( సుఖద ) = the one giving comfort
 708. सुखदुःख ( సుఖదుఃఖ ) = happiness and distress
 709. सुखमेधते ( సుఖమేధతే ) = happiness, obtains
 710. सुखलेशः ( సుఖలేశః ) = (even a little) happiness
 711. सुखसम्पदाम् ( సుఖసమ్పదామ్ ) = of the happiness and wealth
 712. सुखस्य ( సుఖస్య ) = of happiness
 713. सुखानि ( సుఖాని ) = happiness thereof
 714. सुखार्थिनः ( సుఖార్థినః ) = (of) a man seeking happiness
 715. सुखासन ( సుఖాసన ) = the easy posture
 716. सुखासनम् ( సుఖాసనమ్ ) = (n) a reclining chair, rocking chair
 717. सुखिनः ( సుఖినః ) = happy
 718. सुखी ( సుఖీ ) = happy
 719. सुखे ( సుఖే ) = in happiness
 720. सुखेन ( సుఖేన ) = in transcendental happiness
 721. सुखेषु ( సుఖేషు ) = in happiness
 722. सुगन्धिं ( సుగన్ధిం ) = one that has a nice fragrance
 723. सुग्रीवेशः ( సుగ్రీవేశః ) = master-sugrIva, the monkey king (literally meaning the one
 724. सुघोषमणिपुष्पकौ ( సుఘోషమణిపుష్పకౌ ) = the conches named Sughosa and Manipuspaka
 725. सुजन ( సుజన ) = good man
 726. सुत ( సుత ) = son
 727. सुता ( సుతా ) = daughter
 728. सुदति ( సుదతి ) = woman
 729. सुदुराचारः ( సుదురాచారః ) = one committing the most abominable actions
 730. सुदुर्दर्शं ( సుదుర్దర్శం ) = very difficult to see
 731. सुदुर्लभः ( సుదుర్లభః ) = very rare to see
 732. सुदुष्करं ( సుదుష్కరం ) = difficult
 733. सुधा ( సుధా ) = Nectar
 734. सुधां ( సుధాం ) = (fem.Acc. Sing.)nectar
 735. सुधाकर् ( సుధాకర్ ) = Moon
 736. सुधाखण्डः ( సుధాఖణ్డః ) = (m) chalk
 737. सुनियमनय ( సునియమనయ ) = with good niyama or GYaana, also with na, ya, ma, na, ya gaNaas
 738. सुनिश्चितं ( సునిశ్చితం ) = definitely
 739. सुन्दर ( సున్దర ) = beautiful
 740. सुन्दरीं ( సున్దరీం ) = (sundari in objective case)
 741. सुपुत्र ( సుపుత్ర ) = good son
 742. सुपूजितम् ( సుపూజితమ్ ) = well worshipped
 743. सुप्त ( సుప్త ) = asleep
 744. सुप्तजानुशिर्षासन ( సుప్తజానుశిర్షాసన ) = the supine head-knee posture
 745. सुप्तपस्चिमोत्तनासन ( సుప్తపస్చిమోత్తనాసన ) = the supine back-stretching posture
 746. सुप्तपादाङ्गुष्ठासन ( సుప్తపాదాఙ్గుష్ఠాసన ) = the supine big toe posture
 747. सुप्तबद्धपद्मासन ( సుప్తబద్ధపద్మాసన ) = the supine bound lotus posture
 748. सुप्तवज्रासन ( సుప్తవజ్రాసన ) = the supine thunderbolt posture
 749. सुमनस्य ( సుమనస్య ) = benevolence
 750. सुमित्रा ( సుమిత్రా ) = dasharath's wife, laxman's mother
 751. सुर ( సుర ) = god
 752. सुरगणाः ( సురగణాః ) = the demigods
 753. सुरगुरोः ( సురగురోః ) = of Brihaspati (the teacher of Gods)
 754. सुरङ्गिक ( సురఙ్గిక ) = (f) a small tunnel
 755. सुरसङ्घाः ( సురసఙ్ఘాః ) = groups of demigods
 756. सुराणां ( సురాణాం ) = of the demigods
 757. सुरेन्द्र ( సురేన్ద్ర ) = king of gods
 758. सुर्य ( సుర్య ) = A name for the Sun
 759. सुर्योदय ( సుర్యోదయ ) = sun-rise
 760. सुलभ ( సులభ ) = Easy
 761. सुलभः ( సులభః ) = very easy to achieve
 762. सुवर्णकारः ( సువర్ణకారః ) = (m) goldsmith
 763. सुविपुलं ( సువిపులం ) = great , in bulk
 764. सुविरूढ ( సువిరూఢ ) = strongly
 765. सुव्यवस्थिता ( సువ్యవస్థితా ) = well organised
 766. सुशील ( సుశీల ) = of good character
 767. सुशीलत्व ( సుశీలత్వ ) = good character
 768. सुशुम्ना ( సుశుమ్నా ) = the spinal cord
 769. सुषुप्तिः ( సుషుప్తిః ) = deep sleeping
 770. सुषुप्तिकरण ( సుషుప్తికరణ ) = hypnosis
 771. सुषुप्तीवस्था ( సుషుప్తీవస్థా ) = the state of the mind in dreamless sleep
 772. सुसुखं ( సుసుఖం ) = very happy
 773. सुस्मित ( సుస్మిత ) = endowed with good smiles
 774. सुहृत् ( సుహృత్ ) = to well-wishers by nature
 775. सुहृद् ( సుహృద్ ) = (bahuvriihi) friend
 776. सुहृदं ( సుహృదం ) = the benefactor
 777. सुहृदः ( సుహృదః ) = well-wishers
 778. सुज्ञानाय ( సుజ్ఞానాయ ) = (instr.S) thro'good knowledge
 779. सू ( సూ ) = to produce
 780. सूक्त ( సూక్త ) = good words
 781. सूचना ( సూచనా ) = suggestion
 782. सूचि ( సూచి ) = (fem) needle, pointer
 783. सूचिका ( సూచికా ) = (f) safety pin
 784. सूची ( సూచీ ) = (f) needle, list
 785. सूचीपत्रं ( సూచీపత్రం ) = (n) catalogue
 786. सूत ( సూత ) = the chariot driver
 787. सूतपुत्रः ( సూతపుత్రః ) = Karna
 788. सूत्र ( సూత్ర ) = a thread
 789. सूत्रचक्रम् ( సూత్రచక్రమ్ ) = (n) spinning wheel, charkha
 790. सूत्रे ( సూత్రే ) = on a thread
 791. सूयते ( సూయతే ) = manifests
 792. सूर्य ( సూర్య ) = sun
 793. सूर्यः ( సూర్యః ) = the sun
 794. सूर्यकान्त ( సూర్యకాన్త ) = Effulgent like Sun
 795. सूर्यगृहे ( సూర్యగృహే ) = in the home of sun(during the solar eclipse)
 796. सूर्यनमस्कार ( సూర్యనమస్కార ) = the homage to the sun posture
 797. सूर्यनारायण ( సూర్యనారాయణ ) = used for addressing Sun
 798. सूर्यवर्चस्वी ( సూర్యవర్చస్వీ ) = with the prowess and brilliance of sun
 799. सूर्यश्च ( సూర్యశ్చ ) = sun + and
 800. सूर्यास्तः ( సూర్యాస్తః ) = (m) sunset
 801. सूर्योदयः ( సూర్యోదయః ) = (m) sunrise
 802. सूक्ष्म ( సూక్ష్మ ) = minute, extremely small, keen
 803. सूक्ष्मत्वात् ( సూక్ష్మత్వాత్ ) = on account of being subtle
 804. सूक्ष्मदर्शकम् ( సూక్ష్మదర్శకమ్ ) = (n) microscope
 805. सूक्ष्मशरीर ( సూక్ష్మశరీర ) = the astral body
 806. सृजति ( సృజతి ) = (6 pp) to create
 807. सृजामि ( సృజామి ) = manifest
 808. सृती ( సృతీ ) = different paths
 809. सृष्टिः ( సృష్టిః ) = creation
 810. सृष्टी ( సృష్టీ ) = World
 811. सृष्ट्वा ( సృష్ట్వా ) = creating
 812. सेचननालः ( సేచననాలః ) = (m) a water-gun used during Holi, pichkaari
 813. सेतु ( సేతు ) = a bridge
 814. सेतुकृत्पातु ( సేతుకృత్పాతు ) = may the builder of bridge (over the sea) protect
 815. सेतुबन्धासन ( సేతుబన్ధాసన ) = the bridge posture
 816. सेतुबंधनं ( సేతుబంధనం ) = bridging
 817. सेनयोः ( సేనయోః ) = of the armies
 818. सेनानीनां ( సేనానీనాం ) = of all commanders
 819. सेन्द्रियमानस ( సేన్ద్రియమానస ) = sa+indriya+mAnasa, wwith senses and mind
 820. सेव् ( సేవ్ ) = to serve
 821. सेवक ( సేవక ) = (m) servant
 822. सेवते ( సేవతే ) = (1 ap) to serve
 823. सेवम ( సేవమ ) = (n) apple
 824. सेवया ( సేవయా ) = by the rendering of service
 825. सेवा ( సేవా ) = service
 826. सेवामहे ( సేవామహే ) = (verb.Pr.I Per.Pl.Atma.Pada)
 827. सेवित्वं ( సేవిత్వం ) = aspiring
 828. सैनिकः ( సైనికః ) = (m) soldier
 829. सैन्यस्य ( సైన్యస్య ) = of the soldiers
 830. सैषा ( సైషా ) = saa+eshhA, that feminine form
 831. सोढुं ( సోఢుం ) = to tolerate
 832. सोपानम् ( సోపానమ్ ) = (n) staircase, steps
 833. सोम ( సోమ ) = The Moon
 834. सोमः ( సోమః ) = the moon
 835. सोमपाः ( సోమపాః ) = drinkers of soma juice
 836. सोमवार ( సోమవార ) = Monday
 837. सौंदर्यमालिका ( సౌందర్యమాలికా ) = Garland of beauty
 838. सौःऋद ( సౌఃఋద ) = friendship
 839. सौचिकः ( సౌచికః ) = (m) tailor
 840. सौदामिनी ( సౌదామినీ ) = (f) lightning
 841. सौभद्रः ( సౌభద్రః ) = the son of Subhadra
 842. सौभाग्यवती ( సౌభాగ్యవతీ ) = Mrs
 843. सौमदत्तिः ( సౌమదత్తిః ) = the son of Somadatta
 844. सौमित्रिवत्सलः ( సౌమిత్రివత్సలః ) = he who is affectionate to LakshmaNa
 845. सौम्यं ( సౌమ్యం ) = very beautiful
 846. सौम्यत्वं ( సౌమ్యత్వం ) = being without duplicity towards others
 847. सौम्यवपुः ( సౌమ్యవపుః ) = the beautiful form
 848. सौरभ ( సౌరభ ) = fragrance
 849. सौरव्यूहः ( సౌరవ్యూహః ) = (m) the solar system
 850. सौवर्ण ( సౌవర్ణ ) = golden
 851. सौहृद ( సౌహృద ) = friendship
 852. सौक्ष्म्यात् ( సౌక్ష్మ్యాత్ ) = due to being subtle
 853. स्ःऋद् ( స్ఃఋద్ ) = friend
 854. स्कंधौ ( స్కంధౌ ) = shoulders
 855. स्कन्द ( స్కన్ద ) = a name of Kartikeya, god of war
 856. स्कन्दः ( స్కన్దః ) = Kartikeya
 857. स्कन्धः ( స్కన్ధః ) = (m) shoulder
 858. स्खलनशील ( స్ఖలనశీల ) = adj. liable to lapse
 859. स्तः ( స్తః ) = is
 860. स्तनभर ( స్తనభర ) = breasts that are(full-with milk)
 861. स्तब्धः ( స్తబ్ధః ) = impudent
 862. स्तभ् ( స్తభ్ ) = (root) to make immobile, to stun
 863. स्तम्भः ( స్తమ్భః ) = (m) pillar
 864. स्तम्भन ( స్తమ్భన ) = Stationary planet
 865. स्तुत ( స్తుత ) = praised
 866. स्तुति ( స్తుతి ) = praise
 867. स्तुतिः ( స్తుతిః ) = praise
 868. स्तुतिभिः ( స్తుతిభిః ) = with prayers
 869. स्तुवंति ( స్తువంతి ) = praise, flatter
 870. स्तुवन्ति ( స్తువన్తి ) = are singing hymns
 871. स्तेनः ( స్తేనః ) = thief
 872. स्तेय ( స్తేయ ) = robbery
 873. स्तोत्र ( స్తోత్ర ) = hymn
 874. स्तोत्रं ( స్తోత్రం ) = hymn
 875. स्तोत्रे ( స్తోత్రే ) = in composing a hymn
 876. स्त्यन ( స్త్యన ) = sloth
 877. स्त्रंसते ( స్త్రంసతే ) = is slipping
 878. स्त्रवति ( స్త్రవతి ) = (1 pp) to flow
 879. स्त्रियः ( స్త్రియః ) = women
 880. स्त्रियश्चरित्रं ( స్త్రియశ్చరిత్రం ) = the characater of a woman
 881. स्त्री ( స్త్రీ ) = (f) woman
 882. स्त्रीकारक ( స్త్రీకారక ) = Significator of wife or partner Venus
 883. स्त्रीषु ( స్త్రీషు ) = by the womanhood
 884. स्थः ( స్థః ) = situated
 885. स्थगयति ( స్థగయతి ) = to stop someone
 886. स्थम्बितः ( స్థమ్బితః ) = (gerund) startled/overwhelmed
 887. स्थला ( స్థలా ) = (f) tiles (on the floor)
 888. स्था ( స్థా ) = to stand
 889. स्थातिष्ठति ( స్థాతిష్ఠతి ) = to stand
 890. स्थाणुः ( స్థాణుః ) = unchangeable
 891. स्थान ( స్థాన ) = place, house, position
 892. स्थानं ( స్థానం ) = place
 893. स्थानक ( స్థానక ) = (m) station, base
 894. स्थानभ्रश्ट ( స్థానభ్రశ్ట ) = adj. skidrow bum
 895. स्थानान्तरण ( స్థానాన్తరణ ) = transfer
 896. स्थानि ( స్థాని ) = situated
 897. स्थाने ( స్థానే ) = rightly
 898. स्थापय ( స్థాపయ ) = please keep
 899. स्थापयति ( స్థాపయతి ) = to put, to keep
 900. स्थापयित्वा ( స్థాపయిత్వా ) = placing
 901. स्थालिका ( స్థాలికా ) = (f) plate, dish
 902. स्थावर ( స్థావర ) = not moving
 903. स्थावराणां ( స్థావరాణాం ) = of immovable things
 904. स्थास्यति ( స్థాస్యతి ) = remains
 905. स्थितं ( స్థితం ) = situated
 906. स्थितः ( స్థితః ) = situated
 907. स्थितधीः ( స్థితధీః ) = one fixed in KRishhNa consciousness
 908. स्थितप्रज्ञः ( స్థితప్రజ్ఞః ) = transcendentally situated
 909. स्थितप्रज्ञस्य ( స్థితప్రజ్ఞస్య ) = of one who is situated in fixed KRishhNa consciousness
 910. स्थिताः ( స్థితాః ) = are situated
 911. स्थितान् ( స్థితాన్ ) = standing
 912. स्थिति ( స్థితి ) = position
 913. स्थितिं ( స్థితిం ) = situation
 914. स्थितिः ( స్థితిః ) = situation
 915. स्थिती ( స్థితీ ) = existing
 916. स्थितौ ( స్థితౌ ) = situated
 917. स्थित्वा ( స్థిత్వా ) = being situated
 918. स्थिर ( స్థిర ) = fixed
 919. स्थिरराशि ( స్థిరరాశి ) = Fixed Signs
 920. स्थिरं ( స్థిరం ) = firm
 921. स्थिरः ( స్థిరః ) = still
 922. स्थिरता ( స్థిరతా ) = steadiness
 923. स्थिरबुद्धिः ( స్థిరబుద్ధిః ) = self-intelligent
 924. स्थिरां ( స్థిరాం ) = stable
 925. स्थिराः ( స్థిరాః ) = enduring
 926. स्थिराङ्कः ( స్థిరాఙ్కః ) = (m) constant number/variable
 927. स्थिरैः ( స్థిరైః ) = with firm or strong (limbs)
 928. स्थूल ( స్థూల ) = (adj) strong, big
 929. स्थूलः ( స్థూలః ) = (adj) fat
 930. स्थूलमात्रा ( స్థూలమాత్రా ) = macro
 931. स्थूलशरीर ( స్థూలశరీర ) = (bahuvriihi) big-bodied
 932. स्थूलस्फटिकी ( స్థూలస్ఫటికీ ) = macrocrystaline
 933. स्थैर्यं ( స్థైర్యం ) = steadfastness
 934. स्नातकोत्तर ( స్నాతకోత్తర ) = post graduate
 935. स्नाति ( స్నాతి ) = to bathe
 936. स्नान ( స్నాన ) = bath, ablution
 937. स्नानशील ( స్నానశీల ) = (metaphorically) pure
 938. स्नानगृहम् ( స్నానగృహమ్ ) = (n) bathroom
 939. स्नायु ( స్నాయు ) = sinew
 940. स्नायुवितननं ( స్నాయువితననం ) = sprain
 941. स्निग्ध ( స్నిగ్ధ ) = affectionate; also oily,greasy
 942. स्निग्धाः ( స్నిగ్ధాః ) = fatty
 943. स्नुषा ( స్నుషా ) = (f) daughter-in-law
 944. स्नेह ( స్నేహ ) = love
 945. स्नेहः ( స్నేహః ) = friendship (oil)
 946. स्नेहात् ( స్నేహాత్ ) = (Masc.absol.sing.) from affection
 947. स्नेहेन ( స్నేహేన ) = (Masc.instr.sing.) through affection
 948. स्पन्दते ( స్పన్దతే ) = (1 ap) to throb
 949. स्पर्शनं ( స్పర్శనం ) = touch
 950. स्पर्शान् ( స్పర్శాన్ ) = sense objects, such as sound
 951. स्पष्ट ( స్పష్ట ) = Longitude of planet or house (bhaava)
 952. स्पृश् ( స్పృశ్ ) = to touch
 953. स्पृशति ( స్పృశతి ) = (6 pp) to touch
 954. स्पृशन् ( స్పృశన్ ) = touching
 955. स्पृष्टं ( స్పృష్టం ) = (past participle) touched
 956. स्पृहा ( స్పృహా ) = aspiration
 957. स्प्रिहणियरूपं ( స్ప్రిహణియరూపం ) = desirable form (personal appearance)
 958. स्फीत ( స్ఫీత ) = (adj) prosperous
 959. स्फुटित ( స్ఫుటిత ) = overt
 960. स्फुरति ( స్ఫురతి ) = (6 pp) to throb
 961. स्फुरित ( స్ఫురిత ) = shining
 962. स्फोतकः ( స్ఫోతకః ) = (m) bomb, explosive
 963. स्म ( స్మ ) = an indeclinable that changes the sentence to past tense from present tense
 964. स्मयते ( స్మయతే ) = (1 ap) to smile
 965. स्मरति ( స్మరతి ) = (1 pp) to remember, recollect
 966. स्मरन् ( స్మరన్ ) = thinking of
 967. स्मरामि ( స్మరామి ) = remember
 968. स्मरेत् ( స్మరేత్ ) = remembers, recalls
 969. स्माशन ( స్మాశన ) = graveyard
 970. स्मृत ( స్మృత ) = remembered
 971. स्मृतं ( స్మృతం ) = is considered
 972. स्मृतः ( స్మృతః ) = is considered
 973. स्मृता ( స్మృతా ) = when remembered
 974. स्मृति ( స్మృతి ) = of memory
 975. स्मृतिः ( స్మృతిః ) = memory
 976. स्मृतिभ्रंशात् ( స్మృతిభ్రంశాత్ ) = after bewilderment of memory
 977. स्मृती ( స్మృతీ ) = memory
 978. स्यन्दने ( స్యన్దనే ) = chariot
 979. स्यन्दिन् ( స్యన్దిన్ ) = oozing
 980. स्यां ( స్యాం ) = would be
 981. स्यात् ( స్యాత్ ) = may be
 982. स्याम ( స్యామ ) = will we become
 983. स्युः ( స్యుః ) = form from ``as.h meaning ``those who may be
 984. स्युतम् ( స్యుతమ్ ) = (n) a bag
 985. स्रोतसां ( స్రోతసాం ) = of flowing rivers
 986. स्व ( స్వ ) = Self
 987. स्वं ( స్వం ) = own
 988. स्वः ( స్వః ) = the nether world(?)
 989. स्वकं ( స్వకం ) = His own
 990. स्वकर्म ( స్వకర్మ ) = in his own duty
 991. स्वकर्मणा ( స్వకర్మణా ) = by his own duties
 992. स्वकीय ( స్వకీయ ) = (asj) private
 993. स्वचक्षुषा ( స్వచక్షుషా ) = your own eyes
 994. स्वच्छ ( స్వచ్ఛ ) = pure
 995. स्वच्छंदी ( స్వచ్ఛందీ ) = adj. self-absorbed
 996. स्वजनं ( స్వజనం ) = kinsmen
 997. स्वतंत्र ( స్వతంత్ర ) = Free
 998. स्वतेजसा ( స్వతేజసా ) = by Your radiance
 999. स्वदेश ( స్వదేశ ) = one's own country
 1000. स्वधर्मं ( స్వధర్మం ) = your religious duty
 1001. स्वधर्मः ( స్వధర్మః ) = one's prescribed duties
 1002. स्वधर्मे ( స్వధర్మే ) = in one's prescribed duties
 1003. स्वधा ( స్వధా ) = oblation
 1004. स्वन ( స్వన ) = sound
 1005. स्वनुष्ठितात् ( స్వనుష్ఠితాత్ ) = perfectly done
 1006. स्वपति ( స్వపతి ) = (2pp) to sleep
 1007. स्वपन् ( స్వపన్ ) = dreaming
 1008. स्वप्न ( స్వప్న ) = dream
 1009. स्वप्नं ( స్వప్నం ) = dreaming
 1010. स्वप्नः ( స్వప్నః ) = dreaming
 1011. स्वप्नशीलस्य ( స్వప్నశీలస్య ) = of one who sleeps
 1012. स्वप्नावबोधस्य ( స్వప్నావబోధస్య ) = sleep and wakefulness
 1013. स्वप्नावस्था ( స్వప్నావస్థా ) = the state of the mind in a dream
 1014. स्वप्ने ( స్వప్నే ) = in dream
 1015. स्वभाव ( స్వభావ ) = nature, personal mental attributes
 1016. स्वभावः ( స్వభావః ) = characteristics
 1017. स्वभावजं ( స్వభావజం ) = born of his own nature
 1018. स्वभावजा ( స్వభావజా ) = according to his mode of material nature
 1019. स्वभावजेन ( స్వభావజేన ) = born of your own nature
 1020. स्वभावनियतं ( స్వభావనియతం ) = prescribed according to one's nature
 1021. स्वमतिपरिणामावधि ( స్వమతిపరిణామావధి ) = according to one's intellectual capacity
 1022. स्वयं ( స్వయం ) = herself
 1023. स्वयंप्रकाशित ( స్వయంప్రకాశిత ) = self-illumined like stars(Sun)
 1024. स्वया ( స్వయా ) = by their own
 1025. स्वर ( స్వర ) = sound
 1026. स्वरन्धरा ( స్వరన్ధరా ) = (f) harmonium
 1027. स्वरूप ( స్వరూప ) = one's true nature
 1028. स्वरूपं ( స్వరూపం ) = form
 1029. स्वर्ग ( స్వర్గ ) = heaven
 1030. स्वर्गं ( స్వర్గం ) = to heaven
 1031. स्वर्गतिं ( స్వర్గతిం ) = passage to heaven
 1032. स्वर्गपराः ( స్వర్గపరాః ) = aiming to achieve heavenly planets
 1033. स्वर्गलोकं ( స్వర్గలోకం ) = heaven
 1034. स्वर्गात् ( స్వర్గాత్ ) = (Masc.abl.S)heaven
 1035. स्वर्गे ( స్వర్గే ) = in heaven
 1036. स्वलीलया ( స్వలీలయా ) = sva+lIlaya, through one's play-like action
 1037. स्वल्प ( స్వల్ప ) = little
 1038. स्वल्पं ( స్వల్పం ) = a little
 1039. स्वल्पतन्त्रं ( స్వల్పతన్త్రం ) = (n) oligarchy
 1040. स्वसंवेदन ( స్వసంవేదన ) = the understanding of oneself
 1041. स्वस्ति ( స్వస్తి ) = all peace
 1042. स्वस्तिकासन ( స్వస్తికాసన ) = the prosperous posture
 1043. स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो ( స్వస్తినస్తార్క్ష్యో ) = let tArkshya or Garuda do good to us
 1044. स्वस्तिर्नो ( స్వస్తిర్నో ) = good to us
 1045. स्वस्थः ( స్వస్థః ) = being situated in himself
 1046. स्वस्थैः ( స్వస్థైః ) = by healthy persons (ie , healthy in minds , their minds being well
 1047. स्वस्यः ( స్వస్యః ) = by his own
 1048. स्वहस्तः ( స్వహస్తః ) = Signature
 1049. स्वक्षेत्र ( స్వక్షేత్ర ) = Planet in its own sign
 1050. स्वां ( స్వాం ) = of Myself
 1051. स्वागतकक्षः ( స్వాగతకక్షః ) = (m) drawing room
 1052. स्वाति ( స్వాతి ) = The fifteenth nakshatra. Can be spelt Svati
 1053. स्वाद ( స్వాద ) = (m) taste
 1054. स्वादते ( స్వాదతే ) = (1 ap) to taste
 1055. स्वादु ( స్వాదు ) = sweet
 1056. स्वाधीन ( స్వాధీన ) = dependent on the self
 1057. स्वाध्याय ( స్వాధ్యాయ ) = self-study
 1058. स्वाध्यायः ( స్వాధ్యాయః ) = study of Vedic literature
 1059. स्वाध्यायान्मा ( స్వాధ్యాయాన్మా ) = sva + adhyAyAt.h + mA:fromone's learning + don't
 1060. स्वाप ( స్వాప ) = (m) sleep
 1061. स्वामि ( స్వామి ) = master
 1062. स्वामी ( స్వామీ ) = the master
 1063. स्वायत्त ( స్వాయత్త ) = dependent only one onself
 1064. स्वाराज्य ( స్వారాజ్య ) = `self-rule', i.e., not being subordinate someone else
 1065. स्वार्थ ( స్వార్థ ) = one's own ends
 1066. स्वार्थी ( స్వార్థీ ) = adj. self-centered
 1067. स्वीकरोति ( స్వీకరోతి ) = to accept
 1068. स्वेन ( స్వేన ) = by your own
 1069. स्वैरतन्त्रं ( స్వైరతన్త్రం ) = (n) autocracy
 1070. स्व्यं ( స్వ్యం ) = of one's own
 1071. स्व्रांजली ( స్వ్రాంజలీ ) = Musical notes
 1. ह ( హ ) = the sun
 2. हंस ( హంస ) = (masc) swan, goose
 3. हंसः ( హంసః ) = (m) swan
 4. हंसासन ( హంసాసన ) = the swan posture
 5. हट ( హట ) = force, against one's will
 6. हटयोग ( హటయోగ ) = union with the supreme via discipline
 7. हतं ( హతం ) = killed
 8. हतः ( హతః ) = being killed
 9. हतान् ( హతాన్ ) = already killed
 10. हतानि ( హతాని ) = (past.part.)having been killed
 11. हतैः ( హతైః ) = having been killed
 12. हत्या ( హత్యా ) = (f) assassination
 13. हत्वा ( హత్వా ) = by killing
 14. हनन ( హనన ) = killing
 15. हनिष्ये ( హనిష్యే ) = I shall kill
 16. हनुमत्प्रभुः ( హనుమత్ప్రభుః ) = the lord of Hanuman
 17. हनुमान ( హనుమాన ) = a monkey chief, son of Anjana and Vayu
 18. हनुमानासन ( హనుమానాసన ) = the splits
 19. हन्त ( హన్త ) = O ! , Alas !
 20. हन्तारं ( హన్తారం ) = the killer
 21. हन्ति ( హన్తి ) = kills
 22. हन्तुं ( హన్తుం ) = to kill
 23. हन्तृ ( హన్తృ ) = desirous of killing
 24. हन्यते ( హన్యతే ) = is killed
 25. हन्यमाने ( హన్యమానే ) = being killed
 26. हन्युः ( హన్యుః ) = may kill
 27. हय ( హయ ) = horse
 28. हयैः ( హయైః ) = horses
 29. हर् ( హర్ ) = to steal
 30. हर ( హర ) = shankara
 31. हरः ( హరః ) = shiva
 32. हरति ( హరతి ) = (1pp) to take (away)
 33. हरन्ति ( హరన్తి ) = throw
 34. हरसि ( హరసి ) = you remove
 35. हरि ( హరి ) = vishnu
 36. हरिः ( హరిః ) = the Supreme Personality of Godhead, KRishhNa
 37. हरिण ( హరిణ ) = deer
 38. हरित ( హరిత ) = green
 39. हरितम् ( హరితమ్ ) = (n) cabbage
 40. हरीः ( హరీః ) = VishNu
 41. हरेः ( హరేః ) = of Lord KRishhNa
 42. हर्ताऽसि ( హర్తాऽసి ) = are the usurper
 43. हर्म्य ( హర్మ్య ) = building
 44. हर्श ( హర్శ ) = (masc) joy
 45. हर्ष ( హర్ష ) = from happiness
 46. हर्षं ( హర్షం ) = cheerfulness
 47. हर्षशोकान्वितः ( హర్షశోకాన్వితః ) = subject to joy and sorrow
 48. हल ( హల ) = a plough
 49. हलासन ( హలాసన ) = the plough posture
 50. हलाहल ( హలాహల ) = poison
 51. हविः ( హవిః ) = butter
 52. हविषा ( హవిషా ) = offerings
 53. हसति ( హసతి ) = (1pp) to laugh
 54. हस्त ( హస్త ) = hand
 55. हस्तघटी ( హస్తఘటీ ) = (f) wristwatch
 56. हस्तपादङ्गुष्ठासन ( హస్తపాదఙ్గుష్ఠాసన ) = the hand-to-big-toe posture
 57. हस्तात् ( హస్తాత్ ) = from the hand
 58. हस्ताक्षरम् ( హస్తాక్షరమ్ ) = (n) handwriting
 59. हस्तिनि ( హస్తిని ) = in the elephant
 60. हस्तिपकः ( హస్తిపకః ) = (m) mahout, one who rides the elephant
 61. हस्तैर्बिभ्राणं ( హస్తైర్బిభ్రాణం ) = bearing in the hands
 62. हाकिणी ( హాకిణీ ) = the goddess in aGYaa chakra
 63. हानि ( హాని ) = damage
 64. हानिः ( హానిః ) = destruction
 65. हार ( హార ) = Garland
 66. हारिणी ( హారిణీ ) = remover
 67. हालाहल ( హాలాహల ) = poison
 68. हास ( హాస ) = laughter
 69. हास्य ( హాస్య ) = the sentiment of humor
 70. हि ( హి ) = really
 71. हिंसति ( హింసతి ) = kills
 72. हिंसा ( హింసా ) = violence
 73. हिंसां ( హింసాం ) = and distress to others
 74. हिंसात्मकः ( హింసాత్మకః ) = always envious
 75. हित ( హిత ) = benefit
 76. हितं ( హితం ) = beneficial
 77. हितकाम्यया ( హితకామ్యయా ) = for your benefit
 78. हिते ( హితే ) = in welfare work
 79. हितैषिन् ( హితైషిన్ ) = one who wishes good
 80. हित्वा ( హిత్వా ) = having given up/abandoned
 81. हिनस्ति ( హినస్తి ) = degrade
 82. हिमालयः ( హిమాలయః ) = the Himalayan mountains
 83. हिरण्यकश्यपु ( హిరణ్యకశ్యపు ) = a demon king, killed by Vishnu
 84. हिरण्यगर्भ ( హిరణ్యగర్భ ) = Effulgent, a name of Sun
 85. हिरण्यगर्भः ( హిరణ్యగర్భః ) = the Golden Embryo of life and form
 86. हीनौ ( హీనౌ ) = bereft, having lost
 87. हुत ( హుత ) = offerings (usually made to a fire)
 88. हुतं ( హుతం ) = offered
 89. हुतभुक् ( హుతభుక్ ) = fire (one who eats offerings)
 90. हुताशवक्त्रं ( హుతాశవక్త్రం ) = fire coming out of Your mouth
 91. हृ ( హృ ) = to steal
 92. हृत ( హృత ) = deprived of
 93. हृतत् ( హృతత్ ) = heart
 94. हृत्स्थं ( హృత్స్థం ) = situated in the heart
 95. हृद् ( హృద్ ) = heart (neut)
 96. हृदय ( హృదయ ) = heart
 97. हृदयं ( హృదయం ) = heart
 98. हृदयस्थं ( హృదయస్థం ) = heart-stationed
 99. हृदयानि ( హృదయాని ) = hearts
 100. हृदयी ( హృదయీ ) = in my heart
 101. हृदयेषु ( హృదయేషు ) = in the hearts of
 102. हृदि ( హృది ) = in the heart
 103. हृद्देशे ( హృద్దేశే ) = in the location of the heart
 104. हृद्याः ( హృద్యాః ) = pleasing to the heart
 105. हृषितः ( హృషితః ) = gladdened
 106. हृषीकेश ( హృషీకేశ ) = O master of all senses
 107. हृषीकेशं ( హృషీకేశం ) = unto Lord KRishhNa
 108. हृषीकेशः ( హృషీకేశః ) = Hrsikesa (KRishhNa, the Lord who directs the senses of the devotees)
 109. हृष्टरोमा ( హృష్టరోమా ) = with his bodily hairs standing on end due to his great ecstasy
 110. हृष्यति ( హృష్యతి ) = takes pleasure
 111. हृष्यामि ( హృష్యామి ) = I am enjoying
 112. हेतवः ( హేతవః ) = causes
 113. हेतु ( హేతు ) = intention
 114. हेतुः ( హేతుః ) = aim (Here: cause)
 115. हेतुना ( హేతునా ) = for the reason
 116. हेतुमद्भिः ( హేతుమద్భిః ) = with cause and effect
 117. हेतोः ( హేతోః ) = in exchange
 118. हेमन् ( హేమన్ ) = gold
 119. हेमन्त ( హేమన్త ) = (masc) winter
 120. होरा ( హోరా ) = A Varga. The Division of a sign into Solar and Lunar or Division into halves. Used for determining Wealth amongst other things
 121. ह्यः ( హ్యః ) = yesterday
 122. ह्रस्वा ( హ్రస్వా ) = (adj) short
 123. ह्रियते ( హ్రియతే ) = is attracted
 124. ह्रीः ( హ్రీః ) = modesty
 1. क्षणं ( క్షణం ) = one second
 2. क्षणप्रभा ( క్షణప్రభా ) = (f) lightning
 3. क्षणवियोग ( క్షణవియోగ ) = momentary separation
 4. क्षणवीक्शित ( క్షణవీక్శిత ) = glance
 5. क्षत्रिय ( క్షత్రియ ) = the caste of princes and warriors
 6. क्षत्रियबलं ( క్షత్రియబలం ) = the power or might of the kshatriyas or kings
 7. क्षत्रियस्य ( క్షత్రియస్య ) = of the ksatriya
 8. क्षत्रियाः ( క్షత్రియాః ) = the members of the royal order
 9. क्षन्तिः ( క్షన్తిః ) = tolerance
 10. क्षमता ( క్షమతా ) = ability
 11. क्षमा ( క్షమా ) = forgivance
 12. क्षमी ( క్షమీ ) = forgiving
 13. क्षय ( క్షయ ) = loss, weakening, scaricity
 14. क्षयं ( క్షయం ) = destruction
 15. क्षयकृत् ( క్షయకృత్ ) = the destroyer
 16. क्षयति ( క్షయతి ) = (1 pp) to decay
 17. क्षयात् ( క్షయాత్ ) = (from) consunption/destruction
 18. क्षयाय ( క్షయాయ ) = for destruction
 19. क्षर ( క్షర ) = prone to end, destructible
 20. क्षरं ( క్షరం ) = to the fallible
 21. क्षरः ( క్షరః ) = constantly changing
 22. क्षात्रं ( క్షాత్రం ) = of a ksatriya
 23. क्षान्तिः ( క్షాన్తిః ) = tolerance
 24. क्षामये ( క్షామయే ) = ask forgiveness
 25. क्षार ( క్షార ) = salty
 26. क्षालयति ( క్షాలయతి ) = (10 pp) to wash
 27. क्षितिपाल ( క్షితిపాల ) = (m) protector of the earth, king
 28. क्षिप् ( క్షిప్ ) = (root) to throw
 29. क्षिपति ( క్షిపతి ) = (6 pp) to throw
 30. क्षिपामि ( క్షిపామి ) = I put
 31. क्षिप्त ( క్షిప్త ) = neglected or distracted
 32. क्षिप्रं ( క్షిప్రం ) = soon
 33. क्षी ( క్షీ ) = to dimnish
 34. क्षीणकल्मषाः ( క్షీణకల్మషాః ) = who are devoid of all sins
 35. क्षीणे ( క్షీణే ) = spent-up/weakened state of
 36. क्षीर ( క్షీర ) = milk
 37. क्षुद्र ( క్షుద్ర ) = insignificant, small
 38. क्षुद्रं ( క్షుద్రం ) = petty
 39. क्षुध् ( క్షుధ్ ) = hunger
 40. क्षुधा ( క్షుధా ) = hunger
 41. क्षुधार्त ( క్షుధార్త ) = hungry
 42. क्षुध्यति ( క్షుధ్యతి ) = (4 pp) to be hungry
 43. क्षुभ्यति ( క్షుభ్యతి ) = (4 pp) to tremble
 44. क्षुर ( క్షుర ) = (masc) knife
 45. क्षुरक्रिया ( క్షురక్రియా ) = (fem) shaving, cutting with a knife
 46. क्षुरपत्रम् ( క్షురపత్రమ్ ) = (n) blade
 47. क्षूद्र ( క్షూద్ర ) = weak (here)
 48. क्षेत्र ( క్షేత్ర ) = field
 49. क्षेत्रं ( క్షేత్రం ) = the field
 50. क्षेत्रज्ञ ( క్షేత్రజ్ఞ ) = and the knower of the body
 51. क्षेत्रज्ञं ( క్షేత్రజ్ఞం ) = the knower of the field
 52. क्षेत्रज्ञः ( క్షేత్రజ్ఞః ) = the knower of the field
 53. क्षेत्रज्ञयोः ( క్షేత్రజ్ఞయోః ) = and the knower of the field
 54. क्षेत्री ( క్షేత్రీ ) = the soul
 55. क्षेत्रेषु ( క్షేత్రేషు ) = in bodily fields
 56. क्षेपणास्त्रः ( క్షేపణాస్త్రః ) = (m) missile
 57. क्षेपणी ( క్షేపణీ ) = (f) rocket
 58. क्षेमं ( క్షేమం ) = protection
 59. क्षेमतरं ( క్షేమతరం ) = better
 60. क्षोति ( క్షోతి ) = to sneeze
 61. क्षोभं ( క్షోభం ) = disturbance
 1. ज्ञ ( జ్ఞ ) = one who knows (suffix)
 2. ज्ञनकारक ( జ్ఞనకారక ) = Significator of knowledge which is Jupiter
 3. ज्ञा ( జ్ఞా ) = to know
 4. ज्ञातचर ( జ్ఞాతచర ) = (adj) known
 5. ज्ञातव्यं ( జ్ఞాతవ్యం ) = knowable
 6. ज्ञाति ( జ్ఞాతి ) = community (people of the same caste etc.)
 7. ज्ञातुं ( జ్ఞాతుం ) = to know
 8. ज्ञाते ( జ్ఞాతే ) = in the realised state
 9. ज्ञातेन ( జ్ఞాతేన ) = by knowing
 10. ज्ञात्वा ( జ్ఞాత్వా ) = knowing well
 11. ज्ञान ( జ్ఞాన ) = knowledge
 12. ज्ञानं ( జ్ఞానం ) = knowledge
 13. ज्ञानः ( జ్ఞానః ) = whose knowledge
 14. ज्ञानगम्यं ( జ్ఞానగమ్యం ) = to be approached by knowledge
 15. ज्ञानचक्षुषः ( జ్ఞానచక్షుషః ) = those who have the eyes of knowledge
 16. ज्ञानचक्षुषा ( జ్ఞానచక్షుషా ) = by the vision of knowledge
 17. ज्ञानदीपिते ( జ్ఞానదీపితే ) = because of the urge for self-realisation
 18. ज्ञानप्लवेन ( జ్ఞానప్లవేన ) = by the boat of transcendental knowledge
 19. ज्ञानमनंतं ( జ్ఞానమనంతం ) = Knowledge and Infinity or Absoluteness
 20. ज्ञानमयः ( జ్ఞానమయః ) = (Masc. Nom.Sing.)full of knowledge
 21. ज्ञानमयो ( జ్ఞానమయో ) = full of Gyana or knowledge
 22. ज्ञानयज्ञः ( జ్ఞానయజ్ఞః ) = sacrifice in knowledge
 23. ज्ञानयज्ञाः ( జ్ఞానయజ్ఞాః ) = sacrifice in advancement of transcendental knowledge
 24. ज्ञानयज्ञेन ( జ్ఞానయజ్ఞేన ) = by cultivation of knowledge
 25. ज्ञानयोगेन ( జ్ఞానయోగేన ) = by the linking process of knowledge
 26. ज्ञानवतां ( జ్ఞానవతాం ) = of the wise
 27. ज्ञानवान् ( జ్ఞానవాన్ ) = learned
 28. ज्ञानविहिनः ( జ్ఞానవిహినః ) = (but)bereft of knowledge of the Self
 29. ज्ञानशब्दयोः ( జ్ఞానశబ్దయోః ) = of knowledge and sound
 30. ज्ञानस्य ( జ్ఞానస్య ) = of knowledge
 31. ज्ञानाः ( జ్ఞానాః ) = knowledge
 32. ज्ञानाग्निः ( జ్ఞానాగ్నిః ) = the fire of knowledge
 33. ज्ञानात् ( జ్ఞానాత్ ) = than knowledge
 34. ज्ञानानां ( జ్ఞానానాం ) = of all knowledge
 35. ज्ञानावस्थित ( జ్ఞానావస్థిత ) = situated in transcendence
 36. ज्ञानिनः ( జ్ఞానినః ) = of the knower
 37. ज्ञानिभ्यः ( జ్ఞానిభ్యః ) = than the wise
 38. ज्ञानी ( జ్ఞానీ ) = one who is in knowledge
 39. ज्ञाने ( జ్ఞానే ) = in knowledge
 40. ज्ञानेन ( జ్ఞానేన ) = with knowledge
 41. ज्ञानेनैव ( జ్ఞానేనైవ ) = GYAnena + eva:thro' knowledge alone
 42. ज्ञानेन्द्रिय ( జ్ఞానేన్ద్రియ ) = an organ of knowledge, i.e. the five senses
 43. ज्ञायते ( జ్ఞాయతే ) = known
 44. ज्ञायसे ( జ్ఞాయసే ) = can to be known
 45. ज्ञास्यसि ( జ్ఞాస్యసి ) = you can know
 46. ज्ञेयं ( జ్ఞేయం ) = be known
 47. ज्ञेयः ( జ్ఞేయః ) = should be known
 48. ज्ञेयोसि ( జ్ఞేయోసి ) = You can be known